ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) (ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 88 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์กาญจนา หริ่มเพ็ง *
อาจารย์ ถนอมศักดิ์ บุญภักดี * Doctor of Agricultural Science (Environmental Oceanography)
Kyoto University (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิพัฒน์ ภาชนะ *
อาจารย์ อภิญญา นวคุณ *
อาจารย์ กฤษนัยน์ เจริญจิตร
อาจารย์ จุฑาพร เนียมวงษ์
อาจารย์จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูตา บุญภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงตา จุลศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
รองศาสตราจารย์ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร์ วิทิตอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปภาศิริ บาร์เนท
อาจารย์ รจฤดี โชติกาวินทร์
อาจารย์ ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ สวนจิตร
รองศาสตราจารย์สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 31351159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Analytical Statistics for Environmental Sciences)

สถิตเชิงพรรณนา การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจำนวน จำกัด การแจกแจงตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์การ ถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดลอง แบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์สถิติกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

รหัสวิชา : 31371359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีดำเนินงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methodology in Environmental Sciences)

หลักการวิจัยขั้นสูงและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การสืบค้นข้อมูล การ วางแผนงานวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย การเขียนเอกสารงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 31379359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 3 (Seminar III)

จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การนำเสนอ และประเมินองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สืบค้นจากวารสารวิชาการนานาชาติ การบรรยาย ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31379459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 4 (Seminar IV)

เทคนิคและขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนำเสนอ งานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การบรรยายของ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 31352159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

ที่มา ความหมาย และแนวคิดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิคการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไขและติดตามผลกระทบ และ กระบวนการตรวจสอบหลังการดำเนินโครงการ

รหัสวิชา : 31352259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resources Management)

มาตรฐานคุณภาพน้ำ และการควบคุม เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพแหล่งน้ำ น้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน มาตรฐานและการควบคุมมาตรฐานน้ำดื่ม การเก็บ การรักษา การบำบัด การ จัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำ

รหัสวิชา : 31352359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง (Environmental Impact Assessment in Coastal Areas)

ความหมาย โครงสร้าง ความสำคัญและบทบาทของระบบนิเวศชายฝั่ง การประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง ที่มาและแนวทาง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ในระบบชายฝั่ง การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

รหัสวิชา : 31353159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Environmental Chemistry and Toxicology)

หลักการทางเคมีและพิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม มลสารและปฏิกิริยาทางเคมีของมลภาวะ ทางดิน นํ้า และอากาศ การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนที่ และการเคลื่อนย้ายของมลสารจากแหล่งกำเนิดสู่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติและความเป็นพิษของของมลสารในสภาวะแวดล้อม การรับสัมผัสโดยสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนย้ายมลสารในสิ่งมีชีวิต และผลกระทบของมลสารต่อสิ่งมีชีวิต ในระดับต่าง ๆ ชีวเคมี สรีระ ร่างกาย ประชากร และระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 31353259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด (Freshwater Ecology)

ปัจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพที่มีผลต่อการปรับตัว การกระจายและการดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำจืด นิเวศวิทยาในแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร ต่างๆ ในแหล่งน้ำจืด ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ

รหัสวิชา : 31353359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะและวิกฤตของสิ่งแวดล้อมโลก (Pollution and Global Environmental Crisis)

การปนเปื้อนของมลสารในสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ การ เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ การเสื่อมโทรมของทรัพยากร หลักฐานจากปรากฏการณ์ทั้งระยะสั้นและยาวที่แสดงถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

รหัสวิชา : 31353459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไอโซโทปเสถียรในระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Stable Isotope in Ecology and Environmental Sciences)

หลักการของไอโซโทปเสถียร กลไกการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของไอโซโทปเสถียรใน ธรรมชาติ การตรวจวัดไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน ออกซิเจนและไนโตรเจน การประยุกต์ไอโซโทปเสถียรใน งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 31353559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรณีเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Geochemistry)

ส่วนประกอบทางเคมีของโลก วัฏจักรของธรณีเคมี วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏ จักรฟอสฟอรัส วัฏจักรของไอโซโทปเสถียร การกระจายปฐมภูมิของธาตุ กระบวนการผุพังทางเคมี การจัด จำแนกดินตามส่วนประกอบทางเคมี การกระจายทุติยภูมิของธาตุหินและแร่ที่เกิดในช่วงอุณหภูมิต่ำ ในน้ำยาที่ มีน้ำเป็นตัวทำละลาย น้ำในฐานะเป็นตัวการของการพัดพาธาตุในขบวนการของหินอัคนี ขบวนการแปรสภาพ ของหินในรูปแบบของกระบวนการธรณีเคมี

รหัสวิชา : 31354159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทางนิเวศวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Ecological Concepts for Environmental Sciences)

หลักการ ทฤษฏีและแนวคิดทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หน้าที่และ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศ บทบาทและความสำคัญของนิเวศวิทยาในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม (Microbiology of Environment)

ชนิดและการกระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทางดิน น้ำ และอากาศ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะและภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Physiology)

หลักการพื้นฐานทางสรีรวิทยา ความสำคัญทางสรีรวิทยาต่อความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลของปัจจัยทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ต่อสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต เทคนิคการ ตรวจสอบทางชีววิทยาและการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงของการปรับตัวทางสรีรวิทยาในสัตว์น้ำบาง ชนิด ที่เป็นดัชนีบ่งชี้การเกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาและความปลอดภัยทางอาหาร (Toxicology and Food Safety)

หลักการพิษวิทยาเกี่ยวกับอาหาร ความเป็นพิษของสารเจือปนต่างๆ ที่พบในอาหาร หลักการและแนวทางการประเมินความปลอดภัยของอาหาร และวิธีการทดสอบทางพิษวิทยา

รหัสวิชา : 31354559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์ (Tropical Ecology and Conservation)

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าบก และชายฝั่งทะเลในเขตร้อน การกระจายของพื้นที่ พลวัตร ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31354659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศพิษวิทยา (Ecotoxicology)

สิ่งปนเปื้อนและการเคลื่อนย้ายสิ่งปนเปื้อนในระบบนิเวศ การทดสอบความเป็นพิษ การสะสมและผลกระทบของสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ประชากร และชุมชนของสิ่งมีชีวิต ดัชนีชี้วัดทาง ชีวภาพ การฟื้นฟูทางชีวภาพ การประเมินทางนิเวศวิทยาและการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31355159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม (Technology for Environmental Pollution Control and Prevention)

หลักการในการควบคุมและจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและ ผลกระทบจากมลสาร เทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง และมลภาวะที่เกิดจาก กากของเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รหัสวิชา : 31356159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวดัชนีการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม (Biomakers of Environmental Contamination)

หลักการทางพิษวิทยา การแพร่กระจายและกระบวนการเปลี่ยนแปลงมลสารในสิ่งมีชีวิต ชีวดัชนีของการรับสัมผัส ผลกระทบ และความไวรับ บทบาทของชีวดัชนีในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวดัชนีในการตรวจสอบการรับสัมผัส การสะสมและผลกระทบของสารพิษในสิ่งมีชีวิต การประยุกต์ แบบจำลองชีวภาพเป็นระบบตรวจสอบการปนเปื้อนมลสารต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวโมเลกุลสิ่งแวดล้อม (Environmental Biomolecular Technology)

หลักการและการใช้เทคโนโลยีชีวโมเลกุลในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านดีเอ็นเอเพื่อการ ติดตามตรวจสอบ การประเมิน การฟื้นฟู การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ (Biodegradation and Bioremediation)

การย่อยสลายสารประกอบที่ย่อยสลายยากและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยอาศัย กิจกรรมของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารพิษ การคัดแยก การ คัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน วิธีการทางชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพ สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพ ของสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 31357159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring)

หลักการของการติดตามตรวจสอบมลสารในสิ่งแวดล้อม การกระจายและการเคลื่อนย้าย ของมลสารในสิ่งแวดล้อม เทคนิคการเก็บตัวอย่างสารพิษในสิ่งแวดล้อมในดิน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และอากาศ วิธีการมาตรฐานในการวิเคราะห์สารพิษ การแปรผล และการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31361159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Scientific English Writing for Environmental Sciences)

ทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น หลักและรูปแบบของการเขียนงาน ทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมและการจัดทำต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการด้าน สิ่งแวดล้อม ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 31362159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพิสูจน์หลักฐานเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Forensics)

แนวคิดและหลักการของการพิสูจน์เชิงสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายและการเข้าสู่ สิ่งแวดล้อมของสารปนเปื้อน การใช้เทคนิคลายพิมพ์ทางเคมี ไอโซโทป ดีเอ็นเอ และกล้องจุลทรรศน์ ในการพิสูจน์ทางสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการติดตามตรวสอบ การรับผิดและการดำเนินคดีทาง สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31362259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการลุ่มน้ำเชิงบูรณาการ (Integrated Watershed Management)

