ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) (ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์กันทิมา สุวรรณพงศ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงตา จุลศิริกุล *
รองศาสตราจารย์ เพียงพักตร์ สุขรักษ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ กล่าวขวัญ ศรีสุข
อาจารย์จันทรา อินทนนท์
อาจารย์ จันทิมา ปิยะพงษ์
รองศาสตราจารย์ จิตติมา เจริญพานิช
อาจารย์ จุฑาพร เนียมวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์
อาจารย์ ชัชวิน เพชรเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูตา บุญภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงกลด สารภูษิต
อาจารย์ นิตยา ไชยเนตร
อาจารย์ เบญจวรรณ ชิวปรีชา
อาจารย์ ผาณตา เอี้ยวซิโป
อาจารย์ พอจิต นันทนาวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ สูตรอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ พระประเสริฐ
อาจารย์ วรนพ สุขภารังษี
อาจารย์ วาสินี พงษ์ประยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสาตรี คงเจริญสุนทร
อาจารย์ แวววลี โชคแสวงการ
อาจารย์ ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
อาจารย์ สมชาติ แม่นปืน
อาจารย์ สลิล ชั้นโรจน์
อาจารย์ สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิน กิ่งทอง
รองศาสตราจารย์สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
อาจารย์ อนุตตรา อุดมประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอง จันทร์ประสาทสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ทองกู้เกียรติกูล
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30679359
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (Doctoral Seminar 3)

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30679459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4 (Doctoral Seminar 4)

คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงาน รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30679559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5 (Doctoral Seminar 5)

เทคนิคและขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการฝึกปฏิบัติ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30679659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 6 (Doctoral Seminar 6)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30689859
หน่วยกิต : 48(0-96-48)
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1) (Doctoral Dissertation)

การวางแผน การค้นคว้า การวิจัยขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และโดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30679159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (Doctoral Seminar 1)

กระบวนการวิจัยและกรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30679259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (Doctoral Seminar 2)

เทคนิคการค้นคว้างานทางวิทยาศาสตร์ การรวบรวมแนวความคิด และการวิจารณ์งานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ รายงานและนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30679359
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (Doctoral Seminar 3)

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30679459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 4 (Doctoral Seminar 4)

คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงาน รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30679559
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 5 (Doctoral Seminar 5)

เทคนิคและขั้นตอนการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และการฝึกปฏิบัติ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30679659
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 6 (Doctoral Seminar 6)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 30689959
หน่วยกิต : 72(0-144-72)
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.2) (Doctoral Dissertation)

การวางแผน การค้นคว้า การวิจัยขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และโดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์