ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรุษา ศิริวริษกุล
อาจารย์ นุชจรีย์ พุกกะมาน
อาจารย์ อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

Course codes : 751001
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 1

ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ กำหนดให้เรียน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

Course codes : 751002
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2

ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ กำหนดให้เรียน 1 รายวิชา จำนวน 3 หน่วยกิต

Course codes : 751003
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 3

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างระดับสูง

Course codes : 751039
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านธุรกิจ

Course codes : 751104
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

การเขียนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์ ภาษา และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน

Course codes : 751201
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

การพูดเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จ การพัฒนาเนื้อหา ภาษา บุคลิกภาพและกลวิธีการพูด การพูดเพื่อวัตถุประสงค์และโอกาสต่าง ๆ การนำเสนอโครงการและผลงาน การใช้สื่อในการนำเสนอ

Course codes : 751206
Credit : 3(3-0-6)
พื้นฐานการคิดเชิงระบบ

ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มา และธรรมชาติของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบกับองค์กร การเรียนรู้ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหา การนำหลักการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ประยุกต์ การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ

Course codes : 751208
Credit : 3(3-0-6)
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติและสังคม พฤติกรรมแรงผลักดันของมนุษย์ที่สามารถ กระตุ้น เร่ง ชะลอ สร้าง ทำลาย และเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการ พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มาตรการในการจัดการสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน

Course codes : 751303
Credit : 3(3-0-6)
สถานการณ์โลกปัจจุบัน

สถานการณ์ปัจจุบัน ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก รวมทั้งภูมิปัญญาและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในปัจจุบัน บทบาท และวิธีการของประเทศมหาอำนาจและองค์กรระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาภายในประเทศของตนเองและ ระหว่างประเทศ

Course codes : 751408
Credit : 2(2-0-4)
คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล หลักการนับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวที่เน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเกี่ยวข้องทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Course codes : 751409
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการและควบคุมผลกระทบของการท่องเที่ยวในระบบนิเวศทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Course codes : 751501
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Course codes : 751602
Credit : 1(0-2-1)
การเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิ่ง

Course codes : 751603
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล

Course codes : 751604
Credit : 1(0-2-1)
บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล

Course codes : 751605
Credit : 1(0-2-1)
วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล

Course codes : 751607
Credit : 1(0-2-1)
ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล

Course codes : 751609
Credit : 1(0-2-1)
แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน

Course codes : 751610
Credit : 1(0-2-1)
เทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส

Course codes : 751612
Credit : 1(0-2-1)
เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส

Course codes : 751615
Credit : 1(0-2-1)
ตะกร้อเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ

Course codes : 751619
Credit : 1(0-2-1)
เปตองเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง

Course codes : 751620
Credit : 1(0-2-1)
ลีลาศเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ

Course codes : 751621
Credit : 1(0-2-1)
แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์

Course codes : 751622
Credit : 1(0-2-1)
กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบื้องต้นของการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักตัว ทักษะและทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ

1.2 กลุ่มวิชาเลือก

Course codes : 751650
Credit : 2(1-3-2)
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา

หลักธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตหลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 751653
Credit : 2(2-0-4)
การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน

แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อ การเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี

Course codes : 751703
Credit : 2(2-0-4)
อาเซียนศึกษา

กำเนิดอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาท และปฏิญญาอาเซียน ข้อกำหนดของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนกฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือและเป้าหมายใน การพัฒนาด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน

Course codes : 751708
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 751752
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการคิดนอกกรอบ ประเภทของการคิดนอก กรอบ การคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอผลงานการ คิดนอกกรอบโดยประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบ แนวทางการประยุกต์เทคนิคการคิดนอกกรอบในการ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณธรรม และข้อดีและข้อจำกัดของการประยุกต์การคิด นอกกรอบ

2.1 วิชาแกน

Course codes : 758121
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

หลักการเบื้องต้นของการบัญชี อันประกอบด้วยทฤษฎี แนวคิด หลักการ และกระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของธุรกิจ การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดทำและวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

Course codes : 758131
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมายและความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ตลอดจนส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 758151
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 758162
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

Course codes : 758163
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Course codes : 758211
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น รวมถึงหน้าที่ทางการเงิน หลักการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน

Course codes : 758222
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ

หลักการและวิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการจัดการทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยหน้าที่งานด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยแนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด ตลอดจนเทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 758252
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Course codes : 758271
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

Course codes : 758291
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่างๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

Course codes : 758452
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบเชิงปริมาณและการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ได้แก่ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย และตัวแบบการจำลองปัญหา

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 758453
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

แนวคิดพื้นฐาน และกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ์

Course codes : 759201
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 759202
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก

ความหมายของการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทานและความต้องการแรงงานในแบบต่างๆ กระบวนการวิเคราะห์งาน กระบวนการสรรหา เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก กระบวนการคัดเลือก เทคนิคการทดสอบและการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง การตัดสินใจคัดเลือกขั้นสุดท้าย สัญญาการจ้างงาน การจ้างแรงงานต่างด้าว

Course codes : 759303
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายแรงงาน

ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติการประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนทดแทน พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายแรงงานประเภทต่างๆ หน้าที่ของศาลแรงงาน วิธีการพิจารณาคดีแรงงาน และคำพิพากษาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน

Course codes : 759311
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความหมาย กระบวนการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การหาความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การสร้างบรรยากาศในการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ หลักเกณฑ์และการเป็นวิทยากรในการพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล

Course codes : 759322
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารแรงงานสัมพันธ์

ความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์ ทฤษฎีแรงงาน สภาวะความสัมพันธ์และความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แรงงานสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการทำงาน องค์กรแรงงานประเภทต่างๆ ได้แก่ สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาพันธ์แรงงาน การจัดตั้งและการบริหารองค์กรแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทฤษฎีและการบริหารองค์กรแรงงาน สัญญาแรงงาน ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง

Course codes : 759371
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

ความสำคัญของการวิจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานธุรกิจ ลักษณะของวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกปัญหาในการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล สถิติเบื้องต้นและการอ่านผลสถิติที่ใช้ การเขียนรายงาน การอภิปรายผลและการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 759431
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารผลงาน

วัตถุประสงค์และความหมายของการบริหารผลงาน วิธีการประเมินการปฏิบัติงาน ปัญหาในการบริหารผลงานและการแก้ไข กระบวนการของการบริหารผลงานและการประเมินการปฏิบัติงาน วิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการกำหนดเกณฑ์การวัดผล การกำหนดมาตรฐานงาน แบบทดสอบที่ใช้ในการประเมิน วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับและการนำไปใช้

Course codes : 759441
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทน

แนวคิดของระบบการจ่ายค่าตอบแทน รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าจ้าง การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน การกำหนดสวัสดิการผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น ค่าตอบแทนพนักงานกลุ่มพิเศษ ประโยชน์และบริการ การบริหารและควบคุมค่าตอบแทนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับองค์กร

Course codes : 759461
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิธีการจัดการสัมมนาประเด็นทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.2.2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 753208
Credit : 3(2-2-5)
การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน ทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายในสำนักงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ และการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

Course codes : 759158
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

แนวคิดทฤษฎี และปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงานและบุคลิกภาพ วิธีการการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

Course codes : 759352
Credit : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การ

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคลและพฤติกรรมระดับกลุ่ม กระบวนการพฤติกรรมการเรียนรู้และการรับรู้ วัฒนธรรมองค์การ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การให้สิ่งเสริมแรง องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้นำและการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาองค์การ สภาวะแวดล้อมขององค์กรในแง่มุมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่ม

Course codes : 759354
Credit : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือและกระบวนการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพและรางวัลคุณภาพต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในการใช้ประเมินคุณภาพทั่วโลก การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การผลิตและบริการ การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานการ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนวัตถุดิบ การจัดกำหนดการผลิต การบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

Course codes : 759355
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ

ทฤษฎีภาวะผู้นำ วิธีการบริหารมนุษยสัมพันธ์ อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรม การตัดสินใจของกลุ่มกับความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จริยธรรมทางธุรกิจของผู้นำ

Course codes : 759356
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ

วัตถุประสงค์ของการเข้าไปประกอบธุรกิจ เหตุผลของการไม่เข้าไปประกอบธุรกิจ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและความสามารถของผู้ประกอบการการแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ความหมายและบทบาทของการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบและปัญหาทั่วไปของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการจัดทำแผนธุรกิจ การตัดสินใจก่อนเริ่มดำเนินการ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม คือ การตลาด การบริหาร การบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงคลัง

Course codes : 759357
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การและการบริหารความเปลี่ยนแปลง

การวัดประสิทธิภาพขององค์การ การวิเคราะห์บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์การ การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ การเลือกเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ การวางแผนการพัฒนาองค์การ วิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์กรอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์กร การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์การ การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร แนวคิดองค์การสร้างสรรค์ กระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการสร้างองค์กรสร้างสรรค์

Course codes : 759361
Credit : 3(2-2-5)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร

Course codes : 759373
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการและบริหารองค์กรความปลอดภัย แนวคิด หลักการและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้และการจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียด การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะห์ และการประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติภัย แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

Course codes : 759403
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

แนวคิด หลักการและขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและวัฒนธรรมการทำงานของชาติต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

Course codes : 759404
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ความหมายและทฤษฎีนวัตกรรมในเบื้องต้น เทคนิคในการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบลักษณะบุคลากรนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม การบริหารจัดการองค์การนวัตกรรม

Course codes : 759412
Credit : 3(3-0-6)
การให้คำปรึกษาและการวางแผนอาชีพ

แนวคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการให้คำปรึกษาในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม รวมทั้งแนวคิด กระบวนการวางแผนกำลังคนและแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การออกแบบโครงสร้างองค์การที่เน้นความเสมอภาค ความเท่าเทียมในการพัฒนาสายอาชีพ ข้อจำกัดของการพัฒนาสายอาชีพและแนวทางในการแก้ปัญหา

Course codes : 759451
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการทำงานและเทคนิคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความต้องการในการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศและจริยธรรม การนำระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายการบริหารส่วนงานอื่นๆ ในองค์กร

Course codes : 759462
Credit : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหัวข้อที่แตกต่างจากหัวข้อในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากการอ่าน การค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนและดำเนินการศึกษาภายใต้การดูแล การควบคุมและให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนและจะต้องมีการนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

Course codes : 759483
Credit : 3(0-40-1)
การฝึกงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือฝึกงานในองค์การต่าง ๆ การจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

Course codes : 759491
Credit : 3(3-0-6)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมธุรกิจ

2.2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 759381
Credit : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

การทบทวนองค์ความรู้และการฝึกทักษะด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าสู่การทำงานจริง อาทิ การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัว การจัดการอารมณ์และความเครียดในที่ทำงาน เทคนิคการเขียนประวัติย่อ เทคนิคการสมัครและการสัมภาษณ์งาน การทบทวนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ตลอดจนการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ

Course codes : 759382
Credit : 6(0-180-0)
สหกิจศึกษา

การบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาโดยปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของสาขา ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกับสถานประกอบการ การวางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน และการประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงาน ตลอดจนเผยแพร่ผลงานที่ทำระหว่างปฏิบัติงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มนิสิต