ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์จันทรา อินทนนท์ * ปร.ด. (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูตา บุญภักดี * Ph.D. (Molecular Biology)
University of Stirling, UK (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงตา จุลศิริกุล * ปร.ด. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ * Ph.D. (Chemical Engineering)
The University of Birmingham, UK (2544)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30669159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 (Seminar in Biological Sciences I)

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30669259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 (Seminar in Biological Sciences II)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

2 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 30669859
หน่วยกิต : 36(0-72-36)
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1) (Thesis)

การวางแผน การค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ใหม่ การดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อวิจัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมการวิจัย

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 30650159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Instrumentation in Biological Sciences)

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การดูแลและการรักษา เครื่องมือปฏิบัติการพื้นฐาน เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปี กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวิจัยทางด้านโครมาโทกราฟี เครื่องมือที่ใช้ในงานทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล และปฏิกรณ์ชีวภาพ

รหัสวิชา : 30650259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
จรรยาบรรณการวิจัย (Research Ethics)

จรรยาบรรณการวิจัย จรรยาบรรณสำหรับการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

รหัสวิชา : 30650359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Advanced Analytical Statistics for Biological Sciences)

สถิติเชิงพรรณนา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ การสุ่มตัว อย่างจากประชากรที่มีจำนวนจํากัด การแจกแจงตัวอย่าง การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดลอง แบบแผนการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การประยุกต์กับวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

รหัสวิชา : 30669159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 (Seminar in Biological Sciences I)

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน รายงาน นำเสนอ และอภิปรายการค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพโดยค้นคว้าจากวารสารทางวิชาการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30669259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 (Seminar in Biological Sciences II)

การนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รายงานและนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นปัจจุบัน

1.1 หมวดวิชาบังคับเลือก

รหัสวิชา : 30650459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล (Cell and Molecular Biology)

เซลล์และจีโนม ดีเอ็นเอและโครโมโซม การจำลอง การซ่อมแซมและการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนดีเอ็นเอ กลไกทางพันธุศาสตร์จากดีเอ็นเอสู่โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคระดับโมเลกุล เทคนิคการมองเห็นเซลล์ โครงสร้างของเยื่อหุ้มและการขนส่ง โครงร่างของเซลล์ องค์ประกอบภายในเซลล์ การคัดแยกและขนส่งโปรตีน การแปลงพลังงาน การเชื่อมต่อและติดกันของเซลล์ เมทริกซ์ภายนอกเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ วัฏจักรเซลล์ ระบบการตายของเซลล์ เซลล์มะเร็ง เซลล์ต้นกำเนิด เซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ

รหัสวิชา : 30650559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการทางวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา (Principles of Evolution and Ecology)

หลักการที่สำคัญทางวิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา การคัดเลือกตามธรรมชาติตามทฤษฏีของดาร์วิน วิวัฒนาการของประชากร วิวัฒนาการของสปีซีส์ วิวัฒนาการชาติพันธุ์ วิวัฒนาการร่วม นิเวศวิทยาประชากร ปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญภายในและระหว่างชนิด นิเวศวิทยาระดับประชาคมสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ กรณีศึกษาที่ทันสมัยทางวิวัฒนาการ และนิเวศวิทยา

รหัสวิชา : 30650659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เมแทบอลิซึมและกระบวนการชีวภาพ (Metabolism and Bioprocessing)

สารชีวโมเลกุล จลนศาสตร์ของเอนไซม์และการควบคุม วิถีเมแทบอลิซึมในสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และกระบวนการหมัก กระบวนการต้นน้ำปฏิกรณ์ชีวภาพ การถ่ายโอนมวลสารและการออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ การทำงานของระบบปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่างๆ และกระบวนการปลายน้ำ

2.1 วิชาด้านชีววิทยาของพืช

รหัสวิชา : 30651059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พรรณไม้น้ำ (Aquatic Plants)

พฤกษศาสตร์ทั่วไป นิเวศวิทยา การสืบพันธุ์ การกระจายพันธุ์ อนุกรมวิธาน รวมทั้งความสำคัญทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นในน้ำจืด และพรรณไม้ป่าชายเลน

รหัสวิชา : 30651159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เรณูวิทยา (Palynology)

สัณฐานวิทยาเรณู สรีรวิทยา การถ่ายเรณูและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิ การใช้เรณูในการจำแนกพืช

รหัสวิชา : 30651259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิพฤกษศาสตร์ (Plant Geography)

ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์พืชตามสภาพภูมิศาสตร์ และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกระจายพันธุ์พืช

รหัสวิชา : 30651359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ (Plant Water Relations)

ความสำคัญของน้ำต่อพืช น้ำในดิน การลำเลียงน้ำเข้าสู่พืช การคายน้ำ ประสิทธิภาพในการใช้น้ำของพืช การขาดน้ำและกลไกต้านทานการขาดน้ำ การปรับตัวของพืชต่อสภาวะน้ำ

รหัสวิชา : 30651459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศสรีรวิทยาของพืช (Plant Ecophysiology)

บทบาทของปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีต่อสรีรวิทยาของพืช การปรับตัวของพืชในระบบนิเวศทั้งในระดับเซลล์และระดับต้น

รหัสวิชา : 30651559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เมแทบอลิซึมของพืช (Plant Metabolisim)

เมแทบอลิซึมของพืช การสังเคราะห์แสงและเมแทบอลิซึมของคาร์บอน การหายใจ เมแทบอลิซึมของไขมัน การรับธาตุอาหารเข้าในโมเลกุลของสารอินทรีย์ เมแทบอลิซึมทุติยภูมิของพืช

รหัสวิชา : 30651659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียด (Plant Stress Physiology)

สรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาวะเครียดน้ำ ความเค็ม อุณหภูมิ แสงและการแผ่รังสี สารเคมี โลหะหนัก การปรับสภาพของพืช

รหัสวิชา : 30651759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant Growth Regulators)

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชรวมสารชีวเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโต การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในทางเกษตรกรรม การขยายพันธุ์และการเพิ่มผลผลิตของพืช

รหัสวิชา : 30661059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พฤกษอนุกรมวิธานขั้นสูง (Advanced Plant Taxonomy)

การจำแนกพืช การระบุพืช การตั้งชื่อพืช ระบบของพฤกษอนุกรมวิธาน กฎนานาชาติในการตั้งชื่อ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของพืช

รหัสวิชา : 30661159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สาหร่ายวิทยาขั้นสูง (Advanced Phycology)

สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ การจัดจำแนก การตั้งชื่อ การระบุชนิด สรีรวิทยา วิวัฒนาการชาติพันธุ์ นิเวศวิทยา อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกระจายพันธุ์และความสำคัญทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 30661259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สรีรวิทยาของพืชขั้นสูง (Advanced Plant Physiology)

จลน์ศาสตร์การเคลื่อนที่ของน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารกับพืช ชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง สรีรวิทยาของพืชกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ระบบการป้องกันตัวของพืช การตอบสนองต่อความเครียด

รหัสวิชา : 30661959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางพฤกษศาสตร์ (Selected Topics in Botany)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพฤกษศาสตร์อย่างลึกซึ้ง

2.2 วิชาด้านชีววิทยาของสัตว์

รหัสวิชา : 30652059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
หลักอนุกรมวิธานของสัตว์ (Principles of Animal Taxonomy)

หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของงานอนุกรมวิธานของสัตว์ การจัดจำแนก การบ่งชี้ และการตั้งชื่อ การรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ การจัดกลุ่ม การสร้างไดโคโตมัสคีย์ การจัดพิพิธภัณฑ์และงานพิพิธภัณฑ์

รหัสวิชา : 30652159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรโตซัววิทยา (Protozoology)

โครงสร้าง หน้าที่ การจัดจำแนกและวงจรชีวิตของสัตว์พวกโปรโตซัวที่สำคัญ ทั้งพวกดำรงชีวิตอิสระและอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

รหัสวิชา : 30652259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ปรสิตวิทยา (Parasitology)

สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต การจำแนกหลักเกณฑ์ทางปรสิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับโฮสต์และการปรับตัวต่อภาวะปรสิต การพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันต่อภาวะปรสิต การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย

รหัสวิชา : 30652359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สังขวิทยา (Malacology)

ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และอนุกรมวิธานของมอลลัสก์ โดยเน้นชนิดที่พบในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

รหัสวิชา : 30652459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของแมลง (Insect Anatomy and Physiology)

คุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของแมลง ระบบปกคุมผิว การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การย่อยอาหาร การสืบพันธุ์ ตลอดจนการควบคุมการทำงานระบบพื้นฐานต่าง ๆ ของแมลง

รหัสวิชา : 30652559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ (Medical and Veterinary Entomology)

ชีวประวัติของแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์ การแพร่ระบาดของโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์และวิธีป้องกันกำจัด

รหัสวิชา : 30652659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิติกีฏวิทยา (Forensic Entomology)

บทบาทของแมลงและสัตว์ขาข้อในสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรม วิธีการต่างๆ ในการใช้แมลงเพื่อประกอบหลักฐานในศาลเพื่อคลี่คลายคดี การประมาณระยะเวลาหลังการตาย สาเหตุการตายในคดีฆาตกรรม

รหัสวิชา : 30652759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาของผึ้งและการเลี้ยงผึ้ง (Bee Biology and Beekeeping)

ชีววิทยาของผึ้งและพฤติกรรม การสกัดน้ำผึ้ง การจัดการผลิตภัณฑ์ผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง และบทบาทของผึ้งในการเป็นแมลงถ่ายละอองเรณูในธัญพืช

รหัสวิชา : 30652859
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
ไมโครเทคนิคทางสัตว์ (Animal Microtechniques)

เทคนิคต่างๆ ในการเตรียมตัวอย่างสัตว์ เพื่อการเรียนการสอนหรืองานวิจัยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้โดยเน้นภาคปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 30662059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
จุลกายวิภาคเคมีขั้นสูง (Advanced Histochemistry)

การตรวจหาส่วนประกอบทางเคมีและเอ็นไซม์ต่าง ๆ ของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ การบอกตำแหน่งของสารเคมีและเอ็นไซม์ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อของสัตว์

รหัสวิชา : 30662959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางสัตววิทยา (Selected Topics in Zoology)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางสาขาสัตววิทยาอย่างลึกซึ้ง

2.3 วิชาด้านวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 30653059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาประชากร (Population Biology)

ชีววิทยาประชากร ชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ประชากร และชีววิทยาเชิงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อพืชและสัตว์ป่า และการฟื้นฟู

รหัสวิชา : 30653159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาเชิงสังคม (Sociobiology)

วิวัฒนาการของพฤติกรรมสังคม และระบบสังคมในสัตว์ชนิดต่างๆ สังคมของแมลง การติดต่อสื่อสาร ข้อได้เปรียบของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การร่วมกันทำงาน พฤติกรรมก้าวร้าว การคัดเลือกแบบกลุ่ม การคัดเลือกทางเพศ การคัดเลือกในหมู่เครือญาติ และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูกและพี่น้อง

รหัสวิชา : 30653259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
นิเวศวิทยาของสัตว์ (Animal Ecology)

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายและความชุกชุมของสัตว์ พลศาสตร์ประชากรและสังคมสัตว์ นิเวศวิทยาสัตว์เชิงวิวัฒนาการ

รหัสวิชา : 30653359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาระดับสังคม (Community Ecology)

รูปแบบและกระบวนการในกลุ่มสังคมของสิ่งมีชีวิตเชิงนิเวศวิทยา เน้นทางทฤษฎี วิธีการทางสถิติ และวิธีการทดลอง รูปแบบเชิงพื้นที่และรูปแบบเชิงเวลาของความหลากหลายทางชีวภาพ กระบวนการของกลุ่มสังคมประกอบด้วยภาวะแข่งขัน ภาวะล่าเหยื่อ ภาวะพึ่งพา การแพร่กระจาย การถูกรบกวน และชีวภูมิศาสตร์ของเกาะ หน้าที่ของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก

รหัสวิชา : 30653459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Ecology and Behaviour of Vertebrates)

หลักการของนิเวศวิทยาและพฤติกรรมในสัตว์มีกระดูกสันหลัง เน้นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีความสำคัญทางการอนุรักษ์และการเกษตรโดยใช้กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 30653559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Ecology and Conservation of Mammals)

นิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และจัดการประชากร

รหัสวิชา : 30653659
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ชีววิทยาเชิงคำนวณทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ (Computational Biology in Ecology and Evolution)

แนวคิดและการประยุกต์โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ

รหัสวิชา : 30653759
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พันธุศาสตร์นิเวศวิทยาและพฤติกรรม (Ecological and Behavioral Genetics)

พันธุศาสตร์ในเชิงนิเวศวิทยาและพฤติกรรม บทบาทของนิเวศวิทยาและพฤติกรรมที่มีผลต่อการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีพันธุกรรมต่างกัน

รหัสวิชา : 30663059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นิเวศวิทยาประยุกต์ (Applied Ecology)

การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการทางนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในการเกษตรกรรม ในการจัดการทรัพยากรและของเสีย ในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ และในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัสวิชา : 30663159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมวิทยาขั้นสูง (Advanced Ethology)

พฤติกรรมวิทยาของสัตว์เลี้ยง สัตว์ศัตรูพืช และสัตว์ในสวนสัตว์ โดยเน้นความรู้ขั้นสูงที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 30663959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม (Selected Topics in Evolution, Ecology and Bahavior)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อเลือกสรรที่ทันสมัยและน่าสนใจทางวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

2.4 วิชาด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

รหัสวิชา : 30654059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมการทำงานของยีน (Gene Regulation)

การสังเคราะห์ยีนและจีโนม มิวเทชันและการซ่อมแซมจีโนม จีโนมกับการวิวัฒนาการ การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ โปรทีโอมและการควบคุม การยับยั้งการแสดงออกของยีน แผนภูมิสายวิวัฒนาการในระดับเซลล์แบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 30654159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช (Plant Molecular Biology)

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโครงสร้างของพืช จีโนมพืช การควบคุมการแสดงออกของยีนและโปรตีน สัญญาณที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในระดับทรานสคริปชันและทรานสเลชัน กลไกการตอบสนองของพืชต่อภาวะเครียดจากปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพ พันธุวิศวกรรมในพืช และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางชีววิทยาโมเลกุลพืช

รหัสวิชา : 30654259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของสัตว์ (Animal Molecular Biology)

โครงสร้างและหน้าที่ของจีโนมสัตว์ และการควบคุมการแสดงออกของยีนในนิวเคลียร์และไมโทคอนเดรียลจีโนม การประยุกต์เทคนิคทางชีววิทยาในระดับโมเลกุลเพื่อศึกษาหน้าที่ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสภาพ การเจริญและสรีรวิทยา

รหัสวิชา : 30654359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เซลล์พันธุศาสตร์ (Cytogenetics)

โครงสร้าง พฤติกรรม และหน้าที่ของโครโมโซม การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของโครโมโซมและผลที่มีต่อฟีโนไทป์ เซลล์พันธุศาสตร์โมเลกุลและการประยุกต์ การประยุกต์นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ทางด้านการแพทย์และการเกษตรทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รหัสวิชา : 30654459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เอ็มบริโอโลยีระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม (Molecular Embryology and Genetic Engineering)

กลไกระดับโมเลกุลในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ กลไกระดับโมเลกุลในการพัฒนาตัวอ่อนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง เทคนิคทางชีวโมเลกุลสำหรับงานวิจัยด้านตัวอ่อน พันธุวิศวกรรมเพื่องานวิจัยด้านตัวอ่อน

รหัสวิชา : 30654559
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
โปรทีโอมิกส์ (Proteomics)

ชีวเคมีของโปรตีน การสกัดโปรตีนจากเซลล์และออร์แกเนลล์ เทคนิคการแยกโปรตีน/เปปไทด์ การแยกโปรตีนแบบหนึ่งมิติและสองมิติด้วยเทคนิคอิเล็คโทรโฟริซิส แมสสเปคโทรเมทรีสำหรับโปรตีน การวิเคราะห์สเปคตรัมของเปปไทด์ ชีวสารสนเทศศาสตร์สำหรับโปรตีน

รหัสวิชา : 30654659
หน่วยกิต : 3(1-6-2)
ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

หลักการและวิธีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของข้อความพันธุกรรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมเรียกใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์การบ่งชี้ลำดับ นิวคลีโอไทด์ ยีน และโปรตีนที่คาดหมาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

รหัสวิชา : 30654759
หน่วยกิต : 3(2-3-6)
การพิสูจน์เชิงชีววิทยาระดับโมเลกุล (Forensic Molecular Biology)

หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลสำหรับการพิสูจน์และการบ่งชี้ในงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร การประมง การอาหาร และนิเวศวิทยา เน้นประยุกต์ความรู้ด้านจีโนมของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เครื่องหมายพันธุกรรมและฐานข้อมูล ชีวสารสนเทศ และเทคนิคระดับโมเลกุลปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30664059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของยีนขั้นสูง (Advance Molecular Biology of the genes)

การควบคุมการแสดงออกของยีน การจัดเรียงตัวของจีโนมในโปรคาริโอตและยูคาริโอต กลไกการทำงานของยีนในยูคาริโอต การทำงานของยีนอองโกที่ผิดปกติในเซลล์มะเร็ง สัญญาณสื่อสารภายในเซลล์ เทคนิคต่างๆ ทางพันธุวิศวกรรมขั้นสูง

รหัสวิชา : 30664159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นสูง (Advanced Molecular Genetics)

พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต และการประยุกต์ในด้านอื่นๆ

รหัสวิชา : 30664259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลขั้นสูง (Advanced Molecular Cytogenetics)

แนวคิดปัจจุบันทางด้านเซลล์พันธุศาสตร์ ในระดับโมเลกุล โดยเฉพาะโครงสร้าง พฤติกรรม และหน้าที่ของโครโมโซม บทบาทของโครโมโซมในการปรับปรุงพันธุ์ วิวัฒนาการ การเกิดโรคทางพันธุกรรม การทำแผนที่ของยีนบนโครโมโซมรวมทั้งศึกษางานวิจัยและเทคนิคที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 30664359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Immunology)

เนื้อหาพื้นฐานและทันสมัยเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ กลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม การแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกัน บทบาทของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคมะเร็ง โรคพันธุกรรมที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติมาแต่กำเนิด การปลูกถ่ายอวัยวะรวมถึงหลักการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค

รหัสวิชา : 30664959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (Selected Topics in Molecular Biology)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่ทันสมัยน่าสนใจทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

2.5 วิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30655059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
อนุกรมวิธานของแอคติโนแบคทีเรียและการประยุกต์ (Taxonomy of actinobacteria and applications)

อนุกรมวิธาน การจัดจำแนก และชีววิทยาของแอคติโนแบคทีเรีย เทคนิคที่ใช้ในการแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแอคติโนแบคทีเรียโดยอาศัยลักษณะทางฟีโนไทป์ อนุกรมวิธานเคมี และลักษณะทาง จีโนไทป์ การประยุกต์แอคติโนแบคทีเรีย

รหัสวิชา : 30655159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Animal Cell Culture Technology)

ชีววิทยาของเซลล์เพาะเลี้ยง ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์และอุปกรณ์ หลักการและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์และการถ่ายเลี้ยง การรีโคลนนิ่ง และการขยายขนาดของการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อผลิตโปรตีนหรือโมเลกุลสำคัญเพื่อนำมาใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การแยกโปรตีนหรือผลิตภัณฑ์ออกจากเซลล์หลังการเพาะเลี้ยง

รหัสวิชา : 30655259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีการสร้างดีเอ็นเอสายผสม (Recombinant DNA Technology)

หลักการในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การเลือกใช้ดีเอ็นเอพาหะ เทคนิคการแยกและทำบริสุทธิ์ พลาสมิดดีเอ็นเอ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การโคลนโดยใช้เทคนิคการตัดจำเพาะ เทคนิคการถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่โปรคาริโอตและยูคาริโอต การคัดเลือกดีเอ็นเอสายผสม เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเพื่อใช้ในการสร้างดีเอ็นเอสายผสม การออกแบบไพรเมอร์ เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสมโดยใช้การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนดีเอ็นเอคู่เหมือน การสร้างห้องสมุดดีเอ็นเอ วิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์การแสดงออกของยีนเป้าหมายและการตรวจสอบลำดับดีเอ็นเอ

รหัสวิชา : 30655359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การผลิตแอนติบอดีและการนำไปใช้ (Antibody Production and Their Uses)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนติบอดี สมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี การกระตุ้นให้สัตว์สร้างแอนติบอดี การผลิตพอลีโคลนอลแอนติบอดี และโมโนโคลนอลแอนติบอดี เทคนิคทางแอนติบอดี การนำแอนติบอดีไปใช้ในตรวจการวินิจฉัย การพัฒนาเทคนิคแอนติบอดีในการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

รหัสวิชา : 30655459
หน่วยกิต : 2(1-2-4)
โครงการการออกแบบกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess Process Design Project)

การออกแบบกระบวนการผลิตสารชีวภาพสำหรับงานอุตสาหกรรมชีวภาพขั้นสูง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ขนาดและส่วนแบ่งการตลาด ขนาดของการผลิต การออกแบบและเลือกขั้นตอนกระบวนการ สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานทั้งกระบวนการและรอบหน่วยเครื่องมือ การออกแบบเครื่องมือทางกล การออกแบบรายละเอียดการทำงาน อุปกรณ์ และการสร้าง การออกแบบระบบควบคุม การออกแบบระบบความปลอดภัย และเศรษฐศาสตร์กระบวนการผลิต

รหัสวิชา : 30665059
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เทคโนโลยีชีวภาพของพืชขั้นสูง (Advanced Plant Biotechnology)

เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การทำไฮโดรโปนิกส์ การแยกโปรโตพลาสต์ การถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่โปรโตพลาสต์โดยใช้โพลีเอทิลีนไกลคอล การแสดงออกยีนชั่วคราว ดีเอ็นพาหะที่ใช้ในการถ่ายเข้าสู่พืช การถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่พืชโดยใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ การคัดเลือกโดยใช้มาร์คเกอร์ การตรวจสอบจีโนไทป์โดยใช้พีซีอาร์ การติดตามการทำงานของยีนรายงานผล การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน และความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุ์

รหัสวิชา : 30665159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมชีวเคมีและวิศวกรรมปฏิกิริยาชีวภาพขั้นสูง (Advanced Biochemical and Bioreaction Engineering)

เซลล์ เคมีชีวภาพ และเมแทบอลิซึม เอนไซม์ไคเนติกและการประยุกต์ มวลสารสัมพันธ์และเมแทบอลิซึม จลนศาสตร์การเจริญและการตายของจุลินทรีย์ การทำให้ปราศจากเชื้อ จลนศาสตร์ของการใช้สับสเตรทและการสร้างผลิตภัณฑ์ ปรากฏการถ่ายโอนมวลสารในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ รูปแบบและระบบการทำงานของปฏิกรณ์ชีวภาพแบบต่าง ๆ การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ วิศวกรรมเมแทบอลิซึม เครื่องมือการวัดและการควบคุมกระบวนการ เศรษฐศาสตร์ในงานวิศวกรรมเคมีชีวภาพ

รหัสวิชา : 30665259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพขั้นสูง (Advanced Bioprocess Engineering)

อุณหพลศาสตร์ของเมแทบอลิซึม สมดุลมวลสาร และมวลสารสัมพันธ์ของเมแทบอลิซึม สมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานแบบไม่คงตัวในงานวิศวกรรมชีวภาพ รีโอโลจีและการไหลของ ๆ เหลว การให้อากาศและการกวนผสม คุณลักษณะการไหลของของเหลวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิต การถ่ายโอนมวลสาร การส่งผ่านมวลสารระหว่างก๊าซ-ของเหลว การถ่ายโอนความร้อน ปฏิกิริยาเอกพันธุ์ ปฏิกิริยาทวิพันธุ์ วิศวกรรมปฏิกรณ์ชีวภาพและการออกแบบทางกล การแยกผลิตภัณฑ์ชีวภาพ การย่อและการขยายขนาดปฏิกรณ์ชีวภาพ การขยายขนาดหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ในกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพ

รหัสวิชา : 30665959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Selected Topics in Biotechnology)

วิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยาการปัจจุบันทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพจากบทความวิชาการ บทความวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับย่อ

3 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 30669959
หน่วยกิต : 18(0-36-18)
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) (Thesis)

การวางแผน การค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ใหม่ การดำเนินการวิจัยด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อวิจัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมการวิจัย