ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเดินเรือ) (วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 193 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 5 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ฐานันดร์ กัณฑะษา * วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2557)
อาจารย์ ผสันต์ ธัมปราชญ์ *
อาจารย์ ภูเบศ อยู่สุข * วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
อาจารย์ รณกฤต เศรษฐดาลี * ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554)
อาจารย์ วีระพงษ์ แสนกล้า * วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สราวุธ ลักษณะโต *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Listening and Speaking)

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87519259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Geoinformatics in Daily Life)

สภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา การติดตามสถานการณ์ด้านการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากแผนที่ การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกทำเลที่ตั้ง การบริการเชิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา : 90010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจพาณิชยนาวีขั้นแนะนำ (Introduction to Maritime Business)

การจัดการและองค์ประกอบที่สำคัญพื้นฐานในธุรกิจพาณิชยนาวี ประเภทและลักษณะของสินค้าและเรือ หลักความปลอดภัยบนเรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชยนาวี ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า การจัดโครงสร้างของบริษัทเรือ การพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในอนาคต ลักษณะทั่วไปของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การดำเนินการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

รหัสวิชา : 90110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินเรือ 1 (English for Nautical Science I)

ภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่อการเดินเรือระดับลูกเรือ การรับคำสั่งภาษาอังกฤษ และการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างนายประจำเรือกับลูกเรือในการถือท้ายหางเสือเรือ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของลูกเรือและในสถานการณ์ฉุกเฉิน เข้าใจคำสั่งมาตรฐานในการใช้เครื่องยนต์ การรายงานขณะเข้าเวรยาม รู้และเข้าใจการป้องกันมลภาวะทางทะเลเบื้องต้น

รหัสวิชา : 90110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินเรือ 2 (English for Nautical Science II)

ภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่อนายประจำเรือเรือฝ่ายปากเรือ ใช้การเขียนและสั่งการด้วยภาษาอังกฤษเพื่อ ใช้แผนที่และบรรณสารอื่นๆ เข้าใจข่าวอากาศและข้อความเพื่อความปลอดภัยของเรือและการปฏิบัติงาน สื่อสารกับเรือลำอื่น สถานีชายฝั่ง และสถานี VTS เส้นทางการเดินเรือ ความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบของนายประจำเรือ การจดปูมเรือ

รหัสวิชา : 90120359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินเรือ 3 (English for Nautical Science III)

ภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่อนายประจำเรือเรือฝ่ายปากเรือ; ใช้การเขียนและสั่งการด้วยภาษาอังกฤษเพื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบของนายประจำเรือ จำแนกประเภทของเรือ โครงสร้างและอุปกรณ์ การสื่อสารกับท่าเรือเพื่อการปฏิบัติงานสินค้า แนะนำสรุปเกี่ยวกับอนุสัญญาของ IMO และรัฐเจ้าของท่าเรือ อธิบายการดำเนินการเบื้องต้นในการเดินเรือ การร้องขอให้ซ่อมเรือ บำรุงรักษาเรือ รวมถึงอุปกรณ์เพื่อการเดินเรือ

รหัสวิชา : 90120459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินเรือ 4 (English for Nautical Science IV)

ภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่อนายประจำเรือเรือฝ่ายปากเรือ ใช้การเขียนและสั่งการด้วยภาษาอังกฤษเพื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบของนายประจำเรือ การสื่อสารเบื้องต้นเพื่อการตอบสนองในภาวะฉุกเฉินบนเรือ การดำเนินการเอกสารเรือ การสื่อสารในภาวะลูกเรือหลายสัญชาติ การสื่อสารในสถานการณ์เห็นหน้ากันบนเรือ การสื่อสารกับลูกเรือลำอื่น สำเนียงและลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษของคนจากหลากหลายชาติ

รหัสวิชา : 90130559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินเรือ 5 (English for Nautical Science V)

ภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่อนายวิทยุ GMDSS การเขียนและพูดภาษาอังกฤษ การสื่อสารให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล การจำลองสถานการณ์การสื่อสารเบื้องต้นในขณะที่สละเรือใหญ่ สถานการณ์ฉุกเฉิน การใช้ข้อมูลความปลอดภัยทางทะเลและบริการพิเศษ อ่านเครื่องมือ GMDSS กระบวนการสื่อสารเส้นทางการเดินเรือ

รหัสวิชา : 90210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคำนวณเพื่อการเดินเรือ (Mathematics for Nautical Science)

คณิตศาสตร์ พีชคณิต กราฟ สัดส่วน การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข เรขาคณิต ตรีโกณมิติ Mensuration สามเหลี่ยมทรงกลม เวกเตอร์ วงกลม วงรี hyperbola สถิติ differentials integration

รหัสวิชา : 90210259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 1 (Physical for Nautical Science I)

ฟิสิกส์ทั่วไป มวล น้ำหนักและแรง ระยะทาง ความเร็วและความเร่ง วงกลมและหมุนสถิต ผลงาน พลังงานและพลังงาน เครื่อง ความหนาแน่นของของเหลว หลักการของอาร์คิมีลอยและความร้อนอุณหภูมิ การขยายตัวของของแข็งและของเหลวก๊าซส่งของความร้อนการเปลี่ยนสถานะ ไอ เครื่องทำความเย็น คลื่นเสียงและคลื่นแสง คลื่น รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า แสง เสียง

รหัสวิชา : 90220359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เพื่อการเดินเรือ 2 (Physical for Nautical Science II)

แม่เหล็กและไฟฟ้า แม่เหล็ก ความปลอดภัยทางไฟฟ้า หลักการไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ผลงาน กำลังและพลังงานในวงจรไฟฟ้า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ ตัวกระจายและอุปกรณ์ป้องกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสไฟฟ้า การกระจายและอุปกรณ์ป้องกันเคมีไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วน Passive อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ตัวขยาย ตัวย้อนกลับ วงจรแบบบูรณาการ อิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า Oscillators การส่งและรับวิทยุ Photoelectric วงจรดิจิตอล

2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 50125159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฝึกเครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม (Engineering Tools Operations Laboratory)

กระบวนการผลิตงานโลหะพื้นฐาน งานร่างแบบ งานเชื่อม งานกลึง การใช้เครื่องมือวัด ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

รหัสวิชา : 91110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เดินเรือดาราศาสตร์ 1 (Celestial navigation I)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด การเดินเรือดาราศาสตร์ เรียนรู้ระบบสุริยาจักรวาล ทรงกลม ท้องฟ้าสมมุติ ระบบพิกัดศูนย์สูตรฟ้า วงเวลา การเคลื่อนไหวของดาว ระบบพิกัดขั้วท้องฟ้า การใช้เซ็กแท็น การแก้สูง และการแก้เวลา

รหัสวิชา : 91110259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เดินเรือดาราศาสตร์ 2 (Celestial navigation II)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด การเดินเรือดาราศาสตร์ วิธีการแก้อัตราผิดเข็มทิศโดยแอมพลิจูด การหาปรากฎการณ์ธรรมชาติ โดยเมอริเดียน การหาแล็ดติจูดโดยสูงเมอร์ริเดียน การพล็อตที่เรือ

รหัสวิชา : 91110359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัณฐานโลกและการเดินเรือชายฝั่ง 1 (Terrestrial and coastal navigation I)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด การเดินเรือชายฝั่ง ความหมายของโลก แผนที่ แผนที่อิเล็กทรอนิคส์ ระดับน้ำมาตรฐาน ระยะทาง เส้นบอกเส้นทาง พิกัดการนำเรือ

รหัสวิชา : 91110459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัณฐานโลกและการเดินเรือชายฝั่ง 2 (Terrestrial and coastal navigation II)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด การเดินเรือชายฝั่ง การเดินเรือ การปฏิบัติการแผนที่

รหัสวิชา : 91110559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัณฐานโลกและการเดินเรือชายฝั่ง 3 (Terrestrial and coastal navigation III)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด การเดินเรือชายฝั่ง การปฏิบัติการแผนที่อย่างละเอียด

รหัสวิชา : 91120659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัณฐานโลกและการเดินเรือชายฝั่ง 4 (Terrestrial and coastal navigation IV)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด การเดินเรือชายฝั่ง การปฏิบัติการแผนที่ขั้นสูง ข้อมูลจากแผนที่ บรรณสารทำเนียบไฟ และ บรรณสารอื่นๆ

รหัสวิชา : 91120759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัณฐานโลกและการเดินเรือชายฝั่ง 5 (Terrestrial and coastal navigation V)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด การเดินเรือชายฝั่ง ข้อมูลจากแผนที่ บรรณสารทำเนียบไฟ และบรรณสารอื่นๆ ระบบการวัดระดับน้ำ กระแสน้ำ การวัดความเร็ว

รหัสวิชา : 91120859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบอิเล็กทรอนิคส์สำหรับการหาที่เรือและการเดินเรือ และเครื่องหยั่งน้ำ (Electronic system of position fixing and navigation and Echo-sounders)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการหาที่เรือและการนำเรือ หลักการเบื้องต้นของระบบการเดินเรือชายฝั่งด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ระบบ Loran-C eLoran ระบบการนำเรือรอบโลกโดยใช้ดาวเทียม GPS Augmented satellite systems GLONASS GALILEO เครื่องหยั่งน้ำ AIS ECDIS VDR S-VDR Bridge watch alarm system

รหัสวิชา : 91120959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เข็มทิศแม่เหล็กและไยโร และระบบการควบคุมหางเสือ (Compass - magnetic and gyro and Steering control systems)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด เข็มทิศแม่เหล็กและไยโร ลักษณะความเป็นแม่เหล็กของโลกและความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร การแก้เข็มทิศ ความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศและแอดซิมัธ เข็มทิศฟลักเกต (เข็มทิศไฟฟ้า) ระบบการควบคุมหางเสือ

รหัสวิชา : 91121059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุตุนิยมวิทยา 1 (Meteorological I)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด อุตุนิยมวิทยา เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาบนเรือ บรรยากาศองค์ประกอบและคุณสมบัติทางกายภาพ ความกดอากาศ ลม เมฆและฝน ทัศนวิสัย ลมและระบบความดันเหนือมหาสมุทร

รหัสวิชา : 91131159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุตุนิยมวิทยา 2 (Meteorological II)

การวางแผนและกำหนดเส้นทางเพื่อระบุพิกัด อุตุนิยมวิทยา โครงสร้างของพายุดีเปรสชั่น การหลบหลีกพายุไซโคลนและระบบความดันอื่นๆ การบริการพยากรณ์อากาศสำหรับเรือ การบันทึกและการรายงานการสังเกตสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ

รหัสวิชา : 91131259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเข้าเวรยามสะพานเดินเรือเพื่อความปลอดภัย 1 (Maintain a safe navigational watch I)

การเข้าเวรยาม ความรู้เกี่ยวกับกฎการเดินเรือ เนื้อหา การประยุกต์ใช้ ความตั้งใจของ COLREG’72 ข้อที่ 1-18

รหัสวิชา : 91131359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเข้าเวรยามสะพานเดินเรือเพื่อความปลอดภัย 2 (Maintain a safe navigational watch II)

การเข้าเวรยาม ความรู้เกี่ยวกับกฎการเดินเรือ เนื้อหา การประยุกต์ใช้ ความตั้งใจของ COLREG’72 ข้อที่ 19-36

รหัสวิชา : 91131459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเข้าเวรยามสะพานเดินเรือเพื่อความปลอดภัย 3 (Maintain a safe navigational watch III)

การเข้าเวรยาม ความรู้เกี่ยวกับกฎการเดินเรือ เนื้อหา การประยุกต์ใช้และความตั้งใจของ COLREG ’72 ข้อที่ 37-38 หลักการในการสังเกตการเข้ายามเรือเดิน หลักการในการสังเกตการเข้ายามเรือเทียบท่า การจัดการบนสะพานเดินเรือ การใช้เส้นทางเดินเรือ เส้นทางสภาพอากาศ การใช้เส้นทางให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางของเรือ การใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์การเดินเรือเพื่อการเข้ายามเรือเดินอย่างปลอดภัย การวัดความเร็วเรือ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเรือในขณะที่มองไม่เห็นหรือในสภาพการมองเห็นจำกัด การใช้รายงานจากสถานีควบคุมการจราจรทางน้ำ (VTS) เพื่อการเดินเรือ และการรายงานต่อสถานีควบคุมการจราจรทางน้ำ (VTS) ตามข้อตกลงสากล

รหัสวิชา : 91131559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Respond to emergencies)

การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ข้อควรระวังสำหรับการป้องกันและความปลอดภัยของผู้โดยสาร แผนฉุกเฉินสำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ข้อควรระวังสำหรับการป้องกันและความปลอดภัยของผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน การปฏิบัติการเบื้องต้นเมื่อโดนกันหรือเรือเกยตื้น ข้อควรระวังเมื่อจำเป็นต้องนำเรือเกยหาด การปฏิบัติหลังจากเรือนั่งแท่น/เกยตื้น การปฏิบัติหลังจากเรือโดนกัน การประเมินและควบคุมความเสียหายเบื้องต้น การควบคุมความเสียหายและการบรรเทาความเสียหายจากไฟไหม้หรือการระเบิด กระบวนการสละเรือใหญ่ วิธีการใช้หางเสือฉุกเฉินและการเตรียมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีหางเสือขัดข้อง การเตรียมการลากจูงและก่อนการลากจูง การช่วยบุคคลจากทะเล การช่วยเหลือเรือลำอื่นในขณะอับจนและเกิดเหตุฉุกเฉินในท่าเรือ การช่วยเหลือบุคคลที่ประสบเหตุอับจน การปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในท่าเรือ มาตรการให้ความช่วยเหลือเรือที่กำลังอับจน การตอบสนองเมื่อพบสัญญาณอับจนในทะเล การค้นหาและกู้ภัย IAMSAR Manual ส่งและรับข้อมูลด้วยสัญญาณที่มองเห็นได้ ส่งและรับข้อมูลด้วยแสงโดยสัญญาณรหัสมอร์ส การส่งรหัสมอร์ส การใช้ International code of signals

รหัสวิชา : 91131659
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การนำเรือ (Manoeuvre the ship)

การนำเรือ การบังคับและการควบคุมเรือ วงหัน ระยะหยุด ผลที่เกิดจากกระแสลมและกระแสน้ำที่มีต่อการควบคุมเรือ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ Squat ผลจากการเดินเรือในน้ำตื้น ข้อปฏิบัติในการทอดสมอ และวิธีการจอดหรือผูกเรือ

รหัสวิชา : 91250159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการปฏิบัติการเดินเรือในทุกสภาวการณ์ 1 (Plan a voyage and conduct navigation I)

การวางแผนเส้นทางการเดินเรือในทุกสภาวการณ์โดยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับตาม plotting ocean tracks การปฏิบัติการเดินเรือและการตรวจสอบแผนการเดินเรือ การลงบันทึกในสมุดปูมเรือ

รหัสวิชา : 91250259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การวางแผนและการปฏิบัติการเดินเรือในทุกสภาวการณ์ 2 (Plan a voyage and conduct navigation II)

การวางแผนเส้นทางการเดินเรือในทุกสภาวการณ์ การกำหนดเส้นทางการเดินเรือให้สอดคล้องกับ ship's routeing การรายงานให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักการทั่วไปของ ship reporting systems และ VTS procedures

รหัสวิชา : 91250359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การระบุตำบลที่เรือในทุกสภาพการณ์ (Position determination in all conditions)

การระบุตำบลที่และความถูกต้องของการแก้ตำบลที่เรือที่แน่นอนด้วยวิธีการใดๆ การระบุตำแหน่งเรือในทุกสภาพการณ์ (การสังเกตท้องฟ้า การสังเกตชายฝั่ง รวมถึงการเลือกใช้แผนที่ที่เหมาะสม การใช้ notices to mariners และบรรณสารต่างๆ ที่จะทำให้การหาที่เรือแม่นยำขึ้น ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเบื้องต้นของอุปกรณ์การเดินเรืออิเล็กทรอนิคส์ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อจำกัด แหล่งที่มาของความผิดพลาด การตรวจสอบการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาด และวิธีการแก้ไขเพื่อให้ได้ตำบลที่เรือที่ถูกต้อง

รหัสวิชา : 91250459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ค่าความคลาดเคลื่อนและอัตราผิดของเข็มทิศ (Determine and allow for compass errors)

ค่าความคลาดเคลื่อนและอัตราผิดของเข็มทิศ หลักการของเข็มแม่เหล็ก ส่วนประกอบของเข็มแม่เหล็กและหน้าที่ของแต่ละส่วน ค่าผิดพลาดของเข็มทิศแม่เหล็กและการแก้ค่า หลักการและค่าผิดพลาดของเข็มทิศไยโร ค่าผิดพลาดของเข็มทิศไยโรและการแก้ค่า ระบบที่ถูกควบคุมภายใต้เข็มทิศไยโรตัวหลัก การใช้งานและการดูแลเข็มทิศไยโรตัวหลัก

รหัสวิชา : 91250559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดเวรยามและข้อปฏิบัติในการเข้าเวรยาม (Establish watchkeeping arrangements and procedures)

การจัดเวรยาม การเตรียมการและขั้นตอนการเข้าเวรยาม พรบ. ป้องกันเรือโดนกัน (การประยุกต์ใช้ The international Regulations for Preventing Collision at Sea, 1972, as amended) หลักการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าเวรยามสะพานเดินเรือ หลักการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าเวรยามสะพานเดินเรือในระดับบริหาร อุปกรณ์และระบบในการเข้าเวรยามสะพานเดินเรือ ความรู้เกี่ยวกับ Voyage Data Recorders (VDR) และ Bridge Navigational Watchkeeping Alarm Systems (BNWAS)

รหัสวิชา : 91250659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยากรณ์อากาศและสมุทรศาสตร์ 1 (Forecast weather and oceanographic conditions I)

