ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) (วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค * Ph.D. (Polymer Science and Technology)
Loughborough University, UK (2543)
อาจารย์ ปิยะพร ณ หนองคาย * วท.ด. (ปิโตรเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ * Ph.D. (Materials Science and Engineering)
The Pennsylvania State University, USA (2550)
รองศาสตราจารย์สุปราณี แก้วภิรมย์ * Ph.D. (Polymer Science and Technology)
University of Manchester, UK (2545)
รองศาสตราจารย์ อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ * Ph.D. (Chemical Engineering)
The University of Birmingham, UK (2548)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 32358159
Credit : 3(3-0-6)
หลักของวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

การเรียกชื่อ การแบ่งประเภทของพอลิเมอร์ กลไกทางเคมี ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ พันธะและแรงระหว่างโมเลกุล น้ำหนักโมเลกุลและการกระจายน้ำหนักโมเลกุล การเรียงตัวในโมเลกุล อุณหภูมิทรานสิชัน สัณฐานวิทยา โครงสร้างผลึกของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์

Course codes : 32358259
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เชิงฟิสิกส์

แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมของพอลิเมอร์ในช่วงกลาส-รับเบอร์ทรานสิชัน และการจัดเรียงโมเลกุล พอลิเมอร์ในลักษณะที่เป็นวัสดุวิสโคอิลาสติก ความยืดล้า การพัก ความเค้น สมบัติทางจลน์ ความเค้น ความเครียด การแตกหัก และสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์

Course codes : 32358359
Credit : 2(1-3-2)
การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสังเคราะห์ โครงสร้าง และสมบัติของพอลิเมอร์ การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์ การหาน้ำหนักโมเลกุล การทดสอบสมบัติเชิงกล สมบัติการไหล การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน การหาโครงสร้าง ความเป็นผลึก และ สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์

Course codes : 32358459
Credit : 2(1-3-2)
การสังเคราะห์พอลิเมอร์

การแบ่งประเภท กลไกทางเคมี และจลนพลศาสตร์ของกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ พอลิเมอไรเซชันแบบขั้น (ควบแน่น) ลูกโซ่แรดิคัล (รวมตัว) ไอออนิก โคออร์ดิเนชัน และโคพอลิเมอไรเซชัน สภาวะของพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ สารละลาย แขวนลอย และอิมัลชัน ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์พอลิเมอร์

Course codes : 32359159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 1

งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ในปัจจุบัน และการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรทั้งนักวิชาการ และในภาคอุตสาหกรรม

Course codes : 32359259
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 2

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือโครงงานวิจัยของนิสิต

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 32358559
Credit : 3(3-0-6)
เคมีและเทคโนโลยีของยาง

ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เคมีของการวัลคาไนซ์ การใช้สารเติมแต่งในการผสมสูตรยาง เครื่องจักรและเทคนิคในการแปรรูปยาง โครงสร้างโมเลกุล สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของยางและผลิตภัณฑ์จากยาง และการนำไปใช้ประโยชน์ของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์

Course codes : 32358659
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์

กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์ สมบัติการไหลของพอลิเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป วิธีการแปรรูปพลาสติก เส้นใยและยาง การผสม การขึ้นรูปโดยแม่แบบ การอัดรีด การขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน การขึ้นรูปแบบแผ่นโดยลูกกลิ้ง การหล่อขึ้นรูป และการจุ่มแบบพิมพ์ การแบ่งประเภท โครงสร้างเคมี สมบัติ และบทบาทของสารเติมแต่งชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนผลิตพลาสติก เส้นใยและยางในอุตสาหกรรม

Course codes : 32358759
Credit : 3(3-0-6)
พอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ

พฤติกรรมของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา การแปรรูป สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อน ทฤษฎีทางอุณหพลศาสตร์ของความ สามารถในการผสมเข้ากันของพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง-สมบัติของพอลิเมอร์ผสมและวัสดุเชิงประกอบ

Course codes : 32358859
Credit : 3(3-0-6)
พอลิเมอร์ที่ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

การสังเคราะห์ การผลิต โครงสร้างสมบัติและการนำไปใช้งาน ของพอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม พอลิออลิฟิน พอลิสไตรีนและโคพอลิเมอร์ คลอโรและฟลูออโร พอลิเมอร์ พอลิไวนิลอะซิเตท และที่เกี่ยวข้อง อะคริลิกพอลิเมอร์ พอลิเอมิดและไอมิด พอลิเอสเตอร์ พอลิคาร์บอเนต พอลิยูรีเธน พอลิยูเรีย ไอออนอเมอร์ และโฟโตพอลิเมอร์

Course codes : 32368159
Credit : 2(2-0-4)
พอลิเมอร์ชีวภาพ

โครงสร้าง หน้าที่ สมบัติทางเคมีและกายภาพ กระบวนการผลิต การพิสูจน์เอกลักษณ์ การดัดแปรโครงสร้างด้วยวิธีทางเคมี และการใช้ประโยชน์ของพอลิเมอร์ชีวภาพ พอลิแซคคาไรด์ พอลิเอสเทอร์ ยางธรรมชาติ โปรตีน และพอลิเมอร์ชีวภาพอื่นๆ

Course codes : 32368359
Credit : 2(2-0-4)
หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1

หัวข้อที่สำคัญและน่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ในขณะนั้น

Course codes : 32368659
Credit : 2(2-0-4)
การเสื่อมสภาพและความเสถียรของพอลิเมอร์

ปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์เนื่องจากความร้อน ออกซิเจน แสงแดด รังสี มลพิษทางอากาศ ความเครียดเชิงกล ปฏิกิริยาทางชีวภาพ ปฏิกิริยาไฮโดรไลชิส และปัจจัยอื่นๆ กลไกที่เกี่ยวกับกระบวนการเสื่อมสลายและความเสถียรของพอลิเมอร์ กลไกการเสื่อมสภาพของพอลิเมอร์ โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี โครมาโตรกราฟฟี และวิธีวิเคราะห์ทางความร้อน

Course codes : 32368759
Credit : 2(2-0-4)
สิ่งทอและเทคโนโลยีสิ่งทอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยสิ่งทอ การจำแนกประเภท โครงสร้างพื้นฐาน การเตรียม และสมบัติของเส้นใย อิทธิพลของระบบการผลิต และวัตถุดิบที่มีผลต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้งาน หลักการทอและถัก หลักการเตรียมและโครงสร้างพื้นฐานของผ้าทอและผ้าถัก การผลิตผ้าแบบไม่ทอและไม่ถัก

Course codes : 32368859
Credit : 2(2-0-4)
สีและสารเคลือบผิว

การจำแนกวัสดุเคลือบผิว ชนิดของเรซิน ผงสี ตัวทำละลายและ สารตัวเติมที่ใช้ในการผลิตสีและสารเคลือบผิว การเตรียมและการประยุกต์วัสดุเคลือบผิว สมบัติและการทดสอบวัสดุเคลือบผิว

Course codes : 32368959
Credit : 2(2-0-4)
วัสดุวิศวกรรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ และสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรม พร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงที่เกิดขึ้นกับวัสดุในสถานกาณ์การต่างๆ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 32369959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