ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 41 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ชิงชัย เมธพัฒน์ * Ph.D. (Medical Sociocultural Anthropology)
University of Washington, USA (2552)
รองศาสตราจารย์ นันทพร ภัทรพุทธ *
รองศาสตราจารย์อนามัย เทศกะทึก *
อาจารย์ จุฑาพร เนียมวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
อาจารย์ ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์
อาจารย์ นิภา มหารัชพงศ์
รองศาสตราจารย์ ปวีณา มีประดิษฐ์ D.Med(Occupational Health)
Fudan University, P.R. China (2546)
อาจารย์ พิจิตรา ปฏิพัตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลพงศ์ สุขสว่าง
อาจารย์ รจฤดี โชติกาวินทร์
รองศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
อาจารย์ วัลลภ ใจดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา เจริญวัฒนะ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาปรับพื้้น (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา : 71050159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Industrial Hygiene)

การคาดการณ์ การตระหนัก การประเมิน และการควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ที่ผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยคุกคามทางกาย เคมี ชีวภาพ และการยศาสตร์

รหัสวิชา : 71150259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สรีรวิทยาและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (Work Physiology and Environment)

การประเมิน และอธิบาย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมในระหว่างการทำงาน

รหัสวิชา : 71150359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)

อิทธิพลหรือผลกระทบของงานต่อสุขภาพ การเกิดโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายทั้งทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี และพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในร่างกายจากการทำงาน

รหัสวิชา : 71250559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักวิศวอุตสาหกรรม (Principles of Industrial Engineering)

พื้นฐานความรู้วิศวกรรมด้านเครื่องจักร ไฟฟ้า โยธา กลศาสตร์ของไหล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์หลักการดังกล่าว เพื่อควบคุมสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

รหัสวิชา : 71250659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความปลอดภัยในการทำงาน (Safety at Work)

ทฤษฎีและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจความปลอดภัย การสอบสวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุ หลักการและเทคนิคการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการทำงาน การจัดองค์การที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และการวางแผนรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

รหัสวิชา : 71350459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินความเสี่ยงทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Risk Assessment)

หลักการ และเทคนิค เกี่ยวกับการชี้บ่งอันตราย การประเมิน การสื่อสาร และการบริหารความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การกำหนดมาตรการในการป้องกันและวางแผนในการควบคุมความเสียหายจากความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

2.1 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข

รหัสวิชา : 70150159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข (Research Methodology in Public Health)

การนิยามปัญหาวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบการวิจัย ประเภทการวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง และรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยทางชีวการแพทย์ การวิจัยบริการและระบบบริการสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบาย แปลความและการนำเสนอผลการวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยทางสาธารณสุขเพื่อจัดทำโครงการวิจัย จริยธรรมการวิจัย

รหัสวิชา : 70350159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Applications of Occupational and Environmental Epidemiology)

การประยุกต์วิทยาการระบาดยุคใหม่ในการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคและภัยในงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การออกแบบการศึกษาเพื่ออธิบายและประเมินรูปแบบของสาเหตุและผลอันเนื่องจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บดังกล่าว การสอบสวนการระบาดโรค การเฝ้าระวังทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม การป้องกันและควบคุมโรค กฎบัตรอนามัยระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 70550159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวสถิติสำหรับการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข (Biostatistics for Public Health and Development)

ระเบียบและวิธีการทางสถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง และสถิติที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนางานสาธารณสุข การประยุกต์วิธีการทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบด้วย Z-test ANOVA และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการทำนาย (regression) การใช้ซอฟแวร์ในการวิเคราะห์ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การอ่าน และการแปลผล

รหัสวิชา : 71350759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์ (Applied Occupational Health and Safety)

ขอบเขตของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประยุกต์หลักการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน และตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 71350859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประยุกต์การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Applied Occupational Health and Safety Management)

หลักการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน การจัดการระบบสารสนเทศ การจัดการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย การจัดการควบคุมการสูญเสีย การจัดการการประกันการประสบอันตรายจากการทำงาน การจัดฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย และการประยุกต์เทคนิคในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.2 หมวดวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 71350959
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางอาชีวอนามัย (Occupational Health Sampling and Analysis)

เทคนิควิธีการตรวจวัด การประเมิน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทางด้านกายภาพ ได้แก่ เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสั่นสะเทือน และรังสี ทางด้านเคมี ได้แก่ ฝุ่น ฟูม ละออง ควัน ไอระเหย และของเหลว การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง และบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

รหัสวิชา : 71351059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พิษวิทยาประยุกต์ (Applied Toxicology)

หลักการทางพิษวิทยา ความเป็นพิษของสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอาชีพ กลไกการเกิดพิษ และการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับสารพิษด้านจลนศาสตร์การดูดซึม การกระจาย เมตาบอลิซึมและการขับสารสารเคมีออกจากร่างกาย และการประยุกต์ในการเฝ้าระวังสุขภาพของคนทำงาน ตลอดจนด้านการจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการกรณีฉุกเฉินของการหกและรั่วไหลของสารเคมี

รหัสวิชา : 71361159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การยศาสตร์ประยุกต์ (Applied Ergonomics)

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความแตกต่างของความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานของมนุษย์ การออกแรง การใช้พลังงานของมนุษย์ในรูปแบบอยู่กับที่และการเคลื่อนไหว การประยุกต์หลักการยศาสตร์ในการออกแบบสถานีงาน, อุปกรณ์, เครื่องมือ, และป้ายสื่อสัญลักษณ์ การป้องกัน แก้ไข ควบคุมอันตรายจากความเสี่ยงด้านการยศาสตร์

รหัสวิชา : 71361259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประยุกต์เทคโนโลยีในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Applied Occupational Health and Safety Technology)

การประยุกต์เทคโนโลยีในการตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน การรวบรวมสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการวิเคราะห์และการประเมินแผนงานโครงการ

รหัสวิชา : 71361359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 (Seminar in Occupational Health and Safety 1)

ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน บนฐานความรู้และข้อเท็จจริงทางวิชาการ

รหัสวิชา : 71361459
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (Seminar in Occupational Health and Safety 2)

ทฤษฎีหรือหลักการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อจัดทำในรูปของโครงการวิจัย

3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 71361559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประยุกต์กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Applied Occupational Health and Safety Law)

การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย กฎหมายแรงงาน กฎหมายเงินทดแทนและการประกันสังคม กฎหมายแรงงาน กฎหมายวัตถุอันตราย กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ในการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายในการทำงาน

รหัสวิชา : 71361659
หน่วยกิต : 2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Practicum in Occupational Health and Safety)

การประยุกต์ทฤษฎีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิษวิทยาใน อุตสาหกรรม การยศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 71361759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การระบายอากาศประยุกต์ (Applied Ventilation)

มาตรการควบคุมและการบริหารจัดมลภาวะ การควบคุมคุณภาพของอากาศซึ่งมีมลสารเจือปน หลักการของระบบระบายอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศ การตรวจสอบระบบระบายอากาศ และการควบคุมมลสารทางอากาศ โดยประยุกต์กับลักษณะของงานและโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 71361859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Safety Behaviors)

การรับรู้พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดการบาดเจ็บทั้งในระดับเล็กน้อยและระดับรุนแรง การตระหนักถึงพฤติกรรมที่ปลอดภัยและการสนับสนุนให้คนงานเข้าใจผลประโยชน์ของการมีพฤติกรรมความปลอดภัย ความผิดพลาดของมนุษย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติภัยทั้งหมด

รหัสวิชา : 71361959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Management System of Quality Environment Occupational Health and Safety)

การทบทวนสถานะเริ่มต้น การกำหนดนโยบาย การวางแผน การนำไปใช้และการปฏิบัติ การตรวจสอบ และการทบทวนการจัดการ ของระบบการจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รหัสวิชา : 71362059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment)

กระบวนการตัดสินคุณค่าของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการของสิ่งอันตรายที่อาจจะมีผลกระทบทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนรอบ โดยการผสมผสานเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วย การกลั่นกรอง การกำหนดขอบเขตการศึกษา การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ การเขียนร่างรายงาน การตรวจติดตาม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 72055059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Management)

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดการ การบูรณาการความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน

รหัสวิชา : 72056059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

หลักการและวิธีการศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 71369959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ตามระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดคำถามการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์งานวิจัย การกำหนดระเบียบวิธีวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย