ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : Bachelor of Science Program in Biomedical Sciences (วท.บ. (ชีวเวชศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 123 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กุลวรา พูลผล * Ph.D. (Biomedical Sciences)
Innsbruck Medical University (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรวรรณ แสงแข * Ph.D.(Biomedical Sciences)
University of Paris 13, France (2547)
อาจารย์จิรสุดา นาคเอี่ยม * วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2538)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข * Ph.D.(Biomedical Sciences)
University of Porto, Portugal (2547)
อาจารย์ วิทูร ขาวสุข * ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)
อาจารย์ ธนพรรณ เสียงแจ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาพร หนูอุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 41410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 68019359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health)

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 30310759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry)

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 30310859
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

รหัสวิชา : 30322059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30322159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Physics for Health Science)

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และพลังงานสมบัติเชิงความร้อนของสสารและ อุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหล ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัสวิชา : 31139159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบริหารคุณภาพ (Quality Management)

คุณภาพ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคน ระบบคุณภาพเพื่อให้สถานประกอบการมีคุณภาพ

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

รหัสวิชา : 31231159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (Statistical Methods for Sciences)

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 68019159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์ (Cell and Molecular Biology)

โครงสร้าง หน้าที่ และวิวัฒนาการของเซลล์ การขนส่งผ่านผนังเซลล์ สารพันธุกรรม เมแทบอลิสม การแบ่งตัว การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเซลล์

รหัสวิชา : 68029359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ (Biochemistry for Allied Health Sciences)

หลักการพื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการเมตาบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ สารอาหาร กรดนิวคลิอิก วิตามิน และเกลื่อแร่

รหัสวิชา : 68029459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ (Biochemistry Laboratory for Allied Health Sciences)

การวิเคราะห์ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ และกรดนิวคลิอิก ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 68029359

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 68020559
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Microanatomy)

โครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะของมนุษย์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

รหัสวิชา : 68020659
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
สังกัปทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Concepts in Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ในแต่ละระบบของร่างกายมนุษย์ การพัฒนาของตัวอ่อน

รหัสวิชา : 68021959
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology)

หน้าที่และกลไกการทำงานของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและกระบวนการรักษาสมดุลภายในร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ

รหัสวิชา : 68032759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พันธุศาสตร์ของมนุษย์ (Human Genetics)

ความรู้พื้นฐานของจีโนม การจัดเรียงโครงสร้างระดับโมเลกุลของโครโมโซม และการแสดงออกของยีนของมนุษย์ หลักการการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเด่นและด้อยเพื่อทราบถึงชนิดของโรคทางพันธุกรรมและผลทางพยาธิสภาพ การประยุกต์เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการศึกษาโรคทางพันธุกรรมของมนุษย์และการรักษาผู้ป่วยด้วยการแก้ไขที่ระดับยีน

รหัสวิชา : 68421159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology)

ปรสิตและแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ชนิดที่พบบ่อยและเป็นตัวก่อโรคที่สำคัญในประเทศไทย การกระจายทางภูมิศาสตร์ รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน กลไกการเกิดโรค พยาธิวิทยา อาการวิทยา การตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน และการควบคุมโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อปรสิต

รหัสวิชา : 68431159
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)

หลักการเบื้องต้นทางธรรมชาติ ลักษณะ รูปร่าง คุณสมบัติทางชีววิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคในคน อาการทางคลินิก กลไกการก่อโรค การติดต่อ ระบาดวิทยา การป้องกัน การแยกพิสูจน์เชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงไว้ และการประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อการวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการชันสูตรมาสนับสนุนการวินิจฉัยโดยอาการทางคลินิก

รหัสวิชา : 68431259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ (Medical Immunology)

หน้าที่ทั่วไปของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบมีมาแต่กำเนิดและแบบจำเพาะ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี บทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค โรคมะเร็ง ผลเสียจากภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ การปลูกถ่ายอวัยวะตลอดจนหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดยอาศัยหลักการทางซีโรโลยี

รหัสวิชา : 684391
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
หลักการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (Research Methodology in Biomedical Sciences)

หลักการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ได้แก่ การเลือกหัวข้อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงาน และบทคัดย่อการวิจัย

รหัสวิชา : 68449159
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
การฝึกงานทางชีวเวชศาสตร์ (Training in Biomedical Sciences)

ฝึกประสบการณ์ ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตรงกับสาขาชีวเวชศาสตร์ ภายใต้การประสานและการจัดการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสวิชา : 68449259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางชีวเวชศาสตร์ (Seminar in Biomedical Sciences)