หลักการและวิธีการของการจัดการลุ่มน้ำเชิงบูรณาการ ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ำ การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรมจากการชะล้างพังทลายของดิน สถานการณ์ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำเชิงบูรณาการของประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดทำนโยบายการจัดการ ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

รหัสวิชา : 31362359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการความขัดแย้ง (Public Participation and Conflict Management)

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วน ร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อ ความสำเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ความหมายของข้อขัดแย้งและข้อพิพาท สาเหตุและ รูปแบบของความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 31362459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment and Management)

แนวคิดและหลักการของความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและการประเมิน การจำแนกอันตราย การประเมินการสัมผัส เทคนิคและขั้นตอนในการบ่งชี้ คาดการณ์ ติดตามตรวจสอบ และการสื่อสารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อมนุษย์และระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดการความ เสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31362559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment)

หลักการและขั้นตอนในการระบุคาดการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้นแล้วกับประชาชนอันเนื่องจากการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม วิธีการ กระบวนการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินฯ การเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำนายความ เสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

รหัสวิชา : 31362659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Law & Policy for Environmental Management)

หลักเบื้องต้นในการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย แนวคิดและโครงสร้างของกฎหมาย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หลักความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในกฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟ้องและการ พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ อนุรักษ์ทรัพยากร

รหัสวิชา : 31362759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Tools)

มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐาน ISO14000 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO140001 ขั้นตอนและ วิธีการในการจัดทำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม (EMS) ขั้นตอนและวิธีการในการ ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และวิธีขอการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน ISO14001, GRI และ EPI.

รหัสวิชา : 31362859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources and Environmental Management)

พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาทาง สิ่งแวดล้อมกับสภาพการใช้ทรัพยากร มาตรการการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านการร่วมมือกับนานาชาติในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

รหัสวิชา : 31363159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กัมมันตภาพรังสีสิ่งแวดล้อม (Environmental Radioactivity)

นิวไคลด์ กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีและอนุกรมของธาตุ กัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แหล่งของ กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม วิธีการเคลื่อนย้ายทางกายภาพและชีวภาพจาก บรรยากาศ พื้นดิน และแหล่งน้ำ เข้าสู่โซ่อาหาร ตัวติดตามและการดูแลสิ่งแวดล้อม บทเรียนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ ความเสี่ยงและการ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31365159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

การเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และการวิเคราะห์น้ำเสีย การออกแบบขั้นพื้นฐานและเลือก ระบบ การควบคุม การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและกำจัด น้ำเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การบำบัดและกำจัดกากตะกอน และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 31365259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตราย (Hazardous Waste Management)

การจำแนกประเภท คุณลักษณะ และสมบัติของวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย ความ เป็นพิษ แหล่งกำเนิด วิถีทางของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การลดปริมาณของเสียอันตราย ระบบการเก็บรวบรวม ขนส่ง บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของ เสียอันตราย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมของเสียอันตราย แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและการควบคุมของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 31365359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะทางน้ำและการควบคุม (Water Pollution and Control)

แหล่งกำเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลภาวะในแหล่งน้ำ แนวทางและหลักการใน การควบคุมและการป้องกันมลภาวะทางน้ำ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน้ำเสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางน้ำ การคำนวณและแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางน้ำ

รหัสวิชา : 31365459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution)

หลักการทางด้านมลภาวะทางอากาศ แหล่งกำเนิด การแพร่กระจาย ผลกระทบที่มีต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมมลภาวะทางอากาศ การเฝ้าระวังและ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดมลภาวะทางอากาศ กฎระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลสารจากอุตสาหกรรม การคำนวณและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ

รหัสวิชา : 31365559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control)

การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม การตรวจสอบแก้ไขและการบำรุงรักษาระบบระบาย อากาศ การออกแบบเบื้องต้น การตรวจสอบแก้ไขและการบำรุงรักษาระบบบำบัดและกำจัดมลภาวะทาง อากาศ เทคโนโลยีในการควบคุมและการป้องกันมลภาวะทางอากาศ การบำบัดและการกำจัดกลิ่น

รหัสวิชา : 31365659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดของเสียอันตราย (Hazardous Waste Treatment)

การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อม การประเมินและ การจัดการความเสี่ยงจากของเสียอันตราย เทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและความร้อน การฝังกลบอย่างปลอดภัย การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม การตรวจสอบแก้ไขและ การบำรุงรักษาระบบบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 31365759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid Waste and Night soil)

