ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 129 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ นงนุช ศรีสุข * รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยเกริก (2557)
อาจารย์ ประสงค์ เลาหะพงษ์ *
อาจารย์ ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค *
อาจารย์ เสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี * ปร.ด.(การจัดการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยบูรพา (2558)
อาจารย์ อัญชลี มีบุญ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 26510359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 30815059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 75611159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความหมาย ความเป็นมา ขอบข่าย แนวคิดหลักในการศึกษารัฐศาสตร์ รัฐและระบบราชการ รูปแบบการปกครอง แนวความคิดทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา : 75611259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์

ความหมาย สถานภาพ ขอบข่ายการศึกษา ปรัชญาของรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญ แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต

รหัสวิชา : 75622159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการสาธารณะ

องค์การและแนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการระบบและกระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การจัดการตามเป้าหมาย การจัดการเพื่อประสิทธิภาพปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนแนวคิดและเทคนิคด้านการจัดการในปัจจุบัน ระบบและกระบวนการจัดการด้านการให้บริการสาธารณะในประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยภาครัฐ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน องค์การอิสระ องค์การในกำกับของรัฐรูปแบบอื่น ๆ และองค์การที่ไม่ใช่ภาครัฐ

รหัสวิชา : 75622259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

พัฒนาการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ วงจรการบริหารบุคคลภาครัฐ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาการธำรงรักษา และการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ การวิเคราะห์กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่

รหัสวิชา : 75622359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนของไทย

พัฒนาการของระบบราชการและรัฐวิสาหกิจไทย พลวัตรของระบบราชการ การมีส่วนร่วมของเอกชนและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การก่อตั้งและบริหารองค์การอิสระ ปัญหาและการปฏิรูประบบราชการไทย แนวโน้มการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ รวมถึงการเป็นองค์การมหาชนของหน่วยงานราชการ

รหัสวิชา : 75622459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรรมาภิบาลกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ศึกษาที่มา แนวคิด องค์ประกอบ และลักษณะของธรรมาภิบาล บทบาทของธรรมาภิบาลต่อการบริหารภาครัฐ และการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์กับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่

รหัสวิชา : 75624259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการบริหารโครงการสาธารณะ

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแผน แผนงาน และโครงการสาธารณะ กระบวนการโครงการสาธารณะ การริเริ่มและเตรียมโครงการ การเขียนและจัดทำโครงการสาธารณะ การอนุมัติโครงการ การจัดองค์กรเพื่อบริหารโครงการ การอำนวยการและการกำกับติดตามโครงการ ภาวะผู้นำในการบริหารโครงการ การจัดการบุคลากรและงบประมาณของโครงการ

รหัสวิชา : 75627359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์

ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย การใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น

รหัสวิชา : 75632759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ

บทบาทของรัฐบาลต่อระบบการบริหารการคลังสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน สถาบันทางการเงินการคลังต่างๆ การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ การจัดการทางการเงิน รวมถึงเทคนิคการแก้ปัญหาการเงินและการคลังที่สำคัญ ปัญหาหนี้เสีย ปัญหาหนี้สาธารณะ

รหัสวิชา : 75633159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

ความเป็นมาของแนวคิดการจัดการความรู้ การศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้การจัดการความรู้เป็นกลไกสำคัญในการผลักดัน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ศึกษาการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร

รหัสวิชา : 75634159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะ

ความหมาย ลักษณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการกำหนดนโยบาย กระบวนการนโยบายสาธารณะ การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย สภาพแวดล้อมสถาบันและผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย การแปลงนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 75635159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบโครงการสาธารณะ

แนวคิดการวิเคราะห์โครงการและการประเมินผลโครงการ หลักการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม กระบวนการวิเคราะห์และอนุมัติโครงการในประเทศไทย เกณฑ์ในการประเมินผลโครงการ กระบวนการและรูปแบบการประเมินผลโครงการ ตลอดจนการนำผลการประเมินโครงการมาใช้ในการบริหาร

รหัสวิชา : 75637159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย

รหัสวิชา : 75637259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยส่วนบุคคลทางรัฐประศาสนศาสตร์

ฝึกวิธีค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการเขียนวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในหัวข้อที่สนใจภายใต้การควบคุมและแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 75642859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรู้พื้นฐานของจริยปรัชญาของการบริหาร หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางการบริหาร ปัญหาทางจริยธรรมของการใช้เทคนิคการบริหาร การใช้ระบบอัตโนมัติแทนคน ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหามลพิษ ปัญหาคอรัปชั่น เป็นต้น ตลอดจนแนวโน้มของจริยธรรมการบริหารในอนาคต

รหัสวิชา : 75643159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ทฤษฎีภาวะผู้นำ วิธีการบริหารมนุษยสัมพันธ์ อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรม การตัดสินใจของกลุ่มกับความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แนวคิดของการทำงานเป็นทีม หัวใจของทีม พฤติกรรมการแสดงออกของสมาชิกทีม และความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 75617159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่เบื้องต้น เศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริอื่นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการบริหาร ตลอดจนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริของหน่วยงานภาครัฐ โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัญหาและข้อจำกัดในการแปลงพระราชดำริสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล รวมถึงแนวทางการพัฒนา

รหัสวิชา : 75617259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย

แนวคิดและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ทั้งในแง่ของความหมาย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบ และผลประโยชน์ความต้องการเชิงนโยบายของตัวแสดงในระดับโลก ระดับข้ามชาติ ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงเหล่านี้ในบริบทโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 75621159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ความเป็นมา ลักษณะของแต่ละประเทศสมาชิก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนการจัดทำโครงงานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 75622659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภาครัฐ

ความหมายและความสำคัญของการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การจำแนกประเภทของสินค้า หน้าที่ทางการตลาด และความสำคัญลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตลาด

รหัสวิชา : 75624359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมไทย

ความเป็นมาของสังคมมนุษย์ โครงสร้างสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์ ระบบเศรษฐกิจของไทย แนวความคิดทางการเมือง การพัฒนาประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 75624459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ แนวคิดทางทฤษฎีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกำหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือและแบบแผนในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพฤติกรรมระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 75627559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีองค์การ

ทฤษฎีองค์การของสำนักต่างๆ โดยศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การกระบวนการ บริหารในองค์การ วัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมขององค์การ รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์การในบริบทสังคมไทย

รหัสวิชา : 75632959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารสำนักงานและการพัสดุ

การวางแผนทำงานในสำนักงาน การบริหารงานเอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในสำนักงาน รูปแบบสำนักงานอัตโนมัติ การบริหารการประชุม การบริหารพัสดุสำนักงาน และการจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงาน

รหัสวิชา : 75634559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทย

แนวคิดการกระจายอำนาจและความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยโดยทั่วไป และลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปแบบ การคลังส่วนท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรของท้องถิ่น การจัดการโครงการพัฒนาส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาและทางออกของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 75635359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการคุณภาพ

พัฒนาการของการจัดการคุณภาพ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสังคมในกระแสความสำคัญของการจัดการคุณภาพต่อการบริหารองค์การ การนำแนวคิดการจัดการคุณภาพมาใช้ในองค์การ เครื่องมือในการจัดการคุณภาพ การวิเคราะห์การจัดการคุณภาพที่สำคัญ IS0 และ TQM และการก่อเกิดและลักษณะของกระบวนการโลกาภิวัตน์ ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ต่อองค์การราชการและเอกชนในประเทศไทย การวางแผนและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการประเมินผลแผนเชิงกลยุทธ์

รหัสวิชา : 75635459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การ ศึกษาเรื่องการจูงใจ ภาวะผู้นำ ความร่วมมือและความขัดแย้งในองค์การ อำนาจอิทธิพล และการติดต่อสื่อสารในองค์การ การพัฒนาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

รหัสวิชา : 75635559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การ

วัฒนธรรมองค์การในภาครัฐและภาคเอกชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการอนุรักษ์คุณค่าเดิมทางการบริหาร เทคนิคการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ประสบการณ์ของการพัฒนาองค์การในประวัติศาสตร์ของไทย และการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาองค์การในสังคมไทย

รหัสวิชา : 75635659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

การวัดประสิทธิภาพขององค์การ การวิเคราะห์บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์การ การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การเลือกเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ การวางแผนการพัฒนาองค์การ วิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์กรอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์กร การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์การ การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร แนวคิดองค์การสร้างสรรค์ กระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการสร้างองค์กรสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 75635759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

พัฒนาการของกลยุทธ์ความสำคัญของกลยุทธ์ในยุคปัจจุบัน การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ แผนที่กลยุทธ์ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์

รหัสวิชา : 75635859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารหน่วยงานของรัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ศึกษาการบริหารงานภาครัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กระบวนการในการบริหาร ความแตกต่างของการบริการภาครัฐในเขตเศรษฐกิจพิเศษกับการบริหารเขตทั่วไป นโยบายส่งเสริมพิเศษ มีระบบเศรษฐกิจ การเงิน การบริหารจัดการ รวมถึงมีระบบรับประกันความสงบปลอดภัยและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

รหัสวิชา : 75637459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

ความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทยและต่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย หลักการสำคัญต่าง ๆ ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

รหัสวิชา : 75642259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการวิเคราะห์งบการเงินภาครัฐ

กระบวนการทางบัญชีขององค์การภาครัฐ เพื่อศึกษาลักษณะของงบดุลและงบกำไรขาดดุลตลอดจนศึกษาขึ้นตอนและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อทราบสถานะภาพขององค์การภาครัฐว่ามีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต

รหัสวิชา : 75644659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารภาษีอากรและรายได้ของรัฐ

การกำเนิดภาษีอากรในสังคมโลก ประวัติศาสตร์ภาษีอากรของไทย แนวคิดการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้ของรัฐสำหรับใช้ในการจัดบริการสาธารณะ หลักการและข้อจำกัดในการจัดเก็บภาษี การออกแบบระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี การประมาณการรายได้ การจัดการเชิงสถาบัน การออกแบบขั้นตอนในการจัดเก็บภาษี และการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 75645759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

สถานการณ์ของความขัดแย้งภายในองค์การและทางสังคมในปัจจุบัน ประเภทของความขัดแย้ง และวิกฤตการณ์ ฐานคิดและแนวทางจัดการความขัดแย้ง กระบวนการและเทคนิคในการจัดการความขัดแย้ง ข้อจำกัดและโอกาสของวิกฤตการณ์ การจัดการความขัดแย้งในช่วงวิกฤติ แนวคิดของการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์ที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 75645959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความแตกต่างระหว่างการจัดการธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน การเงิน การดำเนินงาน การขาย การจัดทำแผนธุรกิจ และปัญหาต่าง ๆ ของธุรกิจขนาดย่อม ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 75646159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงองค์กร การกำหนด กลยุทธ์และดำเนินงาน การออกแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

รหัสวิชา : 75646259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการวิสาหกิจชุมชน

รูปแบบ แนวคิด ความหมายของวิสาหกิจชุมชน กระบวนการคิด เป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน การจัดการผลผลิต และการจัดการทรัพยากรโดยภูมิปัญญาขององค์กรชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ของชุมชน

รหัสวิชา : 75646359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ

แนวคิดของผู้ประกอบการ ความหมายของผู้ประกอบการ ปรัชญาในการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนการดำเนินงาน คุณสมบัติของผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจตนเอง ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสำเร็จ

รหัสวิชา : 75648159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์

วรรณกรรมในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทั้งในแง่ทฤษฎีและในเชิงผลงานวิจัย โดยเฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีองค์การ การบริหารงานบุคคลและทรัพยากร การบริหารการเงินและคลัง ตลอดจนถึงบริบทในการบริหาร

รหัสวิชา : 75648259
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน ทำให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

รหัสวิชา : 75648359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

การทบทวนองค์ความรู้และการฝึกทักษะด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าสู่การทำงานจริง อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัว การจัดการอารมณ์และความเครียดในที่ทำงาน เทคนิคการเขียนประวัติย่อ เทคนิคการสมัครและการสัมภาษณ์งาน การทบทวนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา : 75648459
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
ฝึกงาน

การเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานตามหลัก “เรียนจากการทำ” ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหรือองค์การผู้ใช้บัณฑิต เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ต้องจัดทำโครงงานหรือปฏิบัติงานประจำ มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแล และประเมินผลการของผู้เรียน ร่วมกับพนักงานของสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต