ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 88 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์กาญจนา หริ่มเพ็ง *
อาจารย์ถนอมศักดิ์ บุญภักดี * Doctor of Agricultural Science (Environmental Oceanography)
Kyoto University (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิพัฒน์ ภาชนะ *
อาจารย์อภิญญา นวคุณ *
อาจารย์กฤษนัยน์ เจริญจิตร
อาจารย์จุฑาพร เนียมวงษ์
อาจารย์จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูตา บุญภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงตา จุลศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภาศิริ บาร์เนท
อาจารย์รจฤดี โชติกาวินทร์
อาจารย์ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สวนจิตร
รองศาสตราจารย์สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 31351159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Analytical Statistics for Environmental Sciences)

สถิตเชิงพรรณนา การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจำนวน จำกัด การแจกแจงตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์การ ถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดลอง แบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์สถิติกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

รหัสวิชา : 31371359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีดำเนินงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methodology in Environmental Sciences)

หลักการวิจัยขั้นสูงและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การสืบค้นข้อมูล การ วางแผนงานวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย การเขียนเอกสารงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 31379359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 3 (Seminar III)

จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การนำเสนอ และประเมินองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สืบค้นจากวารสารวิชาการนานาชาติ การบรรยาย ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31379459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 4 (Seminar IV)

เทคนิคและขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนำเสนอ งานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การบรรยายของ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 31352159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

ที่มา ความหมาย และแนวคิดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิคการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไขและติดตามผลกระทบ และ กระบวนการตรวจสอบหลังการดำเนินโครงการ

รหัสวิชา : 31352259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resources Management)

มาตรฐานคุณภาพน้ำ และการควบคุม เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพแหล่งน้ำ น้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน มาตรฐานและการควบคุมมาตรฐานน้ำดื่ม การเก็บ การรักษา การบำบัด การ จัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำ

รหัสวิชา : 31352359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง (Environmental Impact Assessment in Coastal Areas)

ความหมาย โครงสร้าง ความสำคัญและบทบาทของระบบนิเวศชายฝั่ง การประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง ที่มาและแนวทาง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ในระบบชายฝั่ง การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

รหัสวิชา : 31353159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Environmental Chemistry and Toxicology)

หลักการทางเคมีและพิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม มลสารและปฏิกิริยาทางเคมีของมลภาวะ ทางดิน นํ้า และอากาศ การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนที่ และการเคลื่อนย้ายของมลสารจากแหล่งกำเนิดสู่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติและความเป็นพิษของของมลสารในสภาวะแวดล้อม การรับสัมผัสโดยสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนย้ายมลสารในสิ่งมีชีวิต และผลกระทบของมลสารต่อสิ่งมีชีวิต ในระดับต่าง ๆ ชีวเคมี สรีระ ร่างกาย ประชากร และระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 31353259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด (Freshwater Ecology)

ปัจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพที่มีผลต่อการปรับตัว การกระจายและการดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำจืด นิเวศวิทยาในแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร ต่างๆ ในแหล่งน้ำจืด ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ

รหัสวิชา : 31353359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะและวิกฤตของสิ่งแวดล้อมโลก (Pollution and Global Environmental Crisis)

การปนเปื้อนของมลสารในสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ การ เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ การเสื่อมโทรมของทรัพยากร หลักฐานจากปรากฏการณ์ทั้งระยะสั้นและยาวที่แสดงถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

รหัสวิชา : 31353459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไอโซโทปเสถียรในระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Stable Isotope in Ecology and Environmental Sciences)

หลักการของไอโซโทปเสถียร กลไกการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของไอโซโทปเสถียรใน ธรรมชาติ การตรวจวัดไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน ออกซิเจนและไนโตรเจน การประยุกต์ไอโซโทปเสถียรใน งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 31353559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรณีเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Geochemistry)

ส่วนประกอบทางเคมีของโลก วัฏจักรของธรณีเคมี วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏ จักรฟอสฟอรัส วัฏจักรของไอโซโทปเสถียร การกระจายปฐมภูมิของธาตุ กระบวนการผุพังทางเคมี การจัด จำแนกดินตามส่วนประกอบทางเคมี การกระจายทุติยภูมิของธาตุหินและแร่ที่เกิดในช่วงอุณหภูมิต่ำ ในน้ำยาที่ มีน้ำเป็นตัวทำละลาย น้ำในฐานะเป็นตัวการของการพัดพาธาตุในขบวนการของหินอัคนี ขบวนการแปรสภาพ ของหินในรูปแบบของกระบวนการธรณีเคมี

รหัสวิชา : 31354159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทางนิเวศวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Ecological Concepts for Environmental Sciences)

หลักการ ทฤษฏีและแนวคิดทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หน้าที่และ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศ บทบาทและความสำคัญของนิเวศวิทยาในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม (Microbiology of Environment)

ชนิดและการกระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทางดิน น้ำ และอากาศ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะและภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Physiology)

หลักการพื้นฐานทางสรีรวิทยา ความสำคัญทางสรีรวิทยาต่อความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลของปัจจัยทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ต่อสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต เทคนิคการ ตรวจสอบทางชีววิทยาและการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงของการปรับตัวทางสรีรวิทยาในสัตว์น้ำบาง ชนิด ที่เป็นดัชนีบ่งชี้การเกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาและความปลอดภัยทางอาหาร (Toxicology and Food Safety)

หลักการพิษวิทยาเกี่ยวกับอาหาร ความเป็นพิษของสารเจือปนต่างๆ ที่พบในอาหาร หลักการและแนวทางการประเมินความปลอดภัยของอาหาร และวิธีการทดสอบทางพิษวิทยา

รหัสวิชา : 31354559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์ (Tropical Ecology and Conservation)

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าบก และชายฝั่งทะเลในเขตร้อน การกระจายของพื้นที่ พลวัตร ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31354659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศพิษวิทยา (Ecotoxicology)

สิ่งปนเปื้อนและการเคลื่อนย้ายสิ่งปนเปื้อนในระบบนิเวศ การทดสอบความเป็นพิษ การสะสมและผลกระทบของสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ประชากร และชุมชนของสิ่งมีชีวิต ดัชนีชี้วัดทาง ชีวภาพ การฟื้นฟูทางชีวภาพ การประเมินทางนิเวศวิทยาและการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31355159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม (Technology for Environmental Pollution Control and Prevention)

หลักการในการควบคุมและจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและ ผลกระทบจากมลสาร เทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง และมลภาวะที่เกิดจาก กากของเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รหัสวิชา : 31356159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวดัชนีการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม (Biomakers of Environmental Contamination)

หลักการทางพิษวิทยา การแพร่กระจายและกระบวนการเปลี่ยนแปลงมลสารในสิ่งมีชีวิต ชีวดัชนีของการรับสัมผัส ผลกระทบ และความไวรับ บทบาทของชีวดัชนีในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวดัชนีในการตรวจสอบการรับสัมผัส การสะสมและผลกระทบของสารพิษในสิ่งมีชีวิต การประยุกต์ แบบจำลองชีวภาพเป็นระบบตรวจสอบการปนเปื้อนมลสารต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวโมเลกุลสิ่งแวดล้อม (Environmental Biomolecular Technology)

หลักการและการใช้เทคโนโลยีชีวโมเลกุลในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านดีเอ็นเอเพื่อการ ติดตามตรวจสอบ การประเมิน การฟื้นฟู การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ (Biodegradation and Bioremediation)

การย่อยสลายสารประกอบที่ย่อยสลายยากและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยอาศัย กิจกรรมของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารพิษ การคัดแยก การ คัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน วิธีการทางชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพ สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพ ของสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 31357159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring)

หลักการของการติดตามตรวจสอบมลสารในสิ่งแวดล้อม การกระจายและการเคลื่อนย้าย ของมลสารในสิ่งแวดล้อม เทคนิคการเก็บตัวอย่างสารพิษในสิ่งแวดล้อมในดิน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และอากาศ วิธีการมาตรฐานในการวิเคราะห์สารพิษ การแปรผล และการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31361159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Scientific English Writing for Environmental Sciences)

ทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น หลักและรูปแบบของการเขียนงาน ทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมและการจัดทำต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการด้าน สิ่งแวดล้อม ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 31362159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพิสูจน์หลักฐานเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Forensics)

แนวคิดและหลักการของการพิสูจน์เชิงสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายและการเข้าสู่ สิ่งแวดล้อมของสารปนเปื้อน การใช้เทคนิคลายพิมพ์ทางเคมี ไอโซโทป ดีเอ็นเอ และกล้องจุลทรรศน์ ในการพิสูจน์ทางสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการติดตามตรวสอบ การรับผิดและการดำเนินคดีทาง สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31362259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการลุ่มน้ำเชิงบูรณาการ (Integrated Watershed Management)

หลักการและวิธีการของการจัดการลุ่มน้ำเชิงบูรณาการ ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ำ การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรมจากการชะล้างพังทลายของดิน สถานการณ์ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำเชิงบูรณาการของประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดทำนโยบายการจัดการ ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

รหัสวิชา : 31362359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการความขัดแย้ง (Public Participation and Conflict Management)

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วน ร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อ ความสำเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ความหมายของข้อขัดแย้งและข้อพิพาท สาเหตุและ รูปแบบของความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 31362459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment and Management)

แนวคิดและหลักการของความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและการประเมิน การจำแนกอันตราย การประเมินการสัมผัส เทคนิคและขั้นตอนในการบ่งชี้ คาดการณ์ ติดตามตรวจสอบ และการสื่อสารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อมนุษย์และระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดการความ เสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31362559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment)

หลักการและขั้นตอนในการระบุคาดการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้นแล้วกับประชาชนอันเนื่องจากการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม วิธีการ กระบวนการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินฯ การเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำนายความ เสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

รหัสวิชา : 31362659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Law & Policy for Environmental Management)

หลักเบื้องต้นในการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย แนวคิดและโครงสร้างของกฎหมาย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หลักความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในกฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟ้องและการ พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ อนุรักษ์ทรัพยากร

รหัสวิชา : 31362759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Tools)

มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐาน ISO14000 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO140001 ขั้นตอนและ วิธีการในการจัดทำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม (EMS) ขั้นตอนและวิธีการในการ ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และวิธีขอการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน ISO14001, GRI และ EPI.

รหัสวิชา : 31362859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources and Environmental Management)

พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาทาง สิ่งแวดล้อมกับสภาพการใช้ทรัพยากร มาตรการการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านการร่วมมือกับนานาชาติในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

รหัสวิชา : 31363159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กัมมันตภาพรังสีสิ่งแวดล้อม (Environmental Radioactivity)

นิวไคลด์ กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีและอนุกรมของธาตุ กัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แหล่งของ กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม วิธีการเคลื่อนย้ายทางกายภาพและชีวภาพจาก บรรยากาศ พื้นดิน และแหล่งน้ำ เข้าสู่โซ่อาหาร ตัวติดตามและการดูแลสิ่งแวดล้อม บทเรียนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ ความเสี่ยงและการ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31365159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

การเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และการวิเคราะห์น้ำเสีย การออกแบบขั้นพื้นฐานและเลือก ระบบ การควบคุม การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและกำจัด น้ำเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การบำบัดและกำจัดกากตะกอน และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 31365259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตราย (Hazardous Waste Management)

การจำแนกประเภท คุณลักษณะ และสมบัติของวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย ความ เป็นพิษ แหล่งกำเนิด วิถีทางของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การลดปริมาณของเสียอันตราย ระบบการเก็บรวบรวม ขนส่ง บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของ เสียอันตราย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมของเสียอันตราย แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและการควบคุมของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 31365359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะทางน้ำและการควบคุม (Water Pollution and Control)

แหล่งกำเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลภาวะในแหล่งน้ำ แนวทางและหลักการใน การควบคุมและการป้องกันมลภาวะทางน้ำ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน้ำเสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางน้ำ การคำนวณและแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางน้ำ

รหัสวิชา : 31365459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution)

หลักการทางด้านมลภาวะทางอากาศ แหล่งกำเนิด การแพร่กระจาย ผลกระทบที่มีต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมมลภาวะทางอากาศ การเฝ้าระวังและ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดมลภาวะทางอากาศ กฎระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลสารจากอุตสาหกรรม การคำนวณและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ

รหัสวิชา : 31365559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control)

การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม การตรวจสอบแก้ไขและการบำรุงรักษาระบบระบาย อากาศ การออกแบบเบื้องต้น การตรวจสอบแก้ไขและการบำรุงรักษาระบบบำบัดและกำจัดมลภาวะทาง อากาศ เทคโนโลยีในการควบคุมและการป้องกันมลภาวะทางอากาศ การบำบัดและการกำจัดกลิ่น

รหัสวิชา : 31365659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดของเสียอันตราย (Hazardous Waste Treatment)

การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อม การประเมินและ การจัดการความเสี่ยงจากของเสียอันตราย เทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและความร้อน การฝังกลบอย่างปลอดภัย การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม การตรวจสอบแก้ไขและ การบำรุงรักษาระบบบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 31365759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid Waste and Night soil)

ชนิด องค์ประกอบ และแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผลกระทบของสิ่ง ปฏิกูลต่อสุขภาพอนามัยและชุมชน อัตราการเกิดและการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย การเก็บตัวอย่างและ การตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กำจัดมูลฝอย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การใช้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและการควบคุมขยะมูลฝอย

รหัสวิชา : 31365859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration Pollution Control)

การออกแบบเบื้องต้น ตรวจสอบแก้ไข และบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ ควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน การออกแบบ การ ใช้งาน และการตรวจสอบแก้ไข อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน

รหัสวิชา : 31365959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration)

สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน แนวคิดและหลักการป้องกันและการ ควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือนการรับสัมผัส การจำแนกประเภท แหล่งกำเนิด และผลกระทบ จากมลภาวะทางเสียงและการสั่นสะเทือน จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเสียงและความ สั่นสะเทือน

รหัสวิชา : 31366159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การสำรวจระยะไกลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Remote Sensing)

หลักการของเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบวนการเกี่ยวกับภาพจากการสำรวจระยะไกล การจำแนกประเภทภาพจากการสำรวจระยะไกล การประยุกต์การสำรวจระยะไกลในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และการติดตามตรวจสอบ

รหัสวิชา : 31366259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geographical Information Systems)

การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ระบบจัดเก็บและการจัดการข้อมูล ระบบพิมพ์และการแสดงผล ระบบปรับเปลี่ยน การเตรียมข้อมูล และการประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31366359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid Waste and Night Soil Treatment Technology)

การออกแบบ ควบคุม และบำรุงรักษา ระบบเก็บกัก รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล การเลือกระบบการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลที่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดและการกำจัด สิ่งปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท

รหัสวิชา : 31367159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Analytical Techniques for Environmental Sciences)

หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทาง เคมี ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ หลักการเก็บรักษาตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ หลักการในการ วิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ

รหัสวิชา : 31367259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

นิยามของเทคโนโลยีสะอาด ลำดับชั้นของการจัดการของเสีย แนวคิดของเทคโนโลยี สะอาด การลดของเสียที่แหล่งกำเนิด การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติที่ดี การนำมาใช้ใหม่และการใช้ผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน อุตสาหกรรม การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด

รหัสวิชา : 31367359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ (Life Cycle Assessment and Management)

หลักการและแนวคิดวัฏจักรชีวิต กรอบงานของการประเมินวัฎจักรชีวิตตามอนุกรม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14000 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงปริมาณ การจัดการวัฏจักรชีวิต

รหัสวิชา : 31367459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Modeling)

ความหมายและชนิดของแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม แนวความคิดสำคัญ กระบวนการ และเทคนิคในการสร้างแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม การจำลองแบบของกระบวนการ ทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสารมลพิษต่างๆ ในอากาศ ดิน น้ำ และน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนรูปและ การเคลื่อนย้ายของมลสาร

รหัสวิชา : 31368159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Selected Topics in Environmental Sciences)

วิทยาการใหม่ ๆ และการนำมาประยุกต์ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31368259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)

หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ทางด้านสิ่งแวดล้อม การขยายตัวของประชากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบทบาทของรัฐในการแก้ไข ปัญหา การจัดการปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 31368359
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การศึกษาสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (Environmental field Studies)

การบูรณาการทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรโดยครอบคลุมมิติทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ภาคสนามและสถานการณ์จริง การใช้ เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การบ่งชี้สาเหตุของปัญหา การสร้าง ทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นที่ ยอมรับได้ของทุกภาคส่วน การจัดทำและการเสนอรายงานอย่างเป็นระบบ

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 31399859
หน่วยกิต : 36(0-72-36)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การ ประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การ เขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียน เอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 31351159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Analytical Statistics for Environmental Sciences)

สถิตเชิงพรรณนา การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจำนวน จำกัด การแจกแจงตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์การ ถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดลอง แบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์สถิติกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

รหัสวิชา : 31352159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

ที่มา ความหมาย และแนวคิดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิคการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไขและติดตามผลกระทบ และ กระบวนการตรวจสอบหลังการดำเนินโครงการ

รหัสวิชา : 31353159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Environmental Chemistry and Toxicology)

หลักการทางเคมีและพิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม มลสารและปฏิกิริยาทางเคมีของมลภาวะ ทางดิน นํ้า และอากาศ การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนที่ และการเคลื่อนย้ายของมลสารจากแหล่งกำเนิดสู่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติและความเป็นพิษของของมลสารในสภาวะแวดล้อม การรับสัมผัสโดยสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนย้ายมลสารในสิ่งมีชีวิต และผลกระทบของมลสารต่อสิ่งมีชีวิต ในระดับต่าง ๆ ชีวเคมี สรีระ ร่างกาย ประชากร และระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 31354159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทางนิเวศวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Ecological Concepts for Environmental Sciences)

หลักการ ทฤษฏีและแนวคิดทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หน้าที่และ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศ บทบาทและความสำคัญของนิเวศวิทยาในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31355159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม (Technology for Environmental Pollution Control and Prevention)

หลักการในการควบคุมและจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและ ผลกระทบจากมลสาร เทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง และมลภาวะที่เกิดจาก กากของเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รหัสวิชา : 31362659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Law & Policy for Environmental Management)

หลักเบื้องต้นในการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย แนวคิดและโครงสร้างของกฎหมาย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หลักความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในกฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟ้องและการ พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ อนุรักษ์ทรัพยากร

รหัสวิชา : 31369159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 1 (Seminar I)

รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยค้นคว้า จากวารสารทางวิชาการนานาชาติ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมานำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจุบัน จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31369259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 2 (Seminar II)

เทคนิคการสืบค้นเอกสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การรวบรวมแนวความคิด และการ ประเมินคุณค่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ค้นคว้าจากวารสารวิชาการนานาชาติ รายงานและการ นำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ

รหัสวิชา : 31371359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีดำเนินงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methodology in Environmental Sciences)

หลักการวิจัยขั้นสูงและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การสืบค้นข้อมูล การ วางแผนงานวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย การเขียนเอกสารงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 31379359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 3 (Seminar III)

จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การนำเสนอ และประเมินองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สืบค้นจากวารสารวิชาการนานาชาติ การบรรยาย ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31379459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 4 (Seminar IV)

เทคนิคและขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนำเสนอ งานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การบรรยายของ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 31352259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resources Management)

มาตรฐานคุณภาพน้ำ และการควบคุม เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพแหล่งน้ำ น้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน มาตรฐานและการควบคุมมาตรฐานน้ำดื่ม การเก็บ การรักษา การบำบัด การ จัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำ

รหัสวิชา : 31352359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง (Environmental Impact Assessment in Coastal Areas)

ความหมาย โครงสร้าง ความสำคัญและบทบาทของระบบนิเวศชายฝั่ง การประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง ที่มาและแนวทาง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ในระบบชายฝั่ง การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

รหัสวิชา : 31353259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด (Freshwater Ecology)

ปัจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพที่มีผลต่อการปรับตัว การกระจายและการดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำจืด นิเวศวิทยาในแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร ต่างๆ ในแหล่งน้ำจืด ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ

รหัสวิชา : 31353359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะและวิกฤตของสิ่งแวดล้อมโลก (Pollution and Global Environmental Crisis)

การปนเปื้อนของมลสารในสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ การ เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ การเสื่อมโทรมของทรัพยากร หลักฐานจากปรากฏการณ์ทั้งระยะสั้นและยาวที่แสดงถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

รหัสวิชา : 31353459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไอโซโทปเสถียรในระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Stable Isotope in Ecology and Environmental Sciences)

หลักการของไอโซโทปเสถียร กลไกการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของไอโซโทปเสถียรใน ธรรมชาติ การตรวจวัดไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน ออกซิเจนและไนโตรเจน การประยุกต์ไอโซโทปเสถียรใน งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 31353559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรณีเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Geochemistry)

ส่วนประกอบทางเคมีของโลก วัฏจักรของธรณีเคมี วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏ จักรฟอสฟอรัส วัฏจักรของไอโซโทปเสถียร การกระจายปฐมภูมิของธาตุ กระบวนการผุพังทางเคมี การจัด จำแนกดินตามส่วนประกอบทางเคมี การกระจายทุติยภูมิของธาตุหินและแร่ที่เกิดในช่วงอุณหภูมิต่ำ ในน้ำยาที่ มีน้ำเป็นตัวทำละลาย น้ำในฐานะเป็นตัวการของการพัดพาธาตุในขบวนการของหินอัคนี ขบวนการแปรสภาพ ของหินในรูปแบบของกระบวนการธรณีเคมี

รหัสวิชา : 31354259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม (Microbiology of Environment)

ชนิดและการกระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทางดิน น้ำ และอากาศ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะและภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Physiology)

หลักการพื้นฐานทางสรีรวิทยา ความสำคัญทางสรีรวิทยาต่อความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลของปัจจัยทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ต่อสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต เทคนิคการ ตรวจสอบทางชีววิทยาและการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงของการปรับตัวทางสรีรวิทยาในสัตว์น้ำบาง ชนิด ที่เป็นดัชนีบ่งชี้การเกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาและความปลอดภัยทางอาหาร (Toxicology and Food Safety)

หลักการพิษวิทยาเกี่ยวกับอาหาร ความเป็นพิษของสารเจือปนต่างๆ ที่พบในอาหาร หลักการและแนวทางการประเมินความปลอดภัยของอาหาร และวิธีการทดสอบทางพิษวิทยา

รหัสวิชา : 31354559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์ (Tropical Ecology and Conservation)

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าบก และชายฝั่งทะเลในเขตร้อน การกระจายของพื้นที่ พลวัตร ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31354659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศพิษวิทยา (Ecotoxicology)

สิ่งปนเปื้อนและการเคลื่อนย้ายสิ่งปนเปื้อนในระบบนิเวศ การทดสอบความเป็นพิษ การสะสมและผลกระทบของสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ประชากร และชุมชนของสิ่งมีชีวิต ดัชนีชี้วัดทาง ชีวภาพ การฟื้นฟูทางชีวภาพ การประเมินทางนิเวศวิทยาและการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวดัชนีการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม (Biomakers of Environmental Contamination)

หลักการทางพิษวิทยา การแพร่กระจายและกระบวนการเปลี่ยนแปลงมลสารในสิ่งมีชีวิต ชีวดัชนีของการรับสัมผัส ผลกระทบ และความไวรับ บทบาทของชีวดัชนีในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวดัชนีในการตรวจสอบการรับสัมผัส การสะสมและผลกระทบของสารพิษในสิ่งมีชีวิต การประยุกต์ แบบจำลองชีวภาพเป็นระบบตรวจสอบการปนเปื้อนมลสารต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวโมเลกุลสิ่งแวดล้อม (Environmental Biomolecular Technology)

หลักการและการใช้เทคโนโลยีชีวโมเลกุลในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านดีเอ็นเอเพื่อการ ติดตามตรวจสอบ การประเมิน การฟื้นฟู การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ (Biodegradation and Bioremediation)

การย่อยสลายสารประกอบที่ย่อยสลายยากและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยอาศัย กิจกรรมของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารพิษ การคัดแยก การ คัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน วิธีการทางชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพ สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพ ของสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 31357159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring)

หลักการของการติดตามตรวจสอบมลสารในสิ่งแวดล้อม การกระจายและการเคลื่อนย้าย ของมลสารในสิ่งแวดล้อม เทคนิคการเก็บตัวอย่างสารพิษในสิ่งแวดล้อมในดิน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และอากาศ วิธีการมาตรฐานในการวิเคราะห์สารพิษ การแปรผล และการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31361159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Scientific English Writing for Environmental Sciences)

ทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น หลักและรูปแบบของการเขียนงาน ทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมและการจัดทำต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการด้าน สิ่งแวดล้อม ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 31362159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพิสูจน์หลักฐานเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Forensics)

แนวคิดและหลักการของการพิสูจน์เชิงสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายและการเข้าสู่ สิ่งแวดล้อมของสารปนเปื้อน การใช้เทคนิคลายพิมพ์ทางเคมี ไอโซโทป ดีเอ็นเอ และกล้องจุลทรรศน์ ในการพิสูจน์ทางสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการติดตามตรวสอบ การรับผิดและการดำเนินคดีทาง สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31362259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการลุ่มน้ำเชิงบูรณาการ (Integrated Watershed Management)

หลักการและวิธีการของการจัดการลุ่มน้ำเชิงบูรณาการ ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ำ การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรมจากการชะล้างพังทลายของดิน สถานการณ์ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำเชิงบูรณาการของประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดทำนโยบายการจัดการ ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

รหัสวิชา : 31362359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการความขัดแย้ง (Public Participation and Conflict Management)

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วน ร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อ ความสำเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ความหมายของข้อขัดแย้งและข้อพิพาท สาเหตุและ รูปแบบของความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 31362459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment and Management)

แนวคิดและหลักการของความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและการประเมิน การจำแนกอันตราย การประเมินการสัมผัส เทคนิคและขั้นตอนในการบ่งชี้ คาดการณ์ ติดตามตรวจสอบ และการสื่อสารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อมนุษย์และระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดการความ เสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31362559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment)

หลักการและขั้นตอนในการระบุคาดการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้นแล้วกับประชาชนอันเนื่องจากการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม วิธีการ กระบวนการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินฯ การเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำนายความ เสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

รหัสวิชา : 31362759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Tools)

มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐาน ISO14000 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO140001 ขั้นตอนและ วิธีการในการจัดทำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม (EMS) ขั้นตอนและวิธีการในการ ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และวิธีขอการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน ISO14001, GRI และ EPI.

รหัสวิชา : 31362859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources and Environmental Management)

พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาทาง สิ่งแวดล้อมกับสภาพการใช้ทรัพยากร มาตรการการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านการร่วมมือกับนานาชาติในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

รหัสวิชา : 31363159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กัมมันตภาพรังสีสิ่งแวดล้อม (Environmental Radioactivity)

นิวไคลด์ กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีและอนุกรมของธาตุ กัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แหล่งของ กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม วิธีการเคลื่อนย้ายทางกายภาพและชีวภาพจาก บรรยากาศ พื้นดิน และแหล่งน้ำ เข้าสู่โซ่อาหาร ตัวติดตามและการดูแลสิ่งแวดล้อม บทเรียนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ ความเสี่ยงและการ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31365159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

การเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และการวิเคราะห์น้ำเสีย การออกแบบขั้นพื้นฐานและเลือก ระบบ การควบคุม การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและกำจัด น้ำเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การบำบัดและกำจัดกากตะกอน และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 31365259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตราย (Hazardous Waste Management)

การจำแนกประเภท คุณลักษณะ และสมบัติของวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย ความ เป็นพิษ แหล่งกำเนิด วิถีทางของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การลดปริมาณของเสียอันตราย ระบบการเก็บรวบรวม ขนส่ง บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของ เสียอันตราย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมของเสียอันตราย แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและการควบคุมของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 31365359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะทางน้ำและการควบคุม (Water Pollution and Control)

แหล่งกำเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลภาวะในแหล่งน้ำ แนวทางและหลักการใน การควบคุมและการป้องกันมลภาวะทางน้ำ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน้ำเสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางน้ำ การคำนวณและแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางน้ำ

รหัสวิชา : 31365459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution)

หลักการทางด้านมลภาวะทางอากาศ แหล่งกำเนิด การแพร่กระจาย ผลกระทบที่มีต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมมลภาวะทางอากาศ การเฝ้าระวังและ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดมลภาวะทางอากาศ กฎระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลสารจากอุตสาหกรรม การคำนวณและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ

รหัสวิชา : 31365559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control)

การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม การตรวจสอบแก้ไขและการบำรุงรักษาระบบระบาย อากาศ การออกแบบเบื้องต้น การตรวจสอบแก้ไขและการบำรุงรักษาระบบบำบัดและกำจัดมลภาวะทาง อากาศ เทคโนโลยีในการควบคุมและการป้องกันมลภาวะทางอากาศ การบำบัดและการกำจัดกลิ่น

รหัสวิชา : 31365659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดของเสียอันตราย (Hazardous Waste Treatment)

การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อม การประเมินและ การจัดการความเสี่ยงจากของเสียอันตราย เทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและความร้อน การฝังกลบอย่างปลอดภัย การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม การตรวจสอบแก้ไขและ การบำรุงรักษาระบบบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 31365759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid Waste and Night soil)

ชนิด องค์ประกอบ และแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผลกระทบของสิ่ง ปฏิกูลต่อสุขภาพอนามัยและชุมชน อัตราการเกิดและการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย การเก็บตัวอย่างและ การตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กำจัดมูลฝอย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การใช้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและการควบคุมขยะมูลฝอย

รหัสวิชา : 31365859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration Pollution Control)

การออกแบบเบื้องต้น ตรวจสอบแก้ไข และบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ ควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน การออกแบบ การ ใช้งาน และการตรวจสอบแก้ไข อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน

รหัสวิชา : 31365959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration)

สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน แนวคิดและหลักการป้องกันและการ ควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือนการรับสัมผัส การจำแนกประเภท แหล่งกำเนิด และผลกระทบ จากมลภาวะทางเสียงและการสั่นสะเทือน จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเสียงและความ สั่นสะเทือน

รหัสวิชา : 31366159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การสำรวจระยะไกลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Remote Sensing)

หลักการของเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบวนการเกี่ยวกับภาพจากการสำรวจระยะไกล การจำแนกประเภทภาพจากการสำรวจระยะไกล การประยุกต์การสำรวจระยะไกลในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และการติดตามตรวจสอบ

รหัสวิชา : 31366259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geographical Information Systems)

การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ระบบจัดเก็บและการจัดการข้อมูล ระบบพิมพ์และการแสดงผล ระบบปรับเปลี่ยน การเตรียมข้อมูล และการประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31366359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid Waste and Night Soil Treatment Technology)

การออกแบบ ควบคุม และบำรุงรักษา ระบบเก็บกัก รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล การเลือกระบบการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลที่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดและการกำจัด สิ่งปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท

รหัสวิชา : 31367159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Analytical Techniques for Environmental Sciences)

หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทาง เคมี ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ หลักการเก็บรักษาตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ หลักการในการ วิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ

รหัสวิชา : 31367259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

นิยามของเทคโนโลยีสะอาด ลำดับชั้นของการจัดการของเสีย แนวคิดของเทคโนโลยี สะอาด การลดของเสียที่แหล่งกำเนิด การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติที่ดี การนำมาใช้ใหม่และการใช้ผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน อุตสาหกรรม การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด

รหัสวิชา : 31367359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ (Life Cycle Assessment and Management)

หลักการและแนวคิดวัฏจักรชีวิต กรอบงานของการประเมินวัฎจักรชีวิตตามอนุกรม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14000 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงปริมาณ การจัดการวัฏจักรชีวิต

รหัสวิชา : 31367459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Modeling)

ความหมายและชนิดของแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม แนวความคิดสำคัญ กระบวนการ และเทคนิคในการสร้างแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม การจำลองแบบของกระบวนการ ทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสารมลพิษต่างๆ ในอากาศ ดิน น้ำ และน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนรูปและ การเคลื่อนย้ายของมลสาร

รหัสวิชา : 31368159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Selected Topics in Environmental Sciences)

วิทยาการใหม่ ๆ และการนำมาประยุกต์ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31368259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)

หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ทางด้านสิ่งแวดล้อม การขยายตัวของประชากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบทบาทของรัฐในการแก้ไข ปัญหา การจัดการปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 31368359
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การศึกษาสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (Environmental field Studies)

การบูรณาการทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรโดยครอบคลุมมิติทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ภาคสนามและสถานการณ์จริง การใช้ เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การบ่งชี้สาเหตุของปัญหา การสร้าง ทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นที่ ยอมรับได้ของทุกภาคส่วน การจัดทำและการเสนอรายงานอย่างเป็นระบบ

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 31399959
หน่วยกิต : 48(0-96-48)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการ วิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียน เอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