ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค) (วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 125 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนุช นรวรธรรม *
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วงศ์ดี *
อาจารย์ ธนพรรณ เสียงแจ่ม *
อาจารย์ นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ *
อาจารย์ วรานุรินทร์ ยิสารคุณ *
อาจารย์ วิภาพร ใจเกื้อ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาพร หนูอุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรอนันต์ เกื้อไข่
อาจารย์ วิทูร ขาวสุข
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด (Man and Thinking Skills)

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 41410159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ (Group Dynamics and Leadership)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 68019359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ (Life and Health)

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 30310759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry)

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 30310859
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Physics for Health Science)

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และพลังงานสมบัติเชิงความร้อนของสสารและ อุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหล ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

รหัสวิชา : 68019159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์ (Cell and Molecular Biology)

โครงสร้าง หน้าที่ และวิวัฒนาการของเซลล์ การขนส่งผ่านผนังเซลล์ สารพันธุกรรม เมแทบอลิสม การแบ่งตัว การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเซลล์

รหัสวิชา : 68029259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Laboratory Safety)

แนวคิดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การกระทำ ความรับผิดชอบและสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในด้านปลอดภัย ความปลอดภัยของการใช้สารเคมี สารชีวภาพ ความปลอดภัยด้านไฟไหม้และอื่นๆ การสืบค้นหาอันตรายของห้องปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมอันตราย การกำจัดขยะห้องปฏิบัติการ กฏระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

รหัสวิชา : 68029359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์ (Biochemistry for Allied Health Sciences)

หลักการพื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการเมตาบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ สารอาหาร กรดนิวคลิอิก วิตามิน และเกลื่อแร่

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 68020559
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Microanatomy)

โครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะของมนุษย์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

รหัสวิชา : 68020659
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
สังกัปทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Concepts in Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ในแต่ละระบบของร่างกายมนุษย์ การพัฒนาของตัวอ่อน

รหัสวิชา : 68021959
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์ (Human Physiology)

หน้าที่และกลไกการทำงานของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและกระบวนการรักษาสมดุลภายในร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ

รหัสวิชา : 68024159
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
พยาธิวิทยาทางการแพทย์ (Medical Pathology)

ปฏิกิริยาพื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ สาเหตุ กลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะทั้งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่เป็นสาเหตุจำเพาะของแต่ละโรคในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ที่นำไปใช้ในทางคลินิกเพื่อการวินิจฉัยโรคและการพยากรณ์โรค

รหัสวิชา : 68521159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปรสิตวิทยาขั้นพื้นฐาน (Basic Parasitology)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรสิตและแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต การติดต่อ ระบาดวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต กลไกการเกิดโรค การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การบำบัด การป้องกัน และการควบคุม โรคติดเชื้อปรสิต

รหัสวิชา : 68521259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Medical Microbiology)

หลักการพื้นฐานทางธรรมชาติ การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม ปฏิกิริยาระหว่างโฮสต์และจุลชีพที่มีความสำคัญทางการแพทย์ พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีความสำคัญในทางการแพทย์ และโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว วิธีการทดลองที่ปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การแยกและจำแนกชนิดของจุลชีพที่เพาะเลี้ยงไว้

รหัสวิชา : 68521359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Medical Immunology)

หน้าที่ทั่วไปของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบมีมาแต่กำเนิดและแบบจำเพาะ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี บทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค การทำงานผิดปรกติหรือไม่ทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิไวเกิน การปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับมะเร็ง หลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค

รหัสวิชา : 68521459
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เทคนิคกล้องจุลทรรศน์และการถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Microscopic Techniques and Photography in Anatomical Pathology)

โครงสร้างและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ความรู้เบื้องต้นสำหรับการถ่ายภาพ การถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค และการถ่ายภาพทางนิติเวช

รหัสวิชา : 68521559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคกล้องจุลทรรศน์และการถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Microscopic Techniques and Photography in Anatomical Pathology Laboratory)

ทักษะการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค และการถ่ายภาพทางนิติเวช

รหัสวิชา : 68521659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ (Systemic Anatomical Pathology)

พยาธิสภาพ พยาธิกำเนิดของโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยไทย พยาธิสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนื้อเยื่อในทุกระบบของอวัยวะในภาวะที่เป็นโรค การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ การแปลผลคำวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยากายวิภาคให้สัมพันธ์กับโรค

รหัสวิชา : 68531159
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
หลักการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดการสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา (Principle of Laboratory Quality Assurance and Specimen Handling in Pathology)

ความรู้และการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา การจัดการสภาพแวดล้อม ระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมการติดเชื้อ เทคนิคที่ใช้ในการจัดการกับสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68531259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Research Methodology in Anatomical Pathology)

หลักการวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค การเลือกหัวข้อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานและบทคัดย่อการวิจัย จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการเขียนรายงานทางวิชาการ การคัดลอกผลงาน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 68532159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มหศัลยพยาธิวิทยา 1 (Gross Surgical Pathology I)

การจัดการสิ่งส่งตรวจเบื้องต้น การตรวจด้วยตาเปล่า การบรรยายความผิดปกติที่พบ และการเลือกตำแหน่งรอยโรคเพื่อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็กที่แพทย์สุ่มตัดบางบริเวณหรือตัดทั้งหมดเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68532259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 1 (Gross Surgical Pathology Laboratory I)

ทักษะในการจัดการสิ่งส่งตรวจ และการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อขนาดเล็ก จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68532359
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยา (Surgical Pathology and Histopathological Techniques)

เทคนิคทางศัลยศาสตร์การเก็บสิ่งส่งตรวจ วิธีการตรวจทางพยาธิวิทยาและการนำส่งสิ่งส่งตรวจ ศัพท์ทางการแพทย์พื้นฐานในงานพยาธิวิทยา หลักการและเทคนิคพื้นฐานการจัดการห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสไลด์เอชแอนด์อี การเตรียมเนื้อเยื่อ การเตรียมบล็อคพาราฟินและเนื้อเยื่อแช่แข็ง การตัดชิ้นเนื้อจากบล็อกพาราฟินและเนื้อเยื่อแช่แข็ง การเตรียมสไลด์และการย้อมสีเอชแอนด์อี จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68532459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยา (Surgical Pathology and Histopathological Techniques Laboratory)

ทักษะการเก็บสิ่งส่งตรวจ เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา การเตรียมเนื้อเยื่อ การเตรียมบล็อคพาราฟินและเนื้อเยื่อแช่แข็ง การตัดชิ้นเนื้อจากบล็อกพาราฟินและเนื้อเยื่อแช่แข็ง การเตรียมสไลด์และการย้อมสีเอชแอนด์อี จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68532559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มหศัลยพยาธิวิทยา 2 (Gross Surgical Pathology II)

การตรวจด้วยตาเปล่า การบรรยายความผิดปกติที่พบ การเลือกตำแหน่งของชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ที่แพทย์ตัดอวัยวะเพื่อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และหรืออวัยวะข้างเคียงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และหรือการเลาะต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงเพื่อกำหนดระยะของโรคมะเร็ง จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68532659
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 2 (Gross Surgical Pathology Laboratory II)

ทักษะในการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ที่แพทย์ตัดอวัยวะ และหรืออวัยวะข้างเคียงที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมด และหรือการเลาะต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงเพื่อกำหนดระยะของโรคมะเร็ง จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68533159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาเซลล์นรีเวช (Gynecological Cytology)

ลักษณะเซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในภาวะปกติและภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองหรือการอักเสบ การติดเชื้อ และการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับสถานะทางฮอร์โมน ลักษณะเซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในภาวะผิดปกติหรือเกี่ยวกับมะเร็ง

รหัสวิชา : 68533259
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวช (Gynecological Cytology Laboratory)

ทักษะในการดูลักษณะเซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในภาวะปกติและภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองหรือการอักเสบ การติดเชื้อ และการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับสถานะทางฮอร์โมน ลักษณะเซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในภาวะผิดปกติ หรือเกี่ยวกับมะเร็ง

รหัสวิชา : 68533359
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เทคนิคทางเซลล์พยาธิวิทยา (Cytopathological Techniques)

เทคนิคการจัดการกับสิ่งส่งตรวจ การตรึงเซลล์ การย้อมสี และเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ในการเรียนเซลล์วิทยา การศึกษาลักษณะทางเซลล์วิทยาเบื้องต้นของสิ่งส่งตรวจจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กจากเต้านม ไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำเหลือง และอวัยวะลึกอี่น ๆ ในภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68533459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคทางเซลล์พยาธิวิทยา (Cytological Techniques Laboratory)

ทักษะการจัดการกับสิ่งส่งตรวจ การตรึงเซลล์ การย้อมสี และเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ในการเรียนเซลล์วิทยา การศึกษาลักษณะทางเซลล์วิทยาเบื้องต้นของสิ่งส่งตรวจจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กจากเต้านม ไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำเหลือง และอวัยวะลึกอี่น ๆ ในภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68533559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวช (Non-gynecological Cytology)

ลักษณะเซลล์วิทยาของน้ำในช่องลำตัวต่าง ๆ และน้ำไขสันหลังในภาวะ ทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง ลักษณะเซลล์ของอวัยวะนอกเหนือจากระบบสืบพันธุ์สตรี ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหารและระบบอื่น ๆ ในภาวะทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง

รหัสวิชา : 68533659
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวช (Non-gynecological Cytology Laboratory)

ทักษะในการดูลักษณะเซลล์วิทยาของน้ำในช่องลำตัวต่าง ๆ และน้ำไขสันหลังในภาวะทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง ลักษณะเซลล์ของอวัยวะนอกเหนือจากระบบสืบพันธุ์สตรี ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหารและระบบอื่น ๆ ในภาวะทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง

รหัสวิชา : 68534159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิคพิเศษทางพยาธิวิทยา (Special Technique in Pathology)

เทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เทคนิคทางพยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน เทคนิคทางพยาธิวิทยาโมเลกุล

รหัสวิชา : 68534259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคพิเศษทางพยาธิวิทยา (Special Pathology Technique Laboratory)

ทักษะเทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ทางพยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน เทคนิคทางพยาธิวิทยาโมเลกุล

รหัสวิชา : 68534459
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
เทคนิคเคมีทางวิทยาเนื้อเยื่อ (Histochemical Techniques)

หลักและวิธีวิเคราะห์ชนิด การหาตำแหน่งการกระจายตัวของชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ ในแผ่นเนื้อเยื่อด้วยคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลและสีย้อม การหาการกระจายตัวของเอนไซม์ในแผ่นเนื้อเยื่อโดยกระบวนการทางปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารตั้งต้นและเอนไซม์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นได้

รหัสวิชา : 68534559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคเคมีทางวิทยาเนื้อเยื่อ (Histochemical Techniques Laboratory)

ทักษะการหาตำแหน่งการกระจายตัวของชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ การหาการกระจายตัวของเอนไซม์ในแผ่นเนื้อเยื่อ

รหัสวิชา : 68549159
หน่วยกิต : 6(0-18-1)
การฝึกงานทางพยาธิวิทยา (Pathology Training)

ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตรงกับสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค การศึกษาระบบงาน รูปแบบการปฏิบัติงาน ทักษะในการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในสิ่งส่งตรวจที่มีขนาดเล็ก ทักษะการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ และ/หรือการเลาะต่อมน้ำเหลือง และ/หรือทักษะการดูลักษณะเซลล์ระบบนรีเวชและนอกระบบนรีเวช ประสบการณ์ร่วมในกิจกรรมประกันคุณภาพทางพยาธิวิทยา จริยธรรมในอาชีพ

รหัสวิชา : 68549259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค (Seminar in Anatomical Pathology)

การนำเสนอ การวิจารณ์ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ ของรายงานวิจัยและผลงานวิจัย บทความทางวิชาการแขนงต่าง ๆ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

รหัสวิชา : 68549359
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
โครงงานทางพยาธิวิทยา (Projects in Pathology)

การกำหนดประเด็น/ปัญหาที่เกี่ยวกับพยาธิวิทยากายวิภาคที่ต้องการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม การกำหนดสมมติฐาน การกำหนดวิธีการวิจัยตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผลการวิจัย การประเมินสมมติฐาน การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการและผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การอ้างอิง การเขียนและการนำเสนอผลการวิจัย การมีจริยธรรมการวิจัย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

2.2.2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 68236359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พิษวิทยาและอาชีวอนามัย 1 (Toxicology and Occupational Health I)

ประเภทสารพิษต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกายผลกระทบและกลไกการทำให้เกิดพิษของสารพิษ การตอบสนองและการเกิดพยาธิสภาพของร่างกายต่อสารพิษ โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามจากสารพิษ ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและกฎหมาย

รหัสวิชา : 68247659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)

การประยุกต์วิทยาศาสตร์ร่วมกับกฎหมาย การนำเอาวิธีการต่าง ๆ มาใช้สืบค้นหาสาเหตุการตาย การพิสูจน์หลักฐานสำหรับดำเนินคดีทั้งในทางอาญาและแพ่ง การเก็บรักษาหลักฐาน ณ จุดเกิดเหตุ การตรวจต่าง ๆ ในทางนิติวิทยาศาสตร์ ความรู้ในด้านอนินทรีย์และอินทรีย์เคมี หลักทางด้านซีโรโลยี และการวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ การพิสูจน์ชิ้นส่วนของร่างกายที่ยังสดหรือที่เน่าสลายแล้ว การเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศ การวิเคราะห์ลายพิมพ์ต่าง ๆ ลายนิ้วมือ ลักษณะโครงสร้างของใบหน้า การวิเคราะห์ตัวยา และ การประยุกต์ความรู้ทางกีฏวิทยาร่วมกับนิติวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 68429159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Animal Experimentation in Medical Science Research)

ชีวเวชจริยศาสตร์ การเลือกสัตว์ทดลอง มาตรฐานการดูแลสัตว์ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการทดลองที่ใช้สัตว์ชนิดหนูถีบจักรและหนูขาวใหญ่

รหัสวิชา : 68429259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Animal Cell Culture Techniques)

หลักการและเทคนิคขั้นพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยง การตรวจสอบการเจริญ การคงสภาพสายพันธุ์ การเก็บรักษาเซลล์ ชีวเวชจริยศาสตร์

รหัสวิชา : 68429359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เครื่องมือทางการวิจัยชีวเวชศาสตร์ (Instruments for Biomedical Sciences Research)

โครงสร้าง และ หลักการพื้นฐานของเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยทาง ชีวเวชศาสตร์

รหัสวิชา : 68534359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคนิควิจัยขั้นสูงทางพยาธิวิทยา (Advanced Technique in Pathology Research)

เทคนิคพยาธิวิทยาโมเลกุล การเลือกใช้สิ่งมีชีวิตเพื่องานวิจัยทางพยาธิวิทยา เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ เทคนิคทางเภสัชและพิษวิทยา ชีวเวชจริยศาสตร์

รหัสวิชา : 68534659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาจากโภชนาการ (Nutritional Pathology)

พยาธิวิทยาที่เกิดจากความไม่สมดุลทางโภชนาการหรือเมแทบอลิซึมที่ผิดปกติ, การขาดวิตามิน, การขาดแร่ธาตุ, การขาดโปรตีนและพลังงาน, กลุ่มโรคที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันเกิน, กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการกินอาหาร, พยาธิวิทยาที่เกิดจากปฏิกิริยาของอาหาร

รหัสวิชา : 68534759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology)

หลักการพื้นฐานทางนิติพยาธิวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ เทคนิคการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจพิสูจน์บุคคล การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา หลักการวิเคราะห์ดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล การวิเคราะห์สารพิษและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา วินิจฉัยสาเหตุของการตาย การผ่าศพ การเก็บและการตรวจสอบชิ้นเนื้อทางเนื้อเยื่อวิทยา

รหัสวิชา : 79323459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพร (Medicinal Plants)

พืชสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้กันมาแต่โบราณ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีการใช้และความปลอดภัยของสมุนไพร พืชสมุนไพรพื้นบ้าน