ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) (วท.บ. (ชีววิทยา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา * วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544)
อาจารย์ วรนพ สุขภารังษี * Ph.D. (Stem Cell Research)
University of Edinburgh, UK (2558)
อาจารย์ วาสินี พงษ์ประยูร * วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)
อาจารย์ ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร * ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ * Ph.D. (Animal Biology)
University of St Andrews, UK (2555)
รองศาสตราจารย์กันทิมา สุวรรณพงศ์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
อาจารย์จันทรา อินทนนท์ ปร.ด. (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
อาจารย์ จันทิมา ปิยะพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2549)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูตา บุญภักดี Ph.D. (Molecular Biology)
University of Stirling, UK (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงตา จุลศิริกุล ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
อาจารย์ นุชจรินทร์ แกล้วกล้า วท.ม. (สัตววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
อาจารย์ เบญจวรรณ ชิวปรีชา ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2557)
รองศาสตราจารย์ เพียงพักตร์ สุขรักษ์ Ph.D. (Biological Diversity and Ecology)
University of G?ttingen, Germany (2554)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ พระประเสริฐ Ph.D. (Animal and Plant Sciences)
University of Sheffield, UK (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสาตรี คงเจริญสุนทร Ph.D. (Molecular Biology)
University of North Texas, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ Ph.D. (Chemical Engineering)
University of Birmingham, UK (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทิน กิ่งทอง ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.1.2 ภาษาอื่น ๆ

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science)

ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและมหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สำคัญในทะเล ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (Contemporary Scientific Innovation)

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 30211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 1 (Calculus I)

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่างเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ำสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทำเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์

รหัสวิชา : 30211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แคลคูลัส 2 (Calculus II)

ปริพันธ์จำกัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่าของปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กำหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์

รหัสวิชา : 30310159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 1 (Chemistry I)

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี

รหัสวิชา : 30310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมี 2 (Chemistry II)

สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30310359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมี (Chemistry Laboratory)

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30610159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology Laboratory I)

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30810059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 1 (Physics I)

โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 30810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ 2 (Physics II)

ไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

รหัสวิชา : 30810259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 (Introductory Physics Laboratory I)

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

รหัสวิชา : 31220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์ (Elementary Statistics for Science)

ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคกำลังสอง

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 30322059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

พันธะเคมี โครงสร้าง สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติ ทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์และชีวโมเลกุล

รหัสวิชา : 30322159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

การตกผลึก การกลั่น การสกัดกรดเบส การสกัดและโครมาโทกราฟี สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ และปฏิกิริยาเคมีของหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์

รหัสวิชา : 30325059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry)

การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแม่นและความเที่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และการไทเทรตด้วยปฏิกิริยาสะเทิน ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน และปฏิกิริยารีดอกซ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานของสเปกโตร-โฟโตเมทรีและโครมาโทกราฟฟี

รหัสวิชา : 30325159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory)

การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตการตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตรีดอกซ์ สเปกโตรโฟโตเมทรี

รหัสวิชา : 30520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)

หลักการทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การเจริญ และเมตาบอลิสม พันธุกรรม วิธีการควบคุม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับเจ้าบ้าน ความสำคัญของ จุลินทรีย์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข

รหัสวิชา : 30520259
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology Laboratory)

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสีแบคทีเรีย แคปซูลและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การย้อมสีสเปอร์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้อ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ ผลของปัจจัยทางกายภาพต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีและรังสีในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 31231159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
วิธีเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ (Statistical Methods for Sciences)

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับข้อมูลจากแผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์สำหรับประชากรหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และหลายกลุ่ม การประยุกต์วิธีเชิงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ

รหัสวิชา : 31620159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)

ชีวเคมีเบื้องต้น ลักษณะโครงสร้าง และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลเมแทบอลิซึมผสมผสานและการควบคุมกระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกและโปรตีน

รหัสวิชา : 31622159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry Laboratory)

บทนำเกี่ยวกับปฏิบัติการทางด้านชีวเคมีทั่วไป สเปกโทรโฟโตมิตรี คาร์โบไฮเดรท ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรท

2.3.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 30623059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พฤกษศาสตร์ (Botany)

พื้นฐานทั่วไปทางด้านพฤกษศาสตร์ เซลล์และเนื้อเยื่อ กายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ดของพืชดอก อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา วิวัฒนาการของพืชและการนำไปใช้ประโยชน์

รหัสวิชา : 30625059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สัตววิทยา (Zoology)

กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของสัตว์ ตั้งแต่โปรโตซัวจนถึงคอร์เดตชั้นสูง

รหัสวิชา : 30627059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ (Genetics)

ยีนและโครโมโซม การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลักของเมนเดล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์ การกำหนดเพศและพันธุกรรมและพันธุกรรที่เกี่ยวข้องกับเพศ พันธุกรรมหลายอัลลิล พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ พันธุกรรมและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเดียวกันและการทำแผนที่โครโมโซม สารพันธุกรรมและกิจกรรม โครงสร้างและกลไกการควบคุมการทำงานของยีน พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ มิวเตชันในระดับของโครโมโซมและยีน พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร และข้อมูลสารสนเทศทางพันธุศาสตร์

รหัสวิชา : 30627159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ (Genetic Laboratory)

ลักษณะทางพันธุกรรมและการแปรผัน โครโมโซม การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิส การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส พันธุกรรมตามหลักของเมนเดล ความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์และการทดสอบไค-สแควร์ การกระจายตัวแบบโนเมียล พันธุกรรมที่ฟีโนไทพ์ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนของเมนเดล กรดนิวคลิอิคและกิจกรรม เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล การกำหนดเพศและพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ ลิงเกจครอสซิงโอเวอร์และการทำแผนที่ยีน การทำคาริโอไทพ์ และการวิเคราะห์รูปแบบโครโมโซมในไมโอซิสมิวเตชัน การวิเคราะห์พงศาวลีของมนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากร และสมดุลของฮาร์ดี-ไวเบอร์ก

รหัสวิชา : 30631059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีววิทยาของเซลล์ 1 (Cell Biology I)

หลักและวิธีการการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กล้องจุลทรรศน์ แบบต่าง ๆ ทั้งกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน การศึกษาชีววิทยาของเซลล์โดยวิธีการทางชีวเคมี วิธีการทางกายวิภาค หลักและวิธีการอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ ยีนและเซลล์เทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ การปฏิสนธิในหลอดทดลองและการย้ายฝากตัวอ่อน และถึงเทคโนโลยีสเต็มเซลล์

รหัสวิชา : 30631159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีววิทยาของเซลล์ 2 (Cell Biology II)

องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์สัตว์และเซลล์พืชในระดับโมเลกุล เยื่อหุ้มเซลลล์ ไซโตพลาสซึม ไมโตคอนเดีย และการสร้างพลังงาน คลอโรพลาสต์และการสังเคราะห์แสง องค์ประกอบ โครงสร้าง และหน้าที่ของนิวเคลียสและออกาเนลล์อื่น ๆ โครงสร้างค้ำจุนเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์ กิจกรรมของเซลล์ การส่งสัญญาณ การเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 30631259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
เครื่องมือในงานวิจัยเชิงชีววิทยา (Instrumentation in Biological Researc)

พื้นฐานหลักการทำงานของเครื่องมือสำหรับการทดลองและการวิจัยทางชีววิทยาความปลอดภัย การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยา

รหัสวิชา : 30631359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาการเจริญ (Developmental Biology)

หลักการพื้นฐานของชีววิทยาการเจริญ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญในระยะเริ่มแรกของตัวอ่อนสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การควบคุมในระดับยีนทางการเจริญ ชีววิทยาการเจริญของพืช วัฏจักรเซลล์ โปรแกรมการตายของเซลล์ และมะเร็ง

รหัสวิชา : 30637059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology)

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ ออร์กาไนเซซันของยีนและจีโนม โครงสร้างและการแสดงออกของยีนสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาโมเลกุลในระดับยีนและโปรตีน โคลนนิ่ง และการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รหัสวิชา : 30638059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยา (Ecology)

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศ พลังงานในระบบนิเวศ อัตราการผลิต วัฏจักรชีวธรณีเคมี ปัจจัยจำกัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาประชากร สังคมของสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศแหล่งน้ำ มลพิษสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและชีววิทยาการอนุรักษ์

รหัสวิชา : 30638159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (Ecology Laboratory)

ปฏิบัติการและปฏิบัติการภาคสนามเบื้องต้นทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศจำลอง อัตราการผลิตปฐมภูมิ อิทธิพลของปัจจัยจำกัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโตของประชากร การกระจายของประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศแหล่งน้ำ

รหัสวิชา : 30641059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักวิวัฒนาการ (Principles of Evolution)

กลไกการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในระดับโมเลกุล กำเนิดของพืชและสัตว์ ความเป็นไปในอดีตโดยอาศัยหลักฐานทางซากดึกดำบรรพ์ ทิศทางและอัตราการเกิดวิวัฒนาการ การปรับตัวและกลไกการปรับตัวแบบต่าง ๆ การเกิดสปีชีส์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา การแก่งแย่ง วิวัฒนาการร่วม การคัดเลือก วิวัฒนาการของสัตว์ วิวัฒนาการของมนุษย์ และวิวัฒนาการของพืช

รหัสวิชา : 30649059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางชีววิทยา (Seminar in Biology)

กระบวนการวิจัยทางชีววิทยา เทคนิคการค้นคว้ารายงานวิจัยจากอินเทอร์เน็ตและห้องสมุด การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์ การเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเพื่อการอภิปราย

2.3.2.1 สายพฤกษศาสตร์

รหัสวิชา : 30633059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

โครงสร้างพืชและหน้าที่ทางสรีรวิทยา ความสำคัญของน้ำที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพืชชั้นสูง โดยเน้นถึงเมแทบอลิซึมของสารอินทรีย์ การสังเคราะห์แสง การหายใจ การลำเลียงน้ำและสารอินทรีย์ บทบาทของธาตุอาหาร การเจริญเติบโตและวิวัฒนาการของพืช การควบคุมการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม

รหัสวิชา : 30633159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สัณฐานวิทยาของพืช (Plant Morphology)

โครงสร้าง การจำแนก วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา วงจรชีวิต พัฒนาการ และความสำคัญทางเศรษฐกิจของพืชกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะพืชที่พบมาในประเทศไทย รวมทั้งสาหร่าย ไบรโอไฟต์ และพืชที่มีท่อลำเลียง

รหัสวิชา : 30633259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กายวิภาคศาสตร์ของพืช (Plant Anatomy)

จุลทรรศน์ลักษณะโครงสร้างของพืชมีท่อลำเลียง โดยเน้นเซลล์ ออร์แกเนลล์ เนื้อเยื่อ ระบบเนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืชมีท่อลำเลียง ลักษณะ หน้าที่ การจัดเรียงตัว การเจริญเติบโต และวิวัฒนาการ เน้นพืชมีดอก

รหัสวิชา : 30633359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy)

ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธานพืช อนุกรมวิธานพืชในประเทศไทย หลักการอนุกรมวิธานพืช ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชและตัวอย่างพืชในแต่ละวงศ์ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

รหัสวิชา : 30633459
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช (Plant Taxonomy Laboratory)

การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ เอกสารทางอนุกรมวิธานพืช ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชและตัวอย่างพืชในแต่ละวงศ์ที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

รหัสวิชา : 30633559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาของพืช (Plant Ecology)

พื้นฐานของสังคมพืช และความสัมพันธ์ระหว่างถิ่นที่อาศัย รวมทั้งการแพร่กระจายของประชากรพืช แนวความคิดเรื่องโครงสร้าง ถิ่นที่อาศัย รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ควบคุม และการศึกษานอกสถานที่

2.3.2.2 สายสัตววิทยา

รหัสวิชา : 30635059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของสัตว์ (Animal Physiology)

โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กระบวนการย่อยอาหาร การหายใจ การหมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ระบบประสาท การรับรู้ ระบบสมดุลของร่างกาย และระบบต่อมไร้ท่อ

รหัสวิชา : 30635159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate Zoology)

รูปร่าง โครงสร้าง สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และอนุกรมวิธานของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่โปรโตซัวถึงคอร์เดตชั้นต่ำ การจัดจำแนกหมวดหมู่อย่างละเอียดในแต่ละไฟลัม ความสัมพันธ์กันในแง่วิวัฒนาการ ปฏิบัติการผ่าตัดบางชนิด การเก็บตัวอย่าง และศึกษานอกสถานที่

รหัสวิชา : 30635259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Zoology)

การเปรียบเทียบโครงสร้างทางสัณฐานวิทยาและระบบอวัยวะของสัตว์มีกระดูกสันหลังตามสายวิวัฒนาการ โดยเปรียบเทียบระหว่างลักษณะและหน้าที่ดั้งเดิมและลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดจำแนกหมวดหมู่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

รหัสวิชา : 30635359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
มิญชวิทยา (Histology)

โครงสร้างและคุณสมบัติของเซลล์ เยื่อบุผิว เยื่อเกี่ยวพัน กระดูกอ่อน กระดูกแข็ง เลือด และการสร้างเม็ดเลือด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท ตลอดจนโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง

รหัสวิชา : 30635459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อนุกรมวิธานสัตว์ (Animal Taxonomy)

หลักทั่วไปในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ หลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อและการใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ความรู้ขั้นต้นในการจำแนกชนิดของสัตว์ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการและความเกี่ยวข้องกับชีววิทยาในแขนงอื่น ๆ

รหัสวิชา : 30635559
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการอนุกรมวิธานสัตว์ (Animal Taxonomy Laboratory)

หลักปฏิบัติทั่วไปในการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ การจัดจำแนกและการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ความรู้ขั้นตอนในการจำแนกชนิดของสัตว์ และความเกี่ยวข้องกับชีววิทยาและศาสตร์ในแขนงวิชาอื่น ๆ

2.3.2.3 สายชีววิทยาทั่วไป

รหัสวิชา : 30631459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ (Plant and Animal Biotechnology)

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช การโคลนยีนพืช การเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ เพื่อการขยายพันธุ์ ตลอดจนการเก็บรักษาพันธุ์พืช หลักการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การใช้ประโยชน์จากการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ โมโนโคลนอลแอนติบอดี พันธุวิศวกรรม การถ่ายฝากยีนในสิ่งมีชีวิต การโคลนยีนในเซลล์สัตว์ และการรักษายีนที่ผิดปกติ

รหัสวิชา : 30631559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักอนุกรมวิธาน (Principles of Taxonomy)

ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ หลักการอนุกรมวิธานพืชและสัตว์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสัตว์และตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มต่าง ๆ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสมาชิกของวงศ์พืชที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

รหัสวิชา : 30631659
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการหลักอนุกรมวิธาน (Principles of TaxonomyLaboratory)

การจัดทำตัวอย่างสัตว์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสัตว์และตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มต่าง ๆ การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้ เอกสารทางอนุกรมวิธานพืช ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของวงศ์พืชที่มีการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย

รหัสวิชา : 30633059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)

โครงสร้างพืชและหน้าที่ทางสรีรวิทยา ความสำคัญของน้ำที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของพืช กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพืชชั้นสูง โดยเน้นถึงเมแทบอลิซึมของสารอินทรีย์ การสังเคราะห์แสง การหายใจ การลำเลียงน้ำและสารอินทรีย์ บทบาทของธาตุอาหาร การเจริญเติบโตและวิวัฒนาการของพืช การควบคุมการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม

รหัสวิชา : 30635059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของสัตว์ (Animal Physiology)

โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กระบวนการย่อยอาหาร การหายใจ การหมุนเวียนโลหิต กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ระบบประสาท การรับรู้ ระบบสมดุลของร่างกาย และระบบต่อมไร้ท่อ

2.3.3.1 ฝึกงาน

รหัสวิชา : 30649159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา (Research Project in Biology)

หลักพื้นฐานและวิธีการทำโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของโครงงาน การค้นคว้าและดำเนินงานทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนและการนำเสนอโครงงานทางชีววิทยา

รหัสวิชา : 30649259
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
ฝึกงาน (Professional Training)

การฝึกงานในสถานประกอบการในส่วนราชการ สถานที่เอกชน ศูนย์วิจัยหรือองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

2.3.3.2 สหกิจศึกษา

รหัสวิชา : 30130159
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-cooperative Education)

การเตรียมตัวก่อนสหกิจศึกษา หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน

รหัสวิชา : 30649159
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
โครงงานวิจัยทางชีววิทยา (Research Project in Biology)

หลักพื้นฐานและวิธีการทำโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบของโครงงาน การค้นคว้าและดำเนินงานทดลองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนและการนำเสนอโครงงานทางชีววิทยา

รหัสวิชา : 30649559
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

การฝึกปฏิบัติงานด้านชีววิทยาในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน

2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 30621259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาเพื่อเกษตรอินทรีย์ (Biology for Organic Agriculture)

การจัดการเกษตรอินทรีย์โดยใช้หลักทางชีววิทยาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานความต้องการผลิตอาหารปลอดภัย การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและสังคมคาร์บอนต่ำ

รหัสวิชา : 30631759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยา (Selected Topics in Biology)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางชีววิทยา โดยเน้นเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่

รหัสวิชา : 30631859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยาของเซลล์ (Selected Topics in Cell Biolog)

ความรู้ใหม่ ๆ ทางชีววิทยาของเซลล์และการนำไปประยุกต์

รหัสวิชา : 30631959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคทางชีววิทยา (Biotechniques)

เทคนิคทางชีววิทยาสำหรับการรักษาสภาพตัวอย่างพืชและสัตว์ทั้งโดยวิธีแบบเปียกและแบบแห้ง เทคนิคสำหรับการรักษาสภาพโครงสร้างจำเพาะของพืชและสัตว์ เทคนิคสำหรับการทำสไลด์ถาวรของพืช โปรโตซัว และปรสิต เทคนิคพื้นฐานในการถ่ายรูปตัวอย่างพืชและสัตว์ทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 30632059
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
ไมโครเทคนิค (Microtechniques)

การเตรียมสไลด์ไม่ถาวรและสไลด์ถาวรจากเนื้อเยื่อสัตว์และเนื้อเยื่อพืชเพื่อศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

รหัสวิชา : 30632159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลกายวิภาคเคมี (Histochemistry)

การตรวจหาส่วนประกอบทางเคมีและเอนไซม์ต่าง ๆ ของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ การบอกตำแหน่งของสารเคมีและเอนไซม์ ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อของสัตว์

รหัสวิชา : 30632259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ภาพทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustration)

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพและถ่ายภาพในงานทางวิทยาศาสตร์ครอบคลุมทั้งระดับมหภาคและจุลภาค

รหัสวิชา : 30632359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การอนุรักษ์สภาพตัวอย่างสัตว์ (Animal Taxidermy)

หลักทฤษฎีและปฏิบัติในการรักษาสภาพตัวอย่างสัตว์ในน้ำยาเคมีและการทำสตัฟฟ์ รวมถึงการทำโครงกระดูกสัตว์ เทคนิคการเตรียมโครงสร้างต่าง ๆ ของตัวอย่างสัตว์ การผ่าตัดตัวอย่างสัตว์เพื่อศึกษาระบบโครงสร้างภายใน การดองใส การเก็บรวบรวมสัตว์เพื่อการศึกษาด้านอนุกรมวิธาน และการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์

รหัสวิชา : 30632459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการควบคุมโดยชีววิธี (Principles of Biological Control)

การควบคุมประชากรของศัตรูพืชและศัตรูสัตว์ โดยอาศัยหลักการสมดุลย์ของธรรมชาติ ชีววิทยาของตัวให้อาศัย และศัตรูธรรมชาติ

รหัสวิชา : 30632559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาพาหะนำโรค (Vector Biology)