ชนิด องค์ประกอบ และแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผลกระทบของสิ่ง ปฏิกูลต่อสุขภาพอนามัยและชุมชน อัตราการเกิดและการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย การเก็บตัวอย่างและ การตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กำจัดมูลฝอย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การใช้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและการควบคุมขยะมูลฝอย

รหัสวิชา : 31365859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration Pollution Control)

การออกแบบเบื้องต้น ตรวจสอบแก้ไข และบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ ควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน การออกแบบ การ ใช้งาน และการตรวจสอบแก้ไข อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน

รหัสวิชา : 31365959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration)

สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน แนวคิดและหลักการป้องกันและการ ควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือนการรับสัมผัส การจำแนกประเภท แหล่งกำเนิด และผลกระทบ จากมลภาวะทางเสียงและการสั่นสะเทือน จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเสียงและความ สั่นสะเทือน

รหัสวิชา : 31366159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การสำรวจระยะไกลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Remote Sensing)

หลักการของเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบวนการเกี่ยวกับภาพจากการสำรวจระยะไกล การจำแนกประเภทภาพจากการสำรวจระยะไกล การประยุกต์การสำรวจระยะไกลในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และการติดตามตรวจสอบ

รหัสวิชา : 31366259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geographical Information Systems)

การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ระบบจัดเก็บและการจัดการข้อมูล ระบบพิมพ์และการแสดงผล ระบบปรับเปลี่ยน การเตรียมข้อมูล และการประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31366359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid Waste and Night Soil Treatment Technology)

การออกแบบ ควบคุม และบำรุงรักษา ระบบเก็บกัก รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล การเลือกระบบการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลที่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดและการกำจัด สิ่งปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท

รหัสวิชา : 31367159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Analytical Techniques for Environmental Sciences)

หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทาง เคมี ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ หลักการเก็บรักษาตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ หลักการในการ วิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ

รหัสวิชา : 31367259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

นิยามของเทคโนโลยีสะอาด ลำดับชั้นของการจัดการของเสีย แนวคิดของเทคโนโลยี สะอาด การลดของเสียที่แหล่งกำเนิด การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติที่ดี การนำมาใช้ใหม่และการใช้ผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน อุตสาหกรรม การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด

รหัสวิชา : 31367359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ (Life Cycle Assessment and Management)

หลักการและแนวคิดวัฏจักรชีวิต กรอบงานของการประเมินวัฎจักรชีวิตตามอนุกรม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14000 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงปริมาณ การจัดการวัฏจักรชีวิต

รหัสวิชา : 31367459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Modeling)

ความหมายและชนิดของแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม แนวความคิดสำคัญ กระบวนการ และเทคนิคในการสร้างแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม การจำลองแบบของกระบวนการ ทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสารมลพิษต่างๆ ในอากาศ ดิน น้ำ และน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนรูปและ การเคลื่อนย้ายของมลสาร

รหัสวิชา : 31368159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Selected Topics in Environmental Sciences)

วิทยาการใหม่ ๆ และการนำมาประยุกต์ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31368259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)

หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ทางด้านสิ่งแวดล้อม การขยายตัวของประชากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบทบาทของรัฐในการแก้ไข ปัญหา การจัดการปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 31368359
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การศึกษาสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (Environmental field Studies)

การบูรณาการทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรโดยครอบคลุมมิติทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ภาคสนามและสถานการณ์จริง การใช้ เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การบ่งชี้สาเหตุของปัญหา การสร้าง ทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นที่ ยอมรับได้ของทุกภาคส่วน การจัดทำและการเสนอรายงานอย่างเป็นระบบ

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 31399859
หน่วยกิต : 36(0-72-36)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การ ประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การ เขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียน เอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 31351159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Analytical Statistics for Environmental Sciences)

สถิตเชิงพรรณนา การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีจำนวน จำกัด การแจกแจงตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์การ ถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดลอง แบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์สถิติกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

รหัสวิชา : 31352159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

ที่มา ความหมาย และแนวคิดของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เทคนิคการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไขและติดตามผลกระทบ และ กระบวนการตรวจสอบหลังการดำเนินโครงการ

รหัสวิชา : 31353159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา (Environmental Chemistry and Toxicology)

หลักการทางเคมีและพิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม มลสารและปฏิกิริยาทางเคมีของมลภาวะ ทางดิน นํ้า และอากาศ การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนที่ และการเคลื่อนย้ายของมลสารจากแหล่งกำเนิดสู่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติและความเป็นพิษของของมลสารในสภาวะแวดล้อม การรับสัมผัสโดยสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนย้ายมลสารในสิ่งมีชีวิต และผลกระทบของมลสารต่อสิ่งมีชีวิต ในระดับต่าง ๆ ชีวเคมี สรีระ ร่างกาย ประชากร และระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 31354159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทางนิเวศวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Ecological Concepts for Environmental Sciences)

หลักการ ทฤษฏีและแนวคิดทางนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หน้าที่และ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศ บทบาทและความสำคัญของนิเวศวิทยาในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31355159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม (Technology for Environmental Pollution Control and Prevention)

หลักการในการควบคุมและจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงและ ผลกระทบจากมลสาร เทคโนโลยีการควบคุมและป้องกันมลภาวะทางน้ำ อากาศ เสียง และมลภาวะที่เกิดจาก กากของเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รหัสวิชา : 31362659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Law & Policy for Environmental Management)

หลักเบื้องต้นในการบังคับใช้และการตีความกฎหมาย แนวคิดและโครงสร้างของกฎหมาย และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม หลักความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาในกฎหมายสิ่งแวดล้อม การฟ้องและการ พิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม บทบาทของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ อนุรักษ์ทรัพยากร

รหัสวิชา : 31369159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 1 (Seminar I)

รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยค้นคว้า จากวารสารทางวิชาการนานาชาติ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมานำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจุบัน จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31369259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 2 (Seminar II)

เทคนิคการสืบค้นเอกสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การรวบรวมแนวความคิด และการ ประเมินคุณค่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ค้นคว้าจากวารสารวิชาการนานาชาติ รายงานและการ นำเสนองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ

รหัสวิชา : 31371359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีดำเนินงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Advanced Research Methodology in Environmental Sciences)

หลักการวิจัยขั้นสูงและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การสืบค้นข้อมูล การ วางแผนงานวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย การเขียนเอกสารงานวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 31379359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 3 (Seminar III)

จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การนำเสนอ และประเมินองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่สืบค้นจากวารสารวิชาการนานาชาติ การบรรยาย ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31379459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 4 (Seminar IV)

เทคนิคและขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนำเสนอ งานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ การบรรยายของ ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 31352259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resources Management)

มาตรฐานคุณภาพน้ำ และการควบคุม เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพแหล่งน้ำ น้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน มาตรฐานและการควบคุมมาตรฐานน้ำดื่ม การเก็บ การรักษา การบำบัด การ จัดการแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำ

รหัสวิชา : 31352359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง (Environmental Impact Assessment in Coastal Areas)

ความหมาย โครงสร้าง ความสำคัญและบทบาทของระบบนิเวศชายฝั่ง การประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง ที่มาและแนวทาง การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ในระบบชายฝั่ง การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

รหัสวิชา : 31353259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด (Freshwater Ecology)

ปัจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพที่มีผลต่อการปรับตัว การกระจายและการดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำจืด นิเวศวิทยาในแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร ต่างๆ ในแหล่งน้ำจืด ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ

รหัสวิชา : 31353359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะและวิกฤตของสิ่งแวดล้อมโลก (Pollution and Global Environmental Crisis)

การปนเปื้อนของมลสารในสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ การ เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ การเสื่อมโทรมของทรัพยากร หลักฐานจากปรากฏการณ์ทั้งระยะสั้นและยาวที่แสดงถึงวิกฤตของสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

รหัสวิชา : 31353459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไอโซโทปเสถียรในระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Stable Isotope in Ecology and Environmental Sciences)

หลักการของไอโซโทปเสถียร กลไกการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของไอโซโทปเสถียรใน ธรรมชาติ การตรวจวัดไอโซโทปเสถียรของคาร์บอน ออกซิเจนและไนโตรเจน การประยุกต์ไอโซโทปเสถียรใน งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 31353559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรณีเคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Geochemistry)

ส่วนประกอบทางเคมีของโลก วัฏจักรของธรณีเคมี วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน วัฏ จักรฟอสฟอรัส วัฏจักรของไอโซโทปเสถียร การกระจายปฐมภูมิของธาตุ กระบวนการผุพังทางเคมี การจัด จำแนกดินตามส่วนประกอบทางเคมี การกระจายทุติยภูมิของธาตุหินและแร่ที่เกิดในช่วงอุณหภูมิต่ำ ในน้ำยาที่ มีน้ำเป็นตัวทำละลาย น้ำในฐานะเป็นตัวการของการพัดพาธาตุในขบวนการของหินอัคนี ขบวนการแปรสภาพ ของหินในรูปแบบของกระบวนการธรณีเคมี

