ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์) (ภ.ม. (วิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ กัมปนาท หวลบุตตา *
อาจารย์ ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย *
อาจารย์ ณัฐวุฒิ ลีลากนก *
อาจารย์ ธนิกานต์ แสงนิ่ม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 793501
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการเภสัชศาสตร์

กรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม คำถาม สมมุติฐาน การวิจัยทางเภสัชกรรม รูปแบบวิจัย ออกแบบการวิจัย วิจัยเชิงทดลอง พัฒนาเภสัชภัณฑ์ ผลลัพธ์ของการวิจัย ตัวแปรที่เหมาะสมกับสมมุติฐานรูปแบบการวิจัย บันทึก จัดการข้อมูลโดยใช้หลักสถิติ ประเมิน สรุปผลการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย ระบบการอ้างอิง

Course codes : 793503
Credit : 1(0-3-0)
สัมมนาทางวิทยาการเภสัชศาสตร์ 1

ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ประมวลผล นำเสนอและอภิปรายเรื่องทางวิทยาการเภสัชศาสตร์

Course codes : 793504
Credit : 1(0-3-0)
สัมมนาทางวิทยาการเภสัชศาสตร์ 2

การประยุกต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ วิทยาการเภสัชศาสตร์ การออกแบบ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ และการรายงาน

2) วิทยานิพนธ์

Course codes : 793697
Credit : 36(0-0-108)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินความน่าเชื่อถือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงงานวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารย์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูราณ์ การเขียนรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1) หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 793501
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการเภสัชศาสตร์

กรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม คำถาม สมมุติฐาน การวิจัยทางเภสัชกรรม รูปแบบวิจัย ออกแบบการวิจัย วิจัยเชิงทดลอง พัฒนาเภสัชภัณฑ์ ผลลัพธ์ของการวิจัย ตัวแปรที่เหมาะสมกับสมมุติฐานรูปแบบการวิจัย บันทึก จัดการข้อมูลโดยใช้หลักสถิติ ประเมิน สรุปผลการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย ระบบการอ้างอิง

Course codes : 793503
Credit : 1(0-3-0)
สัมมนาทางวิทยาการเภสัชศาสตร์ 1

ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ประมวลผล นำเสนอและอภิปรายเรื่องทางวิทยาการเภสัชศาสตร์

Course codes : 793504
Credit : 1(0-3-0)
สัมมนาทางวิทยาการเภสัชศาสตร์ 2

การประยุกต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ วิทยาการเภสัชศาสตร์ การออกแบบ การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ และการรายงาน

2) วิทยานิพนธ์

Course codes : 793699
Credit : 18(18-0-0)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินความ น่าเชื่อถือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงงานวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารย์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูราณ์ การเขียนรายงาน การวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

3) วิชาเลือก

Course codes : 793502
Credit : 3(3-0-6)
เครื่องมือและเทคนิคขั้นสูงทางวิทยาการเภสัชศาสตร์

ทฤษฎี หลักการ เลือกเครื่องมือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ เทคนิคขั้นสูง ปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูงทางวิทยาการเภสัชศาสตร์ เทคนิคประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม

Course codes : 793505
Credit : 1(0-3-0)
สารสนเทศเพื่อการวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นวิเคราะห์ฐานข้อมูล การประยุกต?คอมพิวเตอร? การวิเคราะห?ข?อมูลทางสถิติ วิธีการทําวิจัย การสืบค?นสารสนเทศเพื่องานวิจัย สารสนเทศฐานข?อมูลห?องสมุดและฐาน ข?อมูลออนไลน? การเขียนรายงานอิเล็กทรอนิกส? วิธีเขียนรูปแบบรายงานวิจัย การอ?างอิง การเขียนบทคัดย?อและการเขียนเอกสารชนิดของสถิติ โปรแกรมสําเร็จรูปสถิติ

Course codes : 793506
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

แนวคิดใหม่ การวิจัย การวิเคราะห์ การพัฒนายาใหม่ กระบวนการพัฒนายา คุณสมบัติเฉพาะของยา

Course codes : 793507
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการออกแบบรูปแบบยา

ทฤษฎี หลักการ ลักษณะยาในการออกแบบยา ให้มีสมบัติที่ดีตามอุดมคติ รวมทั้งการค้นหาและพัฒนายา

Course codes : 793508
Credit : 3(2-3-4)
เครื่องมือทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ทฤษฎี หลักการ เทคนิคปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ทางเทคโนโลยีเภสัชกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 793509
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการของคอลลอยด์และนาโนเทคโนโลยี

ทฤษฎี หลักการของวิทยาการคอลลอยด์ การนำมาประยุกต์ในเชิงนาโนเทคโนโลยี เภสัชนาโนเทคโนโลยี ชีวนาโนเทคโนโลยี ติดตามความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ส่งยาหรือเครื่องสำอางหรือสารอาหาร ในสารตรวจวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษา ในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และความเป็นพิษของวัสดุนาโน

Course codes : 793510
Credit : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ทางเภสัชกรรม

สมบัติทางเคมีกายภาพ การดัดแปร การสังเคราะห์ของวัสดุหรือพอลิเมอร์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม ประยุกต์ การออกแบบรูปแบบยา เตรียมระบบนำส่งยา ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของพอลิเมอร์

Course codes : 793511
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการเคลือบทางเภสัชกรรม

วิทยาการศิลปะในการเคลือบยา เทคนิควิธีการเตรียม เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การควบคุมคุณภาพ ปัญหา แนวทางแก้ไขในการเตรียมและการพัฒนาสูตรตำรับ

Course codes : 793512
Credit : 3(2-3-4)
เภสัชบรรจุภัณฑ์

ทฤษฎี ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบริหารการผลิต กระบวนการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของรูปแบบยา ควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ทางยา การติดฉลาก การแก้ไขปัญหาที่พบในการผลิตและกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทางเภสัชกรรม

Course codes : 793513
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 1

ทฤษฎี หลักการ ทักษะปฏิบัติขั้นสูง เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ใหม่ ระบบการนำส่งยาแบบใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการปรุงผสมการประดิษฐ์

Course codes : 793514
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง 2

ทฤษฎี หลักการ ทักษะปฏิบัติขั้นสูงเกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์ ระบบการนำส่งยาแบบใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการปรุงผสม การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัว กลวิธานที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาที่เชื่อมสัมพันธ์กับรายวิชา 551714 เทคโนโลยีเภสัชกรรมชั้นสูง 1

Course codes : 793515
Credit : 3(2-3-4)
ชีววัสดุในระบบนำส่งยา

ทฤษฎี หลักการ ทักษะปฏิบัติขั้นสูง ในการนำเอาชีววัสดุมาประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม การวิจัยพัฒนาระบบนำส่งยา คุณสมบัติที่เหมาะสม กลไกที่เกี่ยวข้อง แนวโน้ม การนำเอาชีววัสดุใหม่มาใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม

Course codes : 793516
Credit : 3(2-3-4)
ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีเครื่องสำอาง

ทฤษฎี หลักการ ทักษะปฏิบัติขั้นสูง วิทยาการเทคโนโลยีในการออกแบบเครื่องสำอาง การตั้งสูตรตำรับ การประเมิน การผลิตเครื่องสำอาง เครื่องสำอางที่มีฤทธิ์ประสิทธิผลด้านเภสัชบำบัด คุณสมบัติข้อจำกัดของผิวหนังต่อประสิทธิภาพของเครื่องสำอาง แนวทางการพัฒนาในอนาคต

Course codes : 793517
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตยา

การออกแบบพัฒนา กระบวนการผลิตระดับวิจัย การพัฒนาระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกกระบวนการเครื่องมือที่เหมาะสม การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการการวางแผนแม่บท ร่างต้นแบบของ IQ, OQ, PQ

Course codes : 793518
Credit : 3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของยาและสารเชิงประยุกต์ขั้นสูง

กระบวนการทางชีวภาพของการเปลี่ยนแปลงยาสารต่าง ๆ ในสภาพปกติพยาธิสภาพ กลวิธานลักษณะต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัจจัยกระทบที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของยา หลักการประเมินคุณค่า การนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการค้นคิดยา การพัฒนายา การประยุกต์ในด้านเภสัชบำบัด

Course codes : 793519
Credit : 4(3-3-6)
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง

ทฤษฎี เทคนิคในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่มีความซับซ้อน วิธีทางอิเล็กโทร เมตรี สเปกโทรสโกปี โครมาโทรกราฟี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเชิงปริมาณของเภสัชสาร

Course codes : 793520
Credit : 3(3-0-6)
อินทรียเภสัชเคมีขั้นสูง

หลักการ ทฤษฎีทางอินทรียเภสัชเคมีขั้นสูง กลไกการออกฤทธิ์ ความคงสภาพของยา แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 793521
Credit : 3(3-0-6)
การพิสูจน์โครงสร้างของอินทรียสาร

การพิสูจน์โครงสร้างของอินทรียสาร จากข้อมูลทางสเปกโทรสโกปีที่ได้จากเครื่องมือ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของอินทรียสาร

Course codes : 793522
Credit : 3(1-6-2)
เทคนิคการสกัดแยกสารทางเภสัชเคมี

ทฤษฎี หลักการ กลวิธี ทักษะขั้นสูง เทคโนโลยีแยกสกัดสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ฤทธิ์ทางชีวภาพ การสังเคราะห์ทางเคมี การแยกสกัดสารทำให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์

Course codes : 793523
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาขั้นสูง

แนวคิดหลักการในการทดลองเภสัชวิทยาเกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือดไต เภสัชวิทยาของระบบประสาทอัตโนมัติ เภสัชวิทยาของจิตประสาท เคมีบำบัด เภสัชวิทยาระดับอวัยวะ ระดับเซลล์ และโมเลกุล พันธุกรรมระดับโมเลกุล

Course codes : 793524
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาของตัวรับและการส่งผ่านสัญญาณ

ทฤษฎีของตัวรับ แนวคิด หลักการทดลองทางเภสัชวิทยา เภสัชวิทยาของตัวรับ การส่งผ่านสัญญาณภายในเซลล์ กลไกการออกฤทธิ์ของสารสื่อสัญญาณต่าง ๆ ในระดับเซลล์และระดับโมเลกุล

Course codes : 793525
Credit : 3(3-0-6)
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง

แนวคิดหลักการทดลอง ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและการทำงานต่อสุขภาพ การจัดการสารแปลกปลอม มลภาวะและการควบคุมสารพิษ

Course codes : 793526
Credit : 3(3-0-6)
พิษวิทยาคลินิกขั้นสูง

กลไกเกี่ยวกับการเกิดพิษ ผลอันไม่พึงประสงค์จากยาสารต่าง ๆ ในผู้ป่วย ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดใช้ การโต้ตอบของร่างกาย การวินิจฉัยการตรวจวิเคราะห์ การบำบัดบรรเทาอาการ กลไกในระดับโมเลกุล ปัจจัยกระทบจากภายนอก สารเคมีปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม วงจรอาหาร การป้องกันการสัมผัส การประเมินความปลอดภัยหลังจากการสัมผัส

Course codes : 793527
Credit : 2(1-3-2)
ปัญหาพิเศษทางวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง

ปัญหาเฉพาะที่น่าสนใจ ทักษะปฏิบัติด้านการวิจัยขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง เน้นเทคโนโลยีและวิทยาการปัจจุบัน ครอบคลุมการวางแผน การพัฒนาการแปรผลเชิงวิเคราะห์ ประมวลผลการประยุกต์เป็นประโยชน์ด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

Course codes : 793528
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชพฤกษเคมีขั้นสูง

ทฤษฎีหลักการขั้นสูงเกี่ยวกับพฤกษเคมีของสมุนไพร ชีวสังเคราะห์ การสลายตัว แหล่งกำเนิดทางธรรมชาติ การจำแนก หมวดหมู่ทางพฤกษเคมีที่มีคุณค่าเป็นเภสัชสาร การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม

Course codes : 793529
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคขั้นสูงในการสกัดแยกทางเภสัชเวท

ทฤษฎี ทักษะปฏิบัติการขั้นสูงของการเตรียมสารสกัด การสกัดแยกสารที่มีคุณค่าทางการแพทย์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคทางพฤษกเคมี ได?แก? การสกัด การแยก การทําให?บริสุทธิ์ และการตรวจสอบเอกลักษณ?ของสารทุติยภูมิที่สําคัญจากพืช การวิเคราะห?ผล การนําผลการวิเคราะห?ไปใช? การประยุกต?เทคนิคทางสเปคโตรสโคป? ยูวี/วิสิเบิล อินฟราเรด เอ็นเอ็มอาร? และแมสสเปคโตรสโคป?ในการวิเคราะห?สูตรโครงสร?างทางเคมีของสารประกอบธรรมชาติ

Course codes : 793530
Credit : 3(2-3-4)
สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ

ทฤษฎี แนวทาง ฤทธิ์ทางชีวภาพ โครงสร้างทางเคมีของสารจากแหล่งธรรมชาติ กลวิธีการพัฒนาเพื่อใช้ทางเภสัชกรรมและทางการแพทย์

Course codes : 793531
Credit : 4(4-0-8)
ชีววิทยาขั้นสูงระดับเซลล์และโมเลกุล

ชีววิทยาขั้นสูงในระดับโมเลกุล เซลล์ ชีวโมเลกุล ชีวสังเคราะห์ การดำเนินการเกี่ยวกับชีวโมเลกุล การแสดงออกของยีนการลอกแบบเพิ่มชุดดีเอ็นเอ หน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การเจริญของเซลล์ การดำเนินการเกี่ยวกับเซลล์ วิวัฒนาการของเซลล์ชีวโมเลกุลและเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและมะเร็ง

Course codes : 793532
Credit : 3(2-3-4)
ชีวสารสนเทศกับเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาการเภสัชศาสตร์ชีวภาพ การออกแบบจำลองการทดลองจากชีวสารสนเทศ

Course codes : 793533
Credit : 4(3-3-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ระดับโมเลกุล

หลักการวิธีการของเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล การผลิตชีวเภสัชภัณฑ์จาก จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยงพืชสัตว์ ใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม ระดับห้องปฏิบัติการในระดับอุตสาหกรรม การประยุกต์ชีวเภสัชภัณฑ์ การป้องกัน การบำบัดและการวินิจฉัยโรค ความก้าวหน้าของงานวิจัย

Course codes : 793534
Credit : 2(2-0-4)
พันธุเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล พันธุศาสตร์การแพทย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความผิดปกติของโครโมโซมของมนุษย์ ปัจจัยทางพันธุกรรมในโรคที่พบบ่อยในมนุษย์ การบำบัดโดยใช้สารทางพันธุกรรม หลักการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ข้อจำกัดของพันธุเวชศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 793535
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง

องค์รวมของการทำงานในระบบภูมิคุ้มกัน รายละเอียดในระดับเซลล์โมเลกุล การเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ เนื้องอก พยาธิสภาพของระบบภูมิคุ้มกัน กลไกของสารปรับระบบภูมิคุ้มกัน

Course codes : 793536
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชจุลชีววิทยาประยุกต์

การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชจุลชีววิทยาขั้นสูงด้านจุลชีววิทยา เซลล์จุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม ระบบจุลชีพ การผลิตเภสัชสารเพื่อการวินิจฉัย ป้องกันรักษาโรค เภสัชจุลชีววิทยาด้านอุตสาหกรรมอาหารยา สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม

Course codes : 793537
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกประยุกต์

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย กลไกการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อ เนื้องอกพยาธิสภาพภูมิคุ้มกัน การผลิตอิมมูโนโกลบูลิน การนำความรู้เทคนิคด้านวิทยาอิมมูโนไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจวิเคราะห์ การป้องกันบำบัดโรค

Course codes : 793538
Credit : 3(2-3-4)
วิทยาไวรัสระดับโมเลกุล

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส โครงสร้าง องค์ประกอบพันธุกรรม วงจรชีวิตของไวรัสกลุ่มต่าง ๆ การประยุกต์ความรู้ในงานวิจัยด้านการพัฒนาวัคซีน การคิดค้นยาต้านไวรัส การตรวจวินิจฉัย การทำพันธุกรรมบำบัด

Course codes : 793539
Credit : 2(2-0-4)
การถ่ายทอดสัญญาณชีวภาพ

วิถีการนำส่งสัญญาณ กิจกรรมของเซลล์ การควบคุมจากสารเคมีที่แพร่ผ่านได้ ภายใต้สารสื่อประสาท โกรทแฟคเตอร์ ชนิดเพปไทด์ ฮอร์โมน ไซโทไคน์ หลักการพื้นฐานของการนำส่งสัญญาณ ลำดับขั้นของการนำส่งสัญญาณของตัวรับชนิดเชื่อมต่อกับเอนไซม์ ตัวรับควบกับจีโปรตีน ภายในเซลล์ บทบาทของโมเลกุลที่ทำหน้าที่ควบคุมการส่งข้ามระหว่างวิถี

Course codes : 793540
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงชีวภาพ

การวิเคราะห์เชิงชีวภาพ ความปลอดภัย การประกันคุณภาพของยา อาหาร เครื่องสำอาง ชีววัตถุ ชีวสารในร่างกายโดยอาศัยสัตว์ทดลอง เซลล์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ วิธีการทางภูมิคุ้มกัน

Course codes : 793541
Credit : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์ขั้นสูง

กลไกการทำงานในระดับโมเลกุลจนถึงระบบอวัยวะเชิงบูรณาการ ความสัมพันธ์กับพยาธิสภาพ ความก้าวหน้าทางวิชาการ

Course codes : 793542
Credit : 4(3-3-6)
การออกแบบยาขั้นสูง

แนวคิด หลักการออกแบบ การพัฒนายา ทักษะปฏิบัติเชิงบูรณาการทางเภสัชศาสตร์ การออกแบบการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี ให้มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดีขึ้น อันตรกิริยาระหว่างยาและเป้าหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ กับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาปรับปรุงฤทธิ์ทางชีวภาพของตัวยาต้นแบบ

Course codes : 793543
Credit : 3(3-0-6)
กลวิธานของปฏิกิริยาทางเภสัชวิเคราะห์

ทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวกับกลวิธานของปฏิกิริยาในระดับโมเลกุล ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา การสลายตัวของยา หลักการพลศาสตร์ทางเคมี จลนศาสตร์ของส่วนประกอบในยา

Course codes : 793544
Credit : 3(2-3-4)
การสังเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์

หลักการเทคนิคในการสังเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมี เทคนิคการแยกสกัด การทำสารให้บริสุทธิ์ การพิสูจน์เอกลักษณ์

Course codes : 793545
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงชีวเภสัชกรรมขั้นสูง

หลักการวิเคราะห์ยาเมแทบอไลท์ ตัวอย่างทางชีวภาพ การเก็บดูแลตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ขั้นสูง ระบบการติดตามยาอัตโนมัติเพื่อการบำบัด

Course codes : 793546
Credit : 4(4-0-8)
เภสัชวิทยาเชิงระบบ 1

หลักการทั่วไปทางเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชวิทยา ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจหลอดเลือดและไต

Course codes : 793547
Credit : 4(4-0-8)
เภสัชวิทยาเชิงระบบ 2

เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ยาต้านชุลชีพ ยาต้านมะเร็ง

Course codes : 793548
Credit : 2(2-3-2)
วิธีการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

เทคนิควิธีทดลองในการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยา และพิษวิทยา ขั้นตอนของการตรวจสอบฤทธิ์ การหากลไกการออกฤทธิ์ การทดสอบความเป็นพิษ

Course codes : 793549
Credit : 2(2-0-4)
หลักการทางพิษวิทยาและการประยุกต์

พิษวิทยาแบบสหวิทยาการ ผลไม่พึงประสงค์ของสารพิษต่อระบบต่างๆ ทางสรีรวิทยา

Course codes : 793550
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีพันธุกรรมและพันธุกรรมบำบัด

ทฤษฎี หลักการ ทักษะปฏิบัติของพันธุกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ทางชีวภาพ การผลิตการสังเคราะห์ การทำให้บริสุทธิ์ ความคงตัว การควบคุมคุณภาพ การออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมในการนำมาใช้ประโยชน์

Course codes : 793551
Credit : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักการ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาหารสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพ วัตถุดิบ

Course codes : 793552
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยขั้นสูงของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ระบบ ทฤษฎี การประยุกต์วิทยาการขั้นสูง

Course codes : 793553
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาการปัจจุบันขั้นสูงของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

แนวคิดและทฤษฎีใหม่ของวิทยาการเทคโนโลยีขั้นสูง การศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Course codes : 793554
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของพืชสมุนไพร

การประยุกต์เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ผลิตสารที่เป็นประโยชน์ทางยา อาหารเพื่อสุขภาพ สารที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

Course codes : 793555
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ

หลักการ วิธีการในการเลือกใช้สถิติ การประยุกต์ การวิเคราะห์ การผันแปรของตัวแปรหลายตัว การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์จำแนกพหุ การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์แคนนอนิคัล

Course codes : 793556
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ

วิเคราะห์นโยบายทางด้านสาธารณสุข การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกปัญหา การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลที่จะทำให้สามารถค้นหาสาเหตุที่จริงของปัญหา วิเคราะห์ขอบเขต บทบาท การตัดสินใจ แนวทางปฏิบัติ เป้าหมายการกำหนดนโยบายที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดผลในทางปฏิบัติ

Course codes : 793557
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับการจัดการระบบสุขภาพขั้นแนะนำ

แนวคิด ระเบียบวิธีจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 793558
Credit : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารขั้นสูง

ระเบียบวิธีวิทยาการ ขั้นตอนการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ การกำหนดเรื่อง การวางแผนการออกแบบตัวแปรและข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเขียนโครงร่างการวิจัยการเก็บข้อมูล ชีวสถิติในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยทางเภสัชศาสตร์ขั้นสูง การแปรข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยจริยธรรม

Course codes : 793559
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

หลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ วิธีการที่ใช้ในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์หลักการทางระบาดวิทยาคลินิกเศรษฐศาสตร์สุขภาพ การใช้แบบจำลองเพื่อการตัดสินใจในด้านสุขภาพ

Course codes : 793560
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการตลาดด้านการดูแลสุขภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาดกับการตัดสินใจทางสุขภาพ การวิจัยพฤติกรรมทางการตลาด เทคนิคในการวิจัยทางการตลาดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การสร้างโครงร่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานเครื่องมือการวิจัย การจัดการโครงการ จริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 793561
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสุขภาพและนโยบายด้านสุขภาพ

ระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศระดับโลก องค์ประกอบของระบบสุขภาพระบบประกันสุขภาพสถิติทางสุขภาพ การวางแผนนโยบายทางสุขภาพ กำลังคนด้านสุขภาพ การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ

Course codes : 793562
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์สังคมวิทยาการแพทย์ในทางเภสัชกรรม

ปัจจัยที่กำหนดสภาวะสุขภาพเชิงสังคม มุมมองเชิงสังคมของโรค การเจ็บป่วยความสัมพันธ์ของผู้ป่วย บุคลากรทางสาธารณสุข การแบ่งชนชั้นทางสังคม ความไม่เสมอภาคด้านสุขภาพปัจจัยเชิงสังคมในการปฏิบัติทางการแพทย์ โครงสร้างทางสังคมกับสุขภาพ กระบวนการทางสังคมของการกำหนดโรค การให้บริการสุขภาพ ชุมชนกับการดูแลต่อเนื่องนอกโรงพยาบาล

Course codes : 793563
Credit : 1(1-0-2)
ข้อกำหนด กฏหมายและจริยธรรมในงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์

หลักเกณฑ์สากลของจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง กฎหมายและข้อบังคับการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ กฏหมายด้านลิขสิทธิ สิทธิบัตร จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงานวิจัยและเผลแพร่ผลงานวิจัย