ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ Katja Rangsivek * Ph.D. ( Southeast Asian Studies)
University of Copenhagen, Denmark (2556)
อาจารย์ กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ * Docteur en Sciences de gestion
Universite Paul Valery (Montpelli er III) (2554)
อาจารย์ การุณ สุขสองห้อง * Ph.D. (Applied Finance) with Distinction
University of Malaya, Malaysia (2557)
อาจารย์ จัญจลา ศิวะมาศ * M.B.A. (Finance)
University of Denver, USA (2534)
อาจารย์ จิราภา พึ่งบางกรวย * ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557)
อาจารย์ ชนานันท์ เดชาดิลก * M.S. (Marketing)
University of Colorado Denver, USA (2556)
อาจารย์ ชลาภรณ์ ยูน * M.B.A. (Marketing)
Yonsei University, South Korea (2546)
อาจารย์ ณฤดี พรหมสุวรรณ * รส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2545)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล ชูชินปราการ * Ph.D.(Business Information Systems)
RMIT University, Australia (2551)
อาจารย์ ปิยะพร ธรรมชาติ * บธ.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2548)
อาจารย์ พลอย สุดอ่อน * Ph.D.(Supply Chain and Logistics Management)
RMIT University, Australia (2558)
อาจารย์ ราเมศวร์ สดใส * บธ.ม. (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2556)
อาจารย์ วรรณวิชนี ถนอมชาติ *
อาจารย์ วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย * D.B.A. (Management)
Victoria University, Australia (2558)
อาจารย์ สุขุมาลย์ ชำนิจ * M.B.A. (General Management)
Tarleton State, USA (2527)
อาจารย์ กรวิภา เทียนภาสกร บช.ม.
มหาวิทยาลัยบูรพา (2550)
อาจารย์ กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม M.A.A.
Central Queensland University, Australia (2547)
อาจารย์ ขวัญนุช เจริญวัฒนวิญญู M.Acc. (Professional)
Macquarie University, Australia (2556)
อาจารย์ ณัฎฐกานต์ พฤกษ์สรนันทน์ M.A.(Tourism Management)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2547)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภณ นิธิเชาวกุล ปร.ด.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556)
อาจารย์ ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2555)
อาจารย์ เนตรดาว ชัยเขต Doctorat sciences de gestion
Universit? Paul Val?ry(Montperllier III), France (2557)
อาจารย์ พรรณี พิมาพันธุ์ศรี Ph.D (Human Resource Development)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรัตน์ แสดงหาญ Ph.D. (Development Administration)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2553)
อาจารย์ เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2550)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณภา ลือกิตินันท์ ปร.ด.(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
รองศาสตราจารย์ วุฒิชาติ สุนทรสมัย D.B.A.(Marketing and International Business)
Nova Southeastern University, USA (2544)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช Ph.D. (Corporate)
Xiamen University China (2558)
อาจารย์ ศิรดา จารุตกานนท์ บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2551)
อาจารย์ ศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ์ บช.ม.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ ธำรงสินถาวร บธ.ด.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550)
อาจารย์ สรศักดิ์ เทพสถิตย์ศิลป์ Ph.D. (Supply Chain and Logistics Management)
RMIT University, Australia (2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสราภรณ์ ทนุผล บช.ด.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Listening and Speaking)

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 25721559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Principles of Microeconomics)

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ

รหัสวิชา : 25721659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (Principles of Macroeconomics)

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและ เงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 66321259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดทำงบประมาณแม่บท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 66411159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการเบื้องต้น แนวคิดของการบัญชี กระบวนการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของธุรกิจ

รหัสวิชา : 66433259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 66520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 66810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่าง ๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

รหัสวิชา : 66810259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ (Business Law)

หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย กฎหมายวิธีพิจารณาความฯ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

รหัสวิชา : 66811159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ (Management and Organization)

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

รหัสวิชา : 66821159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ (Quantitative Analysis for Management)

ตัวแบบเชิงปริมาณ การนำไปประยุกต์ในธุรกิจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการจำลองปัญหา

รหัสวิชา : 66831259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operation Management)

การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

รหัสวิชา : 66841159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปัจจัยสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ความแตกต่าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และการประเมินเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

2.2.1 กลุ่มวิชาเอกการเงิน

รหัสวิชา : 66310259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทางการเงิน (Financial Management)

นโยบายทางการเงินอันมีผลต่อการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารการวิเคราะห์การจัดหาและจัดสรรเงินทุน การกำหนดโครงสร้างเงินทุนและนโยบายกิจการ การรวมกิจการการบริหารการเงินในสภาวะต่าง ๆ จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพในการจัดการทางการเงิน เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 66320159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถาบันการเงิน (Financial Institutions)

