ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 147 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ * Ph.D. (Civil Engineering)
University of Florida, USA (2557)
อาจารย์ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ * Ph.D. (Civil Engineering)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
อาจารย์พัทรพงษ์ อาสนจินดา * Ph.D. (Civil Engineering)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
อาจารย์วรรณวรางค์ รัตนานิคม * Ph.D. (Civil Engineering)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
อาจารย์อมรชัย ใจยงค์ * Ph.D. (Civil Engineering)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน (English for Job Applications)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

รหัสวิชา : 99930759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (English Reading for Science and Technology)

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 99941159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (Japanese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา : 30212159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I)

พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการกำจัดแบบเกาส์ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย

รหัสวิชา : 30212259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mathematics II)

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพื้นที่ ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิวของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยังไม่ได้กำหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30222159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม 3 (Engineering Mathematics III)

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดทรงกระบอก และระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธ์เป็นค่าคงตัว

รหัสวิชา : 30810359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1 (Physics for Engineering I)

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน

รหัสวิชา : 30810459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2 (Physics for Engineering II)

สนามไฟฟ้าและกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนำ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หลักพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่

รหัสวิชา : 30810559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1 (Physics Laboratory for Engineering I)

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810359 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 1

รหัสวิชา : 30820759
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2 (Physics Laboratory for Engineering II)

ปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 30810459 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม 2

รหัสวิชา : 50210159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสำหรับวิศวกรรม (Chemistry for Engineering)

สสารและการเปลี่ยนแปลง ปริมาณสารสัมพันธ์และพื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์ ไฟฟ้าเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ โลหะทรานสิชั่น

รหัสวิชา : 50210259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรรม (Chemistry Laboratory for Engineering)

ปฏิบัติการเคมีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210159 เคมีสำหรับวิศวกรรม

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

รหัสวิชา : 50121159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ

รหัสวิชา : 50310159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 50410159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม (Computer Programming for Engineering)

แนวความคิดคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาษาโปรแกรมในยุคปัจจุบัน การฝึกเขียนโปรแกรม

รหัสวิชา : 50510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิตยศาสตร์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Statics for Civil Engineering)

แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิตยศาสตร์ ระบบของแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและสมดุลของวัตถุคงรูป การวิเคราะห์โครงสร้าง เซนทรอยด์และศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อย แรงในคานและเคเบิล ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของวัตถุ พลศาสตร์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 50520259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความแข็งแรงวัสดุ 1 (Strength of Materials I)

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นตั้งฉากและความเค้นเฉือนในวัสดุ ความเค้นและความเครียดของชิ้นส่วนรับแรงในแนวแกน ความเค้นของชิ้นส่วนรับแรงบิด ความเค้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเค้นในคาน ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคาน ความเค้นอันเนื่องมาจากการรวมของแรง การแปลงความเค้น วงกลมของมอร์ การโก่งเดาะของเสาในช่วงอิลาสติก เกณฑ์การวิบัติ

รหัสวิชา : 50520359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Applied Mathematics for Civil Engineering)

พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีการประมาณค่าเบื้องต้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและสมการอดิศัย ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สอง การแปลงฟูเรียร์และการแปลงลาปลาซ เวคเตอร์แคลคูลัส การประยุกต์สำหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา

รหัสวิชา : 50522159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การสำรวจ (Surveying)

บทนำเกี่ยวกับการสำรวจ พื้นฐานของการสำรวจ งานระดับ หลักการและการใช้งานกล้องธีโอโดไลท์ การวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานสำรวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาค่าแอซิมัทที่แม่นยำ ระบบพิกัดวงรอบระนาบที่แม่นยำ งานระดับที่แม่นยำ การสำรวจภูมิประเทศ การวาดแผนที่

รหัสวิชา : 50522259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
การสำรวจภาคสนาม (Field Survey Practice)

การสำรวจภาคสนามภายนอกมหาวิทยาลัยในพื้นที่ซึ่งกำหนดให้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปฝึกภาคสนามในการสำรวจและรังวัดในพื้นที่จริง

รหัสวิชา : 50528159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชลศาสตร์ (Hydraulics)

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลศาสต์ของของไหล สมการพลังงานของการไหลแบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โมเมนตัมและแรงทางพลศาสตร์ของการไหล การวิเคราะห์เชิงมิติและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้ำเปิด การวัดความดัน การวัดความเร็ว การวัดอัตราการไหล ปัญหาเกี่ยวกับการไหลแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลา

รหัสวิชา : 50528259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)

การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลในสภาพต่างๆ ทั้งในทางสถิตยศาสตร์ จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของการไหลของน้ำในท่อและการไหลของน้ำในทางน้ำเปิด แรงสถิตยศาสตร์ สมการเบอร์นูลี่ การสูญเสียหลักและการสูญเสียรองในท่อ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการไหลในท่อ การไหลในท่อที่ต่อแบบขนานและแบบอนุกรม การวัดอัตราการไหลในท่อด้วยเวนจูรี่มิเตอร์ ออริฟิสมิเตอร์ การทำงานของปั๊ม การไหลของทางน้ำเปิด ประตูระบายน้ำ ทางน้ำล้นสันมน ทางน้ำล้นสันกว้าง ทางน้ำล้นสันคม ท่อลอด น้ำกระโดด การวัดอัตราการไหลโดยใช้อาคารวัดน้ำแบบพาร์แชลและแบบเวนจูรี่ การไหลของน้ำผ่านฝายแบบกาลักน้ำ

2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม

รหัสวิชา : 50523159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุทางวิศวกรรมโยธา (Concrete Technology and Civil Engineering Materials)

ความรู้พื้นฐานเรื่องคอนกรีต ส่วนผสมของคอนกรีต ประเภทของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติของมวลรวม สารผสมเพิ่ม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การผสม ลำเลียง เทและทำให้แน่น การบ่ม คุณสมบัติของคอนกรีตสด คุณสมบัติของคอนกรีตในช่วงเริ่มต้น คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การควบคุมคุณภาพคอนกรีต คอนกรีตชนิดพิเศษ งานคอนกรีตในทางปฏิบัติ สารปอซโซลานและการประยุกต์ในงานคอนกรีต เหล็กและเหล็กเส้น ไม้ และวัสดุวิศวกรรมโยธาอื่นๆ

รหัสวิชา : 50523259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (Material Testing Laboratory)

การทดสอบแรงดึงของเหล็กเสริม ลวดอัดแรง สลิงลวดอัดแรง การทดสอบแรงอัดและแรงดัดของไม้และเหล็กรูปพรรณ การทดสอบแรงอัดและการดูดซึมน้ำของอิฐ การทดสอบแรงดึง แรงเฉือนและการฉีกของไม้ การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบรอยต่อของไม้และสลักเกลียว การทดสอบแรงบิดของวัสดุวิศวกรรมโยธา

รหัสวิชา : 50524159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis I)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทฤษฎีโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในโครงสร้างดีเทอร์มิเนตทางสถิตย์ แผนภาพสมดุลทางสถิตย์ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างดีเทอร์มิเนต การวิเคราะห์การเสียรูปของโครงสร้างดีเทอร์มิเนตโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์ วิธีคานคอนจูเกต วิธีงานเสมือน ทฤษฎีบทของพลังงาน

รหัสวิชา : 50533359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต (Concrete Testing Laboratory)

ความถ่วงจำเพาะและความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ความถ่วงจำเพาะ ความชื้นและหนึ่งหน่วยน้ำหนักของมวลรวม การปนเบื้อนของมวลรวม ขนาดคละของมวลรวม การขัดสีและความแบนของหิน การก่อตัวและความข้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์ การไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ กำลังอัด ดึงและดัดของมอร์ต้าร์ การผสมคอนกรีต ความสามารถในการทำงานได้ของคอนกรีตสด หนึ่งหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสด การเยิ้มน้ำ ปริมาณฟองอากาศ กำลังอัด ดึงและดัดของคอนกรีต การทดสอบแบบไม่ทำลายของคอนกรีต

รหัสวิชา : 50534259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis II)

การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนตทางสถิตย์ด้วยวิธีการเปลี่ยนรูปสอดคล้อง วิธีความลาดชันและระยะโก่ง วิธีการกระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนต การวิเคราะห์ด้วยการประมาณ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์เบื้องต้น การวิเคราะห์พลาสติก

รหัสวิชา : 50534359
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

คอนกรีตและการเสริมเหล็ก พฤติกรรมภายใต้แรงตามแนวแกน แรงเฉือน แรงดัด แรงบิด แรงยึดเหนี่ยว และผลรวมของแรงต่างๆ การออกแบบส่วนประกอบต่างๆของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้แก่ พื้น คาน เสา บันได ฐานราก และกำแพง โดยแนวคิดหน่วยแรงใช้งาน และหน่วยแรงประลัย การให้รายละเอียดการเสริมเหล็ก การฝึกปฏิบัติการออกแบบและให้รายละเอียดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสวิชา : 50536159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

การกำเนิดของดิน คุณสมบัติทางดัชนีและการจำแนกดิน การบดอัดดิน ความสามารถในการซึมผ่านและการไหลของน้ำในดิน ความเค้นประสิทธิผลในดิน การกระจายของความเค้นในมวลดิน ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ำ คุณสมบัติในการต้านทานแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภาพของลาดดิน ความสามารถรับแรงกดทับของดิน

รหัสวิชา : 50536259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory)

การสำรวจดิน ค่าดัชนีคุณสมบัติของดิน การจำแนกขนาดคละของดิน ความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน การบดอัด การหาค่าความหนาแน่นในสนาม ซีบีอาร์ ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่าน การอัดตัวคายน้ำ การทดสอบการอัดตัวแบบอิสระ การทดสอบกำลังรับแรงอัดแบบสามแกน

รหัสวิชา : 50536359
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)

การเจาะสำรวจดิน ความสามารถรับแรงกดทับ การออกแบบฐานรากตื้นและเสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัว ความดันทางด้านข้างของดินและกำแพงกันดินและเสาเข็มพืด การปรับปรุงคุณสมบัติของดินเบื้องต้น การออกแบบฐานรากแพและเคซองเบื้องต้น วิธีการขุดเปิดและการออกแบบกำแพงกันดินแบบมีค้ำยันเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติในการออกแบบ

รหัสวิชา : 50537159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่ง การวางแผน การออกแบบ และการประเมินระบบการขนส่ง แบบจำลองการขนส่ง การวิเคราะห์ความต้องการเดินทาง วิศวกรรมจราจร ระบบขนส่งสาธารณะ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ผลกระทบการจราจรและการศึกษาการจอดรถ การควบคุมความต้องการเดินทางและการจัดการจราจร แบบจำลองการขนส่ง การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางท่อ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทางอากาศ

รหัสวิชา : 50537259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)

ประวัติความเป็นมาของถนน การบริหารจัดการทาง หลักการวางแผนและออกแบบถนน การวิเคราะห์การจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตและการดำเนินการ การวิเคราะห์ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ ทางแยกและทางแยกต่างระดับ การออกแบบการระบายน้ำ วัสดุการทาง การออกแบบพื้นทางเบื้องต้น การก่อสร้างและการบำรุงรักษาผิวจราจรแบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง

รหัสวิชา : 50537359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง (Highway Engineering Laboratory)