การพยากรณ์อากาศและสมุทรศาสตร์ แผนภูมิ Synoptic และการการพยากรณ์อากาศ แผนภูมิ Synoptic แผนภูมิ Prognostic และการพยากรณ์อากาศโดยข้อมูลจากแหล่งต่าง ช่องทางของข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่มีการส่งผ่านแฟกซ์ อินเทอร์เน็ต และอีเมล์ การพยากรณ์อากาศ

รหัสวิชา : 91250759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยากรณ์อากาศและสมุทรศาสตร์ 2 (Forecast weather and oceanographic conditions II)

การพยากรณ์อากาศและสมุทรศาสตร์ ลักษณะของสภาพอากาศ พายุหมุนเขตร้อน (TRS) ชนิดของก้อนน้ำแข็งลอยน้ำ การเกอดและการเคลื่อนตัวของก้อนน้ำแข็ง ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือในบริเวณที่มีน้ำแข็ง สภาวะที่นำไปสู่การสะสมของน้ำแข็งบนโครงสร้างตัวเรือ อันตรายและการกำจัดน้ำแข็งเท่าที่จะกระทำได้ ระบบกระแสน้ำในมหาสมุทร การไหลเวียนของผิวน้ำในมหาสมุทรและการเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรกับทะเล หลักการในการวางแผนการเดินเรือโดยพิจารณาจากสภาพอากาศและความสูงของคลื่น การเกิดของคลื่นในทะเลและคลื่นชายฝั่ง การาคำนวณสภาพน้ำขึ้นน้ำลง บรรณสารการเดินเรือที่เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลงและกระแสน้ำและข้อมูลที่รับผ่านทางอินเตอร์เน็ตและอีเมล์

รหัสวิชา : 91250859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตอบสนองต่อการเดินเรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2 (Respond to navigational emergencies II)

การบังคับและการควบคุมเรือในทุกสภาวการณ์ การเทียบและการออกจากเทียบภายใต้เงื่อนไขต่างๆ โดยพิจารณาสภาพของกระแสลม ระดับน้ำขึ้นน้ำลง กระแสน้ำ โดยที่มีและไม่มีเรือทัก การติดต่อประสานงานระหว่างเรือและเรือทัก การใช้ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมเรือรวมถึงความแตกต่างของประเภทของหางเสือ ประเภทของสมอเรือ ทางเลือกตำบลที่ทอดสมอ การทอดสมอหนึ่งตัวหรือสองตัวในบริเวณพื้นที่จำกัด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดความยาวของโซ่สมอ ขั้นตอนการทอดสมอในบริเวณน้ำลึกและน้ำตื้น สมอเกา การล้างทำความสะอาดสมอ การทอดสมอและเก็บสมอในสภาพอากาศเลวร้าย การเอาเรือเข้าอู่แห้งทั้งที่มีและไม่มีความเสียหาย การบริหารจัดการและการควบคุมเรือในสภาพอากาศเลวร้าย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเรือหรืออากาศยานประสบเหตุอับจน การปฏิบัติการลากจูง การปฏิบัติเพื่อประคองเรือเมื่อไม่สามารถควบคุมเรือออกสู่ทะเลได้ การเลื่อนลอยของเรือไปตามกระแสน้ำและการใช้น้ำมัน

รหัสวิชา : 91250959
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การตอบสนองต่อการเดินเรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 (Respond to navigational emergencies III)

การบังคับและการควบคุมเรือในทุกสภาวการณ์ ข้อควรระวังในการปล่อยเรือกู้ภัยและเรือช่วยชีวิตในสภาพอากาศที่เลวร้าย วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากเรือกู้ภัยและเรือช่วยชีวิต ความสามารถในการควบคุมและคุณลักษณะทั่วไปของระบบขับเคลื่อนเรือ ความสัมพันธ์พิเศษของระยะหยุดและวงเลี้ยวที่ระดับอัตราการกินน้ำลึก ความเร็ว ความสำคัญของการเดินเรือเมื่อต้องลดความเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายจากคลื่นที่กระทำหัวเรือและท้ายเรือ วิธีปฏิบัติในการควบคุมเรือในหรือใกล้บริเวณที่เป็นน้ำแข็ง หรือสภาวการณ์ก่อตัวของน้ำแข็งบนเรือ วิธีการควบคุมเรือในและใกล้แผลแบ่งแนวจราจรและในบริเวณพื้นที่ควบคุมการจราจร

รหัสวิชา : 91251059
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การตอบสนองต่อการเดินเรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 (Respond to navigational emergencies III)

การบังคับและการควบคุมเรือในทุกสภาวการณ์ ข้อควรระวังในการปล่อยเรือกู้ภัยและเรือช่วยชีวิตในสภาพอากาศที่เลวร้าย วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากเรือกู้ภัยและเรือช่วยชีวิต ความสามารถในการควบคุมและคุณลักษณะทั่วไปของระบบขับเคลื่อนเรือ ความสัมพันธ์พิเศษของระยะหยุดและวงเลี้ยวที่ระดับอัตราการกินน้ำลึก ความเร็ว ความสำคัญของการเดินเรือเมื่อต้องลดความเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายจากคลื่นที่กระทำหัวเรือและท้ายเรือ วิธีปฏิบัติในการควบคุมเรือในหรือใกล้บริเวณที่เป็นน้ำแข็ง หรือสภาวการณ์ก่อตัวของน้ำแข็งบนเรือ วิธีการควบคุมเรือในและใกล้แผลแบ่งแนวจราจรและในบริเวณพื้นที่ควบคุมการจราจร

รหัสวิชา : 91251159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปในการควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อน ระบบเครื่องจักร และการให้บริการ 1 (General knowledge of remote controls of propulsion plant and engineering systems and services I)

ความรู้ทั่วไปของการควบคุมระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกลบนเรือ หลักการทำงานของเครื่องจักรใหญ่ของเรือ และเครื่องจักรช่วย

รหัสวิชา : 91251259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปในการควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อน ระบบเครื่องจักร และการให้บริการ 2 (General knowledge of remote controls of propulsion plant and engineering systems and services II)

