ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) (รป.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 141 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ กุลสวัสดิ์ *
อาจารย์ ปิยะ นาควัชระ *
อาจารย์ ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน *
อาจารย์ วัลลภ ศัพท์พันธุ์ *
อาจารย์ สมคิด เพชรประเสริฐ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 67110459
Credit : 3(3-0-6)
พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์

แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองและสถาบัน ทางการเมือง การเมืองการปกครองไทย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ความรู้ทั่วไปในทางกฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายของพลเมือง ความรู้ทางการบริหารและภาวะผู้นำ ระบบราชการไทยในกระแสธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารระดับโลก และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพลเมือง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1.1 หมวดวิชาเอกบังคับ

Course codes : 67510159
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่าย แนวคิดหลักในการศึกษารัฐศาสตร์ รัฐและระบบราชการ รูปแบบการปกครอง แนวความคิดทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 67511059
Credit : 3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์

ความหมาย สถานภาพ ขอบข่ายการศึกษา ปรัชญาของรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญ แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต

Course codes : 67516159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย

พัฒนาการของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจไทย พลวัตรของระบบราชการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การก่อตั้งและบริหารองค์การอิสระ ปัญหาและการปฏิรูประบบราชการไทย แนวโน้มการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐและการเป็นองค์การมหาชนของหน่วยงานราชการ

Course codes : 67520359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การบริหารงานภาครัฐ

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค การกำหนดอุปสงค์อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะของตลาด การผลิต การออม และการลงทุนของสาขาเอกชนผลิตภัณฑ์ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน บทบาทของรัฐทางด้านเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศ การประยุกต์หลักและวิธีการศึกษาและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการบริหารงานภาครัฐ

Course codes : 67520459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น

Course codes : 67522259
Credit : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการสาธารณะ

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การสาธารณะ พัฒนาการของการศึกษาการจัดการสาธารณะ สภาพแวดล้อมขององค์การ กระบวนการของการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญ องค์การและการจัดการสาธารณะของไทย

Course codes : 67523159
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะ

ความหมาย ลักษณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการกำหนดนโยบาย กระบวนการนโยบายสาธารณะ สถาบันและผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย การกำหนดนโยบายสาธารณะ การแปลงนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการนโยบาย นโยบายสาธารณะที่สำคัญสำหรับภาคตะวันออก

Course codes : 67523259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการภาครัฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ กระบวนการโครงการ การริเริ่มและเตรียมโครงการ การเขียนและจัดทำโครงการ การอนุมัติโครงการ การจัดองค์กรเพื่อบริหารโครงการ การจัดการบุคลากรและงบประมาณ การอำนวยการและการกำกับติดตามโครงการ ภาวะผู้นำในการบริหารโครงการ

Course codes : 67524159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

พัฒนาการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ วงจรการบริหารบุคคลภาครัฐ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การธำรงรักษา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์กลยุทธ์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่

Course codes : 67525159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินและการคลัง

บทบาทของรัฐบาลต่อระบบบริหารการคลังสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน สถาบันทางการเงินการคลังต่างๆ การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ การจัดการทางการเงิน เทคนิคการแก้ปัญหาการเงินและการคลังที่สำคัญ

Course codes : 67533359
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ

เทคนิคการคัดเลือกโครงการ การศึกษาความน่าจะเป็นของโครงการ การวิเคราะห์ดัชนีทางการเงิน การวิเคราะห์ข่ายงานโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์เพื่อจัดสรรทรัพยากรโครงการ การเร่งระยะเวลาโครงการ การกำกับติดตามประเมินผลโครงการ

Course codes : 67536459
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

ความรู้พื้นฐานของจริยปรัชญาในการบริหาร หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางการบริหาร ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคม แนวโน้มของจริยธรรมการบริหารในอนาคต

Course codes : 67537359
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเบื้องต้นทางการบริหาร

ความหมายของการวิจัย ความสำคัญและเป้าหมายของการวิจัย ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ กระบวนการในการดำเนินการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การอ่านรายงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

Course codes : 67537459
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับนักบริหาร

ความรู้เกี่ยวกับสถิติ การใช้สถิติในเชิงพรรณนาและการอ้างอิง ความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการประยุกต์สถิติในการบริหาร การประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

Course codes : 67547659
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักบริหาร

แนวคิดพื้นฐานและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 67549159
Credit : 6(0-12-6)
การฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์

เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองค์การผู้ใช้บัณฑิต

2.1.2 หมวดวิชาเอกเลือก

Course codes : 67510259
Credit : 3(3-0-6)
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย

ความเป็นมาของสังคมมนุษย์ โครงสร้างสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์ ระบบเศรษฐกิจของไทย แนวความคิดทางการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 67511159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทย

แนวคิดการกระจายอำนาจ รูปแบบและลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคลังส่วนท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรของท้องถิ่น การจัดการโครงการพัฒนาส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาและทางออกของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน

Course codes : 67511259
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ความเป็นมา ลักษณะของแต่ละประเทศสมาชิก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การจัดทำโครงงานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

Course codes : 67512159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีองค์การ

ความหมาย ประเภทขององค์การ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีองค์การยุคดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การยุคพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีองค์การยุคใหม่ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ การวิเคราะห์องค์การ

Course codes : 67521359
Credit : 3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ

แนวทางการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ แนวคิดและตัวแบบที่ใช้ในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ ข้อวิพากษ์ของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบในยุคปัจจุบัน การศึกษาระบบบริหารของประเทศต่างๆ

Course codes : 67521459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการพัฒนา

แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาเปรียบเทียบ อิทธิพลขององค์การระหว่างประเทศกับการพัฒนา นโยบายสาธารณะกับการพัฒนา บทบาทของภาคเอกชนและองค์การไม่แสวงหาผลกำไรในกระบวนการพัฒนา การกำหนดยุทธศาสตร์กับการพัฒนา เทคนิคการจัดการโครงการพัฒนา การบริหารการพัฒนาในสภาวะวิกฤติ ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ต่อการพัฒนาประเทศ

Course codes : 67522359
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การ

พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ การตัดสินใจ การจูงใจ ลักษณะของกลุ่มและทีมงาน การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมืองในองค์การ ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 67526259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

สถานการณ์ของความขัดแย้งภายในองค์การและสังคมยุคปัจจุบัน ประเภทของความขัดแย้ง ฐานคิดและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการและเทคนิคการจัดการความขัดแย้งในองค์การและในสังคม การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ แนวคิดและทฤษฎีการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองในการแก้ไขความขัดแย้ง

Course codes : 67526359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารสำนักงานและการพัสดุ

การวางแผนทำงานในสำนักงาน การบริหารงานเอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน รูปแบบสำนักงานอัตโนมัติ การบริหารการประชุม การบริหารพัสดุสำนักงาน การจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงาน

Course codes : 67527159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีสำหรับนักบริหาร

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี ความแตกต่างและหน้าที่ระหว่างบัญชีชนิดต่างๆ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร การควบคุมงบประมาณ การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ จรรยาบรรณของนักบัญชี

Course codes : 67531559
Credit : 3(3-0-6)
ธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ที่มา แนวคิด องค์ประกอบ และลักษณะของธรรมาภิบาล บทบาทของธรรมาภิบาลต่อการบริหารภาครัฐ และการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับธรรมาภิบาล การบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งตอบสนองต่อประชาชน

Course codes : 67531659
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภาครัฐ

แนวคิดการตลาดภาครัฐ การนำเครื่องมือทางการตลาดมาประยุกต์กับภาครัฐ การตลาดเพื่อสังคม การปรับปรุงบริการและเพิ่มความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ การบริหารจัดการกระบวนการทางการตลาดภาครัฐ

Course codes : 67531759
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

ความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยต่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย หลักการสำคัญต่างๆ ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

Course codes : 67532459
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การ

การเปลี่ยนแปลงขององค์การ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การจัดการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของการพัฒนาองค์การ ขั้นตอนในการพัฒนาองค์การ เครื่องมือพัฒนาองค์การ ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาองค์การ ปัจจัยสำเร็จของการพัฒนาองค์การ

Course codes : 67532559
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

พัฒนาการของกลยุทธ์ ความสำคัญของกลยุทธ์ในยุคปัจจุบัน การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ Balanced Scorecard แผนที่กลยุทธ์ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์

Course codes : 67534259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

หลักการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน การวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์งานและประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 67535259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น

แนวความคิดในการบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณท้องถิ่น ที่มาของรายได้และการจัดเก็บภาษี การจัดการการเงินและรายจ่ายของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการคลังส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง

Course codes : 67535359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากรและรายได้ของรัฐ

การกำเนิดภาษีอากรในสังคมโลก ประวัติศาสตร์ภาษีอากรของไทย แนวคิดการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐสำหรับใช้ในการจัดบริการสาธารณะ หลักการและข้อจำกัดในการจัดเก็บภาษี การออกแบบระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี การประมาณการรายได้ การจัดการเชิงสถาบัน การออกแบบขั้นตอนในการจัดเก็บภาษี การตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณารายได้และรายจ่ายทางภาษีอากร

Course codes : 67536559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความแตกต่างระหว่างการจัดการธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน การเงิน การดำเนินงาน การขาย การจัดทำแผนธุรกิจ ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อมและวิธีการแก้ปัญหา

Course codes : 67536659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ กระบวนการและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก

Course codes : 67537259
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

ลักษณะของการจัดการสมัยใหม่ ความหมายและความสำคัญของเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ประเภทของเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การจัดการคุณภาพ การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ การจัดการความรู้ หลักการของเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ที่สำคัญอื่นๆ

Course codes : 67540559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์ ศัพท์เฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การฟังสื่อสารสนเทศต่างๆ การค้นคว้าและการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์โดยภาษาอังกฤษ

Course codes : 67541859
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์

การอ่านบทความ งานวิจัย วรรณกรรมคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการชมภาพยนตร์ การตีความและการทำความเข้าใจต่อความหมายเฉพาะของคำที่สำคัญในบริบททางรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 67541959
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัฒน์กับการเมืองโลก

แนวคิดและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ทั้งในแง่ของความหมาย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และผลประโยชน์ ความต้องการเชิงนโยบายของตัวแสดงในระดับโลก ระดับข้ามชาติ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเหล่านี้ในบริบทโลกาภิวัตน์

Course codes : 67547559
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย

Course codes : 67547759
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการบริหาร

บทบาทของศาสตร์การตัดสินใจที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจเชิงบริหาร ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างแบบจำลองของปัญหา แนวทางเชิงปริมาณสำหรับปัญหาทางการบริหาร วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร การประยุกต์และการวิเคราะห์คำตอบ ตัวอย่างในปัญหาเครือข่ายและปัญหาการขนส่ง การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดการสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น ปัญหาการมอบหมายงาน การพยากรณ์ ทฤษฎีเกม แผนภูมิต้นไม้การตัดสินใจ ทฤษฎีการจัดการคิวและแถวคอย และ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา

Course codes : 67547859
Credit : 3(3-0-6)
ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหาร

คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้นและเชิงโครงข่าย แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การนอมัลไลซ์ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาประมวลผลข้อมูล ความมั่นคงของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับการบริหาร

Course codes : 67548159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์

การค้นคว้าข้อมูล การบูรณการองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ การนำเสนอแนวทางแก้ไข การสัมมนาประเด็นสำคัญที่น่าสนใจทางรัฐประศาสนศาสตร์

1. หมวดวิชาโทบังคับ

Course codes : 67522259
Credit : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการสาธารณะ

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การสาธารณะ พัฒนาการของการศึกษาการจัดการสาธารณะ สภาพแวดล้อมขององค์การ กระบวนการของการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญ องค์การและการจัดการสาธารณะของไทย

Course codes : 67523259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการภาครัฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ กระบวนการโครงการ การริเริ่มและเตรียมโครงการ การเขียนและจัดทำโครงการ การอนุมัติโครงการ การจัดองค์กรเพื่อบริหารโครงการ การจัดการบุคลากรและงบประมาณ การอำนวยการและการกำกับติดตามโครงการ ภาวะผู้นำในการบริหารโครงการ

Course codes : 67524159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

พัฒนาการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ วงจรการบริหารบุคคลภาครัฐ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การธำรงรักษา การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์กลยุทธ์ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่

Course codes : 67525159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินและการคลัง

บทบาทของรัฐบาลต่อระบบบริหารการคลังสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน สถาบันทางการเงินการคลังต่างๆ การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ การจัดการทางการเงิน เทคนิคการแก้ปัญหาการเงินและการคลังที่สำคัญ

2. หมวดวิชาโทเลือก

Course codes : 67512159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีองค์การ

ความหมาย ประเภทขององค์การ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีองค์การยุคดั้งเดิม ทฤษฎีองค์การยุคพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีองค์การยุคใหม่ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ การวิเคราะห์องค์การ

Course codes : 67516159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย

พัฒนาการของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจไทย พลวัตรของระบบราชการ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การก่อตั้งและบริหารองค์การอิสระ ปัญหาและการปฏิรูประบบราชการไทย แนวโน้มการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐและการเป็นองค์การมหาชนของหน่วยงานราชการ

Course codes : 67522359
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การ

พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์การ การตัดสินใจ การจูงใจ ลักษณะของกลุ่มและทีมงาน การติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำ อำนาจและการเมืองในองค์การ ความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 67526259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

สถานการณ์ของความขัดแย้งภายในองค์การและสังคมยุคปัจจุบัน ประเภทของความขัดแย้ง ฐานคิดและแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง กระบวนการและเทคนิคการจัดการความขัดแย้งในองค์การและในสังคม การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ แนวคิดและทฤษฎีการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และกระบวนการเจรจาต่อรองในการแก้ไขความขัดแย้ง

Course codes : 67532559
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

พัฒนาการของกลยุทธ์ ความสำคัญของกลยุทธ์ในยุคปัจจุบัน การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ Balanced Scorecard แผนที่กลยุทธ์ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์

Course codes : 67534259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

หลักการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน การวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์งานและประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 67536659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ กระบวนการและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองใหญ่ กรณีศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก

Course codes : 67537259
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

ลักษณะของการจัดการสมัยใหม่ ความหมายและความสำคัญของเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ประเภทของเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การจัดการคุณภาพ การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ การจัดการความรู้ หลักการของเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ที่สำคัญอื่นๆ