ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) (ปร.ด. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์กาญจนา พิบูลย์ * Ph.D. (Nursing)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
อาจารย์ชิงชัย เมธพัฒน์ * Ph.D. (Medical Sociocultural Anthoropology)
University of Washington (2552)
อาจารย์นิภา มหารัชพงศ์ * Ph.D. (Epidemiology)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
อาจารย์ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ * Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
รองศาสตราจารย์ยุวดี รอดจากภัย * ส.ด. (สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
อาจารย์ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)
อาจารย์ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม Ph.D. (Public Health)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 73470159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงด้านสุขภาพ (Advanced Research Method in Health)

พัฒนาทักษะการวิจัยขั้นสูง การออกแบบวิธีการวิจัย เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การรายงานผลการวิจัย อภิปรายและทำความเข้าใจประเด็นจริยธรรมในการวิจัย อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ขั้นสูง

2 หมวดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 73572059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้นำ (Health System Management and Leadership Development)

หลักการ แนวคิด การจัดการระบบสุขภาพ การบริหารโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ จริยธรรม การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาภาวะผู้นำ

รหัสวิชา : 73572159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1 (Seminar in Health Education and Health Promotion I)

การสัมมนา ประเด็นและแนวโน้มปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การทบทวนวรรณกรรม การวิพากษ์งานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและกลยุทธ์และการพัฒนาการวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 73572259
หน่วยกิต : 1(0-1-2)
สัมมนาทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2 (Seminar in Health Education and Health Promotion II)

การสัมมนา กลยุทธ์ กระบวนการพัฒนาในการดำเนินงานวิจัยสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย การวิพากษ์งานวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 73470259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สถิติขั้นสูง (Advanced Statistics)

ทฤษฏีทางสถิติและการควบคุมคุณภาพทางสถิติ สถิตตัวแปรเชิงพหุ การสร้างสมการทำนาย การค้นหาประเมินปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค การวิเคราะห์การรอดชีพ การวิเคราะปัจจัยเชิงยืนยัน การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว และการวิเคราะห์เมต้า การแปรผลกราฟและ ค่าทางสถิติ การวิจารย์ผลงานวิจัยและสถิติอย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา : 73470359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ (Qualitative Research in Health)

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงด้านสุขภาพ แนวคิดและกระบวนการวิจัย เชิงคุณภาพ การวิจัยทฤษฎีฐานราก การวิจัยมานุษยวิทยา การวิจัยปรากฏการณ์ การวิจัยด้วยกรณีศึกษา การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่ม การสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย

รหัสวิชา : 73470459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณด้านสุขภาพ (Quantitative Research in Health)

กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงด้านสุขภาพ แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณประเภทต่างๆ การออกแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย

รหัสวิชา : 73470559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systemetic Review)

กระบวนการกำหนดปัญหา กระบวนการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ อคติงานวิจัย และการวิจารณ์ผลงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ อคติในงานวิจัย การสกัดข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์อภิมาน การแปรความ การเขียนรายงาน

รหัสวิชา : 73572359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (Research Tools Development for Health Education and Health Promotion)

หลักการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ วิธีการวัด การประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัยทาง สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 73572459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

หลักการ แนวคิด การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ระบบกับการแก้ปัญหา

รหัสวิชา : 73572559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สังคมโลกกับภาวะสุขภาพ (Global Health)

ความท้าทายด้านสุขภาพของประชาชน ความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลกและคุณสมบัติที่สำคัญของระบบสุขภาพในโลกปัจจุบัน หน้าที่สำคัญของระบบสุขภาพระดับโลก การวิเคราะห์ภัยคุกคามและโอกาสสำหรับสุขภาพนอกเหนือจากระบบสุขภาพ การประเมินผล และการดำเนินโครงการและนโยบายภาครัฐในการดูแลสุขภาพพลเมือง

รหัสวิชา : 73572659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพร่วมสมัย (Contemporary Health Promotion)

เปรียบเทียบมุมมองเชิงประวัติศาสตร์กับเชิงร่วมสมัยของการส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดและการปฏิับัติการส่งเสริมสุขภาพในประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา เปรียบเทียบแนวคิดและการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพร่วมสมัยในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ปัจจัยสำเร็จและความท้าทายในการส่งเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 73572759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพผู้พลัดถิ่น (Health Promotion of Disapra)

มโนทัศน์ของการพลัดถิ่นและการอพยพข้ามถิ่น สถานการณ์และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสุขภาพ ของการพลัดถิ่นและการอพยพข้ามชาติ สุขภาพและการเจ็บป่วยและสุขภาวะของผู้พลัดถิ่น ระบบการดูสุขภาพแบบพหุลักษณ์ ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ หลักการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้พลัดถิ่น

รหัสวิชา : 73572859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาในด้านสาธารณสุข (Ethnographic Research in Public Health)

มโนทัศน์และฐานคติของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา ความเป็นมาและประโยชน์ของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาต่อการวิจัยด้านสังคมและสุขภาพ คุณสมบัติของนักวิจัย วิธีและกระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ของมูล และการเขียนรายงานการวิจัย การอ่านงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาอย่างมีวิจารณญาน

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 73699859
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผนงานวิจัย การดำเนินการการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์ผลงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