ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการและการสอนกีฬา) (ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ นภพร ทัศนัยนา * ค.ด. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
อาจารย์ นาคิน คำศรี * กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)
อาจารย์ ปัญญา อินทเจริญ * วท.ม. (วิทยาศาสตรการออกกำลังกายและการกีฬา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
อาจารย์ ไพโรจน์ สว่างไพร * กศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2547)
อาจารย์ รังสฤษฏ์ จำเริญ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99931259
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมอาเซียนผ่านภาษาอังกฤษ

ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1.1 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 85134559
Credit : 2(1-2-3)
การทดสอบและประเมินผลทางการออกกำลังกายและการกีฬา

การทดสอบ การวัด การประเมินผลออกกำลังกายและกีฬา การฝึกการปฏิบัติการใช้ และการสร้างแบบทดสอบทางการออกกำลังกายและกีฬา และการวิเคราะห์ผลการทดสอบและรายงานผลโดยใช้สถิติเบื้องต้น

Course codes : 85513159
Credit : 2(2-0-4)
หลักการและวิธีการฝึกสอนกีฬา

หลักการ และวิธีการสอนพลศึกษา การฝึกสอนกีฬา และการเป็นผู้แนะนำในการออกกำลังกาย หลักการและวิธีการต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา และอื่นๆ ตลอดจนการนำเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาการเรียนรู้ และ ความสามารถทางกีฬา การวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบฝึกสอนกีฬา ฝึกการจัดทำแผนการฝึกสอน การวิเคราะห์และแก้ไขการเล่นให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน การประเมินผลการฝึกสอนกีฬา

Course codes : 85514459
Credit : 2(2-0-4)
การเรียนรู้ทางกลไกและการควบคุม

ความรู้ด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา การถ่ายโยงการเรียนรู้ ขบวนการข่างวสารและกุศโลบายการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเรียน และการฝึกกีฬา อิทธิพลของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกีฬา การนำเอาหลักการเรียนรู้ทักษะกลไกการควบคุมมาใช้ในการฝึกกีต่าง ๆ

Course codes : 85528059
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาพัฒนาการ

แนวคิดทฤษฏีและหลักการพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ ตั้งแต่ในครรภ์ถึงวัยสูงอายุ ภาวะวิกฤตที่เกิดจากพัฒนาการ และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย

Course codes : 85528159
Credit : 2(1-2-3)
การจัดการสโมสรกีฬาและสุขภาพ

ทฤษฎี หลักการในการจัดการสโมสรกีฬาและสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการสโมสรกีฬาแต่ละประเภทกีฬา การจัดการด้านการตลาด การเงินสมาชิก สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร และการจัดบริการทางการกีฬาและสุขภาพของสโมสร การฝึกปฏิบัติงานในสโมสรกีฬาและสุขภาพ

Course codes : 85528259
Credit : 2(2-0-4)
กีฬากับการพัฒนาชุมชน

การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม

Course codes : 85528459
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาภาวะผู้นำ และบุคลิกภาพ

หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำระดับต่าง ๆ ขององค์การกีฬา ลักษณะของผู้นำที่ดี การจูงใจ การสร้างขวัญกำลังใจ การสร้างทีมงาน การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสารการบริหารความขัดแย้ง การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และการใช้เทคนิคการเป็นผู้นำในองค์การกีฬา

Course codes : 85533159
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการและการสอนกีฬา

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและวิชาชีพการสอนกีฬา ทักษะการสื่อสารด้านการอ่าน การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษ

Course codes : 85533259
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการการเงิน การตลาดและสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา

ทฤษฏี หลักการ การจัดการการเงิน การตลาด และสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดการกีฬา การบริหารส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ แปลความหมายงบการเงิน การดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา การนำข้อมูลทางการเงินและการตลาดไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา

Course codes : 85534459
Credit : 2(2-0-4)
การเป็นผู้ฝึกส่วนบุคคล

สมรรถนะมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ฝึกในสถานออกกำลังกายและสุขภาพ องค์ประกอบในความสำเร็จของการประกอบวิชาชีพผู้ฝึกส่วนบุคคล กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การวัดและประเมินสมรรถภาพทางกายและสุขภาพของลูกค้า หลักการและวิธีการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและควบคุมน้ำหนักตัว การออกแบบฝึก การสร้างแรงจูงใจและบริการลูกค้า การจัดการ วิธีการใช้และบำรุงรักษาสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานออกกำลังกายและสุขภาพ

Course codes : 85534559
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบการออกกำลังกาย

การประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพ ประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานทางการฝึกกับโปรแกรมการออกกำลังกายทุกชนิด กระบวนการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายแลกลไกการเคลื่อนไหว หลักพื้นฐานการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย การออกแบบโปรแกรมการอกกำลังกายเฉพาะของแต่ละบุคคล

Course codes : 85535459
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการกิจการกีฬา

โครงสร้างและหน้าที่องค์กรที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโลก ระดับทวีป ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับท้องถิ่น หลักการและกระบวนการในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา การดำเนินการขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การวางแผน การจัดองค์กร การดำเนินการจัดการแข่งขันและควบคุมและการประเมินผล

Course codes : 85536159
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลทางการกีฬา

ทฤษฎีองค์กรและรูปแบบการจัดองค์กร แนวทางการจัดองค์กรการกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนบริหาร ทรัพยากรบุคคลทางการกีฬา การกำกับดูแลและการติดตามผลการ

Course codes : 85538159
Credit : 2(2-0-4)
กระบวนการโอลิมปิก

ประวัติ ปรัชญา จุดมุ่งหมายโอลิมปิก โครงสร้างองค์กรคณะกรรมการโอลิมปิกสากลระดับทวีปและระดับประเทศ อำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ การบริหารและหารจัดการองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์และซีเกมส์

Course codes : 85538359
Credit : 2(1-2-3)
โครงงานเฉพาะเรื่องทางการจัดการและการสอนกีฬา

การศึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ในหัวข้อเลือกสรรพิเศษเกี่ยวกับการจัดการและการสอนกีฬาที่ไม่มีวิชาใดในหลักสูตรกล่าวถึงไว้ในรายละเอียด แต่นิสิตมีความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ใหม่หรือเพิ่มเติม ซึ่งโครงการเฉพาะเรื่องดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการฝึกการเสนอผลงาน

Course codes : 85538559
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการกีฬา

ทฤษฎี หลักการและกระบวนการด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างหน้าที่ของการบริหารจัดการการกีฬา ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการ นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการการกีฬา การประเมินตนขององค์กร

Course codes : 85546559
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการสถานกีฬา อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา

หลักการและกระบวนการด้านการบริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา การบริหารจัดการด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกกำลังกายและการกีฬา สนามและสิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมต่อการใช้งานและมีมาตรฐานตามประเภทกีฬา หลักและวิธีการในการบริหารจัดการ การใช้งานและการบำรุงรักษา

Course codes : 85548259
Credit : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณ กฎหมาย และสมรรถนะวิชาชีพทางการกีฬา

จรรยาบรรณที่บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในวิชาชีพพลศึกษา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาที่ต้องรู้และยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาเกียรติยศและความเจริญก้าวหน้าให้กับวิชาชีพ

Course codes : 85548559
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการและประเมินโครงการ

วิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการประเมินโครงการ เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ การจัดทำ การวิเคราะห์ การเลือกและการพัฒนาเครื่องมือประเมินโครงการการรายงานผลการประเมินการใช้ผลการประเมินเพื่อการพัฒนา

Course codes : 85548959
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการแข่งขันกีฬา

ธรรมชาติของกีฬาแต่ละชนิด การเสนอเพื่อขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาการต้อนรับ ที่พัก ระบบขนส่ง การรักษาความปลอดภัย สิทธิประโยชน์ ขั้นตอนการดำเนินงาน และหลักการจัดการแข่งขันกีฬา รูปแบบและ วิธีการ จัดการแข่งขันแบบต่าง ๆ ในกีฬาแต่ละชนิด การตัดสิน การบันทึกและรายงานผล

Course codes : 85549359
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา หรือการฝึกปฎิบัติงาน

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสาขาวิชาชีพการบริหารจัดการและการสอนกีฬา ตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา หรือการฝึกปฎิบัติงาน

2.1.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะด้าน

Course codes : 85111759
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาว่ายน้ำ 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการว่ายน้ำแบบต่าง ๆ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการว่ายน้ำ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กิจกรรมว่ายน้ำ เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Course codes : 85112359
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาเรือใบ 1

วิธีการประกอบอุปกรณ์เข้ากับตัวเรือ วิธีการบังคับใบเรือและหางเสือ ทิศทางลมและกระแสน้ำที่มีอิทธิพลต่อการแล่นเรือใบ เทคนิคการเล่นและวิธีการฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเล่น การบำรุงรักษาอุปกรณ์ประจำเรือ ความปลอดภัยในการเล่น การปลูกฝังทัศนคติที่ดี และรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85127159
Credit : 2(2-0-4)
โภชนาการสำหรับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

รายละเอียดเกี่ยวกับชนิด ความสำคัญและเมตตาโบลิซึ่มของอาหารแต่ละชนิดที่มีต่อร่างกาย ทั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอาหารที่ให้พลังงาน หลักการในการรับประทานอาหารของนักกีฬาชนิดต่าง ๆ ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน หลักการควบคุมปริมาณอาหารให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่ม คงไว้ หรือลดน้ำหนักในนักกีฬา

Course codes : 85511159
Credit : 1(0-2-1)
กีฬากรีฑา1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการฝึกกรีฑา การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้กรีฑาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Course codes : 85511259
Credit : 1(0-2-1)
กีฬายิมนาสติกส์ 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นยิมนาสติกส์ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่น การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้ยิมนาสติกส์เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย ควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85513259
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการสอนกีฬา

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬาและการสอนกีฬาด้าน องค์ความรู้ ทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจด้าน กายวิภาค สรีรวิทยาของมนุษย์, โภชนาการ, การเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงาน ชีวกลศาสตร์และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาออกกำลังกายและสุขภาพและการเรียนการสอนกีฬา

Course codes : 85518359
Credit : 2(2-0-4)
ประวัติ ปรัชญากีฬา พลศึกษาและการสอนกีฬา

มูลเหตุและแรงจูงใจที่ทำให้เกิดความริเริ่มการกีฬาและพลศึกษา ประวัติความเป็นมา มโนทัศน์ ปรัชญา คุณค่า วิธีการเรียนการสอน ของพลศึกษาในแต่ละยุคของการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ทวีป และประเทศไทย การริเริ่มการจัดการแข่งขันของมหกรรมกีฬานานาชาติ และกีฬาระดับโลก วิเคราะห์และเรียนรู้ถึงคุณค่า ผลกระทบและกฏเกณฑ์ต่างๆของมหกรรมกีฬา

Course codes : 85523259
Credit : 2(2-0-4)
การประยุกต์ทฤษฏีการสอนและทฤษฏีการเรียนรู้ทางการกีฬา

ทฤษฏีการสอนและทฤษฏีการเรียนรู้ทางการกีฬา รูปแบบการสอนและการเรียนรู้ทางการกีฬาการกีฬา วิธีการ รูปแบบและองค์ประกอบการประยุกต์ทฤษฏีการสอนและทฤษฏีการเรียนรู้ทางการกีฬา

Course codes : 85527259
Credit : 2(1-2-3)
การปรับสภาพร่างกาย

ความรู้เกี่ยวกับร่างกายและการทำงานของอวัยวะต่างๆ การเสริมสร้างและบำรุงรักษาสมรรถภาพทางกาย หลักการและวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สามารถนำมาประยุกต์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาและผู้ออกกำลังกาย เทคนิควิธีการ เครื่องมือ ในการวัดและประเมินสมรรถภาพทางกายในห้องปฏิบัติการและวิถีชีวิต

Course codes : 85533559
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

การศึกษาโครงสร้างของร่างกาย หน้าที่ และการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบโครงร่างกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกายขณะออกกำลังกาย

Course codes : 85534359
Credit : 2(1-2-3)
การนวดทางการกีฬาเบื้องต้น

หลักการและวิธีการนวดทางการกีฬาเทคนิคและทักษะการนวดการประยุกต์ใช้เทคนิคการนวดและการยืดเหยียดเพื่อเพิ่มสมรรถณะให้กับกีฬานักกีฬาการให้ความช่วยเหลือนักกีฬาในการเตรียมตัวและการฟื้นฟูร่างกายสำหรับการแข่งขันกีฬา

2.2.1 วิชากิจกรรมกีฬาพื้นฐาน

Course codes : 85110159
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาแอโรบิกด๊านซ์ 1

หลักและวิธีการออกกำลังกายแบบแอโรบิก ด้วยการนำเอาหลักกายบริหารต่าง ๆ มาผสมผสานกับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ประกอบดนตรีในจังหวะที่มีความเร็ว ช้า และลีลาต่างกัน