ชีววิทยาพาหะนำโรค แมลง เห็บ และหอยฝาเดียว ในคน โดยให้ความสำคัญในการควบคุมการแพร่กระจายของสัตว์เหล่านี้

รหัสวิชา : 30632659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุลชีววิทยาเพื่อสุขภาพ (Microbiology for Health Care)

จุลชีววิทยาไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อสุขภาพ ผลกระทบของจุลินทรีย์ต่อสุขภาพและอนามัย สารพิษจากเชื้อราและแบคทีเรีย สารก่อมะเร็งและสารก่อการกลายพันธุ์ โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่จากจุลินทรีย์และการควบคุม การป้องกันและวิธีการตรวจสอบโรคแนวใหม่ การสร้างวัคซีนป้องกันโรค การนำจุลินทรีย์และผลผลิตจากจุลินทรีย์ไปประยุกต์ทางธรรมชาติบำบัด เพื่อรักษาโรค และเทคโนโลยีชีวภาพจากจุลินทรีย์

รหัสวิชา : 30632759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (Medical Biotechnology)

ขอบเขตของงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ การใช้ประโยชน์ของระบบชีวภาพเพื่อสร้างผลผลิตการโคลนทางการแพทย์ การสร้างผลผลิตจากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์เพื่อการแพทย์ โมโนโคลนอลแอนติบอดีและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 30632859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา (English for Biology)

คำศัพท์ทางเซลล์วิทยา ชีวโมเลกุล เนื้อเยื่อวิทยา วิวัฒนาการ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง นิเวศวิทยา และพืช การอ่าน การเขียน และการนำเสนอวารสารวิจัย การจัดทำแผนภาพทางวิทยาศาสตร์และโปสเตอร์นำเสนองานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 30635659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรโตซูโอโลยีทั่วไป (General Protozoology)

โครงสร้าง หน้าที่ อนุกรมวิธานและการจัดจำแนกหมวดหมู่ และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของโปรโตซัว โดยเน้นในโปรโตซัวที่ดำรงชีวิตอย่างอิสระ

รหัสวิชา : 30635759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ปรสิตวิทยาทั่วไป (General Parasitology)

โครงสร้างและหน้าที่ สัณฐานวิทยา การสืบพันธุ์ วงชีวิต และการจัดจำแนกหมวดหมู่ของปรสิต

รหัสวิชา : 30635859
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กีฏวิทยาทั่วไป (General Entomology)

ความรู้เบื้องต้นทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพัฒนาการของแมลง การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา และการจัดจำแนกหมวดหมู่ของแมลง ความสำคัญของแมลงในระบบนิเวศและบทบาทการเป็นสัตว์ต้นแบบของการทดลอ

รหัสวิชา : 30635959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สังขวิทยาทั่วไป (General Malacology)

ชนิดของหอยทั้งที่อยู่บนบก ในน้ำจืด และในทะเล กายวิภาค การเจริญเติบโต การจัดหมวดหมู่ การเคลื่อนที่ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และความสำคัญทางเศรษฐกิจของหอยและหมึก

รหัสวิชา : 30638259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การปฏิบัติภาคสนามทางชีววิทยา (Practical Field in Biology)

หลักการเชิงทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติภาคสนามทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยา รวมทั้งการปฏิบัติภาคสนามที่เป็นระบบ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง การนำเสนอผลการปฏิบัติภาคสนาม

รหัสวิชา : 30638359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ (Wetlands and Management)

ลักษณะนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ระบบการจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ องค์ประกอบและลักษณะทางนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ลักษณะของพืชและสัตว์ การถ่ายทอดพลังพลังและการหมุนเวียนสารอาหาร บทบาทและคุณค่าที่สำคัญ สาเหตุของการเสื่อมโทรมและการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำ แนวทางหลักและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

รหัสวิชา : 30638459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Conservation)

แนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ แนวทางการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่า และวิธีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 30638559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดความหลากหลายทางชีวภาพ (Measuring Biological Diversity)

นิเวศวิทยาต่อการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการจัดการการอนุรักษ์และนโยบาย ตัวชี้วัดความหลากชนิด ดัชนีชี้วัดความหลากชนิด รูปแบบของความหลากหลายทางชนิด โมเดลเกี่ยวกับความชุกชุมของชนิด การประเมินความมากชนิด รูปแบบของระดับความหาง่ายและความหายากของชนิด

รหัสวิชา : 30638659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีวภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Biogeography)

ประวัติศาสตร์ของชีวภูมิศาสตร์ รูปแบบการกระจายพันธุ์และการจัดจำแนกทางชีวภูมิศาสตร์ เกาะและชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ ผลกระทบทางธรณีวิทยา วิวัฒนาการ และมนุษย์ต่อชีวภูมิศาสตร์ รูปแบบทางนิเวศวิทยาและประเภทของการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การสร้างความแตกแยกแก่ถิ่นฐานธรรมชาติ

รหัสวิชา : 30638759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)

หลักการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม ระบบประสาทและฮอร์โมนกับการการเกิดพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรู้ การคัดเลือกทางเพศและระบการผสมพันธุ์ คินชิพ พฤติกรรมการหาอาหาร การสื่อสาร การเลือกที่อยู่อาศัย การป้องกันอาณาเขต การอพยพ พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมทางสังคม การเลี้ยงดูตัวอ่อนและพฤติกรรมของมนุษย์

รหัสวิชา : 30641159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioindustry)

อุตสาหกรรมทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและผลิตภัณฑ์ใหม่จากจุลินทรีย์ พืช และ สัตว์ เคมีชีวภาพและเมตาโบลิซึมการสังเคราะห์ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม ทั้งการสกัดจากวัสดุชีวภาพ และการเพาะเลี้ยงเซลล์ การใช้สับสเตรทและการสร้างผลิตภัณฑ์ หลักวิศวกรรมอุตสาหกรรมชีวภาพที่สำคัญ หน่วยปฏิบัติการสำหรับแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การออกแบบกระบวนการ และเศรษฐสาสตร์ในงานอุตสาหกรรมชีวภาพ

รหัสวิชา : 30641259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิศวกรรมชีวเคมีและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีชีวภาพ (Biochemical and Bioreaction Engineering)

3 (2-3-4) เซลล์ เคมีชีวภาพ และเมตาโบลิซึม เอนไซม์ไคเนติกและการประยุกต์ใช้ มวลสารสัมพันธ์และเมแทบอลิซึม จลนศาสตร์การเจริญและการตายของจุลินทรีย์ การทำให้ปราศจากเชื้อ จลนศาสตร์ของการใช้สับสเตรทและการสร้างผลิตภัณฑ์ ปรากฏการถ่ายโอนมวลสารในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ รูปแบบและระบบการทำงานของปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ วิศวกรรมเมแทบอลิซึม เครื่องมือการวัดและการควบคุมกระบวนการ เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30641359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Principles of Bioprocess Engineering)

อุณหพลศาสตร์ของเมทาโบลิซึม สมดุลมวลสาร และมวลสารสัมพันธ์ของเมทาบอลิซึม สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานแบบไม่คงตัว รีโอโลจีและการไหลของ ๆ เหลว การให้อากาศและการกวนผสม คุณสมบัติของของเหลวในการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต การถ่ายโอนมวลสาร การส่งผ่านมวลสารระหว่างก๊าซ-ของเหลว การถ่ายโอนความร้อน ปฏิกิริยาเอกพันธุ์ ปฏิกิริยาทวิพันธุ์ วิศวกรรมปฏิกรณ์ชีวภาพและการออกแบบทางกล การแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การขยายขนาดและการย่อขนาดปฏิกรณ์ชีวภาพ และการขยายขนาดหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ในกระบวนการของงานวิศวกรรมชีวภาพ

รหัสวิชา : 30641459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกแบบกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Process Design in Biotechnology)

การออกแบบกระบวนการผลิตสารชีวภาพเริ่มตั้งแต่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ขนาดและส่วนแบ่งการตลาดขนาดของการผลิตการออกแบบและเลือกขั้นตอนกระบวนการ ทำสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานทั้งกระบวนการและรอบหน่วยเครื่องมือ การออกแบบกลไกเครื่องมือการออกแบบรายละเอียดการทำงาน อุปกรณ์ และการสร้างการออกแบบระบบควบคุม การออกแบบระบบความปลอดภัยและเศรษฐศาสตร์

รหัสวิชา : 30643059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาของพืชน้ำ (Aquatic Plants)

พฤกษศาสตร์ทั่วไป นิเวศวิทยา การสืบพันธุ์ การกระจายพันธุ์ อนุกรมวิธาน รวมทั้งความสำคัญทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นในน้ำ โดยเฉพาะไม้ดอกท้องถิ่น

รหัสวิชา : 30643159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สาหร่ายวิทยา (Phycology)

สาหร่ายน้ำจืดและสาหร่ายทะเล สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน บทบาทของนิเวศวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐกิจ การสำรวจแหล่งที่อยู่และการเก็บรวบรวมตัวอย่างสาหร่ายที่สำคัญ

รหัสวิชา : 30643259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ไบรโอโลยี (Bryology)

การจัดจำแนก การระบุชนิด สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ตามเขตภูมิศาสตร์ของไบรโอไฟต์

รหัสวิชา : 30643359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พืชสำหรับชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Plants for Life and Environment)

พืชในชีวิตประจำวันมนุษย์ในแง่อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร สุคนธบำบัด พืชกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม บำบัดน้ำเสีย ไม้ประดับและการตกแต่งสวน โครงสร้างเนื้อไม้ คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากไม้

รหัสวิชา : 30643459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth and Development)

กระบวนการเจริญเติบโตในแต่ละส่วนและระยะของพืช ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ผนังเซลล์ โครงสร้าง การสร้างและการขยายขนาด การงอกและการพักตัวของเมล็ด การเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การตอบสนองของพืชต่อสัญญาณภายในและภายนอก

รหัสวิชา : 30643559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)

หลักการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งการนำเอาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช งานด้านโรคพืช เภสัชวิทยา รวมทั้งงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม

รหัสวิชา : 30643659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พืชสมุนไพรทั่วไป (General Medicinal Plants)

พืชสมุนไพร ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์พืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์ทางเภสัชวิทยา วิธีปลูกและการขยายพันธุ์

รหัสวิชา : 30643759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สารควบคุมการเจริญเติบโตชองพืช (Plant Growth Regulators)

การค้นพบ แนวคิดพื้นฐาน โครงสร้าง การสังเคราะห์ การเคลื่อนย้าย บทบาททางสรีรวิทยา กลไกการทำงานในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมและสารกระตุ้นการเจริญเติบโตในการเกษตร

รหัสวิชา : 30643859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาความเครียดของพืชปลูก (Plant and Crop Stress)

กลไกการตอบสนองในด้านสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของพืชต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อุณหภูมิ ความชื้น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ำในดิน แสงสว่าง รังสี และมลพิษที่มีอิทธิพลต่อพืช การปรับตัวของพืช ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ได้รับทั้งในระดับปกติ ต่ำและสูงกว่าปกติ

รหัสวิชา : 30643959
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาของเฟิน (Fern Biology)

สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธานระดับวงศ์ บทบาททางนิเวศวิทยา และความสำคัญทางเศรษฐกิจ การสำรวจแหล่งที่อยู่และการเก็บรวบรวมตัวอย่างเฟินในหมวดหมู่ที่สำคัญ และการเพาะขยายพันธุ์เฟิน

รหัสวิชา : 30644059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืชเบื้องต้น (Introduction to Plant Secondary Metabolism)

เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืชและความสำคัญต่อพืช วิถีการสังเคราะห์สารทุติยภูมิของพืชและการควบคุม เทคนิควิธีการศึกษาเกี่ยวกับสารทุติยภูมิของพืช การนำสารทุติยภูมิของพืชไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 30644159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว (Principles of Postharvest Physiology)

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผัก ผลไม้ และดอกไม้ หลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลผลิต

รหัสวิชา : 30644259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พืชเศรษฐกิจ (Economic Crops)

พืชที่ใช้เป็นอาหาร พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมยา พืชเส้นใย รวมทั้งพืชที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะพืชเขตร้อน ถิ่นกำเนิด ชีวประวัติ การกระจายพันธุ์ การนำเอาส่วนต่าง ๆ ของพืชไปใช้

รหัสวิชา : 30644359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การปลูกพืชไร้ดิน (Soiless Culture)

ความหมายและความสำคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รูปแบบและระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การปลูกและดูแลรักษา สารละลายธาตุอาหารและการจัดการสรละลายธาตุอาหารพืช ตัวอย่างการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน แนวทางการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเชิงธุรกิจ และทัศนศึกษาในสถานประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

รหัสวิชา : 30645059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กีฏวิทยาทางการแพทย์ (Medical Entomology)

แมลงที่เป็นต้นเหตุและเป็นพาหะในการนำโรค ที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ โดยเน้นการแพร่และระบาดวิทยาของโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยง การป้องกันโรคและการควบคุม โดยเฉพาะกลุ่มแมลงดูดเลือด ยุง หมัด และเหา และกลุ่มแมลงไม่ดูดเลือด แมลงสาบและแมลงวัน ตลอดจนสัตว์ขาข้ออื่น ๆ ที่นำโรค เห็บและไร วิธีป้องกันและการกำจัด

รหัสวิชา : 30645159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
แมลงสำคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology)

หลักกเณฑ์ของกีฏวิทยาทางเศรษฐกิจ บทบาทของแมลงเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษ เครื่องมือและวิธีการศึกษาแมลงเชิงเศรษฐกิจ ชีววทยาและนิเวศวิทยาของแมลงเชิงเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 30645259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
อนุกรมวิธานปลา (Fish Taxonomy)

กายวิภาค ลักษณะสัณฐานวิทยา และการจัดหมวดหมู่ของปลาที่อยู่ในน่านน้ำและแม่น้ำ ปฏิบัติการเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของปลากลุ่มต่าง ๆ

รหัสวิชา : 30645359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ปักษีวิทยา (Ornithology)

กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเติบโตและชีววิทยาการเจริญ พฤติกรรม นิเวศวิทยา การปรับตัว จุดกำเนิด และวิวัฒนาการของนก ความหลากหลาย การจัดหมู่และการจัดจำแนกนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา วิธีในการศึกษานิเวศวิทยาและการอนุรักษ์นก

รหัสวิชา : 30645459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (Mammalogy)

ลักษณะทางกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม จุดกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีวภูมิศาสตร์ อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

รหัสวิชา : 30645559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เอมบริโอโลยี (Embryology)

การเจริญของตัวอ่อนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง การสร้างเนื้อเยื่อสามชั้น การพัฒนาทางเพศ การเจริญของเยื่อหุ้มตัวอ่อน รก ส่วนบริเวณคอหอย ใบหน้า โพรงจมูก เพดานปาก ลิ้น ต่อมน้ำลาย ฟัน ระบบไหลเวียนเลือด ช่องว่างในลำตัว กะบังลม ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายและสืบพันธุ์ หู ตา ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ รยางค์ ระบบห่อหุ้มร่างกาย

รหัสวิชา : 30645659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จุดกำเนิดของลักษณะใหม่ในอาณาจักรสัตว์ (Origin of Novelties in Animal Kingdom)

จุดกำเนิดของโครงสร้างเซลล์สัตว์ จุดกำเนิดของสัตว์เริ่มแรก จุดกำเนิดของสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อสองชั้น จุดกำเนิดของมีโซเดิร์ม การพัฒนาเป็นเซลล์จำเพาะประเภทต่าง ๆ ในอาณาจักรสัตว์ จุดกำเนิดของดิวเทอโรสโทเมีย จุดกำเนิดของขากรรไกร จุดกำเนิดของการสร้างกระดูกแข็งแบบเอนโดคอนดรอล จุดกำเนิดของรยางค์ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง การเปลี่ยนขึ้นมาอยู่บนบกของสัตว์มีกระดูกสันหลัง จุดกำเนิดของนกจากไดโนเสาร์ จุดกำเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และจุดกำเนิดของมนุษย์

รหัสวิชา : 30645759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells)

กระบวนการคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนหนูและมนุษย์ การสร้างเซลล์ต้นกำเนิด การกระตุ้นให้เซลล์ต้นกำเนิดกลายเป็นเซลล์เฉพาะ การประยุกต์เซลล์ต้นกำเนิดในทางการแพทย์ ปัญหาจรรยาบรรณเกี่ยวกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิด

รหัสวิชา : 30647059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (Techniques in Molecular Biology)

หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การเตรียมดีเอ็นเอ การทำอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซีส พีซีอาร์ การตัดดีเอ็นเอด้วยเรสทริกชันเอนไซม์ การโคลน การคัดเลือกดีเอ็นเอสายผสม การสกัดพลาสมิดดีเอ็นเอ การอ่านและวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ การใช้งานฐานข้อมูล NCBI

รหัสวิชา : 30647159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (Selected Topics in Molecular Biology)

ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยปัจจุบันทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

รหัสวิชา : 30647259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พิษวิทยาเชิงโมเลกุล (Molecular Toxicology)

แนวคิดพื้นฐานพิษวิทยา บทบาทของเมแทบอลิซึมเฟส 1 และ เฟส 2 ในการเกิดพิษ กรณีศึกษาพิษวิทยา การปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม บทบาทของยีนและโปรตีนในการตอบสนองต่อการเกิดพิษ และเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบพิษวิทยา

รหัสวิชา : 30647359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรทีโอมิกส์เบื้องต้น (Introduction to Proteomics)

โปรตีนและโปรทีโอมิกส์ การสกัดและวัดปริมาณโปรตีน การแยกโปรตีนด้วยเทคนิคเจลอิเล็กโทรโฟริซิสแบบหนึ่งมิติและสองมิติ การวิเคราะห์ภาพถ่ายโปรตีนจากเจลสองมิติ การใช้แมสสเปกโทรเมทรีสำหรับการศึกษาโปรตีน ชีวสาระสนเทศศาสตร์สำหรับโปรทีโอมิกส์

รหัสวิชา : 30647459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคนิคทางโปรตีน (Protein Techniques)

หลักการและเทคนิคในการวิจัยทางโปรตีน การทำโปรตีนให้บริสุทธิ์ การหาปริมาณโปรตีน เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้มกันและเจลอิเลคโตรโฟรีซิส

รหัสวิชา : 30647559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จีโนมิกส์ (Genomics)

จีโนมของโปรแคริโอตและยูแคริโอต การวิเคราะห์จีโนม การศึกษายีนในจีโนมทั้งทางตรงและทางย้อนกลับ งานวิจัยในปัจจุบันและเทคโนโลยียุคหลังจีโนมิกส์

รหัสวิชา : 30647659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ (DNA Technolog)

เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ดีเอ็นเอพาหะ เอนไซม์ตัดจำเพาะ วิธีการทรานสฟอรเมชั่น การอ่านลำดับเบส ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ข้อกังวลด้านจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

รหัสวิชา : 30648059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Ecology)

พฤติกรรมสัตว์ในแง่ของนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ การปรับตัวทางพฤติกรรมของสัตว์ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางกายภาพ

รหัสวิชา : 30648159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมสัตว์เชิงประยุกต์ (Applied Animal Behavior)

พฤติกรรมสัตว์ต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ในสัตว์เลี้ยง สัตว์ในฟาร์ม สัตว์ป่า รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม การเกษตรและการอนุรักษ์

รหัสวิชา : 30648259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศพิษวิทยา (Ecotoxicology)

เคมีในสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา การประเมินความเสี่ยงของสารพิษ การหมุนเวียนของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การสะสมและการย่อยสลายของสารเคมีอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต กลไกการเกิดพิษ ตัวชี้วัดชีวภาพและตัวตรวจวัดชีวภาพ การประเมินและการควบคุมการใช้สารเคมี