ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาธิวิทยากายวิภาค) (วท.บ. (พยาธิวิทยากายวิภาค))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 125 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนุช นรวรธรรม *
อาจารย์ ธนพรรณ เสียงแจ่ม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์ ช่างกลึงเหมาะ *
อาจารย์ วรานุรินทร์ ยิสารคุณ * วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
อาจารย์ วิภาพร ใจเกื้อ *
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วงศ์ดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาพร หนูอุไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรอนันต์ เกื้อไข่
อาจารย์ วิทูร ขาวสุข
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 68019359
Credit : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30310759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 30310859
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810659
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และพลังงานสมบัติเชิงความร้อนของสสารและ อุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหล ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

Course codes : 68019159
Credit : 3(3-0-6)
เซลล์และชีววิทยาเชิงโมเลกุลของเซลล์

โครงสร้าง หน้าที่ และวิวัฒนาการของเซลล์ การขนส่งผ่านผนังเซลล์ สารพันธุกรรม เมแทบอลิสม การแบ่งตัว การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเซลล์

Course codes : 68029259
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

แนวคิดความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การกระทำ ความรับผิดชอบและสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในด้านปลอดภัย ความปลอดภัยของการใช้สารเคมี สารชีวภาพ ความปลอดภัยด้านไฟไหม้และอื่นๆ การสืบค้นหาอันตรายของห้องปฏิบัติการ การประเมินและการควบคุมอันตราย การกำจัดขยะห้องปฏิบัติการ กฏระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับด้านความปลอดภัย

Course codes : 68029359
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสำหรับสหเวชศาสตร์

หลักการพื้นฐานทางชีวเคมี โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการเมตาบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ สารอาหาร กรดนิวคลิอิก วิตามิน และเกลื่อแร่

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 68020559
Credit : 4(3-3-6)
จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

โครงสร้างอย่างละเอียดของเซลล์และเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะของมนุษย์ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

Course codes : 68020659
Credit : 4(3-3-6)
สังกัปทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตำแหน่ง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆ ในแต่ละระบบของร่างกายมนุษย์ การพัฒนาของตัวอ่อน

Course codes : 68021959
Credit : 4(3-3-6)
สรีรวิทยาของมนุษย์

หน้าที่และกลไกการทำงานของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและกระบวนการรักษาสมดุลภายในร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ

Course codes : 68024159
Credit : 4(3-3-6)
พยาธิวิทยาทางการแพทย์

ปฏิกิริยาพื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ สาเหตุ กลไกการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะทั้งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่เป็นสาเหตุจำเพาะของแต่ละโรคในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ที่นำไปใช้ในทางคลินิกเพื่อการวินิจฉัยโรคและการพยากรณ์โรค

Course codes : 68521159
Credit : 2(2-0-4)
ปรสิตวิทยาขั้นพื้นฐาน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรสิตและแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต การติดต่อ ระบาดวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต กลไกการเกิดโรค การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การบำบัด การป้องกัน และการควบคุม โรคติดเชื้อปรสิต

Course codes : 68521259
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

หลักการพื้นฐานทางธรรมชาติ การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม ปฏิกิริยาระหว่างโฮสต์และจุลชีพที่มีความสำคัญทางการแพทย์ พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่มีความสำคัญในทางการแพทย์ และโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าว วิธีการทดลองที่ปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การแยกและจำแนกชนิดของจุลชีพที่เพาะเลี้ยงไว้

Course codes : 68521359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ทั่วไปของภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอมทั้งแบบมีมาแต่กำเนิดและแบบจำเพาะ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี บทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค การทำงานผิดปรกติหรือไม่ทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิไวเกิน การปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับมะเร็ง หลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค

Course codes : 68521459
Credit : 1(1-0-2)
เทคนิคกล้องจุลทรรศน์และการถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค

โครงสร้างและการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ความรู้เบื้องต้นสำหรับการถ่ายภาพ การถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค และการถ่ายภาพทางนิติเวช

Course codes : 68521559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคกล้องจุลทรรศน์และการถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค

ทักษะการใช้งานกล้องจุลทรรศน์ชนิดใช้แสง กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การถ่ายภาพทางพยาธิวิทยากายวิภาค และการถ่ายภาพทางนิติเวช

Course codes : 68521659
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ

พยาธิสภาพ พยาธิกำเนิดของโรคที่พบบ่อยในผู้ป่วยไทย พยาธิสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนื้อเยื่อในทุกระบบของอวัยวะในภาวะที่เป็นโรค การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ การแปลผลคำวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยากายวิภาคให้สัมพันธ์กับโรค

Course codes : 68531159
Credit : 1(1-0-2)
หลักการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและการจัดการสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

ความรู้และการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา การจัดการสภาพแวดล้อม ระบบความปลอดภัยและระบบควบคุมการติดเชื้อ เทคนิคที่ใช้ในการจัดการกับสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68531259
Credit : 2(2-0-4)
หลักการวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค

หลักการวิจัยทางพยาธิวิทยากายวิภาค การเลือกหัวข้อการวิจัย การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานและบทคัดย่อการวิจัย จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการเขียนรายงานทางวิชาการ การคัดลอกผลงาน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 68532159
Credit : 2(2-0-4)
มหศัลยพยาธิวิทยา 1

การจัดการสิ่งส่งตรวจเบื้องต้น การตรวจด้วยตาเปล่า การบรรยายความผิดปกติที่พบ และการเลือกตำแหน่งรอยโรคเพื่อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็กที่แพทย์สุ่มตัดบางบริเวณหรือตัดทั้งหมดเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยา จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68532259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 1

ทักษะในการจัดการสิ่งส่งตรวจ และการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อขนาดเล็ก จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68532359
Credit : 1(1-0-2)
เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยา

เทคนิคทางศัลยศาสตร์การเก็บสิ่งส่งตรวจ วิธีการตรวจทางพยาธิวิทยาและการนำส่งสิ่งส่งตรวจ ศัพท์ทางการแพทย์พื้นฐานในงานพยาธิวิทยา หลักการและเทคนิคพื้นฐานการจัดการห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสไลด์เอชแอนด์อี การเตรียมเนื้อเยื่อ การเตรียมบล็อคพาราฟินและเนื้อเยื่อแช่แข็ง การตัดชิ้นเนื้อจากบล็อกพาราฟินและเนื้อเยื่อแช่แข็ง การเตรียมสไลด์และการย้อมสีเอชแอนด์อี จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68532459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยาและจุลพยาธิวิทยา

ทักษะการเก็บสิ่งส่งตรวจ เทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา การเตรียมเนื้อเยื่อ การเตรียมบล็อคพาราฟินและเนื้อเยื่อแช่แข็ง การตัดชิ้นเนื้อจากบล็อกพาราฟินและเนื้อเยื่อแช่แข็ง การเตรียมสไลด์และการย้อมสีเอชแอนด์อี จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68532559
Credit : 2(2-0-4)
มหศัลยพยาธิวิทยา 2

การตรวจด้วยตาเปล่า การบรรยายความผิดปกติที่พบ การเลือกตำแหน่งของชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ที่แพทย์ตัดอวัยวะเพื่อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา และหรืออวัยวะข้างเคียงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และหรือการเลาะต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงเพื่อกำหนดระยะของโรคมะเร็ง จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68532659
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 2

ทักษะในการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ที่แพทย์ตัดอวัยวะ และหรืออวัยวะข้างเคียงที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมด และหรือการเลาะต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงเพื่อกำหนดระยะของโรคมะเร็ง จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68533159
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาเซลล์นรีเวช

ลักษณะเซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในภาวะปกติและภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองหรือการอักเสบ การติดเชื้อ และการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับสถานะทางฮอร์โมน ลักษณะเซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในภาวะผิดปกติหรือเกี่ยวกับมะเร็ง

Course codes : 68533259
Credit : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวช

ทักษะในการดูลักษณะเซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในภาวะปกติและภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองหรือการอักเสบ การติดเชื้อ และการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับสถานะทางฮอร์โมน ลักษณะเซลล์ของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีในภาวะผิดปกติ หรือเกี่ยวกับมะเร็ง

Course codes : 68533359
Credit : 1(1-0-2)
เทคนิคทางเซลล์พยาธิวิทยา

เทคนิคการจัดการกับสิ่งส่งตรวจ การตรึงเซลล์ การย้อมสี และเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ในการเรียนเซลล์วิทยา การศึกษาลักษณะทางเซลล์วิทยาเบื้องต้นของสิ่งส่งตรวจจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กจากเต้านม ไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำเหลือง และอวัยวะลึกอี่น ๆ ในภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68533459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคทางเซลล์พยาธิวิทยา

ทักษะการจัดการกับสิ่งส่งตรวจ การตรึงเซลล์ การย้อมสี และเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้ในการเรียนเซลล์วิทยา การศึกษาลักษณะทางเซลล์วิทยาเบื้องต้นของสิ่งส่งตรวจจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กจากเต้านม ไทรอยด์ ต่อมน้ำลาย ต่อมน้ำเหลือง และอวัยวะลึกอี่น ๆ ในภาวะที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68533559
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวช

ลักษณะเซลล์วิทยาของน้ำในช่องลำตัวต่าง ๆ และน้ำไขสันหลังในภาวะ ทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง ลักษณะเซลล์ของอวัยวะนอกเหนือจากระบบสืบพันธุ์สตรี ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหารและระบบอื่น ๆ ในภาวะทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง

Course codes : 68533659
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวช

ทักษะในการดูลักษณะเซลล์วิทยาของน้ำในช่องลำตัวต่าง ๆ และน้ำไขสันหลังในภาวะทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง ลักษณะเซลล์ของอวัยวะนอกเหนือจากระบบสืบพันธุ์สตรี ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหารและระบบอื่น ๆ ในภาวะทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและมะเร็ง

Course codes : 68534159
Credit : 2(2-0-4)
เทคนิคพิเศษทางพยาธิวิทยา

เทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เทคนิคทางพยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน เทคนิคทางพยาธิวิทยาโมเลกุล

Course codes : 68534259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคพิเศษทางพยาธิวิทยา

ทักษะเทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ทางพยาธิวิทยาภูมิคุ้มกัน เทคนิคทางพยาธิวิทยาโมเลกุล

Course codes : 68534459
Credit : 1(1-0-2)
เทคนิคเคมีทางวิทยาเนื้อเยื่อ

หลักและวิธีวิเคราะห์ชนิด การหาตำแหน่งการกระจายตัวของชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ ในแผ่นเนื้อเยื่อด้วยคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลและสีย้อม การหาการกระจายตัวของเอนไซม์ในแผ่นเนื้อเยื่อโดยกระบวนการทางปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารตั้งต้นและเอนไซม์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถมองเห็นได้

Course codes : 68534559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเทคนิคเคมีทางวิทยาเนื้อเยื่อ

ทักษะการหาตำแหน่งการกระจายตัวของชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ การหาการกระจายตัวของเอนไซม์ในแผ่นเนื้อเยื่อ

Course codes : 68549159
Credit : 6(0-18-1)
การฝึกงานทางพยาธิวิทยา

ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตรงกับสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค การศึกษาระบบงาน รูปแบบการปฏิบัติงาน ทักษะในการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในสิ่งส่งตรวจที่มีขนาดเล็ก ทักษะการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ และ/หรือการเลาะต่อมน้ำเหลือง และ/หรือทักษะการดูลักษณะเซลล์ระบบนรีเวชและนอกระบบนรีเวช ประสบการณ์ร่วมในกิจกรรมประกันคุณภาพทางพยาธิวิทยา จริยธรรมในอาชีพ

Course codes : 68549259
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางพยาธิวิทยากายวิภาค

การนำเสนอ การวิจารณ์ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ ของรายงานวิจัยและผลงานวิจัย บทความทางวิชาการแขนงต่าง ๆ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

Course codes : 68549359
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานทางพยาธิวิทยา

การกำหนดประเด็น/ปัญหาที่เกี่ยวกับพยาธิวิทยากายวิภาคที่ต้องการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม การกำหนดสมมติฐาน การกำหนดวิธีการวิจัยตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผลการวิจัย การประเมินสมมติฐาน การอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการและผลการวิจัย การเขียนบทคัดย่อ การอ้างอิง การเขียนและการนำเสนอผลการวิจัย การมีจริยธรรมการวิจัย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 68236359
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยาและอาชีวอนามัย 1

ประเภทสารพิษต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษเมื่อเข้าสู่ร่างกายผลกระทบและกลไกการทำให้เกิดพิษของสารพิษ การตอบสนองและการเกิดพยาธิสภาพของร่างกายต่อสารพิษ โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามจากสารพิษ ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและกฎหมาย

Course codes : 68247659
Credit : 2(2-0-4)
นิติวิทยาศาสตร์

การประยุกต์วิทยาศาสตร์ร่วมกับกฎหมาย การนำเอาวิธีการต่าง ๆ มาใช้สืบค้นหาสาเหตุการตาย การพิสูจน์หลักฐานสำหรับดำเนินคดีทั้งในทางอาญาและแพ่ง การเก็บรักษาหลักฐาน ณ จุดเกิดเหตุ การตรวจต่าง ๆ ในทางนิติวิทยาศาสตร์ ความรู้ในด้านอนินทรีย์และอินทรีย์เคมี หลักทางด้านซีโรโลยี และการวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ การพิสูจน์ชิ้นส่วนของร่างกายที่ยังสดหรือที่เน่าสลายแล้ว การเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศ การวิเคราะห์ลายพิมพ์ต่าง ๆ ลายนิ้วมือ ลักษณะโครงสร้างของใบหน้า การวิเคราะห์ตัวยา และ การประยุกต์ความรู้ทางกีฏวิทยาร่วมกับนิติวิทยาศาสตร์

Course codes : 68429159
Credit : 2(1-3-2)
การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชีวเวชจริยศาสตร์ การเลือกสัตว์ทดลอง มาตรฐานการดูแลสัตว์ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการทดลองที่ใช้สัตว์ชนิดหนูถีบจักรและหนูขาวใหญ่

Course codes : 68429259
Credit : 2(1-3-2)
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

หลักการและเทคนิคขั้นพื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยง การตรวจสอบการเจริญ การคงสภาพสายพันธุ์ การเก็บรักษาเซลล์ ชีวเวชจริยศาสตร์

Course codes : 68429359
Credit : 2(1-3-2)
เครื่องมือทางการวิจัยชีวเวชศาสตร์

โครงสร้าง และ หลักการพื้นฐานของเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิจัยทาง ชีวเวชศาสตร์

Course codes : 68534359
Credit : 2(2-0-4)
เทคนิควิจัยขั้นสูงทางพยาธิวิทยา

เทคนิคพยาธิวิทยาโมเลกุล การเลือกใช้สิ่งมีชีวิตเพื่องานวิจัยทางพยาธิวิทยา เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ เทคนิคทางเภสัชและพิษวิทยา ชีวเวชจริยศาสตร์

Course codes : 68534659
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาจากโภชนาการ

พยาธิวิทยาที่เกิดจากความไม่สมดุลทางโภชนาการหรือเมแทบอลิซึมที่ผิดปกติ, การขาดวิตามิน, การขาดแร่ธาตุ, การขาดโปรตีนและพลังงาน, กลุ่มโรคที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตและไขมันเกิน, กลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการกินอาหาร, พยาธิวิทยาที่เกิดจากปฏิกิริยาของอาหาร

Course codes : 68534759
Credit : 2(2-0-4)
นิติพยาธิวิทยา

หลักการพื้นฐานทางนิติพยาธิวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ เทคนิคการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจพิสูจน์บุคคล การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา หลักการวิเคราะห์ดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล การวิเคราะห์สารพิษและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการนิติพิษวิทยา วินิจฉัยสาเหตุของการตาย การผ่าศพ การเก็บและการตรวจสอบชิ้นเนื้อทางเนื้อเยื่อวิทยา

Course codes : 79323459
Credit : 2(2-0-4)
พืชสมุนไพร

พืชสมุนไพรต่างๆ ที่ใช้กันมาแต่โบราณ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีการใช้และความปลอดภัยของสมุนไพร พืชสมุนไพรพื้นบ้าน