ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 41 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ชิงชัย เมธพัฒน์ * Ph.D. (Medical Sociocultural Anthropology)
University of Washington, USA (2552)
รองศาสตราจารย์ นันทพร ภัทรพุทธ *
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาพร เนียมวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
อาจารย์ ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์
อาจารย์ นิภา มหารัชพงศ์
รองศาสตราจารย์ ปวีณา มีประดิษฐ์ D.Med(Occupational Health)
Fudan University, P.R. China (2546)
อาจารย์ พิจิตรา ปฏิพัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลพงศ์ สุขสว่าง
อาจารย์ รจฤดี โชติกาวินทร์
รองศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
อาจารย์ วัลลภ ใจดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา เจริญวัฒนะ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้้น (ไม่นับหน่วยกิต)

Course codes : 71050159
Credit : 2(2-0-4)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน

การคาดการณ์ การตระหนัก การประเมิน และการควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่ผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยคุกคามทางกาย เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์

Course codes : 71150259
Credit : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

การประเมิน และอธิบาย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในระหว่างการทำงาน

Course codes : 71150359
Credit : 2(2-0-4)
อาชีวเวชศาสตร์

อิทธิพลหรือผลกระทบของงานต่อสุขภาพ การเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในร่างกายจากการทำงาน

Course codes : 71250559
Credit : 2(2-0-4)
หลักวิศวอุตสาหกรรม

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมด้านเครื่องจักร ไฟฟ้า โยธา กลศาสตร์ของไหล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์หลักการดังกล่าว เพื่อควบคุมสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

Course codes : 71250659
Credit : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในการทำงาน

ทฤษฎีและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย การสอบสวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุ หลักการและเทคนิคการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการทำงาน การจัดองค์การที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และการวางแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

Course codes : 71350459
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการ และเทคนิค เกี่ยวกับการชี้บ่งอันตราย การประเมิน การสื่อสาร และการบริหารความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การกำหนดมาตรการในการป้องกันและวางแผนในการควบคุมความเสียหายจากความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

2.1 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข

Course codes : 70150159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุขเพื่อจัดทำโครงการวิจัย จริยธรรมการวิจัย

Course codes : 70350159
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์วิทยาการระบาดยุคใหม่ในการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคและภัยในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การออกแบบการศึกษาเพื่ออธิบายและประเมินรูปแบบของสาเหตุและผลอันเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บดังกล่าว การสอบสวนการระบาดโรค การเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การป้องกันและควบคุมโรค กฎบัตรอนามัยระหว่างประเทศ

Course codes : 70550159
Credit : 2(2-0-4)
ชีวสถิติสำหรับการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข

ระเบียบและวิธีการทางสถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง และสถิติที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข การประยุกต์วิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบด้วย Z-test ANOVA และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการทำนาย (regression) การใช้ซอฟแวร์ในการวิเคราะห์ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การอ่าน และการแปลผล

Course codes : 71350759
Credit : 2(2-0-4)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์

ขอบเขตของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์หลักการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน และตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

Course codes : 71350859
Credit : 2(2-0-4)
การประยุกต์การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย การจัดการควบคุมการสูญเสีย การจัดการการประกันการประสบอันตรายจากการทำงาน การจัดฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย และการประยุกต์เทคนิคในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.2 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

Course codes : 71350959
Credit : 3(1-6-2)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางอาชีวอนามัย

เทคนิควิธีการตรวจวัด การประเมิน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางด้านกายภาพ ได้แก่ เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน และรังสี ทางด้านเคมี ได้แก่ ฝุ่น ฟูม ละออง ควัน ไอระเหย และของเหลว การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง และบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

Course codes : 71351059
Credit : 2(2-0-4)
พิษวิทยาประยุกต์

หลักการทางพิษวิทยา ความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลไกการเกิดพิษ และการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษด้านจลนศาสตร์การดูดซึม การกระจาย เมตาบอลิซึมและการขับสารสารเคมีออกจากร่างกาย และการประยุกต์ในการเฝ้าระวังสุขภาพของคนทำงาน ตลอดจนด้านการจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการกรณีฉุกเฉินของการหกและรั่วไหลของสารเคมี

Course codes : 71361159
Credit : 3(3-0-6)
การยศาสตร์ประยุกต์

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความแตกต่างของความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์ การออกแรง การใช้พลังงานของมนุษย์ในรูปแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหว การประยุกต์หลักการยศาสตร์ในการออกแบบสถานีงาน, อุปกรณ์, เครื่องมือ, และป้ายสื่อสัญลักษณ์ การป้องกัน แก้ไข ควบคุมอันตรายจากความเสี่ยงด้านการยศาสตร์

Course codes : 71361259
Credit : 3(3-0-6)
การประยุกต์เทคโนโลยีในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การประยุกต์เทคโนโลยีในการตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน การรวบรวมสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการวิเคราะห์และการประเมินแผนงานโครงการ

Course codes : 71361359
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1

ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ

Course codes : 71361459
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2

ทฤษฎีหรือหลักการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อจัดทำในรูปของโครงการวิจัย

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 71361559
Credit : 2(2-0-4)
การประยุกต์กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายเงินทดแทนและการประกันสังคม กฎหมายแรงงาน กฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ในการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายในการทำงาน

Course codes : 71361659
Credit : 2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิษวิทยาใน อุตสาหกรรม การยศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 71361759
Credit : 2(2-0-4)
การระบายอากาศประยุกต์

มาตรการควบคุมและการบริหารจัดมลภาวะ การควบคุมคุณภาพของอากาศซึ่งมีมลสารเจือปน หลักการของระบบระบายอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศ การตรวจสอบระบบระบายอากาศ และการควบคุมมลสารทางอากาศ โดยประยุกต์กับลักษณะของงานและโรงงานอุตสาหกรรม

Course codes : 71361859
Credit : 2(2-0-4)
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

การรับรู้พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดการบาดเจ็บทั้งในระดับเล็กน้อยและระดับรุนแรง การตระหนักถึงพฤติกรรมที่ปลอดภัยและการสนับสนุนให้คนงานเข้าใจผลประโยชน์ของการมีพฤติกรรมความปลอดภัย ความผิดพลาดของมนุษย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติภัยทั้งหมด

Course codes : 71361959
Credit : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การทบทวนสถานะเริ่มต้น การกำหนดนโยบาย การวางแผน การนำไปใช้และการปฏิบัติ การตรวจสอบ และการทบทวนการจัดการ ของระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Course codes : 71362059
Credit : 2(2-0-4)
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

กระบวนการตัดสินคุณค่าของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสิ่งอันตรายที่อาจจะมีผลกระทบทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนรอบ โดยการผสมผสานเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย การกลั่นกรอง การกำหนดขอบเขตการศึกษา การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การเขียนร่างรายงาน การตรวจติดตาม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 72055059
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการ การบูรณาการความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน

Course codes : 72056059
Credit : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักการและวิธีการศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม

4 วิทยานิพนธ์

Course codes : 71369959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย