ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 41 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์นันทพร ภัทรพุทธ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา มีประดิษฐ์ *
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก *
อาจารย์จุฑาพร เนียมวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
อาจารย์ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์
อาจารย์นิภา มหารัชพงศ์
อาจารย์พรทิพย์ เย็นใจ
อาจารย์พิจิตรา ปฏิพัตร
อาจารย์พูลพงศ์ สุขสว่าง
อาจารย์รจฤดี โชติกาวินทร์
รองศาสตราจารย์วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
อาจารย์วัลลภ ใจดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา เจริญวัฒนะ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้้น (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 71050159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Industrial Hygiene)

การคาดการณ์ การตระหนัก การประเมิน และการควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่ผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยคุกคามทางกาย เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์

รหัสวิชา : 71150259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (Work Physiology and Environment)

การประเมิน และอธิบาย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในระหว่างการทำงาน

รหัสวิชา : 71150359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)

อิทธิพลหรือผลกระทบของงานต่อสุขภาพ การเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในร่างกายจากการทำงาน

รหัสวิชา : 71250559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักวิศวอุตสาหกรรม (Principles of Industrial Engineering)

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมด้านเครื่องจักร ไฟฟ้า โยธา กลศาสตร์ของไหล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์หลักการดังกล่าว เพื่อควบคุมสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

รหัสวิชา : 71250659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety at Work)

ทฤษฎีและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย การสอบสวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุ หลักการและเทคนิคการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการทำงาน การจัดองค์การที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และการวางแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

รหัสวิชา : 71350459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Risk Assessment)

หลักการ และเทคนิค เกี่ยวกับการชี้บ่งอันตราย การประเมิน การสื่อสาร และการบริหารความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การกำหนดมาตรการในการป้องกันและวางแผนในการควบคุมความเสียหายจากความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

2.1 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 70150159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุขเพื่อจัดทำโครงการวิจัย จริยธรรมการวิจัย

รหัสวิชา : 70350159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Applications of Occupational and Environmental Epidemiology)

การประยุกต์วิทยาการระบาดยุคใหม่ในการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคและภัยในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การออกแบบการศึกษาเพื่ออธิบายและประเมินรูปแบบของสาเหตุและผลอันเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บดังกล่าว การสอบสวนการระบาดโรค การเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การป้องกันและควบคุมโรค กฎบัตรอนามัยระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 70550159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวสถิติสำหรับการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข (Biostatistics for Public Health and Development)

ระเบียบและวิธีการทางสถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง และสถิติที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข การประยุกต์วิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบด้วย Z-test ANOVA และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการทำนาย (regression) การใช้ซอฟแวร์ในการวิเคราะห์ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การอ่าน และการแปลผล

รหัสวิชา : 71350759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์ (Applied Occupational Health and Safety)

ขอบเขตของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์หลักการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน และตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 71350859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประยุกต์การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Applied Occupational Health and Safety Management)

หลักการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย การจัดการควบคุมการสูญเสีย การจัดการการประกันการประสบอันตรายจากการทำงาน การจัดฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย และการประยุกต์เทคนิคในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.2 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 71350959
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางอาชีวอนามัย (Occupational Health Sampling and Analysis)

เทคนิควิธีการตรวจวัด การประเมิน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางด้านกายภาพ ได้แก่ เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน และรังสี ทางด้านเคมี ได้แก่ ฝุ่น ฟูม ละออง ควัน ไอระเหย และของเหลว การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง และบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

รหัสวิชา : 71351059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พิษวิทยาประยุกต์ (Applied Toxicology)

หลักการทางพิษวิทยา ความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลไกการเกิดพิษ และการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษด้านจลนศาสตร์การดูดซึม การกระจาย เมตาบอลิซึมและการขับสารสารเคมีออกจากร่างกาย และการประยุกต์ในการเฝ้าระวังสุขภาพของคนทำงาน ตลอดจนด้านการจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการกรณีฉุกเฉินของการหกและรั่วไหลของสารเคมี

รหัสวิชา : 71361159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การยศาสตร์ประยุกต์ (Applied Ergonomics)

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความแตกต่างของความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์ การออกแรง การใช้พลังงานของมนุษย์ในรูปแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหว การประยุกต์หลักการยศาสตร์ในการออกแบบสถานีงาน, อุปกรณ์, เครื่องมือ, และป้ายสื่อสัญลักษณ์ การป้องกัน แก้ไข ควบคุมอันตรายจากความเสี่ยงด้านการยศาสตร์

รหัสวิชา : 71361259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์เทคโนโลยีในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Applied Occupational Health and Safety Technology)

การประยุกต์เทคโนโลยีในการตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน การรวบรวมสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการวิเคราะห์และการประเมินแผนงานโครงการ

รหัสวิชา : 71361359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 (Seminar in Occupational Health and Safety 1)

ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ

รหัสวิชา : 71361459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (Seminar in Occupational Health and Safety 2)

ทฤษฎีหรือหลักการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อจัดทำในรูปของโครงการวิจัย

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 71361559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประยุกต์กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Applied Occupational Health and Safety Law)

การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายเงินทดแทนและการประกันสังคม กฎหมายแรงงาน กฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ในการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายในการทำงาน

รหัสวิชา : 71361659
หน่วยกิต : 2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Practicum in Occupational Health and Safety)

การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิษวิทยาใน อุตสาหกรรม การยศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 71361759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การระบายอากาศประยุกต์ (Applied Ventilation)

มาตรการควบคุมและการบริหารจัดมลภาวะ การควบคุมคุณภาพของอากาศซึ่งมีมลสารเจือปน หลักการของระบบระบายอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศ การตรวจสอบระบบระบายอากาศ และการควบคุมมลสารทางอากาศ โดยประยุกต์กับลักษณะของงานและโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 71361859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Safety Behaviors)

การรับรู้พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดการบาดเจ็บทั้งในระดับเล็กน้อยและระดับรุนแรง การตระหนักถึงพฤติกรรมที่ปลอดภัยและการสนับสนุนให้คนงานเข้าใจผลประโยชน์ของการมีพฤติกรรมความปลอดภัย ความผิดพลาดของมนุษย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติภัยทั้งหมด

รหัสวิชา : 71361959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Management System of Quality Environment Occupational Health and Safety)

การทบทวนสถานะเริ่มต้น การกำหนดนโยบาย การวางแผน การนำไปใช้และการปฏิบัติ การตรวจสอบ และการทบทวนการจัดการ ของระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 71362059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment)

กระบวนการตัดสินคุณค่าของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสิ่งอันตรายที่อาจจะมีผลกระทบทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนรอบ โดยการผสมผสานเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย การกลั่นกรอง การกำหนดขอบเขตการศึกษา การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การเขียนร่างรายงาน การตรวจติดตาม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 72055059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Management)

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการ การบูรณาการความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน

รหัสวิชา : 72056059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

หลักการและวิธีการศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 71369959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย