ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) (วท.บ. (สถิติ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 133 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์กิดาการ สายธนู *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาพร เนียมวงษ์ * Ph.D. (Statistics)
Newcastle University, U.K (2551)
อาจารย์ บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ *
อาจารย์วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ *
อาจารย์ อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุภัทร เมฆพายัพ
อาจารย์ พัชรี วงษ์เกษม
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31210059
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้น

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มวิยุตและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30221159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 3

ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์

Course codes : 30223159
Credit : 3(3-0-6)
พีชคณิตเชิงเส้น

เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดำเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และการประยุกต์

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 31221059
Credit : 3(3-0-6)
วิธีเชิงสถิติ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบฉบับ การทดสอบด้วยไคกำลังสอง การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ การแปลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31223059
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับสถิติ

วิธีการพิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์ หลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ฟังก์ชันของหลายตัวแปร อนุพันธ์บางส่วนและการประยุกต์ การหาปริพันธ์โดยใช้การเปลี่ยนตัวแปร ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันบีตา ฟังก์ชันคี่และคู่และการหาปริพันธ์ฟังก์ชันคี่และคู่ การทบทวนลำดับ อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ อนุกรมสลับและการลู่เข้าแบบสมบูรณ์ อนุกรมกำลัง อนุกรมเทเลอร์และอนุกรมแมคลอริน อนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของอนุกรมกำลัง เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการแก้ระบบสมการเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ

Course codes : 31227059
Credit : 3(2-2-5)
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสถิติ

ลำดับการทำงาน กระบวนการ ผังงาน กฎเกณฑ์และไวยากรณ์ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร คำสั่งสำหรับควบคุมโปรแกรม หลักการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสถิติ

Course codes : 31227159
Credit : 3(2-2-5)
โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงสถิติ ผังงาน การออกแบบขั้นตอนวิธีของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ฟังก์ชันในการตรวจสอบเงื่อนไขและควบคุมและฟังก์ชันเชิงสถิติ การพัฒนาและการแก้ไขโปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานจริงเชิงสถิติ

Course codes : 31232059
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การถดถอย

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ตัวแบบการถดถอยพหุคูณ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน และการตรวจสอบข้อสมมุติของตัวแบบ การตรวจสอบข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ การตรวจสอบเศษเหลือ การวิเคราะห์ปัญหาอัตตสหสัมพันธ์และการมีพหุสัมพันธ์ การเลือกตัวแบบ โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31232159
Credit : 3(3-0-6)
แผนแบบการทดลอง 1

หลักการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การเปรียบเทียบพหุคูณ การตรวจสอบข้อสมมุติ การหาขนาดตัวอย่างสำหรับแต่ละแผนแบบ แผนแบบสปลิทพลอต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31233159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติคณิตศาสตร์ 1

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงตามขอบ การแจกแจงมีเงื่อนไข ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงรูปแบบพิเศษอื่นๆ การแปลงของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ การแจกแจงของสถิติอันดับ ทฤษฎีลิมิต อสมการเชบีเชฟ

Course codes : 31233259
Credit : 3(3-0-6)
สถิติคณิตศาสตร์ 2

การประมาณค่าแบบจุด วิธีหาตัวประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียงที่มีความแปรปรวนต่ำสุด ทฤษฎีบทราว-แบล็คเวลล์ อสมการคราแมร์-ราว การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ การทดสอบที่มีกำลังสูงสุดเสมอ การทดสอบอัตราส่วนควรจะเป็น การทดสอบอัตราส่วนความน่าจะเป็นโดยลำดับ

Course codes : 31234059
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 1

ประวัติและความหมายของการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน ทฤษฎีเกม ข่ายงานเพิร์ตและซีพีเอ็ม

Course codes : 31235059
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการชักตัวอย่าง

ประโยชน์ของการสำรวจตัวอย่าง ขั้นตอนในการสำรวจตัวอย่าง ค่าคลาดเคลื่อนในการสำรวจตัวอย่าง ทฤษฎีและเทคนิคของการชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มชั้นเดียวและสองชั้น การประมาณค่ายอดรวมของประชากรและค่าเฉลี่ยของประชากรด้วยตัวประมาณค่าอัตราส่วนและตัวประมาณค่าการถดถอย การหาขนาดตัวอย่าง

Course codes : 31237259
Credit : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานอิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลของแผนแบบการทดลอง การทดสอบด้วยไคกำลังสอง และการศึกษาการจำลอง

Course codes : 31245159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ความคิดและหลักการวิจัย ประเภทของวิจัย กระบวนการวิจัย ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ของวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมุติฐานวิจัย กรอบแนวคิด การออกแบบวิจัย การเขียน เค้าโครงวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือวิจัย สถิติศาสตร์สำหรับวิจัย การวิเคราะห์และการสรุปผลวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการประเมินผลวิจัย การฝึกทำงานวิจัยจริง การนำเสนอผลวิจัย

Course codes : 31249059
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาเกี่ยวกับวิชาสถิติ

การรวบรวม การนำเสนอ และการอภิปรายบทความที่เกี่ยวข้องกับสถิติ

Course codes : 31249159
Credit : 3(0-9-0)
โครงงาน

การศึกษาปัญหาหรือหัวข้อเชิงสถิติที่น่าสนใจ ภายใต้ความดูแลและการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.3.2.1 กลุ่มวิชา ก

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 31227259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสถิติ

ข้อมูลและสารสนเทศ หลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสถิติ อินเตอร์เนตและอินเตอร์เนตในธุรกิจ ความปลอดภัยและการรักษาความลับในเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสถิติ

Course codes : 31232359
Credit : 3(3-0-6)
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

ความหมายและประโยชน์ของสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและประชากรสองกลุ่มขึ้นไป

Course codes : 31232459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม

คำจำกัดความของตัวแปรเชิงกลุ่ม ประเภทของตัวแปรสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม เทคนิคเชิงสถิติสำหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม ตารางการจรสองทาง การพรรณนาและการอนุมานตารางการจรสองทาง ตัวแบบล็อกลิเนียร์ ตัวแบบโลจิท ตัวแบบโพรบิท และตัวแบบการถดถอยโลจิสติก การเลือกและการตรวจสอบตัวแบบ

Course codes : 31232559
Credit : 3(3-0-6)
อนุกรมเวลาและเลขดัชนี

ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์แนวโน้ม แนวโน้มเชิงคณิตศาสตร์ เส้นโค้งและการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง การแปรผันตามฤดูกาล การแปรผันตามวัฏจักร และการแปรผันเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สม่ำเสมอ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการทำนาย การใช้เลขดัชนี ชนิดของดัชนีราคา การเปลี่ยนฐาน เลขดัชนีเชิงปริมาณ เลขดัชนีแบบลูกโซ่

Course codes : 31234159
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยดำเนินงาน 2

กำหนดการพลวัต ทฤษฎีพัสดุคงคลัง ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย การจำลองเบื้องต้น

Course codes : 31236059
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

ความรู้เบื้องต้นของการประกันชีวิต การคำนวณอัตราดอกเบี้ย มูลค่าสะสม มูลค่าปัจจุบัน และค่ารายปี การสร้างตารางมรณะ ชนิดของกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับการคำนวณค่ารายปีตามการทรงชีพ เบี้ยประกันภัยสุทธิรายปี เบี้ยประกันภัยรวม และเงินสำรอง

Course codes : 31237359
Credit : 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นการคณนา

การทบทวนความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ความน่าจะเป็นที่เป็นอิสระกัน ตัวแปรสุ่มวิยุตและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การจำลองและการแปลงปริพันธ์ความน่าจะเป็น การแจกแจงสองตัวแปร ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและสหสัมพันธ์ ค่าคาดหมาย ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์และความน่าจะเป็น นิทัศน์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31238059
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพ

สถิติพื้นฐานและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ แผนแบบการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความสามารถของกระบวนการ

Course codes : 31242259
Credit : 3(3-0-6)
แผนแบบการทดลอง 2

แผนแบบการวัดซ้ำ แผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์สมดุล การทดลองแฟกทอเรียล 2k และ 3k การคอนฟาวด์ในแผนแบบแฟกทอเรียล 2k แผนแบบเศษส่วนแฟกทอเรียล วิธีพื้นผิวตอบสนอง การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31242659
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการพยากรณ์

การพยากรณ์เชิงปริมาณ วิธีการพยากรณ์ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง การพยากรณ์แบบปรับได้ การพยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์ การพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยบอกซ์-เจนกินส์

Course codes : 31242759
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์หลายตัวแปร

การทบทวนพีชคณิตของเมทริกซ์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแปรหลายตัวแปร การแจกแจงปรกติของหลายตัวแปร การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยสำหรับประชากร กลุ่มเดียวและสองกลุ่ม สถิติโฮเทลลิง การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์การจำแนก และการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม

Course codes : 31243359
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น

ปริภูมิความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไขและความเป็นอิสระ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันก่อกำเนิดของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ กฎของเลขจำนวนมากและทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลาง

Course codes : 31243459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โดยลำดับ

การชักตัวอย่างโดยลำดับ การประมาณค่าโดยลำดับ การทดสอบโดยลำดับคาร์ทีเซียน การทดสอบ อัตราส่วนความน่าจะเป็นโดยลำดับ การประยุกต์การทดสอบอัตราส่วนความน่าจะเป็นโดยลำดับ สถิติของวอลด์

Course codes : 31244259
Credit : 3(3-0-6)
กำหนดการเชิงเส้น

การทบทวนพีชคณิตเชิงเส้น รูปแบบทั่วไปของกำหนดการเชิงเส้น วิธีเชิงกราฟ การแปลความหมายเชิงเรขาคณิตของกำหนดการเชิงเส้น วีธีซิมเพล็กซ์ วิธีซิมเพล็กซ์ปรับปรุง วิธีซิมเพล็กซ์คู่กัน การใช้ทฤษฎีซิมเพล็กซ์ ปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์ความไว กำหนดการเส้นเชิงแบบจำนวนเต็มเบื้องต้น

Course codes : 31244359
Credit : 3(3-0-6)
กำหนดการไม่เชิงเส้น

รูปแบบปัญหากำหนดการไม่เชิงเส้น คุณสมบัติของจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของฟังก์ชันเว้าและฟังก์ชันนูน การหาเงื่อนไขบังคับเหมาะที่สุดด้วยทฤษฎีตัวคูณลากรานจ์ เงื่อนไขที่จำเป็นและเพียงพอของจุดสมดุล เงื่อนไขของคารัช-คุนห์-ทัคเกอร์ กำหนดการกำลังสอง วิธีการค้นหาสำหรับการหาค่าเหมาะที่สุดที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับ

Course codes : 31244459
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการสโทแคสติกประยุกต์

กระบวนการสโทแคสติก กระบวนการมาร์คอฟ ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ เหตุการณ์เวียนเกิด กระบวนการเกิดและดับ การประยุกต์กระบวนการสโทแคสติกสำหรับปัญหาแถวคอย ปัญหาพัสดุคงคลัง

Course codes : 31246159
Credit : 3(3-0-6)
การเสี่ยงภัยและการประกันภัย

การเสี่ยงภัยและการจัดการการเสี่ยงภัย การประกันภัย ชนิดของการประกันภัย หลักของสัญญาประกันภัย การประกันภัยต่อ การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การประกันสังคมและองค์กรประกันภัย

Course codes : 31248159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการตัดสินใจ

ความคิดพื้นฐานและโครงสร้างของการทำการตัดสินใจเชิงสถิติ การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ไม่แน่นอนเมื่อทราบและไม่ทราบความน่าจะเป็นก่อน ทฤษฎีอรรถประโยชน์

Course codes : 31248259
Credit : 3(3-0-6)
การจำลอง

การจำลองเบื้องต้น วิธีการจำลอง การสร้างตัวเลขสุ่ม การทดสอบตัวแปรสุ่ม การผลิตค่าของตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงต่างๆ การจำลองแบบมอนติคาร์โล ตัวแบบการจำลองการ ภาษาการจำลอง ประสิทธิภาพของการจำลอง

Course codes : 31249259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะเชิงสถิติ 1

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถิติหรือสถิติประยุกต์ที่เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตร

Course codes : 31249359
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเฉพาะเชิงสถิติ 2

หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถิติหรือสถิติประยุกต์ที่เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาที่ระบุไว้แล้วในหลักสูตร

Course codes : 31249559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานด้านสถิติในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

2.3.2.2 กลุ่มวิชา ข

Course codes : 30228159
Credit : 3(3-0-6)
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสูง การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์โดยวิธีเทียบสัมประสิทธิ์ และวิธีแปรตัวพารามิเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร การหาผลเฉลยโดยใช้อนุกรมและระเบียบวิธีของโฟรเบนิอุส ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพนธ์เชิงเส้น การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

Course codes : 30238259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์การเงิน

ดอกเบี้ยและส่วนลด ค่ารายปี และ การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุ้นและพันธบัตร การชำระหนี้ในแบบต่างๆ

Course codes : 30248159
Credit : 3(3-0-6)
แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์

การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ ผลเฉลยของปัญหาที่ได้จากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลลัพธ์

Course codes : 30248359
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น

การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการนับ การแจกแจง ฟังก์ชันความสัมพันธ์เวียนเกิดและฟังก์ชันก่อกำเนิด การออกแบบเชิงการจัด

Course codes : 88620459
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การเตรียมข้อมูล รูปแบบของข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการค้นพบความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และแมพรีดิวส์

Course codes : 88737059
Credit : 3(2-3-4)
การออกแบบกราฟิกสองมิติและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกและการสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างตัวละคร คำศัพท์ต่าง ๆ ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว การแสดง การควบคุมจังหวะ ความคาดหมาย การบีบและการขยาย เทคนิคการผลิต