การหาค่าความถ่วงจำเพาะและความหนาแน่นของวัสดุบิทูเมนสภาพกึ่งแข็ง การหาค่าการทะลวงของวัสดุบิทูเมน การหาจุดวาบไฟและจุดติดไฟ การกลั่นผลิตภัณฑ์คัทแบคแอสฟัลท์ การหาปริมาณกากที่เหลือและน้ำมันโดยการกลั่น การหาค่าความหนืดแบบเซย์โบลฟูโรล การหาค่าจุดอ่อนตัวของวัสดุบิทูเมน การหาค่าการยืดตัวของวัสดุบิทูเมน ผลของความร้อนและอากาศที่มีผลต่อวัสดุแอสฟัลท์แบบทินฟิล์ม การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต ความต้านทานการไหลของแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธีมาร์แชลล์ การทรุดตัวของผิวทางโดยวิธีคานเบงเคิลแมน (Benkelman beam) และกำลังรับแรงแบกทานของดินในสนามโดยวิธีทดสอบเพลทแบริ่ง (plate bearing test)

รหัสวิชา : 50538359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุทกวิทยา (Hydrology)

วัฏจักรอุทกวิทยา น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า การซึมของน้ำ น้ำท่า การวัดปริมาณน้ำฝน และน้ำในลำน้ำ กราฟน้ำท่า อ่างเก็บน้ำ การระเหยของน้ำ การคายระเหยของพืช การพยากรณ์น้ำท่วม การเคลื่อนตัวของน้ำท่วม น้ำบาดาล การวัดค่าตัวแปรต่างๆ ทางอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา

รหัสวิชา : 50538459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering)

การประยุกต์หลักการของกลศาสตร์ของไหลหรือชลศาสตร์ เพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ ระบบท่อส่งน้ำ ค้อนน้ำ เครื่องสูบน้ำ และกังหันน้ำ การไหลในทางน้ำเปิด การออกแบบอ่างเก็บน้ำ เขื่อน อาคารระบายน้ำล้น แบบจำลองทางชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ

รหัสวิชา : 50540459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Application of Computer Programs in Civil Engineering)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ ออกแบบและแก้ปัญหางานทางวิศวกรรมโยธา ได้แก่ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเทคนิคธรณี วิศวกรรมชลศาสตร์ วิศวกรรมการขนส่งและจราจร วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหารงาน

รหัสวิชา : 50544459
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้ (Steel and Timber Design)

การออกแบบโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้ องค์อาคารรับแรงดึง องค์อาคารรับแรงอัด คาน องค์อาคารรับแรงดัดและแรงในแนวแกน องค์อาคารประกอบ คานประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อ การออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ การออกแบบด้วยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก การฝึกปฏิบัติในการออกแบบและระบุรายละเอียดตามข้อกำหนดในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 50544559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)

หลักการพื้นฐานของการอัดแรง วัสดุอัดแรง ระบบการอัดแรง การสูญเสียการอัดแรง การการออกแบบด้วยวิธีความเค้นที่ยอมให้และวิธีกำลังสูงสุด การวิเคราะห์และออกแบบคานสำหรับรับแรงดัดและแรงเฉือน การโก่งตัวของคานคอนกรีตอัดแรง การออกแบบเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

รหัสวิชา : 50545159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร (Construction Engineering and Management)

การจัดทำและส่งมอบโครงการ แผนผังองค์กร สัญญาก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง เครื่องจักรกลในการก่อสร้างการวางผังโครงการ การวางแผนโครงการ วิธีเส้นทางวิกฤติ การจัดการทรัพยากร การวัดความก้าวหน้าของโครงการ กฎหมายและข้อกำหนดในงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระบบควบคุมคุณภาพ

รหัสวิชา : 50545259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการก่อสร้าง (Construction Technique)

การวางแผนและการเลือกรูปแบบสถานที่ก่อสร้าง เครื่องมือ และระบบการก่อสร้างที่แตกต่างกัน การขุดเจาะ การค้ำยันระหว่างก่อสร้าง การยึดโยงกับพื้นดิน การหนุน การเจาะ ไม้แบบ การใช้ปั้นจั่น การจัดการวัสดุ การก่อสร้างงานคอนกรีตอัดแรงและชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป วิธีการก่อสร้างและวิธีการที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ข้อกำหนด และกฎหมายการก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการและการประสานการบริการ เทคนิคการก่อสร้างขั้นสูง

