ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) (ปร.ด. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา พิบูลย์ *
อาจารย์ นิภา มหารัชพงศ์ * Ph.D. (Epidemiology)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ * Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553)
อาจารย์ ธรรมวัฒน์ อุปวงษาพัฒน์ Ph.D. (Public Health)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)
อาจารย์ ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม Ph.D. (Public Health)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์ ทองนพคุณ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 73470159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูงด้านสุขภาพ

พัฒนาทักษะการวิจัยขั้นสูง การออกแบบวิธีการวิจัย เครื่องมือทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การรายงานผลการวิจัย อภิปรายและทำความเข้าใจประเด็นจริยธรรมในการวิจัย อภิปรายประเด็นเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ขั้นสูง

2 หมวดวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73572059
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการระบบสุขภาพและการพัฒนาภาวะผู้นำ

หลักการ แนวคิด การจัดการระบบสุขภาพ การบริหารโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ จริยธรรม การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาภาวะผู้นำ

Course codes : 73572159
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 1

การสัมมนา ประเด็นและแนวโน้มปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การทบทวนวรรณกรรม การวิพากษ์งานวิจัย จริยธรรมการวิจัยและกลยุทธ์และการพัฒนาการวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73572259
Credit : 1(0-1-2)
สัมมนาทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 2

การสัมมนา กลยุทธ์ กระบวนการพัฒนาในการดำเนินงานวิจัยสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัย การวิพากษ์งานวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 73470259
Credit : 3(2-2-5)
สถิติขั้นสูง

ทฤษฏีทางสถิติและการควบคุมคุณภาพทางสถิติ สถิตตัวแปรเชิงพหุ การสร้างสมการทำนาย การค้นหาประเมินปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค การวิเคราะห์การรอดชีพ การวิเคราะปัจจัยเชิงยืนยัน การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว และการวิเคราะห์เมต้า การแปรผลกราฟและ ค่าทางสถิติ การวิจารย์ผลงานวิจัยและสถิติอย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 73470359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงด้านสุขภาพ แนวคิดและกระบวนการวิจัย เชิงคุณภาพ การวิจัยทฤษฎีฐานราก การวิจัยมานุษยวิทยา การวิจัยปรากฏการณ์ การวิจัยด้วยกรณีศึกษา การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่ม การสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย

Course codes : 73470459
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงปริมาณด้านสุขภาพ

กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงด้านสุขภาพ แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณประเภทต่างๆ การออกแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติขั้นสูง การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย จริยธรรมของนักวิจัย

Course codes : 73470559
Credit : 3(3-0-6)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

กระบวนการกำหนดปัญหา กระบวนการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ อคติงานวิจัย และการวิจารณ์ผลงานวิจัยอย่างมีวิจารณญาณ อคติในงานวิจัย การสกัดข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์อภิมาน การแปรความ การเขียนรายงาน

Course codes : 73572359
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

หลักการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ วิธีการวัด การประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัยทาง สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73572459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ระบบ

หลักการ แนวคิด การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ เครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ระบบกับการแก้ปัญหา

Course codes : 73572559
Credit : 3(3-0-6)
สังคมโลกกับภาวะสุขภาพ

ความท้าทายด้านสุขภาพของประชาชน ความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลกและคุณสมบัติที่สำคัญของระบบสุขภาพในโลกปัจจุบัน หน้าที่สำคัญของระบบสุขภาพระดับโลก การวิเคราะห์ภัยคุกคามและโอกาสสำหรับสุขภาพนอกเหนือจากระบบสุขภาพ การประเมินผล และการดำเนินโครงการและนโยบายภาครัฐในการดูแลสุขภาพพลเมือง

Course codes : 73572659
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพร่วมสมัย

เปรียบเทียบมุมมองเชิงประวัติศาสตร์กับเชิงร่วมสมัยของการส่งเสริมสุขภาพ แนวคิดและการปฏิับัติการส่งเสริมสุขภาพในประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา เปรียบเทียบแนวคิดและการปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพร่วมสมัยในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ปัจจัยสำเร็จและความท้าทายในการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 73572759
Credit : 3(3-0-6)
การส่งเสริมสุขภาพผู้พลัดถิ่น

มโนทัศน์ของการพลัดถิ่นและการอพยพข้ามถิ่น สถานการณ์และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสุขภาพ ของการพลัดถิ่นและการอพยพข้ามชาติ สุขภาพและการเจ็บป่วยและสุขภาวะของผู้พลัดถิ่น ระบบการดูสุขภาพแบบพหุลักษณ์ ความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ หลักการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้พลัดถิ่น

Course codes : 73572859
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาในด้านสาธารณสุข

มโนทัศน์และฐานคติของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา ความเป็นมาและประโยชน์ของการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาต่อการวิจัยด้านสังคมและสุขภาพ คุณสมบัติของนักวิจัย วิธีและกระบวนการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ของมูล และการเขียนรายงานการวิจัย การอ่านงานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาอย่างมีวิจารณญาน

4 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 73699859
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการสร้างเสริมสุขภาพ การวางแผนงานวิจัย การดำเนินการการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การวิเคราะห์ผลงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นดุษฎีนิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