Course codes : 85121759
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาเรือพาย

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเรือพาย การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเรือพาย การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย

Course codes : 85231159
Credit : 1(0-2-1)
การละเล่นของเด็กไทย

ประวัติความเป็นมาของการเล่นของเด็กไทย ประเภทของการเล่น การเล่นไม่มีอุปกรณ์ การเล่นมีอุปกรณ์ การเล่นที่มีบทร้องประกอบ การเล่นที่ไม่มีบทร้องประกอบ การเล่นของเด็กไทยแต่ละภาค ของเล่นของเด็กไทย การประดิษฐ์ของเล่นของเด็กไทย

Course codes : 85511359
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาบาสเกตบอล 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นบาสเกตบอล การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอล การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85511559
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาฟุตบอล 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฟุตบอล การเลือกซื้อการเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฟุตบอล การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85511659
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาวอลเลย์บอล 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นวอลเลย์บอล การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นวอลเลย์บอล การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85511859
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาเทนนิส 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเทนนิส การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเทนนิส การปลูกฝังทัศนคติ ที่ดีและรู้จักใช้เทนนิสเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85511959
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาแบดมินตัน 1

ประวัติความเป็นมาและคุณประโยชน์ของแบดมินตัน ทักษะและวิธีการฝึกและการเล่นแบดมินตัน ควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85512159
Credit : 1(0-2-1)
กีฬามวยสากล 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการต่อสู้ในมวยสากล การเลือกซื้อ การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85512259
Credit : 1(0-2-1)
กีฬามวยไทย 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและยุทธวิธีการต่อสู้ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติและรู้จักเลือกใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85520859
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาฟุตซอล 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นฟุตซอล การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นฟุตซอล การปลูกฝังทัศนคติ ที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85521159
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาเทเบิลเทนนิส 1

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิส การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นเทเบิลเทนนิส การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เทเบิลเทนนิสเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85521359
Credit : 1(0-2-1)
กีฬาตะกร้อและเซปัคตะกร้อ

ประวัติความเป็นมา ฝึกทักษะเบื้องต้นต่าง ๆ ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ ของตะกร้อและเซปัคตะกร้อ การเลือกซื้อ การเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่นตะกร้อ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อศิลปะประจำชาติ รู้จักเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85522559
Credit : 1(0-2-1)
กีฬากอล์ฟ

ประวัติความเป็นมา ความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะเบื้องต้นและวิธีการเล่นกอล์ฟ การเลือกซื้อ การเตรียมและการดูแลรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ การปลูกฝังทัศนคติที่ดีและรู้จักใช้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายควบคู่กับเทคนิควิธีการฝึก การจัดการแข่งขันและการตัดสินเบื้องต้น

Course codes : 85536259
Credit : 1(0-2-1)
โยคะเพื่อสุขภาพและกีฬา

ประวัติ ความเป็นมาและฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับท่าต่าง ๆ ของโยคะที่ควรทราบเพื่อการพัฒนาสุขภาพและนำไปใช้กับกีฬาต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างโปรแกรมท่าการฝึกที่ถูกต้องเหมาะสม

2.2.2.1 ทักษะและการจัดการกีฬา

Course codes : 85112259
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาว่ายน้ำ 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในว่ายน้ำ 1 เทคนิคของการว่ายน้ำท่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85132159
Credit : 2(1-2-3)
กีฬามวยสากล 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในมวยสากล1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกเพื่อการแข่งขัน กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85525159
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาเรือใบ 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในเรือใบ1 ศึกษาเทคนิคต่างๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85531059
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาเทเบิลเทนนิส 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนมาในเทเบิลเทนนิส 1 ศึกษาเทคนิคต่างๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85531159
Credit : 2(1-2-3)
กีฬากรีฑา 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์ ความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในวิชากรีฑา 1 กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85531359
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาบาสเกตบอล 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในบาสเกตบอล 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85531559
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาฟุตบอล 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในฟุตบอล1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85531659
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาวอลเลย์บอล 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในวอลเลย์บอล1 ศึกษาเทคนิค ต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85531859
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาเทนนิส 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในเทนนิส 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85531959
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาแบดมินตัน 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในแบดมินตัน 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นคู่และสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85532259
Credit : 2(1-2-3)
กีฬามวยไทย 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในมวยไทย 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกเพื่อการแข่งขัน กติกา การตัดสิน และสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85532459
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาฟุตซอล 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในฟุตซอล 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85532559
Credit : 2(1-2-3)
กีฬาแอโรบิกด๊านซ์ 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในแอโรบิกด้านซ์ 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกความสามารถและความชำนาญส่วนบุคคล การเล่นเป็นทีม กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

Course codes : 85532859
Credit : 2(1-2-3)
กีฬากอล์ฟ 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์และความชำนาญในทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในกอลฟ์ 1 ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ฝึกเพื่อการแข่งขัน กติกา การตัดสินและสามารถเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้

2.2.2.2 ทักษะและการสอนกีฬา

Course codes : 85535059
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬาฟุตซอล

หลักการและเทคนิคของการสอนฟุตซอล การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยา วิธีการฝึกความชำนาญเฉพาะตัว การฝึกประเภทคู่ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและการบำบัด การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85535159
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกรีฑา

หลักการและเทคนิคของการสอนกรีฑา การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยา ของการฝึกกรีฑา การหาความชำนาญ และประสบการณ์ในการฝึกทั้งประเภทลู่และประเภทลาน เทคนิคการฝึกประเภทต่าง ๆ การเลือกวิธีการในการฝึก การฝึกการเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึกการเป็นกรรมการและการเป็นเจ้าหน้าที่ต่าง ๆหลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85535259
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ

หลักการและเทคนิคของการสอนว่ายน้ำท่าต่าง ๆ การเตรียมอุปกรณ์ หลักการ ทางด้านจิตวิทยาของการฝึกว่ายน้ำ หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์กับการว่ายน้ำ การเลือกวิธีการในการฝึก การฝึกการเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและการเป็นเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85535359
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล

ปรัชญาของการเป็นผู้ฝึกกีฬา ปัญหาที่ผู้ฝึกกีฬามักต้องเผชิญ หลักการทางวิทยาศาสตร์ ของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬาบาสเกตบอล การทำสถิติ การรวบรวมข้อมูล การเล่นของทีมตัวเองและฝ่ายตรงข้าม การฝึกความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง การเล่นเป็นทีมรุกและรับ การวางโปรแกรมการฝึกและแข่งขัน การวิเคราะห์กติกา การจัดการแข่งขันและเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่ การจัดการเพื่อพัฒนากีฬาชนิดนี้ ศึกษาองค์กรกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่น

Course codes : 85535559
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

หลักการและเทคนิคของการสอนฟุตบอล การเตรียมอุปกรณ์ การหาความชำนาญและประสบการณ์ในการเล่นเป็นทีม หลักการทางด้านจิตวิทยาของการฝึก วิธีฝึกความชำนาญเฉพาะตัว วิธีฝึกการเล่นฟุตบอลเป็นทีม ทั้งเป็นการเล่นที่เป็นเกมรับและเกมรุก การเพิ่มสมรรถภาพทางกาย การ ควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่และหลักการจัดการแข่งขันฟุตบอลหลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85535659
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล

หลักการและเทคนิคของการสอนวอลเลย์บอล การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยา วิธีการฝึกวอลเลย์บอลความชำนาญเฉพาะตัว วิธีการฝึกการเล่นเป็นทีม ทั้งเป็นการเล่นที่เป็นเกมรุกและเป็นเกมรับ การเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกาย การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85535759
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬาเรือใบ

หลักการและเทคนิคของการสอนเรือใบ การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยา วิธีการฝึกเรือใบความชำนาญเฉพาะตัว วิธีการฝึกการเล่น การเพิ่มพูนสมรรถภาพร่างกายการควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85535859
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬาเทนนิส

หลักการและเทคนิคของการสอนเทนนิส การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยา วิธีการฝึกเทนนิสความชำนาญเฉพาะตัว การฝึกประเภทคู่ การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายการป้องกันและการบำบัด การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึกการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85535959
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน

หลักการและเทคนิคของการสอนแบดมินตัน การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยาวิธีการฝึกความชำนาญเฉพาะตัว การฝึกประเภทคู่ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การป้องกันและการบำบัด การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึก การเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85545159
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬามวยสากล

หลักการและเทคนิคของการสอนมวยสากล การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยา วิธีการฝึกมวยสากลความชำนาญเฉพาะตัว การเสริมสร้างสภาวะทางกาย การป้องกันและการบำบัด การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรม การฝึกการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85545259
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬามวยไทย

หลักการและเทคนิคของการสอนมวยไทย การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยา วิธีการฝึกมวยไทยความชำนาญเฉพาะตัว การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย การป้องกันและการบำบัด การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรม การฝึกการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

Course codes : 85545559
Credit : 2(1-2-3)
การฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส

หลักการและเทคนิคของการสอนเทเบิลเทนนิส การเตรียมอุปกรณ์ หลักการทางด้านจิตวิทยา วิธีการฝึกเทเบิลเทนนิสความชำนาญเฉพาะตัว การฝึกประเภทคู่ การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย การป้องกันและการบำบัด การควบคุมอาหาร การวางโปรแกรมการฝึกการเป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่หลักการและเทคนิคการเป็นผู้ฝึกสอน

2.2.3 วิชาส่งเสริมวิชาชีพ

Course codes : 85221159
Credit : 2(1-2-3)
นันทนาการกับการท่องเที่ยว

ศึกษาถึงการกีฬาและการท่องเที่ยว สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว บทบาทของการกีฬาที่มีต่อการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และผลของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมและประเทศ

Course codes : 85231259
Credit : 2(1-2-3)
การอยู่ค่ายพักแรม

ความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมาของค่ายพักแรม คุณค่าของค่ายพักแรม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดของค่าย โครงสร้างและองค์กรที่จัดดำเนินการ ลักษณะเด่นของค่ายพักแรม สันทนาการ การสุขาภิบาลค่าย ลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

Course codes : 85231359
Credit : 2(1-2-3)
ผู้นำนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ทฤษฎี หลักการ ความหมาย ความเป็นมา ขอบเขตของผู้นำทางสันทนาการและ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสามารถวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร ตลอดจนฝึกทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Course codes : 85528559
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการนันทนาการ

ทฤษฎี หลักการในการบริหารจัดการนันทนาการ คุณลักษณะและวิธีดำเนินการ นันทนาการ ทักษะในการดำเนินการโปรแกรมด้านนันทนาการ บุคลากร อาสาสมัคร และการให้บริการลูกค้าตามหลักการทางนันทนาการ

Course codes : 85537859
Credit : 2(2-0-4)
ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการออกกำลังกายและการกีฬา

ทฤษฎี หลักการ ธุรกิจขนาดเล็กและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการออกกำลังกาย และการกีฬา โครงสร้างหน้าที่การดำเนินงานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านการออกกำลังกายและการกีฬา เทคนิคสำหรับดำเนินกิจการใหม่และการศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาและนำเสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและกีฬา

Course codes : 85537959
Credit : 2(2-0-4)
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสำหรับอุตสาหกรรมกีฬา

ทฤษฎี หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาเบื้องต้น และการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสำหรับอุตสาหกรรมกีฬา หน้าที่ของผู้บริหารกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสำหรับอุตสาหกรรมกีฬา การดำเนินการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาที่ธุรกิจกีฬาสามารถสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับผู้ที่กี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ

Course codes : 85538259
Credit : 2(1-2-3)
มนุษย์สัมพันธ์ทางกีฬา

วิธีการใช้กิจกรรมกีฬาในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มคน หรือหน่วยงานรวมทั้งพัฒนาการแสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และให้เข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการกีฬา

Course codes : 85538759
Credit : 2(1-2-3)
การจัดการท่องเที่ยวทางเชิงกีฬา

กฎระเบียบที่ควบคุมการจัดการท่องเที่ยว หลักการวิธีการและเทคนิคการจัดกลุ่มท่องเที่ยว เพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา การประชุมสัมมนาทางกีฬาพร้อมๆ กับการไปท่องเที่ยวตามแหล่งประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญและน่าสนใจทางกีฬาทั่วโลก

Course codes : 85538859
Credit : 2(2-0-4)
อุตสาหกรรมกีฬา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการกีฬา โครงสร้างและหลักการการดำเนินงาน เหตุการณ์ปัจจุบันในวงการอุตสาหกรรมการกีฬา วิธีการหลักการของธุรกิจที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการกีฬา

Course codes : 85538959
Credit : 2(2-0-4)
การจัดการสำนักงาน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน งานประชุม งานบุคคล และงานเลขานุการ เป็นต้น บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในหน้าที่ประจำสำนักงาน ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน