ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) (วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์กวีญา สินธารา * วท.ด. (สหสาขาสรีรวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
อาจารย์จิรภา น้าคณาคุปต์ * วท.ม. (เวชศาสตรการกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร * Ph.D. (Exercise & Sport Psychology)
Oregon State University, USA (2536)
อาจารย์พรพจน์ ไชยนอก * วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2548)
อาจารย์วิรัตน์ สนธิ์จันทร์ * ปร.ด (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2554)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 วิชาตามกลุ่มสาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 68010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 68010259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy Laboratory)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 68010159

รหัสวิชา : 85113159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Biochemistry for Exercise and Sport Science)

การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี การเผาผลาญและกลไกการถ่ายโอนพลังงาน ของเซลล์ ปฏิกิริยาการสร้างและสลายสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก บทบาทของสารชีวโมเลกุลและฮอร์โมนในการรักษาภาวะสมดุลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85113259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Introduction in Exercise and Sport Science)

ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ขอบข่าย และความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การ ออกกำลังกายและการกีฬา ความสัมพันธ์ของสาขาวิชานี้กับสาขาอื่นๆ ศึกษาถึงองค์กรและผลงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 85113359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการ (Professional Ethics and Law in Exercise and Sport Science)

จรรยาบรรณ ข้อบังคับ และกฎหมายที่บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การ ออกกำลังกายและการกีฬาที่ต้องรู้และยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาเกียรติยศและความเจริญก้าวหน้าให้กับวิชาชีพ

รหัสวิชา : 85123159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Human Physiology for Exercise and Sport Science)

การศึกษาหน้าที่และการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบโครงร่างกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกายขณะออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85123259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลบาดเจ็บทางกีฬา (First Aid in Sport Injuries)

การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ หยุดหายใจ การห้ามเลือด การตกแต่งบาดแผลทุกประเภท การปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกประหลาดเข้าสู่ร่างกาย การเข้าเฝือกชั่วคราวและการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นหรือแข่งขันกีฬา

รหัสวิชา : 85123359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์สำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา (Mechanics for Exercise and Sport Science)

หลักของฟิสิกส์เกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่ สภาพสมดุล งานและพลังงานโมเมนตัน สมบัติของของแข็งและของเหลว อุณหพลศาสตร์ และหลักของฟิสิกส์อื่นๆ ที่นำไปประยุกต์ในทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 85123459
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Innovation and Technology in Exercise and Sport Science)

การคิดค้น การสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ ๆ ทางการวิทยาศาสตร์ของการออกกำลังกายและกีฬา

รหัสวิชา : 85133159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 1 (English for Exercise and Sport Science I)

ฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ให้สามารถอ่าน ฟังและพูด โดยเน้นในทางวิชาชีพและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 85133259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2 (English for Exercise and Sport Science II)

ฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้นในการอ่าน การฟังและพูด ที่เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 85133359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา (Scientific Principles of Conditioning and Training)

การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ พฤติกรรมศาสตร์ ความปลอดภัยทางกีฬา และศาสตร์สาขาอื่น ๆ มาใช้ในการสร้างแบบแผนการฝึกร่างกายในกีฬาประเภทต่างๆ การจัดการสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 85124159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การควบคุมและเรียนรู้ทักษะกลไก (Motor Control and Learning)

การศึกษาภาพรวมของทฤษฎีการเรียนรู้และการปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนไหว พื้นฐานทางสรีรวิทยาด้านการรับรู้ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การสร้างความจำ องค์ความรู้ ทักษะพิสัย พฤติกรรมและสรีรวิทยาของระบบประสาทในการควบคุมและพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 85124259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การฝึกด้วยน้ำหนัก (Weight Training)

หลักการ วิธีการและทักษะเบื้องต้นของการฝึกด้วยน้ำหนัก หรือการฝึกที่มีแรงต้านการใช้อุปกรณ์และวางโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาหรือรักษาระดับของสมรรถภาพร่างกาย

รหัสวิชา : 85127159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โภชนาการสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Nutrition for Exercise and Sport science)

รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ความสำคัญและเมตตาโบลิซึ่มของอาหารแต่ละชนิดที่มีต่อร่างกาย ทั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารที่ให้พลังงาน หลักการในการรับประทานอาหารของนักกีฬาชนิดต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน หลักการควบคุมปริมาณอาหารให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม คงไว้ หรือลดน้ำหนักในนักกีฬา

รหัสวิชา : 85128159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สังคมวิทยาการกีฬาในโลกปัจจุบัน (Sport Sociology for Contemporary World)

วิวัฒนาการของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในเชิงสังคมวิทยา วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อสภาพการออกกำลังกายและมาตรฐานทางกีฬา ความมุ่งหวังและการลงทุนของสังคมในด้านการพัฒนาสุขภาพและการกีฬา สภาพของผู้ให้และผู้รับบริการทางการออกกำลังกายและการกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาการศึกษาและความมั่นคง

