ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรุษา ศิริวริษกุล *
อาจารย์ นุชจรีย์ พุกกะมาน *
อาจารย์ อดิศักดิ์ สืบธรรมมา *
อาจารย์ อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 25010559
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 30815059
Credit : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99941259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

2.1 วิชาแกน

Course codes : 75812159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

แนวคิดและข้อสมมติฐานทางการบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แม่บททางการบัญชีกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์รายการ การบันทึกบัญชี การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจบริการ ซื้อขายสินค้าและผลิต การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึงศึกษาความหมายและแปลความหมายของรายการต่างๆ ที่มีอยู่ในรายงานทางการเงิน

Course codes : 75813159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม่ หน้าที่ทางการตลาด องค์ประกอบของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบและจริยธรรมของนักการตลาด

Course codes : 75815159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดต่างๆ ในหลักการจัดการธุรกิจ งานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การบังคับบัญชา การจูงใจ การควบคุม การติดต่อสื่อสาร การสร้างทีมงาน การทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ จริยธรรมของผู้บริหาร พฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และองค์การ ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม ปทัสสถาน(บรรทัดฐาน)และอิทธิพลของกลุ่มต่อสมาชิก และปัญหาต่างๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ

Course codes : 75816259
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

Course codes : 75816359
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Course codes : 75821159
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และนโยบายเงินปันผลของธุรกิจ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงานด้านการเงิน

Course codes : 75822259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ

หลักการและวิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยหน้าที่งานด้านการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยแนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุนระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด ตลอดจนเทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 75825259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ

การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Course codes : 75827159
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

Course codes : 75829159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่ายและเชิงซ้อน อนุกรมเวลา เลขดัชนี

Course codes : 75835159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจจากแง่มุมของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา โดยการวิเคราะห์องค์กรภาพรวมตั้งแต่ จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ การกำหนด ภารกิจ นโยบาย เป้าหมาย การจัดทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจในระดับต่าง ๆ การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และการควบคุมและประเมินผลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การศึกษากรณีศึกษาในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนจริยธรรมของผู้บริหารในการจัดการธุรกิจ

Course codes : 75845259
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณและการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบการตัดสินใจตัวแบบพยากรณ์การวิเคราะห์มาร์คอฟตัวแบบแถวคอยและตัวแบบการจำลองปัญหา

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 75920159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 75920259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก

ความหมายของการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการวางแผนอัตรากำลังคน การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทานและความต้องการกำลังคน กระบวนการวิเคราะห์งาน กระบวนการสรรหา เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนอัตรากำลังคน เทคนิคการทดสอบและการสัมภาษณ์การตัดสินใจคัดเลือกขั้นสุดท้ายสัญญาการจ้างงาน การจ้างแรงงานต่างด้าว

Course codes : 75930359
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงาน

ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติการประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนทดแทน พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายแรงงานประเภทต่างๆ หน้าที่ของศาลแรงงาน วิธีการพิจารณาคดีแรงงาน และคำพิพากษาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน

Course codes : 75931159
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความหมายของกระบวนการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ หลักเกณฑ์และการเป็นวิทยากรในการพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล

Course codes : 75932259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารแรงงานสัมพันธ์

ความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์ ทฤษฎีแรงงาน สภาวะความสัมพันธ์และความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แรงงานสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการทำงาน องค์กรแรงงานประเภทต่างๆ สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาพันธ์แรงงาน การจัดตั้งและการบริหารองค์กรแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทฤษฎีและการบริหารองค์กรแรงงาน สัญญาแรงงาน ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

Course codes : 75937159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

ความสำคัญของการวิจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานธุรกิจ ลักษณะของการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกปัญหาในการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล สถิติเบื้องต้นและการอ่านผลสถิติที่ใช้ การเขียนรายงาน การอภิปรายผลและการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 75943159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารผลงาน

วัตถุประสงค์และความหมายของการบริหารผลงาน วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ปัญหาในการบริหารผลงานและการแก้ไข กระบวนการของการบริหารผลงานและการประเมินการปฏิบัติงาน วิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการกำหนดเกณฑ์การวัดผล การกำหนดมาตรฐานงาน แบบทดสอบที่ใช้ในการประเมิน วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับและการนำไปใช้

Course codes : 75944159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทน

แนวคิดของระบบการจ่ายค่าตอบแทน รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าจ้าง การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน การกำหนดสวัสดิการผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทนพนักงานกลุ่มพิเศษ ประโยชน์และบริการ การบริหารและควบคุมค่าตอบแทน

Course codes : 75946159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สัมมนาประเด็นทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 75810259
Credit : 3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน ทักษะในการใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ และการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

Course codes : 75915859
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ และปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงานและบุคลิกภาพ วิธีการการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

Course codes : 75935259
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การ

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคลและพฤติกรรมระดับกลุ่ม กระบวนการพฤติกรรมการเรียนรู้และการรับรู้ วัฒนธรรมองค์การเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การให้สิ่งเสริมแรง องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้นำและการติดต่อสื่อสารการพัฒนาองค์การสภาวะแวดล้อมขององค์กรในแง่มุมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่ม

Course codes : 75935459
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือคุณภาพ และกระบวนการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพและรางวัลคุณภาพต่างๆ การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การผลิตและบริการ การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนวัตถุดิบ การจัดการการผลิต การบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

Course codes : 75935559
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ

ทฤษฎีภาวะผู้นำ วิธีการบริหารมนุษยสัมพันธ์ อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรมขององค์การ การตัดสินใจของกลุ่มกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่ม การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จริยธรรมทางธุรกิจของผู้นำ

Course codes : 75935659
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ของการเข้าไปประกอบธุรกิจ เหตุผลของการไม่เข้าไปประกอบธุรกิจ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและความสามารถของผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ความหมายและบทบาทของการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบและปัญหาทั่วไปของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการจัดทำแผนธุรกิจ การตัดสินใจก่อนเริ่มดำเนินการ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม คือ การตลาด การบริหาร การบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงคลัง

Course codes : 75935759
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การและการบริหารความเปลี่ยนแปลง

การวัดประสิทธิภาพขององค์การ การวิเคราะห์บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์การ การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การเลือกเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ การวางแผนการพัฒนาองค์การ วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์กรอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์กร การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์การ การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร แนวคิดองค์การสร้างสรรค์ กระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการสร้างองค์กรสร้างสรรค์

Course codes : 75936159
Credit : 3(2-2-6)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร

Course codes : 75937359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการองค์กรความปลอดภัย แนวคิดและการวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้และการจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียด การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ และการประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติภัย แนวคิดที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

Course codes : 75940359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

แนวคิด หลักการและขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศการบริหารแรงงานระหว่างประเทศ แนวคิดและวัฒนธรรมการทำงานของชาติต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ของปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

Course codes : 75940459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ความหมายและทฤษฎีนวัตกรรมในเบื้องต้น เทคนิคในการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบลักษณะบุคลากรนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม การบริหารจัดการองค์การนวัตกรรม

Course codes : 75941259
Credit : 3(3-0-6)
การให้คำปรึกษาและการวางแผนอาชีพ

แนวคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการให้คำปรึกษาในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม แนวคิดและกระบวนการวางแผนกำลังคน แผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การออกแบบโครงสร้างองค์การที่เน้นความเสมอภาค ความเท่าเทียมในการพัฒนาสายอาชีพ ข้อจำกัดของการพัฒนาสายอาชีพและแนวทางในการแก้ปัญหา

Course codes : 75945159
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการทำงานและเทคนิคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความต้องการในการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศและจริยธรรม การนำระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายการบริหารส่วนงานอื่นๆ ในองค์กร

Course codes : 75946259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและดำเนินการศึกษาในเชิงลึก โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ และความคิดเชิงวิเคราะห์ ทั้งนี้หัวข้อต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน ดำเนินการศึกษาภายใต้การดูแล และแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน นอกจากนั้นมีการนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานในหัวข้อที่เลือก

Course codes : 75949159
Credit : 3(3-0-6)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมธุรกิจ

2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 75938159
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

การทบทวนองค์ความรู้และการฝึกทักษะด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าสู่การทำงานจริง การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัว การจัดการอารมณ์และความเครียดในที่ทำงาน เทคนิคการเขียนประวัติย่อ เทคนิคการสมัครและการสัมภาษณ์งาน การทบทวนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ

Course codes : 75938259
Credit : 6(0-180-0)
สหกิจศึกษา

การบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาโดยปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของสาขา ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกับสถานประกอบการ การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน และการประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่ทำระหว่างปฏิบัติงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มนิสิต