ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) (วท.บ. (ชีววิทยา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 140 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา * วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
อาจารย์ วรนพ สุขภารังษี * Ph.D. (Stem Cell Research)
University of Edinburgh, UK (2558)
อาจารย์ วาสินี พงษ์ประยูร *
อาจารย์ ศิรศาธิญากร บรรหาร * ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ * Ph.D. (Animal Biology)
University of St Andrews, UK (2555)
รองศาสตราจารย์กันทิมา สุวรรณพงศ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
อาจารย์จันทรา อินทนนท์ ปร.ด. (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
อาจารย์ จันทิมา ปิยะพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูตา บุญภักดี Ph.D. (Molecular Biology)
University of Stirling, UK (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงตา จุลศิริกุล ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
อาจารย์ นุชจรินทร์ แกล้วกล้า วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
อาจารย์ เบญจวรรณ ชิวปรีชา ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
รองศาสตราจารย์ เพียงพักตร์ สุขรักษ์ Ph.D. (Biological Diversity and Ecology)
University of G?ttingen, Germany (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ พระประเสริฐ Ph.D. (Animal and Plant Sciences)
University of Sheffield, UK (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสาตรี คงเจริญสุนทร Ph.D. (Molecular Biology)
University of North Texas, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Birmingham, UK (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิน กิ่งทอง ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น ๆ

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910359
Credit : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 30211159
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

Course codes : 30211259
Credit : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

Course codes : 30310159
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 1

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

Course codes : 30310259
Credit : 3(3-0-6)
เคมี 2

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

Course codes : 30310359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 30810159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Course codes : 30810259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 31220159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

Course codes : 30322059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

Course codes : 30322159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

Course codes : 30325059
Credit : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

Course codes : 30325159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

Course codes : 30520159
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

Course codes : 30520259
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

Course codes : 31231159
Credit : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

Course codes : 31620159
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

Course codes : 31622159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 30623059
Credit : 3(2-3-4)
พฤกษศาสตร์

พื้นฐานทั่วไปทางด้านพฤกษศาสตร์ เซลล์และเนื้อเยื่อ กายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ดของพืชดอก อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการของพืชและการนำไปใช้ประโยชน์

Course codes : 30625059
Credit : 3(2-3-4)
สัตววิทยา

กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของสัตว์ ตั้งแต่โปรโตซัวจนถึงคอร์เดตชั้นสูง

Course codes : 30627059
Credit : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์

ยีนและโครโมโซม การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์ การกำหนดเพศและพันธุกรรมและพันธุกรรที่เกี่ยวข้องกับเพศ พันธุกรรมหลายอัลลิล พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ พันธุกรรมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันและการทำแผนที่โครโมโซม สารพันธุกรรมและกิจกรรม โครงสร้างและกลไกการควบคุมการทำงานของยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ มิวเตชันในระดับของโครโมโซมและยีน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร และข้อมูลสารสนเทศทางพันธุศาสตร์

Course codes : 30627159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

ลักษณะทางพันธุกรรมและการแปรผัน โครโมโซม การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์และการทดสอบไค-สแควร์ การกระจายตัวแบบโนเมียล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล กรดนิวคลิอิคและกิจกรรม เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การกำหนดเพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ ลิงเกจครอสซิงโอเวอร์และการทำแผนที่ยีน การทำคาริโอไทพ์ และการวิเคราะห์รูปแบบโครโมโซมในไมโอซิสมิวเตชัน การวิเคราะห์พงศาวลีของมนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และสมดุลของฮาร์ดี-ไวเบอร์ก

Course codes : 30631059
Credit : 2(2-0-4)
ชีววิทยาของเซลล์ 1

หลักและวิธีการการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กล้องจุลทรรศน์ แบบต่าง ๆ ทั้งกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน การศึกษาชีววิทยาของเซลล์โดยวิธีการทางชีวเคมี วิธีการทางกายวิภาค หลักและวิธีการอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ ยีนและเซลล์เทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ การปฏิสนธิในหลอดทดลองและการย้ายฝากตัวอ่อน และถึงเทคโนโลยีสเต็มเซลล์

Course codes : 30631159
Credit : 2(2-0-4)
ชีววิทยาของเซลล์ 2

องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์สัตว์และเซลล์พืชในระดับโมเลกุล เยื่อหุ้มเซลลล์ ไซโตพลาสซึม ไมโตคอนเดีย และการสร้างพลังงาน คลอโรพลาสต์และการสังเคราะห์แสง องค์ประกอบ โครงสร้าง และหน้าที่ของนิวเคลียสและออกาเนลล์อื่น ๆ โครงสร้างค้ำจุนเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ กิจกรรมของเซลล์ การส่งสัญญาณ การเคลื่อนไหว

Course codes : 30631259
Credit : 2(1-3-2)
เครื่องมือในงานวิจัยเชิงชีววิทยา

พื้นฐานหลักการทำงานของเครื่องมือสำหรับการทดลองและการวิจัยทางชีววิทยาความปลอดภัย การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยา

Course codes : 30631359
Credit : 3(2-3-4)
ชีววิทยาการเจริญ

หลักการพื้นฐานของชีววิทยาการเจริญ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญในระยะเริ่มแรกของตัวอ่อนสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การควบคุมในระดับยีนทางการเจริญ ชีววิทยาการเจริญของพืช วัฏจักรเซลล์ โปรแกรมการตายของเซลล์ และมะเร็ง

Course codes : 30637059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาโมเลกุล

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ ออร์กาไนเซซันของยีนและจีโนม โครงสร้างและการแสดงออกของยีนสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาโมเลกุลในระดับยีนและโปรตีน โคลนนิ่ง และการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

Course codes : 30638059
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยา

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศ พลังงานในระบบนิเวศ อัตราการผลิต วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปัจจัยจำกัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาประชากร สังคมของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศแหล่งน้ำ มลพิษสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและชีววิทยาการอนุรักษ์

Course codes : 30638159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

ปฏิบัติการและปฏิบัติการภาคสนามเบื้องต้นทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศจำลอง อัตราการผลิตปฐมภูมิ อิทธิพลของปัจจัยจำกัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของประชากร การกระจายของประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศแหล่งน้ำ

Course codes : 30641059
Credit : 3(3-0-6)
หลักวิวัฒนาการ

กลไกการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล กำเนิดของพืชและสัตว์ ความเป็นไปในอดีตโดยอาศัยหลักฐานทางซากดึกดำบรรพ์ ทิศทางและอัตราการเกิดวิวัฒนาการ การปรับตัวและกลไกการปรับตัวแบบต่าง ๆ การเกิดสปีชีส์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา การแก่งแย่ง วิวัฒนาการร่วม การคัดเลือก วิวัฒนาการของสัตว์ วิวัฒนาการของมนุษย์ และวิวัฒนาการของพืช

Course codes : 30649059
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาทางชีววิทยา

กระบวนการวิจัยทางชีววิทยา เทคนิคการค้นคว้ารายงานวิจัยจากอินเทอร์เน็ตและห้องสมุด การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ การเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเพื่อการอภิปราย

2.3.2.1 สายพฤกษศาสตร์

Course codes : 30633059
Credit : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของพืช

โครงสร้างพืชและหน้าที่ทางสรีรวิทยา ความสำคัญของน้ำที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพืชชั้นสูง โดยเน้นถึงเมแทบอลิซึมของสารอินทรีย์ การสังเคราะห์แสง การหายใจ การลำเลียงน้ำและสารอินทรีย์ บทบาทของธาตุอาหาร การเจริญเติบโตและวิวัฒนาการของพืช การควบคุมการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม

Course codes : 30633159
Credit : 3(2-3-4)
สัณฐานวิทยาของพืช

โครงสร้าง การจำแนก วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา วงจรชีวิต พัฒนาการ และความสำคัญทางเศรษฐกิจของพืชกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชที่พบมาในประเทศไทย รวมทั้งสาหร่าย ไบรโอไฟต์ และพืชที่มีท่อลำเลียง

Course codes : 30633259
Credit : 3(2-3-4)
กายวิภาคศาสตร์ของพืช

จุลทรรศน์ลักษณะโครงสร้างของพืชมีท่อลำเลียง โดยเน้นเซลล์ ออร์แกเนลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืชมีท่อลำเลียง ลักษณะ หน้าที่ การจัดเรียงตัว การเจริญเติบโต และวิวัฒนาการ เน้นพืชมีดอก

Course codes : 30633359
Credit : 3(3-0-6)
อนุกรมวิธานพืช

ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธานพืช อนุกรมวิธานพืชในประเทศไทย หลักการอนุกรมวิธานพืช ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชและตัวอย่างพืชในแต่ละวงศ์ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

Course codes : 30633459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช

การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ เอกสารทางอนุกรมวิธานพืช ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชและตัวอย่างพืชในแต่ละวงศ์ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

Course codes : 30633559
Credit : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาของพืช

พื้นฐานของสังคมพืช และความสัมพันธ์ระหว่างถิ่นที่อาศัย รวมทั้งการแพร่กระจายของประชากรพืช แนวความคิดเรื่องโครงสร้าง ถิ่นที่อาศัย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุม และการศึกษานอกสถานที่

2.3.2.2 สายสัตววิทยา

Course codes : 30635059
Credit : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของสัตว์

โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กระบวนการย่อยอาหาร การหายใจ การหมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ระบบประสาท การรับรู้ ระบบสมดุลของร่างกาย และระบบต่อมไร้ท่อ

Course codes : 30635159
Credit : 3(2-3-4)
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

รูปร่าง โครงสร้าง สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่โปรโตซัวถึงคอร์เดตชั้นต่ำ การจัดจำแนกหมวดหมู่อย่างละเอียดในแต่ละไฟลัม ความสัมพันธ์กันในแง่วิวัฒนาการ ปฏิบัติการผ่าตัดบางชนิด การเก็บตัวอย่าง และศึกษานอกสถานที่

Course codes : 30635259
Credit : 3(2-3-4)
สัตว์มีกระดูกสันหลัง

การเปรียบเทียบโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาและระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลังตามสายวิวัฒนาการ โดยเปรียบเทียบระหว่างลักษณะและหน้าที่ดั้งเดิมและลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดจำแนกหมวดหมู่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

Course codes : 30635359
Credit : 3(2-3-4)
มิญชวิทยา

โครงสร้างและคุณสมบัติของเซลล์ เยื่อบุผิว เยื่อเกี่ยวพัน กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง เลือด และการสร้างเม็ดเลือด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท ตลอดจนโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง

Course codes : 30635459
Credit : 3(3-0-6)
อนุกรมวิธานสัตว์

หลักทั่วไปในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อและการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ความรู้ขั้นต้นในการจำแนกชนิดของสัตว์ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการและความเกี่ยวข้องกับชีววิทยาในแขนงอื่น ๆ

Course codes : 30635559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานสัตว์

หลักปฏิบัติทั่วไปในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ การจัดจำแนกและการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ความรู้ขั้นตอนในการจำแนกชนิดของสัตว์ และความเกี่ยวข้องกับชีววิทยาและศาสตร์ในแขนงวิชาอื่น ๆ

2.3.2.3 สายชีววิทยาทั่วไป

Course codes : 30631459
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช การโคลนยีนพืช การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ เพื่อการขยายพันธุ์ ตลอดจนการเก็บรักษาพันธุ์พืช หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ โมโนโคลนอลแอนติบอดี พันธุวิศวกรรม การถ่ายฝากยีนในสิ่งมีชีวิต การโคลนยีนในเซลล์สัตว์ และการรักษายีนที่ผิดปกติ

Course codes : 30631559
Credit : 3(3-0-6)
หลักอนุกรมวิธาน

ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ หลักการอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสัตว์และตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มต่าง ๆ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสมาชิกของวงศ์พืชที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

Course codes : 30631659
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการหลักอนุกรมวิธาน

การจัดทำตัวอย่างสัตว์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสัตว์และตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มต่าง ๆ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ เอกสารทางอนุกรมวิธานพืช ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวงศ์พืชที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

Course codes : 30633059
Credit : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของพืช

โครงสร้างพืชและหน้าที่ทางสรีรวิทยา ความสำคัญของน้ำที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพืชชั้นสูง โดยเน้นถึงเมแทบอลิซึมของสารอินทรีย์ การสังเคราะห์แสง การหายใจ การลำเลียงน้ำและสารอินทรีย์ บทบาทของธาตุอาหาร การเจริญเติบโตและวิวัฒนาการของพืช การควบคุมการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม

Course codes : 30635059
Credit : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของสัตว์

โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กระบวนการย่อยอาหาร การหายใจ การหมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ระบบประสาท การรับรู้ ระบบสมดุลของร่างกาย และระบบต่อมไร้ท่อ

2.3.3.1 ฝึกงาน

Course codes : 30649159
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา

หลักพื้นฐานและวิธีการทำโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของโครงงาน การค้นคว้าและดำเนินงานทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนและการนำเสนอโครงงานทางชีววิทยา

Course codes : 30649259
Credit : 2(0-4-2)
ฝึกงาน

การฝึกงานในสถานประกอบการในส่วนราชการ สถานที่เอกชน ศูนย์วิจัยหรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

2.3.3.2 สหกิจศึกษา

Course codes : 30130159
Credit : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

Course codes : 30649159
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา

หลักพื้นฐานและวิธีการทำโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของโครงงาน การค้นคว้าและดำเนินงานทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนและการนำเสนอโครงงานทางชีววิทยา

Course codes : 30649559
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การฝึกปฏิบัติงานด้านชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก

Course codes : 30621259
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาเพื่อเกษตรอินทรีย์

การจัดการเกษตรอินทรีย์โดยใช้หลักทางชีววิทยาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานความต้องการผลิตอาหารปลอดภัย การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำ

Course codes : 30631759
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยา

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา โดยเน้นเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่

Course codes : 30631859
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยาของเซลล์

ความรู้ใหม่ ๆ ทางชีววิทยาของเซลล์และการนำไปประยุกต์

Course codes : 30631959
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคทางชีววิทยา

เทคนิคทางชีววิทยาสำหรับการรักษาสภาพตัวอย่างพืชและสัตว์ทั้งโดยวิธีแบบเปียกและแบบแห้ง เทคนิคสำหรับการรักษาสภาพโครงสร้างจำเพาะของพืชและสัตว์ เทคนิคสำหรับการทำสไลด์ถาวรของพืช โปรโตซัว และปรสิต เทคนิคพื้นฐานในการถ่ายรูปตัวอย่างพืชและสัตว์ทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ

Course codes : 30632059
Credit : 3(1-6-2)
ไมโครเทคนิค

การเตรียมสไลด์ไม่ถาวรและสไลด์ถาวรจากเนื้อเยื่อสัตว์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

Course codes : 30632159
Credit : 3(2-3-4)
จุลกายวิภาคเคมี

การตรวจหาส่วนประกอบทางเคมีและเอนไซม์ต่าง ๆ ของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ การบอกตำแหน่งของสารเคมีและเอนไซม์ ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อของสัตว์

Course codes : 30632259
Credit : 3(2-3-4)
ภาพทางวิทยาศาสตร์

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพและถ่ายภาพในงานทางวิทยาศาสตร์ครอบคลุมทั้งระดับมหภาคและจุลภาค

Course codes : 30632359
Credit : 3(2-3-4)
การอนุรักษ์สภาพตัวอย่างสัตว์

หลักทฤษฎีและปฏิบัติในการรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ในน้ำยาเคมีและการทำสตัฟฟ์ รวมถึงการทำโครงกระดูกสัตว์ เทคนิคการเตรียมโครงสร้างต่าง ๆ ของตัวอย่างสัตว์ การผ่าตัดตัวอย่างสัตว์เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างภายใน การดองใส การเก็บรวบรวมสัตว์เพื่อการศึกษาด้านอนุกรมวิธาน และการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์

Course codes : 30632459
Credit : 3(3-0-6)
หลักการควบคุมโดยชีววิธี

การควบคุมประชากรของศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ โดยอาศัยหลักการสมดุลย์ของธรรมชาติ ชีววิทยาของตัวให้อาศัย และศัตรูธรรมชาติ

Course codes : 30632559
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาพาหะนำโรค

ชีววิทยาพาหะนำโรค แมลง เห็บ และหอยฝาเดียว ในคน โดยให้ความสำคัญในการควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์เหล่านี้

Course codes : 30632659
Credit : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาเพื่อสุขภาพ

จุลชีววิทยาไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อสุขภาพ ผลกระทบของจุลินทรีย์ต่อสุขภาพและอนามัย สารพิษจากเชื้อราและแบคทีเรีย สารก่อมะเร็งและสารก่อการกลายพันธุ์ โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่จากจุลินทรีย์และการควบคุม การป้องกันและวิธีการตรวจสอบโรคแนวใหม่ การสร้างวัคซีนป้องกันโรค การนำจุลินทรีย์และผลผลิตจากจุลินทรีย์ไปประยุกต์ทางธรรมชาติบำบัด เพื่อรักษาโรค และเทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์

Course codes : 30632759
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

ขอบเขตของงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ การใช้ประโยชน์ของระบบชีวภาพเพื่อสร้างผลผลิตการโคลนทางการแพทย์ การสร้างผลผลิตจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์เพื่อการแพทย์ โมโนโคลนอลแอนติบอดีและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

Course codes : 30632859
Credit : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา

คำศัพท์ทางเซลล์วิทยา ชีวโมเลกุล เนื้อเยื่อวิทยา วิวัฒนาการ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง นิเวศวิทยา และพืช การอ่าน การเขียน และการนำเสนอวารสารวิจัย การจัดทำแผนภาพทางวิทยาศาสตร์และโปสเตอร์นำเสนองานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

Course codes : 30635659
Credit : 3(2-3-4)
โปรโตซูโอโลยีทั่วไป

โครงสร้าง หน้าที่ อนุกรมวิธานและการจัดจำแนกหมวดหมู่ และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของโปรโตซัว โดยเน้นในโปรโตซัวที่ดำรงชีวิตอย่างอิสระ

Course codes : 30635759
Credit : 3(2-3-4)
ปรสิตวิทยาทั่วไป

โครงสร้างและหน้าที่ สัณฐานวิทยา การสืบพันธุ์ วงชีวิต และการจัดจำแนกหมวดหมู่ของปรสิต

Course codes : 30635859
Credit : 3(2-3-4)
กีฏวิทยาทั่วไป

ความรู้เบื้องต้นทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพัฒนาการของแมลง การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการจัดจำแนกหมวดหมู่ของแมลง ความสำคัญของแมลงในระบบนิเวศและบทบาทการเป็นสัตว์ต้นแบบของการทดลอ

Course codes : 30635959
Credit : 3(2-3-4)
สังขวิทยาทั่วไป

ชนิดของหอยทั้งที่อยู่บนบก ในน้ำจืด และในทะเล กายวิภาค การเจริญเติบโต การจัดหมวดหมู่ การเคลื่อนที่ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และความสำคัญทางเศรษฐกิจของหอยและหมึก

Course codes : 30638259
Credit : 3(2-3-4)
การปฏิบัติภาคสนามทางชีววิทยา

หลักการเชิงทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติภาคสนามทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยา รวมทั้งการปฏิบัติภาคสนามที่เป็นระบบ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง การนำเสนอผลการปฏิบัติภาคสนาม

Course codes : 30638359
Credit : 2(2-0-4)
พื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ

ลักษณะนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ องค์ประกอบและลักษณะทางนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ลักษณะของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดพลังพลังและการหมุนเวียนสารอาหาร บทบาทและคุณค่าที่สำคัญ สาเหตุของการเสื่อมโทรมและการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำ แนวทางหลักและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

Course codes : 30638459
Credit : 3(2-3-4)
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ แนวทางการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่า และวิธีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Course codes : 30638559
Credit : 3(3-0-6)
การวัดความหลากหลายทางชีวภาพ

นิเวศวิทยาต่อการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการจัดการการอนุรักษ์และนโยบาย ตัวชี้วัดความหลากชนิด ดัชนีชี้วัดความหลากชนิด รูปแบบของความหลากหลายทางชนิด โมเดลเกี่ยวกับความชุกชุมของชนิด การประเมินความมากชนิด รูปแบบของระดับความหาง่ายและความหายากของชนิด

Course codes : 30638659
Credit : 3(3-0-6)
ชีวภูมิศาสตร์เบื้องต้น

ประวัติศาสตร์ของชีวภูมิศาสตร์ รูปแบบการกระจายพันธุ์และการจัดจำแนกทางชีวภูมิศาสตร์ เกาะและชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ ผลกระทบทางธรณีวิทยา วิวัฒนาการ และมนุษย์ต่อชีวภูมิศาสตร์ รูปแบบทางนิเวศวิทยาและประเภทของการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การสร้างความแตกแยกแก่ถิ่นฐานธรรมชาติ

Course codes : 30638759
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมสัตว์

หลักการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม ระบบประสาทและฮอร์โมนกับการการเกิดพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรู้ การคัดเลือกทางเพศและระบการผสมพันธุ์ คินชิพ พฤติกรรมการหาอาหาร การสื่อสาร การเลือกที่อยู่อาศัย การป้องกันอาณาเขต การอพยพ พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมทางสังคม การเลี้ยงดูตัวอ่อนและพฤติกรรมของมนุษย์

Course codes : 30641159
Credit : 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมชีวภาพ

อุตสาหกรรมทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและผลิตภัณฑ์ใหม่จากจุลินทรีย์ พืช และ สัตว์ เคมีชีวภาพและเมตาโบลิซึมการสังเคราะห์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม ทั้งการสกัดจากวัสดุชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงเซลล์ การใช้สับสเตรทและการสร้างผลิตภัณฑ์ หลักวิศวกรรมอุตสาหกรรมชีวภาพที่สำคัญ หน่วยปฏิบัติการสำหรับแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การออกแบบกระบวนการ และเศรษฐสาสตร์ในงานอุตสาหกรรมชีวภาพ

Course codes : 30641259
Credit : 3(2-3-4)
วิศวกรรมชีวเคมีและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีชีวภาพ

3 (2-3-4) เซลล์ เคมีชีวภาพ และเมตาโบลิซึม เอนไซม์ไคเนติกและการประยุกต์ใช้ มวลสารสัมพันธ์และเมแทบอลิซึม จลนศาสตร์การเจริญและการตายของจุลินทรีย์ การทำให้ปราศจากเชื้อ จลนศาสตร์ของการใช้สับสเตรทและการสร้างผลิตภัณฑ์ ปรากฏการถ่ายโอนมวลสารในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ รูปแบบและระบบการทำงานของปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ วิศวกรรมเมแทบอลิซึม เครื่องมือการวัดและการควบคุมกระบวนการ เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ

Course codes : 30641359
Credit : 3(3-0-6)
หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

อุณหพลศาสตร์ของเมทาโบลิซึม สมดุลมวลสาร และมวลสารสัมพันธ์ของเมทาบอลิซึม สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานแบบไม่คงตัว รีโอโลจีและการไหลของ ๆ เหลว การให้อากาศและการกวนผสม คุณสมบัติของของเหลวในการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต การถ่ายโอนมวลสาร การส่งผ่านมวลสารระหว่างก๊าซ-ของเหลว การถ่ายโอนความร้อน ปฏิกิริยาเอกพันธุ์ ปฏิกิริยาทวิพันธุ์ วิศวกรรมปฏิกรณ์ชีวภาพและการออกแบบทางกล การแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การขยายขนาดและการย่อขนาดปฏิกรณ์ชีวภาพ และการขยายขนาดหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ในกระบวนการของงานวิศวกรรมชีวภาพ

Course codes : 30641459
Credit : 2(1-2-3)
การออกแบบกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

การออกแบบกระบวนการผลิตสารชีวภาพเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ขนาดและส่วนแบ่งการตลาดขนาดของการผลิตการออกแบบและเลือกขั้นตอนกระบวนการ ทำสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานทั้งกระบวนการและรอบหน่วยเครื่องมือ การออกแบบกลไกเครื่องมือการออกแบบรายละเอียดการทำงาน อุปกรณ์ และการสร้างการออกแบบระบบควบคุม การออกแบบระบบความปลอดภัยและเศรษฐศาสตร์

Course codes : 30643059
Credit : 3(2-3-4)
ชีววิทยาของพืชน้ำ

พฤกษศาสตร์ทั่วไป นิเวศวิทยา การสืบพันธุ์ การกระจายพันธุ์ อนุกรมวิธาน รวมทั้งความสำคัญทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นในน้ำ โดยเฉพาะไม้ดอกท้องถิ่น

Course codes : 30643159
Credit : 3(2-3-4)
สาหร่ายวิทยา

สาหร่ายน้ำจืดและสาหร่ายทะเล สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน บทบาทของนิเวศวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐกิจ การสำรวจแหล่งที่อยู่และการเก็บรวบรวมตัวอย่างสาหร่ายที่สำคัญ

Course codes : 30643259
Credit : 3(2-3-4)
ไบรโอโลยี

การจัดจำแนก การระบุชนิด สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์ของไบรโอไฟต์

Course codes : 30643359
Credit : 3(2-3-4)
พืชสำหรับชีวิตและสิ่งแวดล้อม

พืชในชีวิตประจำวันมนุษย์ในแง่อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร สุคนธบำบัด พืชกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย ไม้ประดับและการตกแต่งสวน โครงสร้างเนื้อไม้ คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากไม้

Course codes : 30643459
Credit : 3(2-3-4)
การเจริญเติบโตของพืช

กระบวนการเจริญเติบโตในแต่ละส่วนและระยะของพืช ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ผนังเซลล์ โครงสร้าง การสร้างและการขยายขนาด การงอกและการพักตัวของเมล็ด การเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การตอบสนองของพืชต่อสัญญาณภายในและภายนอก

Course codes : 30643559
Credit : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งการนำเอาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช งานด้านโรคพืช เภสัชวิทยา รวมทั้งงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม

Course codes : 30643659
Credit : 3(2-3-4)
พืชสมุนไพรทั่วไป

พืชสมุนไพร ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์พืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์ทางเภสัชวิทยา วิธีปลูกและการขยายพันธุ์

Course codes : 30643759
Credit : 3(2-3-4)
สารควบคุมการเจริญเติบโตชองพืช

การค้นพบ แนวคิดพื้นฐาน โครงสร้าง การสังเคราะห์ การเคลื่อนย้าย บทบาททางสรีรวิทยา กลไกการทำงานในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมและสารกระตุ้นการเจริญเติบโตในการเกษตร

Course codes : 30643859
Credit : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาความเครียดของพืชปลูก

กลไกการตอบสนองในด้านสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อุณหภูมิ ความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ำในดิน แสงสว่าง รังสี และมลพิษที่มีอิทธิพลต่อพืช การปรับตัวของพืช ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ได้รับทั้งในระดับปกติ ต่ำและสูงกว่าปกติ

Course codes : 30643959
Credit : 3(2-3-4)
ชีววิทยาของเฟิน

สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธานระดับวงศ์ บทบาททางนิเวศวิทยา และความสำคัญทางเศรษฐกิจ การสำรวจแหล่งที่อยู่และการเก็บรวบรวมตัวอย่างเฟินในหมวดหมู่ที่สำคัญ และการเพาะขยายพันธุ์เฟิน

Course codes : 30644059
Credit : 3(2-3-4)
เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืชเบื้องต้น

เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืชและความสำคัญต่อพืช วิถีการสังเคราะห์สารทุติยภูมิของพืชและการควบคุม เทคนิควิธีการศึกษาเกี่ยวกับสารทุติยภูมิของพืช การนำสารทุติยภูมิของพืชไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ

Course codes : 30644159
Credit : 3(3-0-6)
หลักสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผัก ผลไม้ และดอกไม้ หลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลผลิต

Course codes : 30644259
Credit : 3(3-0-6)
พืชเศรษฐกิจ

พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมยา พืชเส้นใย รวมทั้งพืชที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะพืชเขตร้อน ถิ่นกำเนิด ชีวประวัติ การกระจายพันธุ์ การนำเอาส่วนต่าง ๆ ของพืชไปใช้

Course codes : 30644359
Credit : 3(2-3-4)
การปลูกพืชไร้ดิน

ความหมายและความสำคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รูปแบบและระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การปลูกและดูแลรักษา สารละลายธาตุอาหารและการจัดการสรละลายธาตุอาหารพืช ตัวอย่างการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แนวทางการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเชิงธุรกิจ และทัศนศึกษาในสถานประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

Course codes : 30645059
Credit : 3(2-3-4)
กีฏวิทยาทางการแพทย์

แมลงที่เป็นต้นเหตุและเป็นพาหะในการนำโรค ที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ โดยเน้นการแพร่และระบาดวิทยาของโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง การป้องกันโรคและการควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มแมลงดูดเลือด ยุง หมัด และเหา และกลุ่มแมลงไม่ดูดเลือด แมลงสาบและแมลงวัน ตลอดจนสัตว์ขาข้ออื่น ๆ ที่นำโรค เห็บและไร วิธีป้องกันและการกำจัด

Course codes : 30645159
Credit : 3(2-3-4)
แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ

หลักกเณฑ์ของกีฏวิทยาทางเศรษฐกิจ บทบาทของแมลงเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษ เครื่องมือและวิธีการศึกษาแมลงเชิงเศรษฐกิจ ชีววทยาและนิเวศวิทยาของแมลงเชิงเศรษฐกิจ

Course codes : 30645259
Credit : 3(2-3-4)
อนุกรมวิธานปลา

กายวิภาค ลักษณะสัณฐานวิทยา และการจัดหมวดหมู่ของปลาที่อยู่ในน่านน้ำและแม่น้ำ ปฏิบัติการเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของปลากลุ่มต่าง ๆ

Course codes : 30645359
Credit : 3(2-3-4)
ปักษีวิทยา

กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเติบโตและชีววิทยาการเจริญ พฤติกรรม นิเวศวิทยา การปรับตัว จุดกำเนิด และวิวัฒนาการของนก ความหลากหลาย การจัดหมู่และการจัดจำแนกนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา วิธีในการศึกษานิเวศวิทยาและการอนุรักษ์นก

Course codes : 30645459
Credit : 3(2-3-4)
วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

ลักษณะทางกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จุดกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภูมิศาสตร์ อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

Course codes : 30645559
Credit : 3(2-3-4)
เอมบริโอโลยี

การเจริญของตัวอ่อนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การสร้างเนื้อเยื่อสามชั้น การพัฒนาทางเพศ การเจริญของเยื่อหุ้มตัวอ่อน รก ส่วนบริเวณคอหอย ใบหน้า โพรงจมูก เพดานปาก ลิ้น ต่อมน้ำลาย ฟัน ระบบไหลเวียนเลือด ช่องว่างในลำตัว กะบังลม ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายและสืบพันธุ์ หู ตา ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ รยางค์ ระบบห่อหุ้มร่างกาย

Course codes : 30645659
Credit : 3(3-0-6)
จุดกำเนิดของลักษณะใหม่ในอาณาจักรสัตว์

จุดกำเนิดของโครงสร้างเซลล์สัตว์ จุดกำเนิดของสัตว์เริ่มแรก จุดกำเนิดของสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อสองชั้น จุดกำเนิดของมีโซเดิร์ม การพัฒนาเป็นเซลล์จำเพาะประเภทต่าง ๆ ในอาณาจักรสัตว์ จุดกำเนิดของดิวเทอโรสโทเมีย จุดกำเนิดของขากรรไกร จุดกำเนิดของการสร้างกระดูกแข็งแบบเอนโดคอนดรอล จุดกำเนิดของรยางค์ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง การเปลี่ยนขึ้นมาอยู่บนบกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จุดกำเนิดของนกจากไดโนเสาร์ จุดกำเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และจุดกำเนิดของมนุษย์

Course codes : 30645759
Credit : 2(2-0-4)
เซลล์ต้นกำเนิด

กระบวนการคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนหนูและมนุษย์ การสร้างเซลล์ต้นกำเนิด การกระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดกลายเป็นเซลล์เฉพาะ การประยุกต์เซลล์ต้นกำเนิดในทางการแพทย์ ปัญหาจรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิด

Course codes : 30647059
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเตรียมดีเอ็นเอ การทำอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซีส พีซีอาร์ การตัดดีเอ็นเอด้วยเรสทริกชันเอนไซม์ การโคลน การคัดเลือกดีเอ็นเอสายผสม การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ การอ่านและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ การใช้งานฐานข้อมูล NCBI

Course codes : 30647159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยปัจจุบันทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

Course codes : 30647259
Credit : 3(3-0-6)
พิษวิทยาเชิงโมเลกุล

แนวคิดพื้นฐานพิษวิทยา บทบาทของเมแทบอลิซึมเฟส 1 และ เฟส 2 ในการเกิดพิษ กรณีศึกษาพิษวิทยา การปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม บทบาทของยีนและโปรตีนในการตอบสนองต่อการเกิดพิษ และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบพิษวิทยา

Course codes : 30647359
Credit : 3(2-3-4)
โปรทีโอมิกส์เบื้องต้น

โปรตีนและโปรทีโอมิกส์ การสกัดและวัดปริมาณโปรตีน การแยกโปรตีนด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟริซิสแบบหนึ่งมิติและสองมิติ การวิเคราะห์ภาพถ่ายโปรตีนจากเจลสองมิติ การใช้แมสสเปกโทรเมทรีสำหรับการศึกษาโปรตีน ชีวสาระสนเทศศาสตร์สำหรับโปรทีโอมิกส์

Course codes : 30647459
Credit : 3(2-3-4)
เทคนิคทางโปรตีน

หลักการและเทคนิคในการวิจัยทางโปรตีน การทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ การหาปริมาณโปรตีน เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันและเจลอิเลคโตรโฟรีซิส

Course codes : 30647559
Credit : 3(3-0-6)
จีโนมิกส์

จีโนมของโปรแคริโอตและยูแคริโอต การวิเคราะห์จีโนม การศึกษายีนในจีโนมทั้งทางตรงและทางย้อนกลับ งานวิจัยในปัจจุบันและเทคโนโลยียุคหลังจีโนมิกส์

Course codes : 30647659
Credit : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ดีเอ็นเอพาหะ เอนไซม์ตัดจำเพาะ วิธีการทรานสฟอรเมชั่น การอ่านลำดับเบส ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ข้อกังวลด้านจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

Course codes : 30648059
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม

พฤติกรรมสัตว์ในแง่ของนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ การปรับตัวทางพฤติกรรมของสัตว์ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางกายภาพ

Course codes : 30648159
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมสัตว์เชิงประยุกต์

พฤติกรรมสัตว์ต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ในสัตว์เลี้ยง สัตว์ในฟาร์ม สัตว์ป่า รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม การเกษตรและการอนุรักษ์

Course codes : 30648259
Credit : 3(3-0-6)
นิเวศพิษวิทยา

เคมีในสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา การประเมินความเสี่ยงของสารพิษ การหมุนเวียนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การสะสมและการย่อยสลายของสารเคมีอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต กลไกการเกิดพิษ ตัวชี้วัดชีวภาพและตัวตรวจวัดชีวภาพ การประเมินและการควบคุมการใช้สารเคมี