ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วาริชศาสตร์) (วท.ม. (วาริชศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร * Ph.D. (Zoology)
University of Canterbury, New Zealand (2539)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรัตน์ ประทุมชาติ * Ph.D. (Aquatic Sciences)
Universidade do Porto, Portugal (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปภาศิริ บาร์เนท * Ph.D.( Aquaculture)
Clemson University, USA (2545)
รองศาสตราจารย์ วิภูษิต มัณฑะจิตร * Ph.D. (Marine Biology)
James Cook University, Australia (2541)
รองศาสตราจารย์วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย * Ph.D. (Marine Estuarine and Environmental Science)
University of Maryland College Park, USA (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมถวิล จริตควร * Ph.D.(Biological Sciences)
University of Portsmouth, UK (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาวดี สุริยพันธุ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
อาจารย์ ถนอมศักดิ์ บุญภักดี D.Sc. (Agriculture)
Kyoto University, Japan (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี Ph.D.(Biological Sciences)
The University of Queensland, Australia (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เผชิญโชค จินตเศรณี วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
อาจารย์ ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
อาจารย์วันศุกร์ เสนานาญ Ph.D. (Fisheries and Wildlife)
University of Minnesota, USA. (2545)
อาจารย์ วิชญา กันบัว วท.ด.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวามินี ธีระวุฒิ ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ Ph.D. (Geography)
University of Victoria, Canada (2550)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30950459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติทางวาริชศาสตร์

การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการกับการศึกษาทางวาริชศาสตร์ วางแผน เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม แปรผลทางสถิติได้ถูกต้อง การเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์รูปแบบต่างๆ กัน

รหัสวิชา : 30969159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาวาริชศาสตร์ 1

สัมมนาโดยกำหนดหัวข้อหรือเปิดกว้าง เป็นการนำเสนอโดยนิสิตแต่ละคน อาจมีการสัมมนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้อยู่ในความเห็นชอบของผู้สอน

รหัสวิชา : 30969259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาวาริชศาสตร์ 2

การเสนอแนวความคิดในการทำงานวิจัยของนิสิต โดยมีการกำหนดหัวข้อ มีการสำรวจเอกสารและสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียด

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 30969759
หน่วยกิต : 36(0-72-36)
วิทยานิพนธ์

การวิจัยทางด้านวาริชศาสตร์ ด้วยการรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรม การแนะนำจากกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30950159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วาริชศาสตร์ชีวภาพ

สร้างความเข้าใจขอบเขตของสาขาวิชาวาริชศาสตร์ในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้าน สมุทรศาสตร์ชีวภาพ นิเวศวิทยา การประมง การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งให้แนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยในวิทยาการกลุ่มดังกล่าว

รหัสวิชา : 30950259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วาริชศาสตร์เคมีและสกายะ

วัฏจักรของน้ำ คุณสมบัติของน้ำ องค์ประกอบชนิดต่างๆ ของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ความเค็มของน้ำ การละลายและปัจจัยควบคุมการละลายของก๊าซ การละลายของก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ความเป็นกรด-เบส และปัจจัยควบคุม ปฏิกิริยาของไอออนในแหล่งน้ำ วัฏจักรของธาตุอาหารในแหล่งน้ำ โครงสร้างของเปลือกโลกและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ตะกอนพื้นท้องมหาสมุทร สมดุลความร้อน การควบคุมสภาวะบรรยากาศของโลก คลื่น กระแสลม กระแสน้ำ สมุทรศาสตร์ของอ่าวไทย

รหัสวิชา : 30950359
หน่วยกิต : 1(1-0-3)
จริยธรรมการวิจัยทางวาริชศาสตร์

ความหมายของจริยธรรม จริยธรรมในการทำงานและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานทางวาริชศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในคน จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ทรัพย์สินทางปัญญาการประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัยและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 30950459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติทางวาริชศาสตร์

การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์กับงานภาคสนามและห้องปฏิบัติการกับการศึกษาทางวาริชศาสตร์ วางแผน เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม แปรผลทางสถิติได้ถูกต้อง การเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์รูปแบบต่างๆ กัน

รหัสวิชา : 30969159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาวาริชศาสตร์ 1

สัมมนาโดยกำหนดหัวข้อหรือเปิดกว้าง เป็นการนำเสนอโดยนิสิตแต่ละคน อาจมีการสัมมนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้อยู่ในความเห็นชอบของผู้สอน

รหัสวิชา : 30969259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาวาริชศาสตร์ 2

การเสนอแนวความคิดในการทำงานวิจัยของนิสิต โดยมีการกำหนดหัวข้อ มีการสำรวจเอกสารและสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นอย่างละเอียด

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 30951159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินความปลอดภัยชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

หลักการและแนวทางการประเมินความปลอดภัยชีวภาพของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ที่บูรณาการความเข้าใจทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต วิธีการประเมินความเสี่ยง และปฏิสัมพันธ์ทางนิเวศกับสิ่งแวดล้อม สถานภาพการผลิตและการตลาดของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เส้นทางการนำเข้าสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น มาตรการระดับชาติและนานาชาติที่ใช้ควบคุมและประเมินความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความปลอดภัยชีวภาพ จุดเด่นและจุดด้อยของวิธีการประเมินความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30951259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์การอนุรักษ์

หลักพันธุศาสตร์และงานวิจัยทางพันธุศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์ประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ และ จัดการประชากรในที่สถานที่เลี้ยง การจัดการพันธุกรรมในประชากรขนาดเล็ก การช่วยแก้ปัญหาด้านอนุกรมวิธาน การระบุหน่วยการจัดการที่มีนัยทางวิวัฒนาการ การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ในงานนิติวิทยาศาสตร์และนิเวศวิทยาทางน้ำ นโยบาย และมาตรการในระดับชาติและนานาชาติ ในการอนุรักษ์ และการจัดการประชากร

รหัสวิชา : 30951359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสัตว์น้ำโดยการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพด้านพันธุวิศวกรรมสัตว์น้ำ การเพิ่มคุณค่าทางอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตฮอร์โมนรูปแบบต่างๆ เพื่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง และการประเมินผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30951459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักพันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมง การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์ หลักการจัดการพันธุกรรมสัตว์น้ำในพ่อแม่พันธุ์ในโรงเพาะฟักเพื่อลดปัญหาการผสมเลือดชิด และเพื่อลดผลเสียทางพันธุกรรมของประชากรสัตว์น้ำในธรรมชาติ งานวิจัยทางพันธุศาสตร์สัตว์น้ำในประเทศไทย และต่างประเทศ

รหัสวิชา : 30951559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ

การแช่แข็งและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ หลักการและขั้นตอนในการแช่แข็งและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน ชนิดของสารละลายที่ใช้ บทบาทของสารไครโอโพรเทคแทนท์ในการปกป้องเซลล์ ปัจจัยที่มีผลต่อการการแช่แข็งและเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำ การประเมินคุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนของสัตว์น้ำหลังจากการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30951659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาต่อมไร้ท่อของปลาและครัสเตเชีย

ระบบฮอร์โมนในปลาและครัสเตเชีย ระบบประสาท เซลล์ประสาทผลิตฮอร์โมน สารเคมีสื่อสาร สารสื่อสัญญาณประสาท ฟีโรโมน หลักการผลิต การเก็บรักษาและการหลั่งฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนชนิดต่างๆ ฮอร์โมนที่ควบคุมการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์และระบบอื่นๆของปลาและครัสเตเชีย เทคนิคการตรวจวัดฮอร์โมน การนำฮอร์โมนสังเคราะห์มาใช้ในการเพาะพันธุ์และกระตุ้นการเจริญเติบโตของปลาและครัสเตเชีย และการนำความรู้เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อของปลาและครัสเตเชียมาใช้ประโยชน์ทางการเพาะเลี้ยงปลาและครัสเตเชีย

รหัสวิชา : 30951759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารรบกวนต่อมไร้ท่อในสัตว์น้ำ

ชนิดและคุณสมบัติของสารรบกวนต่อมไร้ท่อประเภทต่างๆที่พบในธรรมชาติ การปนเปื้อนของสารรบกวนต่อมไร้ท่อและการถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร กลไกการออกฤทธิ์ของสารรบกวนต่อมไร้ท่อที่มีต่อตัวรับสัญญาณประเภทต่างๆ ผลของสารรบกวนต่อมไร้ท่อที่มีต่อระบบฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์ของ ปลา กุ้ง ปู และหอย ผลของสารรบกวนต่อมไร้ท่อที่มีต่อการทำงานของไฮโปทาลามัส ต่อมใต้สมอง และต่อมเพศ การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงของสารรบกวนต่อมไร้ท่อที่มีต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม และแนวทางป้องกัน

รหัสวิชา : 30952159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
อนุกรมวิธานของกุ้งและปู

การจำแนกชนิดและการศึกษาการแพร่กระจายของกุ้งและปู ตามหลักอนุกรมวิธานสากล โดยเน้นการศึกษาชนิดของกุ้งและปูที่พบในน่านน้ำของประเทศไทย

รหัสวิชา : 30952259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กำลังผลิตขั้นต้นของแหล่งน้ำ

ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ เทคนิคในการวัดกำลังผลิตขั้นต้น

รหัสวิชา : 30952359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การจัดจำแนกชนิดปะการัง

หลักการจำแนก ความเป็นมาของระบบในการจัดจำแนก ศัพท์บัญญัติและกฎเกณฑ์สากลเรื่องชื่อ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ หลักการและวิธีการที่ใช้จำแนกชนิดปะการังโดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยา อณูพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการของปะการัง วิธีการรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและพันธุศาสตร์ ลักษณะของปะการังและศัพท์บัญญัติที่ใช้ทางอนุกรมวิธาน การจำแนกชนิดปะการังในน่านน้ำไทย กรณีศึกษาจากรายงานเกี่ยวกับการจัดจำแนกชนิดปะการังด้วยสัณฐาน และพันธุศาสตร์

รหัสวิชา : 30952459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อนุกรมวิธานของปลา

หลักการจำแนก ระบบในการจัดจำแนก ประวัติอนุกรมวิธาน ศัพท์บัญญัติและกฎเกณฑ์สากลเรื่องชื่อกับการตั้งชื่อ การเก็บรักษาตัวอย่างปลา ลักษณะของปลาและวิธีการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในทางอนุกรมวิธาน การใช้เอกสารและรูปวิธานในการวิเคราะห์ชนิดและจัดจำแนก การจำแนกชนิดปลาในน่านน้ำไทยและการเขียนรายงานทางอนุกรมวิธาน

รหัสวิชา : 30952559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศสรีรวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

สรีรนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่กระดูกสันหลังในน้ำ โดยเน้นสัตว์บริเวณใกล้ฝั่งและปากแม่น้ำการปรับตัวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ เคมีและกายภาพของสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว

รหัสวิชา : 30952659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการและชีวภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล

ความสำคัญของแนวความคิดและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความหลายหลายทางชีวภาพที่แตกต่าง ในระบบนิเวศของแต่ละภูมิภาคของโลก ความเกี่ยวพันเชื่อมโยงของระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล

รหัสวิชา : 30953159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะมลพิษในแหล่งน้ำขั้นสูง

คุณภาพน้ำธรรมชาติ และน้ำเสีย ทั้งคุณสมบัติด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยเน้นด้านการใช้เทคนิคและเครื่องมือสมัยใหม่ในการศึกษา

รหัสวิชา : 30953259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การประเมินสารพิษในแหล่งน้ำ

การประเมินความเสี่ยงและทดสอบความเป็นพิษของสารพิษต่างๆ ต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำทั้งที่เกิดตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ การเป็นพิษของสารพิษบางชนิดในแหล่งน้ำ แหล่งที่มา พฤติกรรม ความสำคัญและแนวโน้มเชิงปริมาณ

รหัสวิชา : 30953359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารพิษและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตทางทะเล

เทคนิควิธีการวิจัยและตรวจสอบสารพิษจากสิ่งมีชีวิตทางทะเล ตลอดจนคำนิยามเกี่ยวกับสารพิษจากสิ่งมีชีวิตและโครงสร้างของสารพิษ ศึกษาถึงสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดพิษทางอาหาร และผลทางด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ยังศึกษาถึงสัตว์ทะเลชนิดตางๆ ที่มีเข็มพิษหรือสารพิษจากการขบกัดรวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นพิษชนิดอื่นๆ เช่น พวกแฟลกเจลเลต ฟองน้ำ ซีเลนเทอเรต เอไคโนเดิร์ม และปลา

รหัสวิชา : 30953459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มลพิษทางทะเลและเอสทูรี

นิยามของภาวะมลพิษทางทะเลและเอสทูรี ชนิดและการกระจายของสารปนเปื้อน การเจริญเติบโตของไฟโตแพลงก์ตอน ภาวะมลพิษจากน้ำมัน สารโพลีไซคลิกอะโมเมติกไฮโดรคาร์บอน สารฮาโลจีเนทไฮโดรคาร์บอน สารโลหะหนัก สารกัมมันตภาพรังสี ในมหาสมุทรและเอสทูรี

รหัสวิชา : 30953559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตัวชี้วัดชีวภาพและพิษวิทยาภูมิคุ้มกันของปลา

ระบบภูมิคุ้มกันของปลาและตัวชี้วัดชีวภาพใช้ประเมินผลกระทบของสารพิษในแหล่งน้ำและมลพิษทางทะเล การตอบสนองแบบไม่จำเพาะและจำเพาะของระบบภูมิคุ้มกันของปลาต่อสารพิษ แอนติบอดีและแอนติเจน กลุ่มเอ็มไซม์โปรตีน Cytochrome P 450 และ metallothionein การตรวจทางภูมิคุ้มกัน การแสดงออกของตัวชี้วัดชีวภาพ การรบกวนของระบบฮอร์โมนในสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30953659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

แนวคิดความยั่งยืนที่ประยุกต์กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รูปแบบและการประเมินผลกระทบของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทต่างๆ ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ซึ่งรวมถึงของเสียที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมเพาะเลี้ยง การหลุดลอดของสัตว์น้ำต่างถิ่น และปริมาณทรัพยากรที่ใช้มากเกินไป การประเมินความยั่งยืนของกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแนวทางและมาตรการในการลดผลกระทบของกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม แนวทางที่พัฒนาโดยองค์กรระดับนานาชาติ ระดับชาติและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 30953759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม

ชนิด แหล่งที่มา และการแพร่กระจายของมลสารชนิดต่างๆ ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนย้ายมลสารในสิ่งแวดล้อม ปัจจัยควบคุม การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและความเป็นพิษของของมลสารในสภาวะแวดล้อม การรับสัมผัสโดยสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนย้ายมลสารในสิ่งมีชีวิต และผลกระทบในทางลบของมลสารต่อสิ่งมีชีวิตในระดับต่างๆ ชีวเคมี สรีระ ร่างกาย ประชากร และระบบนิเวศ การประเมินความเป็นพิษและความเสี่ยง

รหัสวิชา : 30953859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การติดตามและบรรเทามลพิษทางทะเล

การติดตามและประเมินมลพิษทางทะเล การบรรเทาปัญหามลพิษทางทะเลโดยวิธีทางชีวภาพ เคมี และฟิสิกส์

รหัสวิชา : 30953959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและการประเมินผลกระทบ

ความหมาย โครงสร้าง ความสำคัญและบทบาทของระบบนิเวศชายฝั่งและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่ง ที่มาและแนวทางการแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ในระบบชายฝั่ง

รหัสวิชา : 30954159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์เคมีขั้นสูง

องค์ประกอบทางเคมีของน้ำทะเล ที่เกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ก๊าซละลายน้ำ ขบวนการที่ควบคุมคุณสมบัติเหล่านี้ โดยเน้นบริเวณชายฝั่ง ปากแม่น้ำและแม่น้ำที่ติดต่อกับทะเล ปฏิกิริยาเคมี การตกตะกอน อิทธิพลของลำน้ำต่อคุณสมบัติของน้ำบริเวณดังกล่าว การกระจายของสารเคมี อิทธิพลของกระบวนการทางเคมี กายภาพและชีวภาพ การควบคุมการแลกเปลี่ยนมวลสาร การถ่ายทอดตามระบบลูกโซ่อาหาร ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในทะเล

รหัสวิชา : 30954259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์สกายะขั้นสูง

ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทร คุณสมบัติของน้ำทะเลทางกายภาพ การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทรและชายฝั่ง การเกิดคลื่นน้ำขึ้นน้ำลง การตกตะกอน การเซาะทำลายฝั่ง การปั่นป่วนของน้ำ มวลน้ำ การประยุกต์ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์สกายะ ต่อปรากฏการณ์ทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมในเขตน้ำตื้นและชายฝั่ง การใช้ทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งพลังงานแร่ธาตุ และทรัพยากรอื่นๆ จากมหาสมุทร

รหัสวิชา : 30954359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง

การกระจายและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร ขบวนการที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางภูมิศาสตร์และฤดูกาล ชนิด ประชากร สังคม ความสัมพันธ์ และระบบนิเวศวิทยาในทะเลและบริเวณใกล้ฝั่ง การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในทะเล การปรับตัว วงจรชีวิต ผลผลิต ความสัมพันธ์และผลกระทบของการกระทำของมนุษย์ และความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร

รหัสวิชา : 30954459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์ธรณีขั้นสูง

ขบวนการทางธรณีในทะเลลึกและชายฝั่ง การเลื่อนตัวของเปลือกโลก การเกิดปรากฏการณ์พัดพาและตกทับถมของตะกอน อิทธิพลของการไหลของน้ำในมหาสมุทรและชายฝั่ง การจมตัวและยกตัวของพื้นของทะเล การสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารที่พื้นท้องทะเล แหล่งแร่และพลังงานธรรมชาติ การสำรวจ และการนำมาใช้ และผลต่อสิ่งแวดล้อมในทะเล

รหัสวิชา : 30954559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวธรณีเคมีของแหล่งน้ำ

แหล่งที่มา ชนิดและการกระจายของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่างๆ ในแหล่งน้ำ เน้นถึงวงจรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากจุลชีพ ทั้งในชั้นน้ำและดินตะกอน ขบวนการที่เกิดขึ้น ความสำคัญของตัวการต่างๆ ต่อผลผลิตด้านชีวเคมีในบริเวณดังกล่าว การประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสวิชา : 30954659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมุทรศาสตร์เอสทูรีและชายฝั่ง

นิยามและกำเนิดของเอสทูรีและชายฝั่ง สมุทรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอสทูรีและชายฝั่ง ด้าน ลักษณะทางกายภาพและการไหลเวียนของมวลน้ำ องค์ประกอบทางเคมีและปฏิกิริยาทางเคมีที่สำคัญ ปัจจัยและขบวนการทางกายภาพ ชีวภาพและเคมี ที่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีและชีวภาพ ผลผลิตขั้นต้น และยูโทรฟิเคชัน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางสมุทรศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับเอสทูรีและชายฝั่งจากสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา : 30955159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ำในภูมิภาคอาเซียน

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วย การป้อนข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ระบบจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล ระบบพิมพ์ และการแสดงผล ระบบปรับเปลี่ยนและเตรียมข้อมูล และการประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรทางน้ำในภูมิภาคอาเซียน

รหัสวิชา : 30955259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โทรสัมผัสเพื่อการจัดการทรัพยากรทางน้ำในภูมิภาคเอเซียน

การใช้และวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การซ้อนภาพ กระบวนการวิเคราะห์ จำแนกประเภทข้อมูล และนำเสนอข้อมูล และการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรทางน้ำในภูมิภาคอาเซียน

รหัสวิชา : 30955359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การวิเคราะห์ประชากรสัตว์น้ำเชิงปริมาณ

การใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง พลวัตประชากร และพันธุศาสตร์ประชากร เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของประชากร ประเมินการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพการผลิตของประชากรสัตว์น้ำ สำหรับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยจะเน้นประชากรสัตว์น้ำในเขตร้อน และการประเมินผลของการประมงต่อประชากรสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30955459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักการในการจัดกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบน้ำจืด และน้ำเค็ม โดยเน้นการใช้ทรัพยากรและแหล่งน้ำในลักษณะที่ยั่งยืน เครื่องมือและกลไกที่ใช้ในการจัดการและการกำหนดนโยบาย

รหัสวิชา : 30955559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและธุรกิจฟาร์มกุ้ง

รูปแบบการทำฟาร์มและหลักการจัดการ ธุรกิจและการบริหารฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ วิธีการ และขั้นตอนโดยละเอียดของการดำเนินการทำฟาร์มจากจุดเริ่มต้นของการจัดหาพ่อแม่พันธุ์ กิจการโรงเพาะฟัก การลำเลียง การเลี้ยง การจับและลำเลียง ตลอดจนการแปรรูปกุ้ง และห่วงโซ่ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเหล่านี้

รหัสวิชา : 30956159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำขั้นสูง

กระบวนการทางนิเวศวิทยาในแหล่งน้ำ เน้นบริเวณชายฝั่งและปากแม่น้ำ กระบวนการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และธรณีที่มีต่อการปรับตัว การกระจาย และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตัวแทนสิ่งมีชีวิตบางชนิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ความสำคัญในระบบลูกโซ่อาหาร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

รหัสวิชา : 30956259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
แพลงก์ตอนวิทยาขั้นสูง

การจัดจำพวกและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนทั้งพืชและสัตว์ ความอุดมสมบูรณ์ โครงสร้างและหน้าที่ของประชากรแพลงก์ตอนในทะเลและใกล้ชายฝั่ง ผลผลิต ความสำคัญในระบบลูกโซ่อาหารในทะเล การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม วงจรชีวิต การศึกษา วิธีการเก็บตัวอย่าง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อแพลงก์ตอนในทะเลและชายฝั่ง

รหัสวิชา : 30956359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาป่าชายเลนขั้นสูง

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน การจัดจำแนก ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน นโยบายและการจัดการป่าชายเลน การปลูกป่า และผลกระทบจากการทำลายป่าชายเลน

รหัสวิชา : 30956459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาแนวปะการังขั้นสูง

ชีววิทยาโดยทั่วๆ ไปของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง อนุกรมวิธานของปะการัง การแพร่กระจาย ลักษณะและสภาพโดยทั่วไปของปะการัง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในแนวปะการัง ความสำคัญของแนวปะการังต่อมนุษย์และระบบนิเวศทางทะเล การหมุนเวียนของธาตุอาหาร การใช้ประโยชน์จากแนวปะการัง การวางแผนจัดการอนุรักษ์ การประเมินผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในแนวปะการัง ความก้าวหน้าในการวิจัยเกี่ยวกับปะการัง

รหัสวิชา : 30956559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาสิ่งมีชีวิตหน้าดินขั้นสูง

สิ่งมีชีวิตหน้าดินในแหล่งน้ำกร่อยและทะเล เทคนิคการเก็บตัวอย่าง การจำแนก ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสัตว์หน้าดิน ความสำคัญและประโยชน์ต่อระบบนิเวศและมนุษย์

รหัสวิชา : 30956659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาจุลชีพในแหล่งน้ำ

จุลชีพในแหล่งน้ำ การจำแนก การแพร่กระจาย วิธีการศึกษา ความสำคัญต่อวงจรสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ การเกิดโรคของสัตว์น้ำต่างๆ ผลของจุลชีพต่อการสลายและการผุกร่อนของสารต่างๆ ในแหล่งน้ำ

รหัสวิชา : 30956759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาของปลา

นิเวศวิทยาของปลาในทะเลและแหล่งน้ำจืด ปลาสองน้ำ การจัดกลุ่ม นิเวศวิทยาและการวิวัฒนาการ ศึกษาเปรียบเทียบด้านสรีระรูปร่างและการปรับตัว การแพร่กระจายตามสภาพภูมิศาสตร์ ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จากการกระทำของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

รหัสวิชา : 30956859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาแพลงก์ตอนพืช

ลักษณะทั่วไป ชีววิทยาและการจัดจำแนกแพลงก์ตอนพืช วิธีการเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพ ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี แพลงก์ตอนพืชที่สร้างสารพิษ ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตขั้นต้น การเจริญเติบโต การแพร่กระจาย ตลอดจนความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์และระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 30956959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาแพลงก์ตอนสัตว์

ลักษณะทั่วไป ชีววิทยาและการจัดจำแนกแพลงก์ตอนสัตว์ วิธีการเก็บตัวอย่าง การรักษาสภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตขั้นทุติยภูมิ การเจริญเติบโต การแพร่กระจายและการอพยพในแนวดิ่ง ตลอดจนความสำคัญและประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์และระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 30957159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอาหารปลา

ความต้องการของธาตุอาหารของปลา ชนิดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ การนำวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืชมาทดแทนการใช้ปลาป่น การทำงานของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารปลา การย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารของปลา การย่อยวัตถุดิบอาหารสัตว์ในหลอดทดลองเพื่อทำนายสูตรอาหารที่เหมาะสม การผลิตอาหารเม็ดลอยน้ำและอาหารเม็ดจมน้ำ การจัดการอาหารปลาในฟาร์มเลี้ยงปลา การประเมินความเหมาะสมในการใช้อาหารปลาสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30957259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โรคและสุขภาพสัตว์น้ำ

การดูแลให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดี การระบาดของโรคในสัตว์น้ำเศรษฐกิจในปลา กุ้ง หอยจาก พยาธิ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา การวินิจฉัยเชื้อโรคใช้หลักการเทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และบทบาทต่อสุขภาพของปลา ภูมิคุ้มกันและการต้านทานโรค สารเพิ่มภูมิคุ้มกันและโปรไบโอติกในปลาและกุ้ง วัคซีนในปลา และ สารพิษจากเชื้อราในอาหารเม็ดต่อปลา

รหัสวิชา : 30957359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขบวนการสะสมแร่ธาตุในครัสเตเชีย

โครงสร้างและรูปแบบโครงสร้างภายในเปลือก องค์ประกอบทางเคมีของเลือดและเปลือก ขบวนการสะสมแร่ธาตุ การขนส่งแร่ธาตุ และการสร้างเปลือกสำหรับครัสเตเชียน กลไกและการรักษาสมดุลออสโมติกและไอออน การเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีและการสร้างเปลือกในรอบวงจรการลอกคราบ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประยุกต์ความรู้ด้านสรีระเคมีและขบวนการสะสมแร่ธาตุเพื่อการจัดการการอนุบาลและการเลี้ยงครัสเตเชียนที่สำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมถึงแนวทางการวิจัยในอนาคต

รหัสวิชา : 30957459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงครัสเตเชีย

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงครัสเตเชียโดยเน้น กุ้ง ปูและกั้ง รวมวิทยาการเกี่ยวกับระบบเพาะเลี้ยงครัสเตเชียในเขตร้อน และชีววิทยาบางประการของครัสเตเชีย

รหัสวิชา : 30957559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามชนิดต่างๆ ทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำกร่อย และปลาทะเล รวมวิทยาการเกี่ยวกับระบบเพาะเลี้ยงปลา และชีววิทยาบางประการของปลา

รหัสวิชา : 30957659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงกุ้ง

เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของกุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย กุ้งขาว กุ้งตะกาด กุ้งก้ามกราม และกุ้งเศรษฐกิจอื่นๆ โดยศึกษาถึงชีวประวัติ การเพาะฟัก การอนุบาล การเลี้ยง ตลอดจนวิธีการลำเลียงแบบเป็นอาชีพ

รหัสวิชา : 30957759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
อาหารและโภชนาการของกุ้ง

ชีววิทยาและสรีรวิทยาของการตอบสนองของกุ้งต่อการกิน การย่อยอาหาร การดูดซึม และการขับถ่าย ชนิดวัตถุดิบมาตรฐานที่ใช้ในการผลิตอาหารกุ้งและคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้ง ขั้นตอนและกรรมวิธีในการคิดค้นสูตรอาหารเพื่อใช้ในงานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับโภชนาการของกุ้ง วิธีการเตรียมและเทคนิคการให้อาหารกุ้ง และแนวทางในการประยุกต์และแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

รหัสวิชา : 30957859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สารประกอบธรรมชาติที่ได้จากการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำเพื่อใช้สกัดสารเคมี คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารเหล่านี้ การใช้สารเหล่านี้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม เทคนิคที่ใช้ในการสกัดและความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยทางด้านนี้ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30957959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการเลี้ยงทรอสโทไคตริดส์

ชีววิทยา การแพร่กระจาย บทบาทของทรอสโทไคตริดส์ในระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีพของทรอสโทไคตริดส์ การนำทรอสโทไคตริดส์ไปใช้ประโยชน์ การคัดแยกและการจำแนก รวมทั้งเทคนิคการเลี้ยงทรอสโทไคตริดส์

รหัสวิชา : 30958059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชน้ำขั้นสูง

บทนำสู่เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช และความสำคัญ โครงสร้างของเซลล์พืชและการทำงานของอวัยวะ บทนำสู่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ การฆ่าเชื้อแบบต่าง ๆ และเทคนิคการเตรียมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ องค์ประกอบของอาหารและการเตรียมเนื้อเยื่อพืชน้ำ การเหนี่ยวนำการเกิดแคคตัส การเหนี่ยวนำการงอกของเมล็ดและการผสมเทียม เทคนิคโปรโตพาสต์

รหัสวิชา : 30958159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หัวข้อเพื่อการสัมมนาที่เน้นความก้าวหน้าใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาและวิจัยวิชาสมุทรศาสตร์

รหัสวิชา : 30958259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรนิเวศวิทยาทางน้ำ

หัวข้อเพื่อการสัมมนาที่เน้นความก้าวหน้าใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาและวิจัยวิชานิเวศวิทยาทางน้ำ

รหัสวิชา : 30958359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หัวข้อเพื่อการสัมมนาที่เน้นความก้าวหน้าใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาและวิจัยวิชาการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำ

รหัสวิชา : 30963159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
แบบจำลองด้านภูมิสารสนเทศขั้นสูงเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อม

หลักการและการประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง การแปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบภูมิสารสนเทศ การสกัดข้อมูลโทรสัมผัส การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลเชิงพื้นที่ เทคนิควิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การสร้างดัชนีแผนที่เฉพาะทาง กรณีศึกษาการประยุกต์แบบจำลองด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

รหัสวิชา : 30963259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประมวลผลข้อมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขขั้นสูงเพื่อวิทยาศาสตร์ ทางทะเลชายฝั่ง

การประมวลผลข้อมูลเชิงเลขขั้นสูงสำหรับงานทางด้านสมุทรศาสตร์และชายฝั่ง การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง ข้อมูลอุณหภูมิ คลอโรฟิลล์ ตะกอนแขวนลอย และสารละลายอินทรีย์ บริเวณพื้นผิวหน้าทะเล การใช้ข้อมูลโทรสัมผัสและข้อมูลการสำรวจภาคสนามเพื่อการสร้างแผนที่สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง เช่น ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล สาหร่ายทะเล และปะการัง

รหัสวิชา : 30963359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล

สาเหตุและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ลักษณะทางสมุทรศาสตร์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติทางทะเล และระบบนิเวศทางทะเลและการปรับตัว

รหัสวิชา : 30963459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
แบบจำลองด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล

แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแบบจำลองกล่อง แบบจำลองเชิงพลศาสตร์ และแบบจำลองนิเวศวิทยาทางทะเล

รหัสวิชา : 30966159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาหญ้าทะเล

อนุกรมวิธาน ชีววิทยา และการแพร่ ของหญ้าทะเล วิวัฒนาการของระบบนิเวศหญ้าทะเล การสืบพันธุ์และลักษณะทางฟีโนโลยีในหญ้าทะเล วิธีมาตรฐานการเก็บตัวอย่างหญ้าทะเล การจำแนกชนิด และการออกแบบการเก็บตัวอย่าง การทำแผนที่การแพร่กระจายของหญ้าทะเล การประเมินลักษณะทางนิเวศวิทยาของเมล็ดพันธุ์หญ้าทะเล การประเมินการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลและผลผลิต การประเมินอัตราการสังเคราะห์แสงของหญ้าทะเล การประเมินมวลชีวภาพและกำลังผลิตของอิพิไฟต์ การประเมินมวลชีวภาพและการแพร่กระจายของสาหร่ายขนาดใหญ่ในแนวหญ้าทะเล

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 30969959
หน่วยกิต : 12(0-24-12)
วิทยานิพนธ์

เสนอผลงานการวิจัยทางด้านวาริชศาสตร์ภายใต้กฎเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุมและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์