ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (วท.บ. (เคมี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 134 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขจัดภัย ทิพยผ่อง * Ph.D. Pharmaceutical Sciences
Chiba University (2557)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมใจ สุกใส * วท.ด. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
อาจารย์ นรวิชญ์ ไกรนรา * ปร.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2554)
รองศาสตราจารย์ วารี เนื่องจำนงค์ * ปร.ด. (อินทรีย์เคมี)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2532)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ศิริไชย * Ph.D. (Analytical Chemistry)
University of London, UK (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชญา ผ่องใส * Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry)
University of Bristol, UK (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัฐ ศรีสุข * Ph.D. (Chemistry)
Inha University, Korea (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การะเกด เทศศรี Ph.D. (Chemistry)
University of Oxford, UK (2553)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลณี จงอร่ามเรือง Ph.D. (Chemistry)
University of Tasmania, Australia (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จเร จรัสจรูญพงศ์ ปร.ด. (เคมีอินทรีย์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
อาจารย์ ณัฐพงษ์ ศรีสุข Ph.D. (Chemistry)
University of Georgia, USA (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ Ph.D. (Physical and Theoretical Chemistry)
University of Bristol, UK (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค Ph.D. (Polymer Science and Technology)
Loughborough University, UK (2543)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น Ph.D. (Analytical Chemistry)
Monash University, Australia (2550)
อาจารย์ นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง Ph.D. (Chemistry)
Liverpool John Moores University, UK (2546)
อาจารย์ ปิยะพร ณ หนองคาย ปร.ด. (ปิโตรเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ Ph.D. (Materials Science and Engineering)
Pennsylvania State University,USA (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุภาพร สมีน้อย Ph.D. (Analytical Chemistry),
Colorado State University, USA (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา แซ่เอ็ง D.Agr.Sc. (Organic Chemistry)
Nagoya University, Japan (2542)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร มั่นเจริญ ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
อาจารย์ ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์ Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management)
Asian Institute of Technology, Thailand (2549)
รองศาสตราจารย์สุปราณี แก้วภิรมย์ Ph.D. (Polymer Science and Technology)
University of Manchester Institute of Science and Technology, UK (2545)
อาจารย์ อนันต์ อธิพรชัย ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555)
อาจารย์ อภิญญา นวคุณ D.Sc. (Earth and Planetary Sciences)
Tokyo Institute of Technology, Japan (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุทัยวรรณ ศิริอ่อน Ph.D. (Chemistry)
Inha University, Korea (2552)
รองศาสตราจารย์ อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Birmingham, UK (2548)
อาจารย์เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา Ph.D. (Theoretical Chemistry)
Universidade do Porto, Portugal (2549)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 30211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1 (Calculus I)

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 (Calculus II)

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 1 (Chemistry I)

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

รหัสวิชา : 30310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 2 (Chemistry II)

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30310359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1 (Physics I)

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2 (Physics II)

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 30810259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (Introductory Physics Laboratory I)

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 30320059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับเคมี (Mathematics for Chemistry)

คณิตศาสตร์สำหรับปัญหาทางเคมี ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และเชิงอินทิกรัล สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและสอง ฟังก์ชันพิเศษ ปัญหาค่าไอเกนในรูปแบบเมทริกซ์ ทฤษฎีกลุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การถดถอยแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น

รหัสวิชา : 30320159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยทางเคมี (Chemical Safety)

ความปลอดภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี กฎและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การจำแนกความเป็นพิษของสารเคมี การจัดการกับสารเคมีที่เป็นพิษ และการจัดการของเสียจากสารเคมี

รหัสวิชา : 30322259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry I)

พันธะเคมี การเรียกชื่อสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมีและประโยชน์การนำไปใช้ของสารอินทรีย์ในกลุ่มแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคล แอลคีน ไดอีน แอลไคน์ อัลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์

รหัสวิชา : 30322359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry Laboratory I)

การตกผลึก จุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัด และโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และการทดสอบทางเคมีของหมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30322459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry II)

การเรียกชื่อ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมีของอะโรมาติกไฮโดร คาร์บอน อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ สารประกอบไนโตรเจน พอลิเมอร์ สารชีวโมเลกุลและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 30322559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 (Organic Chemistry Laboratory II)

การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสกัดแยกสารอินทรีย์จากธรรมชาติ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รหัสวิชา : 30323359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry I)

สมการชเรอดิงเงอร์ หลักการทางทฤษฎีควอนตัมและการประยุกต์สำหรับระบบอย่างง่าย เช่น อนุภาคในกล่อง ตัวสั่นฮาร์มอนิก และตัวหมุนแข็งเกร็ง โครงสร้างและสเปกตรัมของอะตอม ออร์บิทัลของอะตอม พันธะเคมี โครงสร้างและออร์บิทัลของโมเลกุล หลักการของสเปกโทรสโกปีของโมเลกุล

รหัสวิชา : 30324059
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห์เคมีอนินทรีย์ (Qualitative Inorganic Analysis Laboratory)

การวิเคราะห์ทางคุณภาพของแคทไอออนและแอนไอออนของธาตุหมู่ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 30324159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์ 1 (Inorganic Chemistry I)

โครงสร้างอะตอม สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและสัญลักษณ์เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีพันธะ เคมีของกรดและเบส โครงสร้างผลึก ของแข็งอนินทรีย์

รหัสวิชา : 30324259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์ 2 (Inorganic Chemistry II)

เคมีโคออร์ดิเนชัน โครงสร้างและพันธะในสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีพันธะ เวเลนซ์ ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีสนามลิแกนด์ สมบัติเชิงแม่เหล็ก กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน สเปกโทรสโกปีเชิงอิเล็กตรอนของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน

รหัสวิชา : 30325259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์น้ำหนัก การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบการเกิดสารเชิงซ้อน การไทเทรตแบบรีดอกซ์

รหัสวิชา : 30325359
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry Laboratory)

เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโทรโฟโตเมทรี การใช้เครื่องวัดพีเอช

รหัสวิชา : 30330059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี (Chemical Information Technology)

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี การสืบค้นข้อมูลทางเคมีจากวารสารทางวิชาการและฐานข้อมูล การเขียนเอกสารอ้างอิง ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอในการประชุม

รหัสวิชา : 30332159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ (Spectroscopy of Organic Compounds)

หลักการและทฤษฎีของอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ และแมสสเปกโทรสโกปีในการหาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30332259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ 3 (Organic Chemistry III)

เคมีอินทรีย์ฟิสิกัล การใช้ข้อมูลทางเคมีอินทรีย์ฟิสิกัลเพื่ออธิบายหรือทำนายกลไกของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ ขบวนการเคมีเกี่ยวกับแสงและปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 30333059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล 2 (Physical Chemistry II)

สมบัติมหภาคของแก๊ส อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาคและแผนภาพวัฏภาคของสารบริสุทธิ์ สารละลาย และของผสม อุณหพลศาสตร์ของระบบทางเคมีไฟฟ้า

รหัสวิชา : 30333159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry Laboratory I)

กฎของแก๊ส อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค

รหัสวิชา : 30333259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีฟิสิกัล 3 (Physical Chemistry III)

อุณหพลศาสตร์สถิติ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กระบวนการขนส่ง อัตราและกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีพื้นผิว

รหัสวิชา : 30333359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 (Physical Chemistry Laboratory II)

เคมีเชิงคำนวณ ความหนืด สภาพการนำไฟฟ้า อัตราและกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีพื้นผิว

รหัสวิชา : 30334059
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry Laboratory)

ปฏิกิริยาของธาตุทรานสิชัน การหาสูตรสารประกอบโคออร์ดิเนชันโดยวิธีการของ Job อัตราส่วนโมล และวิธีหาอัตราส่วนของความชัน ค่าคงที่ความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อน สมบัติแม่เหล็กและการดูดกลืนแสงของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ความแรงของสนามลิแกนด์ การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชัน จีโอเมตริคัลไอโซเมอร์ ลิงเกจ ไอโซเมอร์ จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาอะเควชัน

รหัสวิชา : 30334159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอนินทรีย์ 3 (Inorganic Chemistry III)

สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม ตารางคาแรคเตอร์ สเปกโทรสโกปีการสั่น เคมีออร์แกโนเมทัลลิก เคมีอนินทรีย์ชีวภาพ สเปกโทรสโกปีของสารอนินทรีย์

รหัสวิชา : 30335159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 1 (Instrumental Analysis I)

ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือสำหรับสเปกโทรเมตรีระดับอะตอมและโมเลกุลครอบคลุมถึง อะตอมมิกแอพซอร์พชันสเปกโทรเมตรี อะตอมมิกฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรเมตรี อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี ลูมิเนสเซนส์สเปกโทรเมตรี อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี รามานสเปกโทรเมตรี นิวเคลียร์แมกเนติกส์เรโซแนนสเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี

รหัสวิชา : 30335259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ 2 (Instrumental Analysis II)

ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือสำหรับเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า โพเทนชิโอเมตรี คูลอมบ์เมตรี โวลแทมเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี ซุปเปอร์คริทิคัลฟลูอิดโครมาโทรกราฟี แคปปีลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส และแคปปีลารีอิเล็กโทรโครมาโทรกราฟี

รหัสวิชา : 30335359
หน่วยกิต : 2(0-6-2)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ (Instrumental Analytical Chemistry Laboratory)

ยูวี-วิสิเบิ้ลแอพซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกแอพซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกอีมิสชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรสโกปี แก๊สโครมาโทกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า อิเล็กโทรโฟรีซีส

รหัสวิชา : 30349159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาเคมี (Chemistry Seminar)

การนำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวิชาเคมี

รหัสวิชา : 30349259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
โครงงานเคมี (Chemistry Project)

สืบค้นสิ่งตีพิมพ์ของหัวข้อที่น่าสนใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารและรายงานการวิจัย วางแผนการดำเนินงานโครงงานเคมี วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเสนอภาคนิพนธ์ และนำเสนอผลงาน

รหัสวิชา : 31620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

รหัสวิชา : 31622159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry Laboratory)

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.2.2.1 กลุ่มสหวิทยาการ

รหัสวิชา : 30337159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์สำหรับเคมี (Computer for Chemistry)

การใช้ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ การประยุกต์ไมโครซอฟต์เอ็กเซลในวิชาเคมี การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโครงสร้างโมเลกุลและสมการเคมี

รหัสวิชา : 30343059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี (Nanoscience and Nanotechnology)

ภาพรวมของวิทยาศาสตร์นาโน ทฤษฎีพื้นฐานและเครื่องมือสำหรับวิทยาศาสตร์นาโน หัวข้อเฉพาะของนาโนเทคโนโลยี นาโนเคมี นาโนชีวภาพ อุปกรณ์นาโน และนาโนอิเล็กโทรนิกส์

รหัสวิชา : 30344159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีชีวอนินทรีย์ (Bioinorganic Chemistry)

สารประกอบอนินทรีย์ในระบบของสิ่งมีชีวิต และอิทธิพลของสารประกอบอนินทรีย์ต่อสิ่งมีชีวิต

รหัสวิชา : 30347459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry)

ภาพรวมของพอลิเมอร์ กลไกของปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซ่ทั้งแรดิคัล ไอออนิกและโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาการเตรียมโคพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ พอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 30347559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)

มลภาวะทางน้ำ อากาศ ดิน ขยะ เทคนิคการเก็บตัวอย่าง ภาชนะบรรจุตัวอย่าง การรักษาสภาพตัวอย่าง การวิเคราะห์ตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ การบำบัดดินและการฟื้นฟู การจัดการขยะและของเสียอันตราย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30347859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ (Polymer Technology)

เครื่องมือที่ใช้ขึ้นรูปพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ พลาสติก ยาง และเส้นใย การผสม การขึ้นรูปโดยแม่แบบ เครื่องอัดรีด การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบชิ้นงานบางโดยใช้ลูกกลิ้ง การหล่อขึ้นรูป สารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ผสมลงในยาง เส้นใยและพลาสติก

2.2.2.2 กลุ่มที่ไม่ใช่สหวิทยาการ

รหัสวิชา : 30130159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

รหัสวิชา : 30335459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การแยกเชิงเคมี (Chemical Separations)

ทฤษฎีและหลักการของวิธีการแยก การกลั่น การสกัด การตกผลึก การแลกเปลี่ยนไอออน แก๊สโครมาโทรกราฟี ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี วิธีการแยกอื่น ๆ

รหัสวิชา : 30340059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อทันสมัยในวิชาเคมี (Current Topics in Chemistry)

ทฤษฎีและเทคนิคที่ทันสมัยในวิชาเคมี

รหัสวิชา : 30342159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural Products)

สารทุติยภูมิ ชีวสังเคราะห์ การสกัด การแยก การทำสารให้บริสุทธิ์ และฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น

รหัสวิชา : 30342259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ (Organic Synthesis)

ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ วิธีการพื้นฐานในการวางแผนสังเคราะห์ การออกแบบ การควบคุมวิธีการสังเคราะห์ที่นำไปสู่โมเลกุลเป้าหมาย

รหัสวิชา : 30342359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 (Organic Chemistry Laboratory III)

การสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบเคมีเขียว การแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ การทำให้บริสุทธิ์ การปรับปรุงโครงสร้างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้น การยืนยันโครงสร้างสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคทางสเปกโตรสโกปี

รหัสวิชา : 30343159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)

หลักการของการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า ข้อดีและข้อจำกัดของเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง

รหัสวิชา : 30343259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีพื้นผิว (Surface Chemistry)

สมบัติของพื้นผิว แรงตึงผิวและการเปียกของพื้นผิว อุณหพลศาสตร์ของการดูดซับ กระบวนการเร่งปฏิกิริยาบนพื้นผิว

รหัสวิชา : 30343359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีคอลลอยด์ (Colloid Chemistry)

ระบบคอลลอยด์ ประจุในระบบคอลลอยด์ ความเสถียรของคอลลอยด์ สารลดแรงตึงผิว การเกิดไมเซลล์ อิมัลชัน และไมโครอิมัลชัน

รหัสวิชา : 30343459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry)

ฟังก์ชันคลื่นของระบบที่มีหลายอิเล็กตรอน วิธีการแปรค่า วิธีการประมาณต่าง ๆ ทฤษฎีฮาร์ทรี-ฟอกค์ ทฤษฏีการรบกวน และทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น

รหัสวิชา : 30343559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เคมีเชิงคำนวณ (Computational Chemistry)

การจำลองโมเลกุลบนคอมพิวเตอร์ การคำนวณแบบจำลองโมเลกุลโดยใช้เคมีควอนตัม การประยุกต์ด้านโครงสร้าง สมบัติ และปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30343659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จลนศาสตร์เคมีและพลศาสตร์โมเลกุล (Chemical Kinetics and Molecular Dynamics)

ทฤษฎีของอัตราปฏิกิริยา จลนศาสตร์เคมีของปฏิกิริยาที่ซับซ้อน จลนศาสตร์เคมีในของเหลวและสารละลาย พลศาสตร์โมเลกุลของปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30343759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การออกแบบโมเลกุลยา (Molecular Drug Design)

หลักการออกแบบโมเลกุลยาโดยวิธีทางคอมพิวเตอร์ซิมุเลชัน การจำลองโมเลกุลและการทำโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งเพื่อตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซบเตอร์

รหัสวิชา : 30344059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีเกี่ยวกับสารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก (Organometallic Chemistry)

สารประกอบออร์กาโนเมตัลลิก โครงสร้างและพันธะ การสังเคราะห์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้าง กลไกการเกิดปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาออร์กาโนเมตัลลิก

รหัสวิชา : 30344259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry)

โครงสร้างอะตอมและองค์ประกอบของนิวเคลียส การแผ่กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี อันตรกิริยาระหว่างรังสีนิวเคลียร์กับสสาร การวัดปริมาณรังสี หลักการของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู อันตรายจากรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี

รหัสวิชา : 30344359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสง (Chemical Optical Sensor)

เคมีซุปราโมเลกุลและอันตรกิริยาที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น รีเซบเตอร์ทางเคมีและเซนเซอร์ทางเคมี หลักการพื้นฐานของสเปกโทรสโกปีเชิงแสง การถ่ายเทอิเล็กตรอนในไอออนเชิงซ้อน การถ่ายเทอิเล็กตรอนภายใน การถ่ายเทอิเล็กตรอนเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสง การถ่ายเทพลังงานเรโซแนนซ์ การถ่ายเทโปรตอนภายในโมเลกุลในสภาวะกระตุ้น การเกิดเอกซ์ไซเมอร์ เซนเซอร์ทางเคมีเชิงแสงจากอนุภาคนาโน เทคนิคการถูกแทนที่ของอินดิเคเตอร์

รหัสวิชา : 30344459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเร่งปฏิกิริยาเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Catalysis)

สมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา ประเภทของตัวเร่งปฏิกิริยา แนวคิดการเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์และวิวิธพันธ์ การวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา กระบวนการเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม และแนวทางการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในอนาคต

รหัสวิชา : 30344559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมีวัสดุอนินทรีย์ (Inorganic Materials Chemistry)

วัสดุอนินทรีย์ ประเภทของวัสดุอนินทรีย์ โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมี การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้าง การใช้ประโยชน์วัสดุอนินทรีย์

รหัสวิชา : 30345159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยไมโครชิฟ (Chemical Analysis on Microchip)

เทคโนโลยีการสร้างไมโครชิฟเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี การตรวจวัด และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30345259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
โครมาโทกราฟีของการแยกเชิงไฟฟ้า (Electroseparation Chromatography)

ทฤษฎี หลักการ และเครื่องมือของแคปปิลารีโซนอิเล็กโทรฟอเรซิส ไมเซลลาร์อิเล็กโทรไคเนติกโครมาโทกราฟี และแคปปิลารีอิเล็กโทรโครมาโทกราฟี

รหัสวิชา : 30345359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบอัตโนมัติทางเคมีวิเคราะห์ (Automation in Analytical Chemistry)

ทฤษฎีและหลักการสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยระบบการไหลอัตโนมัติแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 30345659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีของไหลจุลภาคสำหรับเคมีวิเคราะห์ (Microfluidic Technology for Analytical Chemistry)

นิยามของของไหล รูปแบบการไหลในระดับจุลภาค วัสดุและวิธีการสร้างอุปกรณ์ ของไหลจุลภาค การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยอุปกรณ์ของไหลจุลภาค

รหัสวิชา : 30347659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เคมียา (Medicinal Chemistry)

การออกแบบและพัฒนายาใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและฤทธิ์ทางชีวภาพของยา การเกิดการอันตรกิริยาระหว่างยากับรีเซพเตอร์ และการเกิดเมตาบอลิสมของยา

รหัสวิชา : 30347959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยียาง (Rubber Technology)

สมบัติเชิงกล และสมบัติทางเคมี การนำไปใช้งานของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูป การผสม สารเติมแต่ง และวัลคาไนเซชันของยาง การพิสูจน์เอกลักษณ์ของยางดิบและยางคอมพาว์ด

รหัสวิชา : 30348159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กระบวนการเคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemical Processes)

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางเคมีในระดับอุตสาหกรรม และการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 30348359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemistry)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและปรับปรุงคุณภาพ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การพิสูจน์เอกลักษณ์และควบคุมคุณภาพ ปิโตรเคมี มลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และพลังงานทางเลือก

รหัสวิชา : 30349559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

การฝึกปฏิบัติงานเคมีในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 72620859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อนามัยสิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว (Environmental Health and Tourism)

ความหมาย ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อิทธิพลของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ มาตรการ และแนวทางในการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว หลักการและแนวคิดในการจัดการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 731217
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขภาพวัยรุ่น (Adolescent Health)

ธรรมชาติการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาของวัยรุ่น ปัญหาสุขภาพ แนวทางการป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพในวัยรุ่น ทักษะชีวิตที่จำเป็น เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

รหัสวิชา : 852313
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ผู้นำนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Leader in Recreation and Group Activity Program)

ความหมาย ความเป็นมา ขอบเขตของผู้นำทางสันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสามารถวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร ตลอดจนฝึกทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

รหัสวิชา : 99930559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ (English for Academic Presentation and Discussion)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

รหัสวิชา : 99940959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 99941159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (Japanese for Communication)

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน