ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) (ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์กันทิมา สุวรรณพงศ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงตา จุลศิริกุล *
รองศาสตราจารย์ เพียงพักตร์ สุขรักษ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ กล่าวขวัญ ศรีสุข
อาจารย์จันทรา อินทนนท์
อาจารย์ จันทิมา ปิยะพงษ์
รองศาสตราจารย์ จิตติมา เจริญพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาพร เนียมวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์
อาจารย์ ชัชวิน เพชรเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูตา บุญภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงกลด สารภูษิต
อาจารย์ นิตยา ไชยเนตร
อาจารย์ เบญจวรรณ ชิวปรีชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผาณตา เอี้ยวซิโป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พอจิต นันทนาวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ สูตรอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ พระประเสริฐ
อาจารย์ วรนพ สุขภารังษี
อาจารย์ วาสินี พงษ์ประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสาตรี คงเจริญสุนทร
อาจารย์ แวววลี โชคแสวงการ
อาจารย์ ศิรศาธิญากร บรรหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาติ แม่นปืน
อาจารย์ สลิล ชั้นโรจน์
อาจารย์ สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิน กิ่งทอง
รองศาสตราจารย์สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุตตรา อุดมประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอง จันทร์ประสาทสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ทองกู้เกียรติกูล
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 30679359
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30679459
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4

คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงาน รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30679559
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5

เทคนิคและขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการฝึกปฏิบัติ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30679659
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 6

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30689859
Credit : 48(0-96-48)
ดุษฎีนิพนธ์

การวางแผน การค้นคว้า การวิจัยขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และโดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 30679159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

กระบวนการวิจัยและกรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30679259
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

เทคนิคการค้นคว้างานทางวิทยาศาสตร์ การรวบรวมแนวความคิด และการวิจารณ์งานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ รายงานและนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30679359
Credit : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30679459
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4

คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงาน รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30679559
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5

เทคนิคและขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการฝึกปฏิบัติ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

Course codes : 30679659
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 6

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 30689959
Credit : 72(0-144-72)
ดุษฎีนิพนธ์

การวางแผน การค้นคว้า การวิจัยขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และโดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์