รหัสวิชา : 31354259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม (Microbiology of Environment)

ชนิดและการกระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทางดิน น้ำ และอากาศ บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะและภาวะสมดุลของสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Physiology)

หลักการพื้นฐานทางสรีรวิทยา ความสำคัญทางสรีรวิทยาต่อความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลของปัจจัยทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ต่อสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต เทคนิคการ ตรวจสอบทางชีววิทยาและการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงของการปรับตัวทางสรีรวิทยาในสัตว์น้ำบาง ชนิด ที่เป็นดัชนีบ่งชี้การเกิดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31354459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาและความปลอดภัยทางอาหาร (Toxicology and Food Safety)

หลักการพิษวิทยาเกี่ยวกับอาหาร ความเป็นพิษของสารเจือปนต่างๆ ที่พบในอาหาร หลักการและแนวทางการประเมินความปลอดภัยของอาหาร และวิธีการทดสอบทางพิษวิทยา

รหัสวิชา : 31354559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาเขตร้อนและการอนุรักษ์ (Tropical Ecology and Conservation)

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศป่าบก และชายฝั่งทะเลในเขตร้อน การกระจายของพื้นที่ พลวัตร ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31354659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศพิษวิทยา (Ecotoxicology)

สิ่งปนเปื้อนและการเคลื่อนย้ายสิ่งปนเปื้อนในระบบนิเวศ การทดสอบความเป็นพิษ การสะสมและผลกระทบของสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ประชากร และชุมชนของสิ่งมีชีวิต ดัชนีชี้วัดทาง ชีวภาพ การฟื้นฟูทางชีวภาพ การประเมินทางนิเวศวิทยาและการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวดัชนีการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม (Biomakers of Environmental Contamination)

หลักการทางพิษวิทยา การแพร่กระจายและกระบวนการเปลี่ยนแปลงมลสารในสิ่งมีชีวิต ชีวดัชนีของการรับสัมผัส ผลกระทบ และความไวรับ บทบาทของชีวดัชนีในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวดัชนีในการตรวจสอบการรับสัมผัส การสะสมและผลกระทบของสารพิษในสิ่งมีชีวิต การประยุกต์ แบบจำลองชีวภาพเป็นระบบตรวจสอบการปนเปื้อนมลสารต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวโมเลกุลสิ่งแวดล้อม (Environmental Biomolecular Technology)

หลักการและการใช้เทคโนโลยีชีวโมเลกุลในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านดีเอ็นเอเพื่อการ ติดตามตรวจสอบ การประเมิน การฟื้นฟู การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31356359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ (Biodegradation and Bioremediation)

การย่อยสลายสารประกอบที่ย่อยสลายยากและเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตโดยอาศัย กิจกรรมของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารพิษ การคัดแยก การ คัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน วิธีการทางชีวภาพเพื่อฟื้นฟูสภาพ สิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการย่อยสลายและการฟื้นฟูสภาพ ของสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 31357159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Quality Monitoring)

หลักการของการติดตามตรวจสอบมลสารในสิ่งแวดล้อม การกระจายและการเคลื่อนย้าย ของมลสารในสิ่งแวดล้อม เทคนิคการเก็บตัวอย่างสารพิษในสิ่งแวดล้อมในดิน น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และอากาศ วิธีการมาตรฐานในการวิเคราะห์สารพิษ การแปรผล และการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31361159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Scientific English Writing for Environmental Sciences)

ทักษะการเขียนและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็น หลักและรูปแบบของการเขียนงาน ทางวิทยาศาสตร์ การเตรียมและการจัดทำต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการด้าน สิ่งแวดล้อม ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 31362159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพิสูจน์หลักฐานเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Forensics)

แนวคิดและหลักการของการพิสูจน์เชิงสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายและการเข้าสู่ สิ่งแวดล้อมของสารปนเปื้อน การใช้เทคนิคลายพิมพ์ทางเคมี ไอโซโทป ดีเอ็นเอ และกล้องจุลทรรศน์ ในการพิสูจน์ทางสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการติดตามตรวสอบ การรับผิดและการดำเนินคดีทาง สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31362259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการลุ่มน้ำเชิงบูรณาการ (Integrated Watershed Management)

หลักการและวิธีการของการจัดการลุ่มน้ำเชิงบูรณาการ ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ำ การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสื่อมโทรมจากการชะล้างพังทลายของดิน สถานการณ์ ปัญหาและการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำเชิงบูรณาการของประเทศไทยในปัจจุบัน การจัดทำนโยบายการจัดการ ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ

รหัสวิชา : 31362359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การมีส่วนร่วมของชุมชนและการจัดการความขัดแย้ง (Public Participation and Conflict Management)

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วน ร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อ ความสำเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ความหมายของข้อขัดแย้งและข้อพิพาท สาเหตุและ รูปแบบของความขัดแย้ง

รหัสวิชา : 31362459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment and Management)

แนวคิดและหลักการของความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและการประเมิน การจำแนกอันตราย การประเมินการสัมผัส เทคนิคและขั้นตอนในการบ่งชี้ คาดการณ์ ติดตามตรวจสอบ และการสื่อสารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อมนุษย์และระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม การจัดการความ เสี่ยงเชิงสิ่งแวดล้อมและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 31362559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment)

หลักการและขั้นตอนในการระบุคาดการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้นแล้วกับประชาชนอันเนื่องจากการดำเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม วิธีการ กระบวนการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินฯ การเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำนายความ เสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ

รหัสวิชา : 31362759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Tools)

มาตรฐานในอนุกรมมาตรฐาน ISO14000 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO140001 ขั้นตอนและ วิธีการในการจัดทำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม (EMS) ขั้นตอนและวิธีการในการ ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และวิธีขอการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน ISO14001, GRI และ EPI.

รหัสวิชา : 31362859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources and Environmental Management)

พื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาทาง สิ่งแวดล้อมกับสภาพการใช้ทรัพยากร มาตรการการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย และด้านการร่วมมือกับนานาชาติในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

รหัสวิชา : 31363159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กัมมันตภาพรังสีสิ่งแวดล้อม (Environmental Radioactivity)

นิวไคลด์ กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีและอนุกรมของธาตุ กัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แหล่งของ กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม วิธีการเคลื่อนย้ายทางกายภาพและชีวภาพจาก บรรยากาศ พื้นดิน และแหล่งน้ำ เข้าสู่โซ่อาหาร ตัวติดตามและการดูแลสิ่งแวดล้อม บทเรียนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ ความเสี่ยงและการ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31365159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

การเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และการวิเคราะห์น้ำเสีย การออกแบบขั้นพื้นฐานและเลือก ระบบ การควบคุม การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและกำจัด น้ำเสียทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ การบำบัดและกำจัดกากตะกอน และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 31365259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการของเสียอันตราย (Hazardous Waste Management)

การจำแนกประเภท คุณลักษณะ และสมบัติของวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย ความ เป็นพิษ แหล่งกำเนิด วิถีทางของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การลดปริมาณของเสียอันตราย ระบบการเก็บรวบรวม ขนส่ง บำบัดและกำจัดของเสียอันตราย การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของ เสียอันตราย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมของเสียอันตราย แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและการควบคุมของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 31365359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะทางน้ำและการควบคุม (Water Pollution and Control)

แหล่งกำเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลภาวะในแหล่งน้ำ แนวทางและหลักการใน การควบคุมและการป้องกันมลภาวะทางน้ำ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน้ำเสีย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางน้ำ การคำนวณและแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางน้ำ

รหัสวิชา : 31365459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลภาวะทางอากาศ (Air Pollution)

หลักการทางด้านมลภาวะทางอากาศ แหล่งกำเนิด การแพร่กระจาย ผลกระทบที่มีต่อ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมมลภาวะทางอากาศ การเฝ้าระวังและ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดมลภาวะทางอากาศ กฎระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลสารจากอุตสาหกรรม การคำนวณและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลภาวะทางอากาศ

รหัสวิชา : 31365559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางอากาศ (Air Pollution Control)

การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม การตรวจสอบแก้ไขและการบำรุงรักษาระบบระบาย อากาศ การออกแบบเบื้องต้น การตรวจสอบแก้ไขและการบำรุงรักษาระบบบำบัดและกำจัดมลภาวะทาง อากาศ เทคโนโลยีในการควบคุมและการป้องกันมลภาวะทางอากาศ การบำบัดและการกำจัดกลิ่น

รหัสวิชา : 31365659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบำบัดของเสียอันตราย (Hazardous Waste Treatment)

การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ของเสียอันตรายในสิ่งแวดล้อม การประเมินและ การจัดการความเสี่ยงจากของเสียอันตราย เทคโนโลยีการบำบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและความร้อน การฝังกลบอย่างปลอดภัย การออกแบบเบื้องต้น การควบคุม การตรวจสอบแก้ไขและ การบำรุงรักษาระบบบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย

รหัสวิชา : 31365759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid Waste and Night soil)

ชนิด องค์ประกอบ และแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผลกระทบของสิ่ง ปฏิกูลต่อสุขภาพอนามัยและชุมชน อัตราการเกิดและการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอย การเก็บตัวอย่างและ การตรวจวิเคราะห์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กำจัดมูลฝอย จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การใช้ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและการควบคุมขยะมูลฝอย

รหัสวิชา : 31365859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration Pollution Control)

การออกแบบเบื้องต้น ตรวจสอบแก้ไข และบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ ควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน การตรวจวัดและการประเมินเสียงและความสั่นสะเทือน การออกแบบ การ ใช้งาน และการตรวจสอบแก้ไข อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือน

รหัสวิชา : 31365959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน (Noise and Vibration)

สมบัติทางกายภาพของเสียงและความสั่นสะเทือน แนวคิดและหลักการป้องกันและการ ควบคุมมลภาวะทางเสียงและความสั่นสะเทือนการรับสัมผัส การจำแนกประเภท แหล่งกำเนิด และผลกระทบ จากมลภาวะทางเสียงและการสั่นสะเทือน จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเสียงและความ สั่นสะเทือน

รหัสวิชา : 31366159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การสำรวจระยะไกลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Remote Sensing)

หลักการของเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบวนการเกี่ยวกับภาพจากการสำรวจระยะไกล การจำแนกประเภทภาพจากการสำรวจระยะไกล การประยุกต์การสำรวจระยะไกลในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และการติดตามตรวจสอบ

รหัสวิชา : 31366259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geographical Information Systems)

การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ระบบจัดเก็บและการจัดการข้อมูล ระบบพิมพ์และการแสดงผล ระบบปรับเปลี่ยน การเตรียมข้อมูล และการประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31366359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid Waste and Night Soil Treatment Technology)

การออกแบบ ควบคุม และบำรุงรักษา ระบบเก็บกัก รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล การเลือกระบบการบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลที่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีในการกำจัดขยะมูลฝอย การบำบัดและการกำจัด สิ่งปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท

รหัสวิชา : 31367159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Analytical Techniques for Environmental Sciences)

หลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทาง เคมี ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ หลักการเก็บรักษาตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการวิเคราะห์ หลักการในการ วิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ

รหัสวิชา : 31367259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)

นิยามของเทคโนโลยีสะอาด ลำดับชั้นของการจัดการของเสีย แนวคิดของเทคโนโลยี สะอาด การลดของเสียที่แหล่งกำเนิด การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี วิธีการปฏิบัติที่ดี การนำมาใช้ใหม่และการใช้ผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน อุตสาหกรรม การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด

รหัสวิชา : 31367359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินวัฏจักรชีวิตและการจัดการ (Life Cycle Assessment and Management)

หลักการและแนวคิดวัฏจักรชีวิต กรอบงานของการประเมินวัฎจักรชีวิตตามอนุกรม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14000 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และขั้นตอนการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการในเชิงปริมาณ การจัดการวัฏจักรชีวิต

รหัสวิชา : 31367459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Modeling)

ความหมายและชนิดของแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม แนวความคิดสำคัญ กระบวนการ และเทคนิคในการสร้างแบบจำลองทางสิ่งแวดล้อม การจำลองแบบของกระบวนการ ทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสารมลพิษต่างๆ ในอากาศ ดิน น้ำ และน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนรูปและ การเคลื่อนย้ายของมลสาร

รหัสวิชา : 31368159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Selected Topics in Environmental Sciences)

วิทยาการใหม่ ๆ และการนำมาประยุกต์ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31368259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)

หลักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ทางด้านสิ่งแวดล้อม การขยายตัวของประชากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบทบาทของรัฐในการแก้ไข ปัญหา การจัดการปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลักการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

รหัสวิชา : 31368359
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
การศึกษาสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (Environmental field Studies)

การบูรณาการทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรโดยครอบคลุมมิติทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ภาคสนามและสถานการณ์จริง การใช้ เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การบ่งชี้สาเหตุของปัญหา การสร้าง ทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมตามแนวทางที่เหมาะสมและเป็นที่ ยอมรับได้ของทุกภาคส่วน การจัดทำและการเสนอรายงานอย่างเป็นระบบ

3 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 31399959
หน่วยกิต : 48(0-96-48)
ดุษฎีนิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการ วิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียน เอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