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

รหัสวิชา : 50530559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมโยธา (Dynamics for Civil Engineering)

คิเนติกส์และคิเนเมติกส์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม หลักการพื้นฐานของการสั่นสะเทือนทางกลศาสตร์ การสั่นไหวแบบซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก ความหน่วง การสั่นพ้อง ตัวอย่างปัญหาการสั่นสะเทือนทางวิศวกรรมโยธา

รหัสวิชา : 50530659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความแข็งแรงของวัสดุ 2 (Strength of Materials II)

พฤติกรรมเชิงกลของชิ้นส่วนโครงสร้าง การโก่งเดาะของเสา เสาคาน การดัดของคานประกอบ การดัดอสมมาตรของคาน คานโค้ง ท่อผนังหนา การบิดของแท่งรูปตัดไม่กลม

รหัสวิชา : 50532359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การสำรวจเส้นทาง (Route Surveying)

เทคนิคในงานสำรวจเส้นทาง การออกแบบและระบุตำแหน่งของเส้นทาง โค้งราบและโค้งดิ่ง งานดิน แบบเส้นทาง ผังการวางแนว การสำรวจเพื่อการก่อสร้างเส้นทาง

รหัสวิชา : 50543459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต (Durability of Concrete Structures)

ความรู้เบื้องต้นของปัญหาความคงทนในโครงสร้างคอนกรีต การเยิ้มน้ำ การหดตัวแบบพลาสติกและการทรุดตัวแบบพลาสติก การหดตัวแบบออโตจีนัส คุณสมบัติทางความร้อนและการแตกร้าวจากความร้อน ผลกระทบของอุณหภูมิสุดขีด คาร์บอเนชั่น การหดตัวแบบแห้ง ปฏิกิริยาระหว่างด่างกับมวลรวม การทำลายจากกรดและซัลเฟต การแข็งตัวและหลอมละลายของน้ำแข็ง การเกิดสนิมของเหล็กจากคลอไรด์ การขัดสีและการกัดเซาะ การเสื่อมเนื่องจากชีวภาพ แนวคิดความคงทนและการออกแบบอายุการใช้งานสำหรับโครงสร้างคอนกรีต กรณีศึกษาของปัญหาความคงทนในโครงสร้างจริง

รหัสวิชา : 50543559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตรวจสอบ ซ่อมแซมและการเสริมสภาพโครงสร้างคอนกรีต (Inspection, Maintenance and Retrofit of Concrete Structures)

ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีต ประเภทของความเสียหาย กลไกการเสื่อมสภาพ การตรวจสอบ: วิธีการตรวจสอบ การตรวจสอบด้วยสายตา การทดสอบ: การทดสอบแบบไม่ทำลาย การทดสอบกึ่งทำลาย การทดสอบทางเคมี การทดสอบการเกิดสนิม การเจาะแก่น การทดสอบน้ำหนัก การป้องกันและซ่อมแซม: วัสดุและวิธีการสำหรับป้องกันและซ่อมแซม เทคนิคพิเศษ การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

รหัสวิชา : 50544559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)

หลักการพื้นฐานของการอัดแรง วัสดุอัดแรง ระบบการอัดแรง การสูญเสียการอัดแรง การการออกแบบด้วยวิธีความเค้นที่ยอมให้และวิธีกำลังสูงสุด การวิเคราะห์และออกแบบคานสำหรับรับแรงดัดและแรงเฉือน การโก่งตัวของคานคอนกรีตอัดแรง การออกแบบเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

รหัสวิชา : 50544659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบอาคาร (Building Design)

ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่าง ๆ ระบบโครงสร้าง ระบบพื้น การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง การถ่ายแรงระหว่างโครงข้อแข็งและกำแพง กำแพงฐานราก

รหัสวิชา : 50544759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบสะพาน (Bridge Design)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการออกแบบสะพาน น้ำหนักบรรทุกสำหรับสะพาน การกระจายน้ำหนักบรรทุก การออกแบบสะพานช่วงเดียวและสะพานต่อเนื่อง ซึ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง มาตรฐานการออกแบบสะพานในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 50544859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อาคารสำเร็จรูป (Prefabricated Building)

แนวความคิดในการใช้ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป การออกแบบเบื้องต้นของชิ้นส่วนสำเร็จรูป ลานกองเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูป การขนส่งชิ้นส่วนสำเร็จรูป การยึดต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป การยกประกอบติดตั้ง ความคลาดเคลื่อน การปิดรอยต่อเพื่อกันความชื้น วิศวกรรมความปลอดภัย

รหัสวิชา : 50544959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น (Introduction to Earthquake Engineering)

พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้แรงแผ่นดินไหว แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

รหัสวิชา : 50545359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเพิ่มผลผลิตสำหรับงานก่อสร้าง (Productivity Improvement for Construction)

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพ วิธีการวัดผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง การคำนวณอัตราผลิตภาพในงานก่อสร้าง แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงาน แนวทางการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานก่อสร้างจริงและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 50545459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประมาณราคางานก่อสร้าง (Construction Cost Estimation)

ความหมายของการประมาณราคา ระดับการประมาณราคา การเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา เทคนิคการคำนวณปริมาณงาน การประมาณราคาก่อสร้าง งานดินและงานเสาเข็ม งานเหล็กเสริม งานแบบหล่อ งานคอนกรีต เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้า งานสุขาภิบาล กลยุทธ์ในการประมูลงานก่อสร้าง

รหัสวิชา : 50545559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และสถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา (Economics and Statistics for Civil Engineering)

พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม วิเคราะห์ต้นทุน จุดคุ้มทุน ค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลา ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน บทบาทของสถิติในงานวิศวกรรม เซตและทฤษฎีความน่าจะเป็น ค่าคาดคะเนและการแจกแจงความน่าจะเป็นทั้งแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงจากการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานสำหรับการสุ่มตัวอย่างหนึ่งและสองชุด การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์สถิติกับงานวิศวกรรมโยธา

รหัสวิชา : 50545659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความปลอดภัยและกฎหมายก่อสร้าง (Safety and Construction Law)

หลักการของความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง กฎหมายความปลอดภัย การจัดและบริหารองค์การความปลอดภัย แผนงานด้านความปลอดภัย การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินค่าความเสียหายของการเกิดอุบัติเหตุ การประกันภัย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติการขนส่ง

รหัสวิชา : 50546459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Introduction to Geoenvironmental Engineering)

แนวคิดและหลักการของวิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดล้อม สาเหตุและปัญหาของการปนเปื้อนในดิน การประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนในดิน การเกิดและการกำจัดของเสีย การออกแบบระบบผังกลบขยะ การฟื้นฟูสภาพของดินที่ถูกปนเปื้อน

รหัสวิชา : 50546559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปฐพีกลศาสตร์เชิงทฤษฎี (Analytical Soil Mechanics)

แนวคิดเกี่ยวกับความเค้นและความเครียด ความเค้นและความเครียดหลัก ความเค้นและความเครียดในระนาบสองมิติ ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของกลศาสตร์ต่อเนื่อง ทฤษฎีอิลาสติก พลาสติก เส้นขอบเขตสถานะ ทฤษฎีสภาวะวิกฤติ การอัดตัวคายน้ำ แบบจำลองพฤติกรรมของดินสำหรับปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

รหัสวิชา : 50546659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปรับปรุงดิน (Soil Improvement)

การบดอัดดินแบบตื้นและแบบลึก การใช้เสาเข็มทรายและการผสมแบบลึก การทำพรีโหลด การเร่งการอัดตัวคายน้ำด้วยวิธีการใช้แผ่นระบายน้ำในแนวตั้ง การใช้สูญญากาศ การใช้ไฟฟ้า การปรับปรุงดินด้วยสารผสมเพิ่ม การใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การออกแบบกำแพงเสริมกำลังทางกล

รหัสวิชา : 50546759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering Design)

การประยุกต์พื้นฐานวิศวกรรมธรณีเทคนิคสำหรับออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมปฐพี ฐานรากตื้น ฐานรากเสาเข็ม งานขุดใต้ดินและกำแพงกันดิน ระบบค้ำยันด้วยเข็มพืด กำแพงไดอะแฟรม งานอุโมงค์และช่องเปิดในดิน การปรับปรุงดิน การออกแบบโครงสร้างที่ใช้แผ่นใยสังเคราะห์ การออกแบบบ่อฝังกลบ การสำรวจเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังระหว่างการก่อสร้าง

รหัสวิชา : 50546859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทดสอบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering Testing)

การสำรวจดินสำหรับงานวิศวกรรมปฐพี เทคนิคการเจาะสำรวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การจำแนกประเภทของดิน การทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ การทดสอบดินในสนาม ข้อจำกัดในการใช้คุณสมบัติของดินที่ได้จากการทดสองแบบต่างๆในการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมปฐพี ทฤษฎีและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของโครงสร้างดิน

รหัสวิชา : 50547459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบพื้นทาง (Pavement Design)

หลักการทั่วไปของการออกแบบพื้นผิวถนน และพื้นผิวท่าอากาศยาน ประเภทผิวทาง น้ำหนักกระทำของล้อ หน่วยแรงที่เกิดในพื้นทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง การพิจารณาคุณสมบัติขององค์ประกอบผิวทางสำหรับถนนและท่าอากาศยาน วิธีการออกแบบพื้นทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งสำหรับถนนและท่าอากาศยาน การระบายน้ำจากผิวทาง วิธีการก่อสร้างและบำรุงรักษาพื้นทาง

รหัสวิชา : 50547559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานวิศวกรรมการจราจร (Fundamental of Traffic Engineering)

ความหมายของวิศวกรรมจราจร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับขี่ ถนน และยวดยาน องค์ประกอบพื้นฐานที่ใช้อธิบายและวิเคราะห์สภาพการจราจร การควบคุมการจราจร แบบจำลองทางสถิติของกระแสจราจร เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดในงานวิศวกรรมขนส่งและจราจร การจำลองสภาพการจราจรบนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การออกแบบและวิเคราะห์สัญญาณไฟจราจร การประสานสัญญาณไฟ การวิเคราะห์วงเวียน การประเมินผลกระทบด้านการจราจร การจัดการด้านการจราจร

รหัสวิชา : 50547659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พื้นฐานวิศวกรรมระบบราง (Fundamental of Railway Engineering)

องค์ประกอบของวิศวกรรมระบบราง การพัฒนาการของการขนส่งรูปแบบราง การออกแบบเรขาคณิต การออกแบบโค้งราบและโค้งดิ่ง โครงสร้างพื้นฐานของราง ขนาดราง รูปแบบของสถานี การบริหารจัดการการดำเนินงานการขนส่งรูปแบบราง การจัดตารางเดินรถ การควบคุมการจราจร การวางแผนการซ่อมบำรุง

รหัสวิชา : 50548559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (Water Resources Engineering)

การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำสำหรับการวางแผนโครงการโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ องค์ประกอบของการออกแบบโครงการเบื้องต้น การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการน้ำสำหรับระบบลุ่มน้ำโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ โค้งกฎการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 50548659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการประปา (Water Supply Engineering)

ความสำคัญของน้ำ ธรรมชาติของน้ำและแหล่งน้ำ ความต้องการและข้อกำหนดของน้ำ แหล่งน้ำดิบ คุณภาพและมาตรฐานของน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ได้แก่ การเติมอากาศ การสร้างและรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื้อโรค การออกแบบเชิงแนวคิดของสถานีสูบน้ำดิบ หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ และระบบสูบจ่ายน้ำ

รหัสวิชา : 50548759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมน้ำใต้ดิน (Groundwater Engineering)

วัฏจักรอุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา สมการเบอร์นูลี่ กฎของดาร์ซี่ ตาข่ายการไหล การใช้เทคนิคเชิงวิเคราะห์ เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับวิธีผลต่างอันตะ ปัญหาการไหลของน้ำใต้ดิน และการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อน การวัดในห้องปฏิบัติการและ ณ ที่เดิม ผลของน้ำใต้ดินที่มีต่อโครงสร้างทางวิศวกรรม

รหัสวิชา : 50548859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม (Design of Flood Protection System)

น้ำฝน น้ำท่า การออกแบบพายุฝน การวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่า องค์ประกอบของระบบป้องกันน้ำท่วม แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 50549159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา (Practical Training in Civil Engineering)

การนำความรู้และทักษะที่ได้ศึกษามาปฏิบัติงานจริงทางวิศวกรรมโยธา ณ สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

รหัสวิชา : 50549259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมโยธา 1 (Selected Topics in Civil Engineering I)

หัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติมในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รหัสวิชา : 50549359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมโยธา 2 (Selected Topics in Civil Engineering II)

หัวข้อที่น่าสนใจเพิ่มเติมในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่นอกเหนือจากหัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมโยธา 1

รหัสวิชา : 50549459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา 1 (Co-operative Education for Civil Engineering I)

การเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาระยะสั้นในสาขาวิชาหรือสัมพันธ์กับวิชาที่ได้เรียนมาที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมโยธา ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

รหัสวิชา : 50549559
หน่วยกิต : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา 2 (Co-operative Education for Civil Engineering II)

การเรียนรู้แบบสหกิจศึกษาตลอดภาคการศึกษาในสาขาวิชาหรือสัมพันธ์กับวิชาที่ได้เรียนมาที่เกี่ยวข้องในด้านวิศวกรรมโยธา ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรม เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

รหัสวิชา : 50549659
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานทางสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา 1 (Co-operative Education Project for Civil Engineering I)

การทำข้อเสนอโครงงานวิจัยจากการวิจัยและพัฒนาที่ได้จากการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน เคารพกฎระเบียบและมีจรรยาบรรณ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

รหัสวิชา : 50549759
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานทางสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา 2 (Co-operative Education Project for Civil Engineering II)

การทำโครงงานวิจัยและพัฒนาที่ได้จากการบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน เคารพกฎระเบียบและมีจรรยาบรรณ สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

รหัสวิชา : 50549859
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Project I)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์โครงงาน การกำหนดขอบเขตและวิธีการวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย การเสนอเค้าโครงโครงงาน

รหัสวิชา : 50549959
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Project II)

การดำเนินการโครงงานในหัวข้อทางวิศวกรรมโยธา การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 50015159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม (Engineering Entrepreneurship)

แนวคิด และแนวปฏิบัติของการเป็นผู้ประกอบการ การคิดเชิงผู้ประกอบการ ความเป็น ผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม แผนธุรกิจและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

รหัสวิชา : 50015259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางวิศวกรรม (Engineering Ethics)

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติของจริยธรรมทางวิศวกรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ ปรัชญาของการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม

รหัสวิชา : 50015359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมทางวิศวกรรม (Engineering Innovation)

แนวคิดของการคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมทางวิศวกรรม การปฏิบัติเชิงนวัตกรรม

รหัสวิชา : 50015459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้นำทางวิศวกรรม (Engineering Leadership)

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรม การเขียนและการพูดเพื่อการ สื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของความเป็นผู้นำของวิศวกร ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล การตระหนักรู้ในตนเอง การพัฒนาและการสร้างทีมงาน การเปลี่ยนแปลงการบริหาร ความขัดแย้งและวิกฤต ความเข้าใจจริยธรรมและค่านิยมในโลกของความจริง