รหัสวิชา : 85128259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการแข่งขันกีฬา (Organizing of Sport Competition)

ธรรมชาติของกีฬาแต่ละชนิด ขั้นตอนการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา รูปแบบและวิธีการ จัดการแข่งขันแบบต่างๆ ในกีฬาแต่ละชนิด การบันทึกและรายงานผลกีฬาชนิดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 85134159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 1 (Exercise Physiology I)

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมาจากการออกกำลังกาย และการฝึกการแปรสภาพของพลังงาน ขณะออกกำลังกาย การทำงานของระบบการเคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของระบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 85134259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 2 (Exercise Physiology II)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ได้แก่ ศักยภาพของระบบการขนส่งออกซิเจน พันธุกรรม เทคนิคการฝึก สัดส่วนของร่างกาย สภาพภูมิอากาศ วัย เพศ เครื่องดื่มเสริมพลังทางกีฬา

รหัสวิชา : 85134359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เวชศาสตร์การกีฬา 1: การบาดเจ็บและการจัดการการบาดเจ็บทางกีฬา (Sport Medicine I: Sport Injuries and Management)

สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและบาดเจ็บทางกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บ การบาดเจ็บการบาดเจ็บตามบริเวณต่างๆ ของร่างกายและการป้องกันและการใช้ยาของนักกีฬา การประเมินสภาพของผู้บาดเจ็บเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำส่งเพื่อการรักษาต่อไป

รหัสวิชา : 85134459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เวชศาสตร์กีฬา 2: การจัดการภาวะเจ็บป่วยเฉพาะด้านทางกีฬา (Sport Medicine II: Sport Specific Management and Illness)

ปัจจัยและอุบัติการการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬาแต่ละประเภทกีฬา สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬา การเจ็บป่วย รวมถึงแนวทางในการออกกำลังกายกลุ่มคนพิเศษต่างๆ

รหัสวิชา : 85134559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การทดสอบและประเมินผลทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Test and Evaluation in Exercise and Sport)

การทดสอบ การวัด การประเมินผลออกกำลังกายและกีฬา การฝึกการปฏิบัติการใช้ และการสร้างแบบทดสอบทางการออกกำลังกายและกีฬา และการวิเคราะห์ผลการทดสอบและรายงานผลโดยใช้สถิติเบื้องต้น

รหัสวิชา : 85139159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Basic Research in Exercise and Sport Science)

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถร่วมมือทำการ วิจัยหรือทำการขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง ติดตาม เข้าใจและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ ออกกำลังกายและการกีฬาที่มีอยู่แล้วได้

รหัสวิชา : 85148259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
องค์กรทางการออกกำลังกายและการกีฬาและการจัดการแข่งขัน (Exercise and Sports Agency and Event Management)

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการสถานที่ การวางแผนการจัดการ มาตรฐาน คุณลักษณะอุปกรณ์และความปลอดภัยของห้องฝึกและออกกำลังกาย การเลือกเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา รูปแบบองค์การจัดการแข่งขันกีฬา กลยุทธ์ของการจัดการแข่งขันกีฬา การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมทางการกีฬา

รหัสวิชา : 85149159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
โครงงานเฉพาะเรื่องทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Senior Project in Exercise and Sport Science)

การศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ในหัวข้อเลือกสรรพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ไม่มีวิชาใดในหลักสูตรกล่าวถึงไว้ในรายละเอียด แต่นิสิตมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติม ซึ่งโครงการเฉพาะเรื่องดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการฝึกการเสนอผลงาน

รหัสวิชา : 85149259
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
การฝึกงาน (Field Work)

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ สัมพันธ์กับกลุ่มวิชาที่ศึกษา

รหัสวิชา : 85418159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Foundations of Exercise and Sport Psychology)

พื้นฐานบทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกำลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอน การเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา รวมทั้งประวัติและวิวัฒนาการของจิตวิทยาการกีฬาในและต่างประเทศ

2.2.2 วิชากิจกรรมกีฬา

รหัสวิชา : 85110159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กีฬาแอโรบิกด๊านซ์ 1 (Aerobic Dance I)

หลักและวิธีการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด้วยการนำเอาหลักกายบริหารต่าง ๆ มาผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ประกอบดนตรีในจังหวะที่มีความเร็ว ช้า และลีลาต่างกัน

รหัสวิชา : 85110259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โมเดิร์นด๊านซ์ (Modern Dance)

การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นให้เข้ากับจังหวะดนตรี เพื่อสร้างสรรค์ทัศนคติและความคิดริเริ่มทางการเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 85110359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กีฬาลีลาศ (Dance Sport)

ฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจในการเต้นรำแบบต่าง ๆ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี ระเบียบวิธีการและมารยาทในการเข้าสังคมและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิส (Tennis)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเทนนิสการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตัน (Badminton)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นแบดมินตันการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สควอซ (Squash)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นสควอซการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นสควอซศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110759
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิส (Table Tennis)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่น เทเบิลเทนนิส การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่น เทเบิลเทนนิส ศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอล (Basketball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นบาสเกตบอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110959
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอล (Football)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฟุตบอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฟุตบอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกาการตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอล (Volleyball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นวอลเลย์บอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นวอลเลย์บอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เบสบอล (Baseball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเบสบอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเบสบอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์บอล (Softball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นซอฟท์บอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นซอฟท์บอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอล (Handball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นแฮนด์บอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นแฮนด์บอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอล (Futsal)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฟุตซอล การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฟุตซอล ศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู๊ดบอล (Woodball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นวู๊ดบอล การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นวู๊ดบอล ศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111759
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กีฬาว่ายน้ำ 1 (Swimming I)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการว่ายน้ำแบบต่าง ๆ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กิจกรรมว่ายน้ำ เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
จักรยาน (Cycling)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการใช้จักรยาน การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการใช้จักรยาน ศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111959
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วินด์เซิร์ฟ (Windsurf)

การประกอบอุปกรณ์ วิธีการบังคับใบ การสร้างความสมดุลบนกระดาน ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสน้ำ ทิศทางลมต่อการเล่น เทคนิคการเล่นและวิธีการฝึก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเล่น การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยของการเล่น การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สกีน้ำ (Water Skiing)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นสกีน้ำ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นสกีน้ำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เรือพาย (Rowing)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเรือแคนนู การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเรือแคนนู การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กีฬาว่ายน้ำ 2 (Swimming II)

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในว่ายน้ำ 1 เทคนิคของการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

รหัสวิชา : 85112359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กีฬาเรือใบ 1 (Sailing I)

วิธีการประกอบอุปกรณ์เข้ากับตัวเรือ วิธีการบังคับใบเรือและหางเสือ ทิศทางลมและกระแสน้ำที่มีอิทธิพลต่อการแล่นเรือใบ เทคนิคการเล่นและวิธีการฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเล่น การบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำเรือ ความปลอดภัยในการเล่น การปลูกฝังทัศนคติที่ดี และรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

รหัสวิชา : 85112459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โปโลน้ำ (Water Polo)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นโปโลน้ำ การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นโปโลน้ำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การดำน้ำแบบสคูบา (Scuba Diving)

ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการดำน้ำแบบสคูบาโดยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ ให้มีความรู้ความ เข้าใจในความปลอดภัยของการดำน้ำแบบสคูบา การเลือกซื้อ การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ การ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (Life Saving and Water Safety)

ทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ

รหัสวิชา : 85112759
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทย (Muay Thai)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธีการต่อสู้ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติและรู้จักเลือกใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ (Takraw and Sepak Takraw)

ประวัติความเป็นมา ฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ของตะกร้อและเซปัคตะกร้อ การเลือกซื้อ การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นตะกร้อ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติ รู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

2.3.1.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 85127259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ชีวกลศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา (Biomechanics for Sport Science)

หลักพื้นฐานทางชีวกลศาสตร์และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทั้งแบบจลพลศาสตร์ (Kinematics)และจลนศาสตร์ (Kinetics) ของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย หลักการคำนวณพื้นฐานทางด้านชีวกลศาสตร์ทั้งแบบไปข้างหน้า (Forward Dynamics) และแบบย้อนกลับ (Inverse Dynamics)ชีวกลศาสตร์ของกล้ามเนื้อและการวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ และการประยุกต์ชีวกลศาสตร์สําหรับการป้องกันการบาดเจ็บและการฟื้นฟู

รหัสวิชา : 85134659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกีฬา (Sport Testing and Assessment)

รูปแบบการทดสอบการวัดและประเมินผลการทดสอบทางการกีฬาการเลือกใช้เครื่องมือในการประเมินสมรรถภาพทางการกีฬาการแปรผลและการนำเสนอผลการทดสอบการหาคุณภาพและความแม่นตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา

รหัสวิชา : 85134759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
โปรแกรมการฝึกทางวิทยาศาสตร์การกีฬา (Training Programs for Sport Science)

หลักการและวิธีการฝึกเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแรง กำลัง ความทนทาน ความเร็ว ความคล่องตัว และความว่องไวสำหรับนักกีฬา การสร้างโปรแกรมการฝึกให้เหมาะสมกับแผนการฝึกซ้อมระยะยาว ระยะสั้น การทดสอบและประเมินผลโปรแกรมการฝึก

รหัสวิชา : 85134859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การกำหนดและวางแผนการฝึกซ้อมกีฬา (Periodization Training for Sports)

หลักการและวิธีการการกำหนดและวางแผนการฝึกซ้อม ในนักกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคล การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับชนิดกีฬาและสอดคล้องกับแผนการฝึกซ้อม การวางแผนและบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬา

รหัสวิชา : 85134959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การนวดกับการกีฬา (Sport Massage)

ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการนวด การนวดแบบต่างๆ การนวดแบบแผนไทย การนวดแบบวัดโพธิ์ การนวดแบบกีฬาลักษณะการนวด การบีบ การกด

รหัสวิชา : 85137159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โภชนาการการกีฬาในการเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬา (Sport Nutrition for Enhancing Athletic Performance)

การประเมินภาวะโภชนาการและองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการจัดการด้านโภชนาการอาหารและเครื่องดื่มทางการกีฬาสำหรับนักกีฬาตามโปรแกรมการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

รหัสวิชา : 85144159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเสริมสร้างและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Conditioning and Rehabilitation)

การตรวจประเมินการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หลักการและวิธีการฝึกเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บจากการกีฬา การฝึกปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพนักกีฬาจากอาการบาดเจ็บ เทคนิคการนวดแบบสากล สำหรับการนวดเพื่อเตรียมความพร้อมของนักกีฬา เพื่อการฟื้นฟูและการฝึกปฏิบัติ

รหัสวิชา : 85147159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการในการพัฒนานักกีฬาระยะยาว (Principles of Long Term Athletes Development)

หลักพื้นฐานในการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระยะยาว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนานักกีฬา ขั้นตอนและวิธีการในการพัฒนานักกีฬาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ เพศ อายุ รูปแบบการฝึก

รหัสวิชา : 85428159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการความเครียดทางการกีฬา (Psychological Skill Training and Stress Management in Sport)

หลักการ วิธีการและประโยชน์ของการฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อการเพิ่มศักยภาพในการแสดงออกทางกีฬา วิธีการในการจัดการความเครียดจากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน รวมทั้งการฝึกฝึกปฏิบัติทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ

2.3.1.2 วิชาการฝึกกีฬา

รหัสวิชา : 85135159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาว่ายน้ำ (The Coaching Process: Principles and Practice for Swimming)

บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกว่ายน้ำ การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

รหัสวิชา : 85135259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาเทนนิส (The Coaching Process: Principles and Practice for Tennis)

บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาเทนนิส การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์ การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

รหัสวิชา : 85135359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาแบดมินตัน (The Coaching Process: Principles and Practice for Badminton)

บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาแบดมินตัน การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การ กีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

รหัสวิชา : 85135459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาบาสเกตบอล (The Coaching Process: Principles and Practice for Basketball)

บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาบาสเกตบอล การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์ การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

รหัสวิชา : 85135559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา : หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาฟุตบอล (The Coaching Process : principles and practice for Football)

บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาฟุตบอล การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

รหัสวิชา : 85135659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาวอลเลย์บอล (The Coaching Process: Principles and Practice for Volleyball)

บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาวอลเลย์บอล การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

รหัสวิชา : 85135759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาซอฟท์ (The Coaching Process: Principles and Practice for Softball)

บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาซอฟท์บอล การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การ กีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

รหัสวิชา : 85135859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาฟุตซอล (The Coaching Process: Principles and Practice for Futsal)

บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาฟุตซอล การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

รหัสวิชา : 85135959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา:หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬามวย (The Coaching Process: Principles and Practice for Boxing)

บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬามวย การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

2.3.1.3 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 85146159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นักกีฬาเยาวชน (Young Athletes)

หลักการฝึกและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายตามวัย โภชนาการในนักกีฬาเยาวชน หลักการฝึกความอดทนและการฝึกด้วยแรงต้าน หลักการลดปริมาณการฝึกที่เหมาะสมต่อการฟื้นสภาพ หลักการปรับความหนักของการฝึกเพื่อป้องกันการฝึกซ้อมเกิน การวัดและประเมินผลการฝึกซ้อม และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความสามารถของนักกีฬา

รหัสวิชา : 85147259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวฟิสิกส์พื้นฐานในกีฬาทางน้ำ (Introduction of Biophysics in Aquatic Sports)

หลักพื้นฐานการวิเคราะห์ทางชีวฟิสิกส์ในกีฬาทางน้ำ การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ ระบบพลังงานและการใช้พลังงาน กลไกทางเมตาบอลิซึมในกีฬาทางน้ำ ความสมดุลของชีวกลศาสตร์และสรีรวิทยาที่ส่งผลต่อความสามารถของนักกีฬา

รหัสวิชา : 85147359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (Biomechanical Analysis of Human Movement)

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางชีวกลศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การประมวลผลข้อมูล หลักการและแนวทางในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พลศาสตร์ของไหลและการประยุกต์พลศาสตร์ของไหลในกีฬา การวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ ชีวกลศาสตร์ของการเดินและ การเคลื่อนไหวที่ปกติและผิดปกติและการประยุกต์ชีวกลศาสตร์สําหรับการป้องกันการบาดเจ็บและการฟื้นฟู

รหัสวิชา : 85147459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์การแข่งขันและทักษะความสามารถทางการกีฬา (Notational and Performance Analysis in Sports)

ความสำคัญของการให้ผลย้อนกลับที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา การวิเคราะห์การแข่งขันและการพัฒนาระบบการวิเคราะห์การแข่งขันในกีฬาประเภททีมและประเภทบุคคล รูปแบบการให้ผลย้อนกลับจากการวิเคราะห์การแข่งขันแก่ผู้ฝึกสอน

1.1 วิชาตามกลุ่มสาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 68010159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy)

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 68010259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Anatomy Laboratory)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 68010159

รหัสวิชา : 85113159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Biochemistry for Exercise and Sport Science)

การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชีวเคมี การเผาผลาญและกลไกการถ่ายโอนพลังงาน ของเซลล์ ปฏิกิริยาการสร้างและสลายสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก บทบาทของสารชีวโมเลกุลและฮอร์โมนในการรักษาภาวะสมดุลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85113259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Introduction in Exercise and Sport Science)

ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ขอบข่าย และความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การ ออกกำลังกายและการกีฬา ความสัมพันธ์ของสาขาวิชานี้กับสาขาอื่นๆ ศึกษาถึงองค์กรและผลงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาทั้งในและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 85113359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณและกฎหมายทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการ (Professional Ethics and Law in Exercise and Sport Science)

จรรยาบรรณ ข้อบังคับ และกฎหมายที่บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การ ออกกำลังกายและการกีฬาที่ต้องรู้และยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาเกียรติยศและความเจริญก้าวหน้าให้กับวิชาชีพ

รหัสวิชา : 85123159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Human Physiology for Exercise and Sport Science)

การศึกษาหน้าที่และการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบโครงร่างกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกายขณะออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85123259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การปฐมพยาบาลบาดเจ็บทางกีฬา (First Aid in Sport Injuries)

การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ หมดสติ หยุดหายใจ การห้ามเลือด การตกแต่งบาดแผลทุกประเภท การปฐมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกประหลาดเข้าสู่ร่างกาย การเข้าเฝือกชั่วคราวและการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นหรือแข่งขันกีฬา

รหัสวิชา : 85123359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์สำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา (Mechanics for Exercise and Sport Science)

หลักของฟิสิกส์เกี่ยวกับแรง การเคลื่อนที่ สภาพสมดุล งานและพลังงานโมเมนตัน สมบัติของของแข็งและของเหลว อุณหพลศาสตร์ และหลักของฟิสิกส์อื่นๆ ที่นำไปประยุกต์ในทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 85123459
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Innovation and Technology in Exercise and Sport Science)

การคิดค้น การสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ ๆ ทางการวิทยาศาสตร์ของการออกกำลังกายและกีฬา

รหัสวิชา : 85133159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 1 (English for Exercise and Sport Science I)

ฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ให้สามารถอ่าน ฟังและพูด โดยเน้นในทางวิชาชีพและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 85133259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 2 (English for Exercise and Sport Science II)

ฝึกการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษที่เน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้นในการอ่าน การฟังและพูด ที่เกี่ยวข้อง กับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รหัสวิชา : 85133359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักวิทยาศาสตร์ในการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา (Scientific Principles of Conditioning and Training)

การประยุกต์ความรู้ทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์ โภชนาการ พฤติกรรมศาสตร์ ความปลอดภัยทางกีฬา และศาสตร์สาขาอื่น ๆ มาใช้ในการสร้างแบบแผนการฝึกร่างกายในกีฬาประเภทต่างๆ การจัดการสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 85127159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โภชนาการสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Nutrition for Exercise and Sport science)

รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ความสำคัญและเมตตาโบลิซึ่มของอาหารแต่ละชนิดที่มีต่อร่างกาย ทั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารที่ให้พลังงาน หลักการในการรับประทานอาหารของนักกีฬาชนิดต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน หลักการควบคุมปริมาณอาหารให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม คงไว้ หรือลดน้ำหนักในนักกีฬา

รหัสวิชา : 85128159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สังคมวิทยาการกีฬาในโลกปัจจุบัน (Sport Sociology for Contemporary World)

วิวัฒนาการของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในเชิงสังคมวิทยา วิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อสภาพการออกกำลังกายและมาตรฐานทางกีฬา ความมุ่งหวังและการลงทุนของสังคมในด้านการพัฒนาสุขภาพและการกีฬา สภาพของผู้ให้และผู้รับบริการทางการออกกำลังกายและการกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างการกีฬากับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาการศึกษาและความมั่นคง

รหัสวิชา : 85128259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการแข่งขันกีฬา (Organizing of Sport Competition)

ธรรมชาติของกีฬาแต่ละชนิด ขั้นตอนการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา รูปแบบและวิธีการ จัดการแข่งขันแบบต่างๆ ในกีฬาแต่ละชนิด การบันทึกและรายงานผลกีฬาชนิดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 85134159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 1 (Exercise Physiology I)

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของร่างกายมนุษย์ อันเนื่องมาจากการออกกำลังกาย และการฝึกการแปรสภาพของพลังงาน ขณะออกกำลังกาย การทำงานของระบบการเคลื่อนไหว การฝึกกล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวของระบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 85134259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย 2 (Exercise Physiology II)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ได้แก่ ศักยภาพของระบบการขนส่งออกซิเจน พันธุกรรม เทคนิคการฝึก สัดส่วนของร่างกาย สภาพภูมิอากาศ วัย เพศ เครื่องดื่มเสริมพลังทางกีฬา

รหัสวิชา : 85134359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เวชศาสตร์การกีฬา 1: การบาดเจ็บและการจัดการการบาดเจ็บทางกีฬา (Sport Medicine I: Sport Injuries and Management)

สภาพและปัญหาของอุบัติภัยและบาดเจ็บทางกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บ การบาดเจ็บการบาดเจ็บตามบริเวณต่างๆ ของร่างกายและการป้องกันและการใช้ยาของนักกีฬา การประเมินสภาพของผู้บาดเจ็บเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และนำส่งเพื่อการรักษาต่อไป

รหัสวิชา : 85134459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เวชศาสตร์กีฬา 2: การจัดการภาวะเจ็บป่วยเฉพาะด้านทางกีฬา (Sport Medicine II: Sport Specific Management and Illness)

ปัจจัยและอุบัติการการบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬาแต่ละประเภทกีฬา สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายและเล่นกีฬา การเจ็บป่วย รวมถึงแนวทางในการออกกำลังกายกลุ่มคนพิเศษต่างๆ

รหัสวิชา : 85134559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การทดสอบและประเมินผลทางการออกกำลังกายและการกีฬา (Test and Evaluation in Exercise and Sport)

การทดสอบ การวัด การประเมินผลออกกำลังกายและกีฬา การฝึกการปฏิบัติการใช้ และการสร้างแบบทดสอบทางการออกกำลังกายและกีฬา และการวิเคราะห์ผลการทดสอบและรายงานผลโดยใช้สถิติเบื้องต้น

รหัสวิชา : 85139159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (Basic Research in Exercise and Sport Science)

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถร่วมมือทำการ วิจัยหรือทำการขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง ติดตาม เข้าใจและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ ออกกำลังกายและการกีฬาที่มีอยู่แล้วได้

รหัสวิชา : 85148259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
องค์กรทางการออกกำลังกายและการกีฬาและการจัดการแข่งขัน (Exercise and Sports Agency and Event Management)

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการสถานที่ การวางแผนการจัดการ มาตรฐาน คุณลักษณะอุปกรณ์และความปลอดภัยของห้องฝึกและออกกำลังกาย การเลือกเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา รูปแบบองค์การจัดการแข่งขันกีฬา กลยุทธ์ของการจัดการแข่งขันกีฬา การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา การจัดกิจกรรมทางการกีฬา

รหัสวิชา : 85149259
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
การฝึกงาน (Field Work)

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ สัมพันธ์กับกลุ่มวิชาที่ศึกษา

รหัสวิชา : 85418159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นฐานจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา (Foundations of Exercise and Sport Psychology)

พื้นฐานบทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกำลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอน การเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ด้านจิตวิทยาการกีฬา รวมทั้งประวัติและวิวัฒนาการของจิตวิทยาการกีฬาในและต่างประเทศ

2.2.2 วิชากิจกรรมกีฬา

รหัสวิชา : 85110159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กีฬาแอโรบิกด๊านซ์ 1 (Aerobic Dance I)

หลักและวิธีการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด้วยการนำเอาหลักกายบริหารต่าง ๆ มาผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ประกอบดนตรีในจังหวะที่มีความเร็ว ช้า และลีลาต่างกัน

รหัสวิชา : 85110259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โมเดิร์นด๊านซ์ (Modern Dance)

การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นให้เข้ากับจังหวะดนตรี เพื่อสร้างสรรค์ทัศนคติและความคิดริเริ่มทางการเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 85110359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กีฬาลีลาศ (Dance Sport)

ฝึกทักษะเบื้องต้น ความรู้ความเข้าใจในการเต้นรำแบบต่าง ๆ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี ระเบียบวิธีการและมารยาทในการเข้าสังคมและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทนนิส (Tennis)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเทนนิสการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แบดมินตัน (Badminton)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นแบดมินตันการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สควอซ (Squash)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นสควอซการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นสควอซศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110759
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิส (Table Tennis)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่น เทเบิลเทนนิส การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่น เทเบิลเทนนิส ศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
บาสเกตบอล (Basketball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นบาสเกตบอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85110959
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตบอล (Football)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฟุตบอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฟุตบอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกาการตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอล (Volleyball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นวอลเลย์บอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นวอลเลย์บอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เบสบอล (Baseball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเบสบอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเบสบอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ซอฟท์บอล (Softball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นซอฟท์บอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นซอฟท์บอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แฮนด์บอล (Handball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นแฮนด์บอลการเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นแฮนด์บอลศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ฟุตซอล (Futsal)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฟุตซอล การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฟุตซอล ศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วู๊ดบอล (Woodball)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นวู๊ดบอล การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นวู๊ดบอล ศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคลการเล่นเป็นทีมกติกา การตัดสินและการจัดการแข่งขันการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111759
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กีฬาว่ายน้ำ 1 (Swimming I)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการว่ายน้ำแบบต่าง ๆ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กิจกรรมว่ายน้ำ เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
จักรยาน (Cycling)

ประวัติความเป็นมาความรู้ความเข้าใจฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการใช้จักรยาน การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการใช้จักรยาน ศึกษาเทคนิคต่างๆฝึกความ สามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85111959
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
วินด์เซิร์ฟ (Windsurf)

การประกอบอุปกรณ์ วิธีการบังคับใบ การสร้างความสมดุลบนกระดาน ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสน้ำ ทิศทางลมต่อการเล่น เทคนิคการเล่นและวิธีการฝึก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเล่น การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยของการเล่น การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สกีน้ำ (Water Skiing)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นสกีน้ำ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นสกีน้ำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เรือพาย (Rowing)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเรือแคนนู การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเรือแคนนู การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
กีฬาว่ายน้ำ 2 (Swimming II)

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในว่ายน้ำ 1 เทคนิคของการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

รหัสวิชา : 85112359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
กีฬาเรือใบ 1 (Sailing I)

วิธีการประกอบอุปกรณ์เข้ากับตัวเรือ วิธีการบังคับใบเรือและหางเสือ ทิศทางลมและกระแสน้ำที่มีอิทธิพลต่อการแล่นเรือใบ เทคนิคการเล่นและวิธีการฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเล่น การบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำเรือ ความปลอดภัยในการเล่น การปลูกฝังทัศนคติที่ดี และรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

รหัสวิชา : 85112459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
โปโลน้ำ (Water Polo)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นโปโลน้ำ การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นโปโลน้ำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การดำน้ำแบบสคูบา (Scuba Diving)

ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการดำน้ำแบบสคูบาโดยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ ให้มีความรู้ความ เข้าใจในความปลอดภัยของการดำน้ำแบบสคูบา การเลือกซื้อ การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ การ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ (Life Saving and Water Safety)

ทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการช่วยชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ

รหัสวิชา : 85112759
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
มวยไทย (Muay Thai)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธีการต่อสู้ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติและรู้จักเลือกใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85112859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ตะกร้อและเซปัคตะกร้อ (Takraw and Sepak Takraw)

ประวัติความเป็นมา ฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ของตะกร้อและเซปัคตะกร้อ การเลือกซื้อ การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นตะกร้อ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติ รู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

2.3.2.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา : 85126159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย (Health Promotion and Physical Fitness)

หลักการและวิธีการในการเสริมสร้างสุขภาพ ค่านิยม เจตคติ พฤติกรรมสุขภาพและการ ออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกาย การทำงานของอวัยวะที่มีผลต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและการประเมินผล

รหัสวิชา : 85126259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เกมเบ็ดเตล็ด (Minor Games)

ความมุ่งหมาย เทคนิคการเป็นผู้นำการฝึกกิจกรรมในการเล่น ตลอดจนการฝึกและการใช้เครื่องมือประกอบการเล่น สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเกมส์

รหัสวิชา : 85127359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กิจกรรมทางกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Physical Activity for Quality of Life)

การใช้กิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน กิจกรรมในการทำงาน เช่น งานบ้าน งานอาชีพ รูปแบบการเดินทางไปในที่ต่างๆ กิจกรรมนันทนาการและงานอดิเรกในช่วงวัน พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่นการนั่ง การนอน การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 85130159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์ 2 (Aerobic Dance II)

ศึกษาและฝึกทักษะในการเต้น Step Aerobic และ Aerobic Boxing ท่าการบริหารและการ เคลื่อนไหวเพื่อการเต้น Step Aerobic และ Aerobic Boxing ท่าต่างๆ ของการเต้นการเลือกเพลงประกอบการเต้น การบำรุงรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในการเต้น รวมถึงเพื่อให้มีความสามารถในการเต้น Step Aerobic และ Aerobic Boxing ให้แก่ตนเองมีแนวทางและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความก้าวหน้าของการเต้น Step Aerobic และ Aerobic Boxing

รหัสวิชา : 85136159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ชีวกลศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (Biomechanics for Exercise Science)

กรอบแนวคิดด้านกลศาสตร์ที่ใช้ประยุกต์ในการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยเฉพาะในการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกาย เข้าใจหลักการทางกลศาสตร์ และกายวิภาคศาสตร์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหว และพัฒนาความสามารถที่เชื่อมโยงกับร่างกายมนุษย์และหน้าที่การทำงานจากมุมมองทางกลศาสตร์

รหัสวิชา : 85136359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
โยคะเพื่อสุขภาพ (Yoga for Health)

ประวัติ ความเป็นมาและฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับท่าต่าง ๆ ของโยคะที่ควรทราบเพื่อการพัฒนาสุขภาพและนำไปใช้กับกีฬาต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างโปรแกรมท่าการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสม

รหัสวิชา : 85137259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (Personality Development for Exercise Science)

หลักการสร้างบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำการออกกำลังกาย จากหลักการพัฒนาความแข็งแรง ให้กับกล้ามเนื้อ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกเพื่อเสริมสร้างขนาดของกล้ามเนื้อ การฝึกเพื่อกระชับกล้ามเนื้อ การออกแบบโปรแกรมการฝึก การเป็นผู้ช่วยเหลือ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติอาศัยความรู้จากการฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและจูงใจให้ออกกำลังกายมากขึ้น

รหัสวิชา : 85137359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การทดสอบและการออกแบบการออกกำลังกาย (Exercise Testing and Prescription)

การทดสอบและออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายในประชากรที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ การออกกำลังกายแบบแอโรบิคและการฝึกด้วยน้ำหนัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ด้านสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย

รหัสวิชา : 85147559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเป็นผู้ฝึกส่วนบุคคลและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย (Personal Trainer and Exercise Program Design)

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของครูฝึกส่วนบุคคล จรรยาบรรณของครูฝึกส่วนบุคคล การสัมภาษณ์ลูกค้า การวัดและประเมินสุขภาพเบื้องต้น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย หลักการสร้างความมุ่งมั่นและสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย หลักการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย โภชนาการเพื่อกรควบคุมน้ำหนัก

รหัสวิชา : 85147659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โภชนาการเพื่อการออกกำลังกายและสุขภาพ (Nutrition for Exercise and Health)

การประเมินภาวะโภชนาการและองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่องมือและโปรแกรม คอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการจัดการด้านโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริมต่างๆ

รหัสวิชา : 85147759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย (Aging, Longevity, Lifespan, and Exercise)

การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและผลของการออกกำลังกายที่มีต่อความเสื่อมถอยและความแก่ชรา ความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาและจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการออกกำลังกายและระดับสมรรถภาพในผู้สูงอายุ การชะลอวัย และการประเมินผลของโปรแกรมออกกำลังกายต่อผู้สูงอายุ

รหัสวิชา : 85438159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาการออกกำลังกายและสุขภาพ (Exercise and Health Psychology)

บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการออกกำลังกายและสุขภาพ การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอน การเล่น และการฝึกกีฬาต่าง ๆ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ต่อการออกกำลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององค์ความรู้ รวมทั้งประวัติและวิวัฒนาการของจิตวิทยาการกีฬาในและต่างประเทศ

2.3.2.2 วิชาเลือก

รหัสวิชา : 85134959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การนวดกับการกีฬา (Sport Massage)

ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการนวด การนวดแบบต่างๆ การนวดแบบแผนไทย การนวดแบบวัดโพธิ์ การนวดแบบกีฬาลักษณะการนวด การบีบ การกด

รหัสวิชา : 85136259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเหยียดยืดเพื่อสุขภาพ (Stretching for Health)

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเหยียดยืด ปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้การเหยียดยืดเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

รหัสวิชา : 85231259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การอยู่ค่ายพักแรม (Camping)

ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของค่ายพักแรม คุณค่าของค่ายพักแรม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดของค่าย โครงสร้างและองค์กรที่จัดดำเนินการ ลักษณะเด่นของค่ายพักแรม สันทนาการ การสุขาภิบาลค่าย ลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

รหัสวิชา : 85428159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การฝึกทักษะทางจิตวิทยาและการจัดการความเครียดทางการกีฬา (Psychological Skill Training and Stress Management in Sport)

หลักการ วิธีการและประโยชน์ของการฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาเพื่อการเพิ่มศักยภาพในการแสดงออกทางกีฬา วิธีการในการจัดการความเครียดจากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน รวมทั้งการฝึกฝึกปฏิบัติทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาต่างๆ