นำเสนอ วิจารณ์รายงานวิจัย บทความทางวิชาการแขนงต่าง ๆ สาขาชีวเวชศาสตร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 68449359
หน่วยกิต : 2(0-4-0)
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (Research Projects in Biomedical Sciences)

การค้นคว้าข้อมูลการวิจัยทางด้านชีวเวชศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทำการศึกษาวิจัยและรายงานการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 79233659
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
เภสัชวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Pharmacology for Health Sciences)

หลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ข้อบ่งใช้ของยา อาการข้างเคียงตลอดจนอาการพิษที่อาจเกิดจากการใช้ยา ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบไต ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และยาเคมีบำบัด

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 68024159
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
พยาธิวิทยาทางการแพทย์ (Medical Pathology)

ปฏิกิริยาพื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ สาเหตุ กลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะทั้งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่เป็นสาเหตุจำเพาะของแต่ละโรคในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ที่นำไปใช้ในทางคลินิกเพื่อการวินิจฉัยโรคและการพยากรณ์โรค

รหัสวิชา : 68029259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety)

แนวคิดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การกระทำ ความรับผิดชอบและสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในด้านปลอดภัย ความปลอดภัยของการใช้สารเคมี สารชีวภาพ ความปลอดภัยด้านไฟไหม้และอื่นๆ การสืบค้นหาอันตรายของห้องปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมอันตราย การกำจัดขยะห้องปฏิบัติการ กฏระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

รหัสวิชา : 68030159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคการศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Techniques)

โครงสร้างและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การเก็บตัวอย่าง การตรึง การตัดชิ้น การย้อมสีขั้นพื้นฐาน การตรวจสอบ การถ่ายภาพ การแปลผล และการนำเสนอผลงาน

รหัสวิชา : 68030259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาเคมี (Histochemistry Techniques)

หลักและวิธีวิเคราะห์ชนิดและตำแหน่งของชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ ในเนื้อเยื่อด้วยคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล และสีย้อม

รหัสวิชา : 68031259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)

การทำงานและการปรับดุลของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์ ของระบบร่างกายมนุษย์ในภาวะผิดปกติที่สัมพันธ์กับอาการและอาการแสดงทางคลินิก

รหัสวิชา : 68032559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)

หลักการพื้นฐานทางธรรมชาติของสารพันธุกรรม โครงสร้าง การแสดงออกของยีน การใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อเพิ่มจำนวนยีนและผลิตโปรตีนที่ต้องการ และประโยชน์ของเทคนิคพันธุวิศวกรรม

รหัสวิชา : 68422259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Food and Nutrition for Health)

ความหมาย ชนิดของอาหารและสารอาหาร ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพอนามัย การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพอนามัย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กฎหมายและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ภาวะโภชนาการขาดและเกิน อาหารที่มีพิษภัยต่อร่างกายและแนวทางการรักษา

รหัสวิชา : 68422359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาหารและโภชนาการในวัยต่าง ๆ (Food and Nutrition in Age Groups)

อาหารและสารอาหาร ความต้องการและการจัดอาหารตามหลักโภชนาการ สำหรับประชากรวัยต่าง ๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ปิรามิดอาหาร การให้คำแนะนำที่เหมาะสมด้านโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละวัย การสร้างเมนูอาหารสำหรับภาวะต่างๆ ปัญหาและแนวทางการบำบัดภาวะทุพโภชนาการในวัยต่างๆ

รหัสวิชา : 68429159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Animal Experimentation in Medical Science Research)

ชีวเวชจริยศาสตร์ การเลือกสัตว์ทดลอง มาตรฐานการดูแลสัตว์ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการทดลองที่ใช้สัตว์ชนิดหนูถีบจักรและหนูขาวใหญ่

รหัสวิชา : 68429259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Animal Cell Culture Techniques)

หลักการและเทคนิคขั้นพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยง การตรวจสอบการเจริญ การคงสภาพสายพันธุ์ การเก็บรักษาเซลล์ ชีวเวชจริยศาสตร์

รหัสวิชา : 68429359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เครื่องมือทางการวิจัยชีวเวชศาสตร์ (Instruments for Biomedical Sciences Research)

โครงสร้าง และ หลักการพื้นฐานของเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยทาง ชีวเวชศาสตร์

รหัสวิชา : 68431359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ไวรัสวิทยาคลินิก (Clinical Virology)

ความรู้พื้นฐานทางธรรมชาติ โครงสร้างและชีววิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ปฏิกิริยาระหว่างไวรัสกับโฮสท์ กลไกการเกิดพยาธิสภาพ กลวิธีของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านไวรัส การป้องกัน การควบคุม และวิธีการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส

รหัสวิชา : 68431459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ (Medical bacteriology)

คุณสมบัติ ลักษณะ และปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคความรุนแรงของโรคของ แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับร่างกายมนุษย์ กลไกการเกิดโรค การแยกเชื้อและตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย จากสิ่งที่ส่งตรวจในระดับห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 68432159
หน่วยกิต : 22(2-0-4)
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร (Food Legislation and Standardization)

ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการควบคุมอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่ควบคุมเฉพาะของประเทศไทยและสากล

รหัสวิชา : 68432359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โภชนาการของมนุษย์ (Human Nutrition)

อาหารและสารอาหาร ความต้องการพลังงานของร่างกาย โภชนาการของบุคลปกติ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เป็นผลให้คนเลือกรับประทาน หรือไม่รับประทานอาหารใด ๆ ภาวะทุพโภชนาการ การประเมินสภาวะโภชนาการ อาหารทางเลือกและอาหารเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 68432459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางอาหาร (Food Technology)

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเนื้อสัตว์บก เนื้อสัตว์น้ำ น้ำนม ไข่ ไขมัน และน้ำมัน ผักและผลไม้ หลักการและวิธีการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปให้เป็นอาหารและผลิตภัณฑ์

รหัสวิชา : 68432559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทางอาหารและโภชนาการ (Food and Nutritional Biochemistry)

การย่อย การดูดซึม และการใช้สารอาหารของร่างกาย เมแทบอลิสมของ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ น้ำ และอิเล็กโตรไลท์ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเสียของอาหาร การใช้ความรู้ทางชีวเคมีในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ การเก็บรักษา กระบวนการผลิต และความปลอดภัยของอาหาร

รหัสวิชา : 68432659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โภชนาการคลินิก 1 (Clinical Nutrition 1)

รายการอาหารแลกเปลี่ยน หลักการเบื้องต้นในการประเมินภาวะโภชนาการ การประเมินสภาพทางโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทฤษฎีมาตรฐานอาหารในโรงพยาบาล การให้โภชนบําบัดผ่านทางเดินอาหาร การให้โภชนบำบัดผ่านทางหลอดเลือดดำ ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ การคำนวณและการวางแผนการจัดอาหารให้ผู้ป่วยเพื่อการบำบัดรักษาโรค หลักการประกอบอาหาร และการบริการอาหารในโรงพยาบาล เทคนิคเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านโภชนาการ

รหัสวิชา : 68432759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โภชนาการคลินิก 2 (Clinical Nutrition 2)

การเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่พบได้มากในประเทศไทย ความเสี่ยงของโรค การประเมินภาวะโภชนาการในสภาวะโรคต่าง ๆ หลักการให้โภชนบำบัดทางการแพทย์แก่คนไข้ในภาวะโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไตเรื้องรัง โรคตับ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคเอดส์ คนไข้ที่มีปัญหาในระบบย่อยอาหารส่วนล่าง เทคนิคในการให้คำปรึกษา การติตตาม การประเมินผลการให้โภชนบำบัดทางการแพทย์

รหัสวิชา : 68432859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักโภชนาการชุมชน (Principle of Community Nutrition)

ปัญหาทางโภชนาการชุมชนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน แนวโน้มของปัญหา ความมั่นคงทางอาหาร ภาวะทุโภชนาการในชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กลยุทธ์และหลักการแก้ไขปัญหา การส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่คนในชุมชน หลักเทคนิควิธีการสื่อสารรวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

รหัสวิชา : 68432959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การชะลอวัยเชิงบูรณาการ (Integrative Antiaging)

กลไกการเกิดความชรา และการชะลอวัยด้วยอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ การขจัดสารพิษในร่างกาย การนวดกระตุ้นผิวหนัง การผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพ รูปแบบการออกกำลังกาย การนอน และการปรับพฤติกรรม

รหัสวิชา : 68439459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคการแยกโปรตีน (Protein Separation Techniques)

หลักและวิธีการสกัดโปรตีนจากเนื้อเยื่อหรือเซลล์ การหาปริมาณโปรตีน การเพิ่มความเข้มข้นของโปรตีน การแยกสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน วิธีการแยกโปรตีนตามขนาด รูปร่าง และประจุด้วยวิธีการเคลื่อนตามการเหนี่ยวนำของสนามไฟฟ้า โครมาโทกราฟี และการหาลำดับของกรด อะมิโน

รหัสวิชา : 68439559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิธีวิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunological Methods)

หลักและวิธีการผลิตแอนติบอดีรวม และแอนติบอดีเดี่ยว การตรวจสอบหาปริมาณแอนติบอดีด้วยเทคนิค ELISA การวิเคราะห์และตรวจหาแอนติเจนเป้าหมายด้วยแอนติบอดี โดยใช้เทคนิค western immunoblotting immunofluorescence immunoenzyme immunoelectron microscopy

รหัสวิชา : 68439659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคการวิจัยทางชีวโมเลกุลขั้นสูง (Advance Techniques in Biomolecular Research)

หลักการของเทคนิคทางชีวโมเลกุลขั้นสูง เทคนิคการผลิต การทำบริสุทธิ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ ของระบบนำส่งยาและระบบถ่ายทอดยีนโดยมหโมเลกุลพาหะ เทคนิคการวิเคราะห์โดยอาศัยอันตรกิริยาของโปรตีนและดีเอ็นเอ Chromatin immunoprecipitation Electrophoretic mobility shift assay

รหัสวิชา : 68439759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีโปรตีนรีคอมบิแนนท์ (Recombinant Protein technology)

หลักการของเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ การออกแบบและการสร้างโปรตีนรีคอมบิแนนท์ ระบบการแสดงออกและการควบคุมการแสดงของโปรตีนรีคอมบิแนนท์ เทคนิคการทำบริสุทธิ์และการติดตามโปรตีนรีคอมบิแนนท์

รหัสวิชา : 68442159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร (Food Safety and Sanitation)

สารปนเปื้อน สารตกค้าง สารปลอมปน และสารเจือปนในอาหาร โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย เชื้อรา และสารพิษอื่นๆ กลไกการกำจัดสารพิษจากร่างกาย อาหารกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง อาหารดัดแปลงพันธุกรรม การประเมินความเสี่ยงในอาหาร ระบบจีเอ็มพีและเอชเอซีซีพีกับความปลอดภัยในอาหาร ปฏิบัติการสุ่มตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ โลหะหนักและสารเคมีในอาหาร

รหัสวิชา : 68442259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย (Sport Nutrition and Exercise)

หลักการประเมินภาวะโภชนาการสำหรับนักกีฬา ความต้องการพลังงาน สารอาหาร การติดตามและประเมินผล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย ปัญหาทางโภชนาการของนักกีฬาและการแก้ปัญหา

รหัสวิชา : 68442359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปัญหาทางโภชนาการ (Nutritional Problems)

ปัญหาทางโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพในพื้นที่ต่างๆทั่วโลก ปัญหาทางโภชนาการในพื้นที่ห่างไกล ปัญหาทางโภชนาการในชุมชนเมือง สถานการณ์ด้านปัญภาทางโภชนาการในประเทศไทย ภาวะทุพโภชนาการ การมีภาวะโภชนาการเกิน การขาดสารอาหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาทางโภชนาการ ภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 68442459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพรเพื่อโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร (Herbs for nutritional therapy and dietetics)

ผักพื้นบ้านในท้องถิ่นที่ใช้ในการประกอบอาหาร การเลือกรับประทานผักพื้นบ้านที่จัดเป็นพืชสมุนไพร ประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดที่ได้จากผักผลไม้ในท้องถิ่น หลักการเลือกรับประทานผักสมุนไพรในแต่ละสภาวะโรค ความปลอดภัยในการเลือกรับประทานและใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

รหัสวิชา : 68449459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทุโภชนาการ (Malnutrition)

ความผิดปกติของร่างกายในภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลทางโภชนาการ การได้รับสารอาหารมากหรือน้อยเกินความต้องการของร่างกาย สาเหตุการเกิดโรค กลไกการเกิดโรค การระบาด กลไกการปรับตัวของร่างกายต่อภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลทางโภชนาการ พยาธิสภาพ หลักการแนวทางการป้องกันและรักษาโรค

รหัสวิชา : 68449559
หน่วยกิต : 3(1-4-2)
หัวข้อเลือกสรรทางชีวเวชศาสตร์ (Selected Topics in Biomedical Sciences)

หลักการเบื้องต้นในการอ่าน และวิเคราะห์บทความวิจัยในสาขาต่างๆทางด้านชีวเวชศาสตร์ ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา

รหัสวิชา : 79223459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพร (Medicinal Plants)

พืชสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้กันมาแต่โบราณ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีการใช้และความปลอดภัยของสมุนไพรพื้นบ้าน