ความรู้ทั่วไปของการควบคุมระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรกลบนเรือ หลักการทำงานของเครื่องจักรช่วย ความรู้ทั่วไปของระบบวิศวกรรมทางทะเล ความสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง การจัดการให้มีการเข้าเวรยามฝ่ายช่างกลเรืออย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขณะบรรทุกสินค้าอันตราย

รหัสวิชา : 91310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันภัยทางทะเล (Maritime Insurance)

ประวัติความเป็นมาของการป้องกันภัยทางทะเล ลักษณะประกันภัยทางทะเลต่างๆ การประกันภัยสินค้าทางทะเล การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร การปกป้องและคุ้มครองความรับผิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การโอนสิทธิและการรับช่วงสิทธิ์ การคิดอัตราค่าประกันภัย การคำนวณค่าสินไหมทดแทน การป้องกันการฉ้อฉล (Fraud Prevention) ความรู้เกี่ยวกับประกาศนียบัตรต่างๆ ที่จำเป็นในเรือสำหรับการประกันภัย

รหัสวิชา : 92130159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการจัดเก็บสินค้าในระดับปฏิบัติการ 1 (Cargo Handling and stowage at the Operation Level I)

การตรวจสอบการบรรทุกรับสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การรักษาความปลอดภัย การขนถ่ายสินค้า และการดูแลสินค้าในระหว่างการเดินทาง ผลกระทบของการขนส่งสินค้า รวมถึงการยกสินค้าค้าหนักกับความคงทนทะเล และการทรงตัวของเรือ ระดับการกินน้ำลึก การรักษาความปลอดภัยสินค้า สินค้าที่สามารถวางบนดาดฟ้าเรือได้ ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง สินค้ากลุ่มธัญพืช การจัดเก็บสินค้า และการรักษาความปลอดภัยของสินค้า การดูแลการขนส่งสินค้าอันตราย อุปกรณ์การจัดการขนส่งสินค้าและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 92130259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการและการจัดเก็บสินค้าในระดับปฏิบัติการ 2 (Cargo Handling and stowage at the Operation Level II)

การตรวจสอบการบรรทุกโหลดสินค้า เก็บรักษาสินค้า การรักษาความปลอดภัย การขนถ่ายสินค้า และการดูแลสินค้าในระหว่างการเดินทาง การจัดเก็บสินค้า และการรักษาความปลอดภัยของสินค้า อุปกรณ์การจัดการขนส่งสินค้าและความปลอดภัย เรือบรรทุกน้ำมัน ท่อน้ำมัน และการเตรียมการสูบน้ำมัน ข้อควรระวังก่อนที่จะเข้าพื้นที่ปิดหรือปนเปื้อน การคำนวณสินค้าและการวางแผนสินค้า ตรวจสอบและรายงานข้อบกพร่องและความเสียหายให้กับพื้นที่จัดเก็บสินค้า ฝาระวางสินค้า ถังถ่วงน้ำอับเฉา การตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บสินค้า การตรวจสอบฝาระวางสินค้า การตรวจสอบถังถ่วงน้ำอับเฉา การเขียนรายงานความเสียหาย โปรแกรมการสำรวจปรับปรุง

รหัสวิชา : 92250159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วางแผนการรับสินค้าด้วยความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้าระหว่างเที่ยวเรือ และการขนถ่ายสินค้า 1 (Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during voyage and unloading of cargoes I)

การวางแผนและการสร้างความมั่นใจในการรับสินค้าด้วยปลอดภัย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัย การดูแลระหว่างการเดินทางและขนถ่ายสินค้า รหัสและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัยและการขนส่งสินค้า การวางแผนและการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ ผลกระทบของสินค้ากับการทรงตัวเรือ ระดับการกินน้ำลึก การดำเนินการขนส่งสินค้า อุปกรณ์การคำนวณ ความเค้น ความเครียด แรงเฉือน แรงดัด และแรงบิด การปฏิบัติตามข้อกำหนด Load Line การใช้อุปกรณ์ข้อมูลอัตโนมัติตาม ADB ความรู้เกี่ยวกับการรับสินค้าและการถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เรือมีความเครียดภายในขอบเขตที่ยอมรับได้

รหัสวิชา : 92250259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วางแผนการรับสินค้าด้วยความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้าระหว่างเที่ยวเรือ และการขนถ่ายสินค้า 2 (Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during voyage and unloading of cargoes II)

การวางแผนและการสร้างความมั่นใจในการรับสินค้าด้วยปลอดภัย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัยการดูแลระหว่างการเดินทางและขนถ่ายสินค้า การเก็บรักษาและการรักษาความปลอดภัยของสินค้าบนเรือ อุปกรณ์ยกขนสินค้า อุปกรณ์รัดตรึงสินค้า สินค้าดาดฟ้าเรือ ขั้นตอนการรับและการส่งมอบสินค้า การดูแลสินค้าระหว่างการขนส่ง การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ยกขนสินค้า การบำรุงรักษาอุปกรณ์ยกขนสินค้า การบำรุงรักษาฝาระวางสินค้า การดำเนินงานขนถ่ายสินค้าพิเศษ รหัสของการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเก็บรักษาสินค้าและการรักษาความปลอดภัย การรับสินค้า การเก็บสินค้า และการขนถ่ายสินค้าหนัก การดูแลการส่งสินค้าระหว่างการขนส่ง วิธีการและการป้องกันเมื่อมีการรมยา ความรู้ทั่วไปของเรือ Tanker และการดำเนินงานเรือ Tanker ข้อกำหนดและคำจำกัดความ เนื้อหาและการประยุกต์ใช้ ISGOTT การดำเนินงานเรือบรรทุกน้ำมันและกฎระเบียบการป้องกันมลภาวะที่เกี่ยวข้อง เรือบรรทุกสารเคมี การทำความสะอาดและควบคุมมลพิษในเรือบรรทุกสารเคมี เรือบรรทุกก๊าซ การดำเนินการขนส่งสินค้าในเรือบรรทุกก๊าซ ความรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดในการออกแบบการดำเนินงานของเรือบรรทุกสินค้าเทกอง อนุสัญญา SOLAS บทที่ 12 มาตรการความปลอดภัยสำหรับเรือบรรทุกสินค้าเทกอง ความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 92250359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วางแผนการรับสินค้าด้วยความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บสินค้าระหว่างเที่ยวเรือ และการขนถ่ายสินค้า 3 (Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during voyage and unloading of cargoes III)

การวางแผนและการสร้างความมั่นใจในการรับสินค้าด้วยปลอดภัย การเก็บรักษา การรักษาความปลอดภัยการดูแลระหว่างการเดินทางและขนถ่ายสินค้า การรับสินค้า การดูแลรักษาและการขนถ่ายสินค้า การประยุกต์ใช้ข้อมูลเรือที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการดูแลรักษาและขนถ่ายสินค้าเทกอง รหัสของการปฏิบัติสำหรับการรับสินค้าเทกองเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน BLU Code การจัดการสินค้าเพื่อความปลอดภัยตามบทบัญญัติของเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง IMDG Code IMSBC Code MARPOL 73/78 ภาคผนวก 3 และ 5 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงความสัมพันธ์ในการทำงาน หลักการพื้นฐานสำหรับการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงความสัมพันธ์การทำงานระหว่างเรือและบุคลากรท่าเรือ การประเมินรายงานข้อบกพร่องและความเสียหายต่อพื้นที่ขนส่งสินค้า ฝาระวางสินค้า ถังถ่วงน้ำอับเฉาและการดำเนินการที่เหมาะสม ข้อจำกัดในความแข็งแรงของชิ้นส่วนโครงสร้างตัวเรือที่สำคัญ แรงดัดและแรงเฉือน วิธีการหลีกเลี่ยงผลกระทบอันตรายที่เกิดจากการกัดกร่อนหรือเสื่อมสภาพในเรือสินค้าเทกองเนื่องจากการจัดการสินค้าที่ไม่ดีพอ การขนส่งสินค้าอันตราย the international Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code และ the international Maritime solid Bulk cargoes (IMSBC) code, การขนของอันตรายสินค้าอันตราย ข้อควรระวังในระหว่างการขนถ่ายและการดูแลระหว่างการเดินทางของสินค้าอันตราย หีบห่อของสินค้าอันตราย สินค้าแข็งเทกอง International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk (International Grain Code)

รหัสวิชา : 93010159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทักษะทางเรือ (Seaman Ship)

โครงสร้างเรือ ประเภทของเรือ สายการบริหารงานเรือ การถือท้ายเรือ คำสั่งถือท้ายเป็นภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล หน้าที่ของกว้านนอนและกว้านตั้ง ความรู้เกี่ยวกับการจัดการในการเทียบเรือและงานสมอ ประโยชน์ของเชือกเทียบเรือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ในการเทียบเรือ วิธีการและคำสั่งในการผูกเชือกเรือและงานสมอ อุปกรณ์ยกขนสินค้าต่างๆ บนดาดฟ้าเรือ หน้าที่ทำงานของ วาล์ว และ ปั้ม อุปกรณ์ยกขนสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ฝาระวางสินค้า การใช้สัญญาณพื้นฐานในการควบคุม การใช้เครื่องมือ กว้าน และการยกขนสินค้า การใช้งานอุปกรณ์สมอ การชักหย่อนบันไดนำร่อง อุปกรณ์ป้องกันหนู และบันไดลงข้างเรือ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลระหว่างปฏิบัติงาน อุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์ดับเพลิง การบำรุงรักษาตัวเรือ การวัดปริมาตรน้ำในถัง

รหัสวิชา : 93010259
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ประมวลว่าด้วยระบบการดับเพลิง และประมวลว่าด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต (FSS Code and LSA Code)

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประมวลว่าด้วยระบบการดับเพลิง International shore connections อุปกรณ์ผจญเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยแก๊สแบบติดตั้งถาวร ระบบดับเพลิงด้วยโฟมแบบติดตั้งถาวร สเปรย์น้ำดับเพลิงแรงดันคงที่และระบบน้ำดับเพลิง สปิงเกอร์อัตโนมัติ ระบบตรวจจับไฟและไฟอลาร์ม การทดสอบระบบตรวจจับควัน ระบบแสงสว่างเพื่อการหนีไฟ ปั๊มน้ำดับเพลิงฉุกเฉิน การจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการหนีไฟ ระบบโฟมดับเพลิงที่ติดตั้งบนดาดฟ้าเรือ ระบบแก๊สเฉื่อย เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประมวลว่าด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยชีวิตส่วนบุคคล สัญญาณเห็นด้วยตาเปล่า ยานช่วยชีวิต เรือกู้ภัย อุปกรณ์ปล่อยและบันไดหนีภัย อุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ

รหัสวิชา : 93010359
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ (MARPOL Convention)

อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศไทย รายละเอียด ความสำคัญ โครงสร้าง รวมถึงผลกระทบ Emission Control Area

รหัสวิชา : 93010459
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การจัดการเบื้องต้น (Basic of Management)

แนวคิดการจัดการ สภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมองค์การ การตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม การจูงใจ ภาวะผู้นำ สถานการณ์ที่ต้องเป็นผู้นำ การควบคุม วุฒิภาวะ บุคลิกภาพ การสื่อสาร ทัศนคติ การทำงานเป็นกลุ่ม การจัดการความเสี่ยง ความท้าทาย ธรรมาภิบาล

รหัสวิชา : 93010559
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับคนประจำเรือ (Seafarers with Sexually transmitted diseases)

เอดส์ หูดหงอนไก่ ฝีมะม่วง ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

รหัสวิชา : 93020659
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ประมวลว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยสากล และประมวล ISPS (ISM Code and ISPS Code)

เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประมวลว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยสากล คำนิยามที่เกี่ยวกับประมวลว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยสากล การบังคับใช้ที่เกี่ยวกับประมวลว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยสากล ข้อกำหนดของการจัดการความปลอดภัย ประกาศนียบัตร การปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบ การแก้ไขและการควบคุม เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประมวล ISPS คำนิยามที่เกี่ยวกับ ประมวล ISPS การบังคับใช้ที่เกี่ยวกับ ISPS ความรับผิดชอบของรัฐบาล การแสดงระดับขั้นของการรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบของบริษัทเรือ การรักษาความปลอดภัยบนเรือ ผู้ประเมินการรักษาความปลอดภัยบนเรือ แผนการรักษาความปลอดภัยบนเรือ การบันทึก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทเรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรือ การฝึกอบรม การฝึก และแบบฝึกหัดการรักษาความปลอดภัยบนเรือ การรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ ผู้ประเมินการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ แผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ การฝึกอบรม การฝึก และแบบฝึกหัดการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ การแก้ไขและการควบคุม

รหัสวิชา : 93020759
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
อนุสัญญา STCW และอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล (STCW Convention and Maritime Labour Convention)

อนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้าเวรยามสำหรับคนประจำเรือ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับภายในประเทศไทย รายละเอียด ความสำคัญ โครงสร้าง รวมถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อตำแหน่งหน้าที่และการทำงานของคนประจำ อนุสัญญาว่าด้วยแรงทางทะเลทั้งภายในและระหว่างประเทศ รายละเอียด ความสำคัญ โครงสร้าง รวมถึงผลกระทบของกฎหมายแรงทางทะเลระหว่างประเทศ ที่จะส่งผลต่อความเป็นอยู่และการทำงานของคนประจำเรือ ตัวเรือ และท่าเรือของประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญา ให้มีความรู้ในเรื่องของข้อกำหนดขั้นต่ำของคนประจำเรือที่สามารถทำงานบนเรือได้ เงื่อนไขในการจ้าง สภาพห้องพักอาศัย ความเป็นอยู่ อาหาร และสุขอนามัย สุขภาพ การรักษา สวัสดิการ การปกป้องสถานภาพทางสังคมบนเรือ การบังคับโดยรัฐเจ้าของธง ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าท่า ความรับผิดชอบของผู้ส่งแรงงานลงเรือ

รหัสวิชา : 93020859
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การตรวจเรือเบื้องต้น (Basic of Ship inspection)

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่าเรือ สถาบันจัดชั้นเรือ แนวทางปฏิบัติในการตรวจเรือ

รหัสวิชา : 93030959
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาเพื่อการเดินเรือ (Seminar for Nautical Science)

การจัดสัมมนา การเดินเรือ ธุรกิจพาณิชยนาวี ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเดินเรือ คนประจำเรือ คุณธรรมจริยธรรมของคนประจำเรือ การปฏิบัติงานเรือสินค้าของนายยามระดับนายประจำเรือขึ้นไป ขณะเรือเดินและเรือจอด การเสนอผลงานวิจัยทางด้านการเดินเรือโดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือและคนประจำเรือ

รหัสวิชา : 93110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปฏิบัติตามข้อบังคับการป้องกันมลภาวะ (Ensure Compliance with Pollution Prevention Requirement)

การปฏิบัติตามข้อบังคับการป้องกันมลภาวะ ข้อควรระวังที่จะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมทางทะเล International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 and the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78) กฎหมายที่นำมาใช้โดยประเทศต่างๆ วิธีการป้องกันมลพิษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการปล่อยน้ำมัน Oil Record Book (Part I - Machinery space operations และ Part II – Cargo/Ballast operations) Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) รวมทั้ง Shipboard Marine Pollution Emergency Plans (SMPEP) สำหรับน้ำมันและ/หรือของเหลวมีพิษ และ Vessel Response Plan (VRP) ขั้นตอนการดำเนินงานของอุปกรณ์ป้องกันมลพิษ ถังบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ เตาเผาขยะ อุปกรณ์ย่อยขนาดวัตถุแขวนลอยน้ำ ระบบบำบัดน้ำอับเฉา แผนการจัดการสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ระบบการจัดการขยะ ระบบป้องกันการเปรอะเปื้อน อุปกรณ์บำบัดน้ำอับเฉาถ่วงเรือและการจัดการน้ำอับเฉาถ่วงเรือ เกณฑ์การปล่อยน้ำอับเฉาถ่วงเรือ มาตรการเชิงรุกในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล

รหัสวิชา : 93110259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทรงตัว ระดับการกินน้ำลึก และตารางความเค้น (Stability, Trim, and Stress tables)

รักษาความคงทนทะเลของเรือ การทรงตัว ระดับการกินน้ำลึก และตารางความเครียดของเรือ ระวางขับน้ำ แรงลอยตัว ค่าเผื่อน้ำจืด Statical stability Initial stability องศาเอียง Curves of statical stability การเคลื่อนไหวของศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงและการแก้ไข ผลกระทบของถังเก็บน้ำอับเฉาถ่วงเรือ ระดับการกินน้ำลึกและการคำนวณโดยใช้ตาราง การดำเนินการของการลอยตัว ตารางความเครียดและอุปกรณ์คำนวณความเครียด (loadicator)

รหัสวิชา : 93120359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการโครงสร้างเรือ 1 (The principal structural members of a ship I)

รักษาความคงทนทะเลของเรือ โครงสร้างหลักของเรือ ขนาดเรือและรูปแบบ ความเครียดเรือ โครงสร้างตัวเรือ

รหัสวิชา : 93120459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการโครงสร้างเรือ 2 (The principal structural members of a ship II)

รักษาความคงทนทะเลของเรือ โครงสร้างหลักของเรือ หัวเรือและท้ายเรือ รอยเชื่อมเหล็ก หางเสือและใบจักร เครื่องหมาย Load lines และเส้นอัตราการกินน้ำลึก

รหัสวิชา : 93130459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย (Monitor Compliance with Legislative Requirements)

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับของกฎหมาย พื้นฐานความรู้การทำงานของ IMO ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตในทะเล การรักษาความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล แนะนำกฎหมายการเดินเรือ กฎหมายทะเล ความปลอดภัย

รหัสวิชา : 93130559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดูแลให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย (Monitor Compliance with Legislative Requirements)

ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับของกฎหมาย พื้นฐานความรู้การทำงานของ IMO ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตในทะเล การรักษาความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล แนะนำกฎหมายการเดินเรือ กฎหมายทะเล ความปลอดภัย

รหัสวิชา : 93250159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมระดับการกินน้ำลึก การทรงตัว และความเค้น 1 (Control trim, stability and stress I)

วัสดุที่ใช้ในการต่อเรือ การเชื่อม ผนังกั้นระวางสินค้า ประตูกันน้ำและประตูกั้นสภาพอากาศ ความทนทานต่อการกัดกร่อนและการป้องกัน การสำรวจและการเข้าอู่แห้ง การทรงตัว

รหัสวิชา : 93250259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมระดับการกินน้ำลึก การทรงตัว และความเค้น 2 (Control trim, stability and stress II)

การควบคุมระดับการกินน้ำลึก การทรงตัว และความเครียดของเรือ หลักการพื้นฐานของการสร้างเรือระดับการกินน้ำลึก การทรงตัว

รหัสวิชา : 93250359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การควบคุมระดับการกินน้ำลึก การทรงตัว และความเค้น 3 (Control trim, stability and stress III)

ผลกระทบระดับการกินน้ำลึก การทรงตัวของเรือในกรณีที่เกิดความเสียหาย ผลกระทบระดับการกินน้ำลึก การทรงตัวของเรือในกรณีที่เกิดน้ำท่วมและมาตรการรับมือ ทฤษฎีที่มีผลต่อระดับการกินน้ำลึก การทรงตัว ความรู้จาก IMO เกี่ยวกับการทรงตัวเรือ ความรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของการประชุมระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 93250459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย และมาตรวัดความปลอดภัยทางทะเลและการป้องกันมลภาวะทางทะเล 1 (Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea and the protection of the marine environment I)

ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายและมาตรการเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในทะเลและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล กฎหมายทะเลระหว่างประเทศข้อตกลงระหว่างประเทศ ใบรับรองและเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำงานบนเรือ ความรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับเส้นแนวน้ำบรรทุก ความรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในทะเล ความรับผิดชอบภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันมลพิษจากเรือ ประกาศเกี่ยวกับสุขภาพและความต้องการของคนประจำเรือตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายการเดินเรือระหว่างประเทศอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศและการประชุมผลกระทบที่เกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ดาดฟ้าระดับนายประจำเรือ

รหัสวิชา : 93250559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การดูแลและควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย และมาตรวัดความ ปลอดภัยทางทะเลและการป้องกันมลภาวะทางทะเล 2 (Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea and the protection of the marine environment II)

ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรการเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในทะเลและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล กฎหมายทะเลระหว่างประเทศข้อตกลงระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายการเดินเรือระหว่างประเทศอื่นๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ การประชุมผลกระทบที่เกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปากเรือระดับนายประจำเรือ ความรับผิดชอบภายใต้ตราสารระหว่างประเทศที่มีผลต่อความปลอดภัยของเรือผู้โดยสาร ลูกเรือ และสินค้า วิธีการป้องกันมลพิษของสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยเรือ การดำเนินการนำข้อตกลงระหว่างประเทศมาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ภายในประเทศ

รหัสวิชา : 93250659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การรักษาความปลอดภัยของคนประจำเรือและผู้โดยสารและการรักษาสภาพของอุปกรณ์ ช่วยชีวิต อุปกรณ์ผจญเพลิง และระบบความปลอดภัยอื่นๆ ให้พร้อมใช้งาน (Maintain safety and security of the ship's crew and passengers and the Operational condition of life-saving firefighting and other safety systems)

การรักษาความปลอดภัยของลูกเรือและผู้โดยสาร การดำเนินการช่วยชีวิต การดับเพลิง ระบบความปลอดภัยอื่นๆ ความรู้เกี่ยวกับกฎข้อบังคับของอุปกรณ์ช่วยชีวิต การดำเนินการเพื่อป้องกันและปกป้องทุกคนในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมความเสียหายของเรือที่เกิดจากเหตุไฟไหม้ ระเบิด เรือโดนกัน หรือเรือเกยตื้น พัฒนาแผนฉุกเฉินและแผนควบคุมความเสียหายและการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน โครงสร้างตัวเรือรวมถึงการควบคุมความเสียหาย

รหัสวิชา : 93250759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการ (Use of leadership and managerial skills)

การบริหารจัดการและการฝึกอบรมคนประจำเรือให้เป็นไปตามอนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมอบหมายและการจัดการปริมาณงานที่เหมาะสม การจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เทคนิคในการตัดสินใจโดยการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ ระบุและแจกแจงสาเหตุ เลือกแนวทางการแก้ไขและประเมินประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พัฒนาการ; การดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รหัสวิชา : 93250859
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
องค์กรและการบริหารการรักษาพยาบาลบนเรือ (Organize and manage the provision of medical care on board)

การจัดระเบียบและจัดการการให้การดูแลรักษาทางการแพทย์บนเรือ สิ่งพิมพ์การแพทย์ คู่มือการแพทย์ระหว่างประเทศเพื่อเรือสินค้า International Code of Signals (การแพทย์) คู่มือการปฐมพยาบาลการแพทย์สำหรับใช้ในอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หูดหงอนไก่ ฝีมะม่วง ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม โรคเอดส์

รหัสวิชา : 94130159
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 1 (Cargo Ship Practice I)

เป็นการฝึกภาคปฏิบัติกับเรือสินค้า เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์ในการเดินเรือ โดยใช้เวลาในการฝึกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

รหัสวิชา : 94140259
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
ฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล 2 (Cargo Ship Practice II)

เช่นเดียวกับ วิชา 915411 เพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์ในการเดินเรือมากยิ่งขึ้น โดยระยะเวลาในการฝึกรวมกับรายวิชา 915411 ต้องไม่น้อยกว่าที่กรมเจ้าท่า และ IMO กำหนด และนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับจากเรือที่ลงทำการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล มารวบรวมจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มส่ง พร้อมสอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์