ประเภท หน้าที่และการดำเนินงานของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศใน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นโยบาย ปัญหาในการดำเนินงานและการแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินต่าง ๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน เครื่องมือในการจัดหาเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุน การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 66320259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดหาเงินทุนธุรกิจ (Business Financing)

หลักการ ขั้นตอนขบวนการวิเคราะห์ แนวคิดในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการวางแผนทางการเงินและการจัดหาเงินทุนธุรกิจ ความเสี่ยงและผลตอบแทน กลวิธีในการจัดหาเงินทุนของธุรกิจในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว จนจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนธุรกิจ

รหัสวิชา : 66320359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักและนโยบายการลงทุน (Principles and Policies of Investment)

มูลเหตุและปัจจัยชักจูงให้เกิดการลงทุน การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ บทบาทและหน้าที่ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการลงทุน ถึงการประเมินราคาและมูลค่าการลงทุน การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์

รหัสวิชา : 66320459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ตลาดการเงินและตราสารการเงิน (Financial Market and Instruments)

ลักษณะและความสำคัญของตลาดการเงิน การศึกษาตลาดเงินและตลาดทุน เครื่องมือในการจัดการเงินทุนในตลาดเงินและตลาดทุน บทบาทของตลาดหลัก ตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ ประเภทของความเสี่ยงในตลาดการเงิน โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย วิวัฒนาการใหม่ ๆ ในตลาดเงินและตลาดทุน

รหัสวิชา : 66320559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารสินเชื่อ (Credit Management)

ความหมาย และความสำคัญของการจัดการสินเชื่อ หน้าที่และการบริหารงานในแผนกให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์การจัดการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินเชื่อประเภทต่าง ๆ และการตัดสินใจให้สินเชื่อสำหรับโครงการประเภทต่าง ประเภทและนโยบายการเรียกเก็บเงิน การติดตามและการควบคุมลูกหนี้การบริหารหนี้ที่มีปัญหา การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

รหัสวิชา : 66330159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ (Monetary and Fiscal Policy)

บทบาททั่วไปของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง ผลของการเพิ่มลดปริมาณเงินที่ต่อ คิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิคและสำนักเคนส์ ผลของการใช้จ่ายของรัฐบาลและภาษีที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมตาม ของนักเศรษฐศาสตร์สำนักคลาสสิคและสำนักเคนส์ หลักปฏิบัติในการดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง ตัวอย่างการใช้นโยบายการเงินการคลังที่ล้มเหลวและสำเร็จผล

รหัสวิชา : 66330259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ (Multinational Corporate Finance)

ประเภทของธุรกิจระหว่างประเทศ ลักษณะการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ สภาพธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้ตราสารการเงินในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ลักษณะและปัญหาของดุลการชำระเงิน

รหัสวิชา : 66330359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงิน ตลาดทุน ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาทุนและหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบริหารเงินของธุรกิจ

รหัสวิชา : 66330459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวาณิชธนกิจ (Investment Banking)

ธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ วัตถุประสงค์ รูปแบบ และขั้นตอนให้คำแนะนำ การพิจารณาเลือกประยุกต์เครื่องมือทางการเงินให้มีความเหมาะสมในแต่ละธุรกรรม การพัฒนาและนำเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ไปประยุกต์ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเงิน(หนี้) การร่วมลงทุน การซื้อขายกิจการ การนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ การเลือกหรือพัฒนาตราสารทางการเงินในตลาดเงินและตลาดกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์การบริหารงานของแต่ละองค์กร ทิศทางการพัฒนาตลาดเงินและตลาดช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบันและโน้มในอนาคต จรรยาบรรณของวาณิชธนกร

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกการตลาด

รหัสวิชา : 66520259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการตลาด (Marketing Management)

ความหมายและความสำคัญของการบริหารการตลาด วิวัฒนาการของแนวความคิดทางการตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การจัดองค์กร การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงานทางการตลาด

รหัสวิชา : 66531159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)

ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ การยอมรับและ การแพร่กระจายนวัตกรรมใหม่

รหัสวิชา : 66531259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิจัยการตลาด (Marketing Research)

ความหมาย ความสำคัญของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัยทางการตลาด ปัญหาการวิจัยทางการตลาด การออกแบบการวิจัยและการเลือกวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และทรัพยากร แหล่งข้อมูลและ ปัญหาความผิดพลาดของข้อมูล สเกลที่ใช้วัดทัศนคติ การออกแบบ สร้าง ปรับปรุง และตรวจสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพทางสถิติ การสรุปผลและการเสนอรายงาน เพื่อนำ ผลการวิจัยไปใช้กับกิจกรรมทางการตลาด และการตัดสินใจทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมในการทำวิจัยตลาด

รหัสวิชา : 66532359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Management)

บทบาทของผลิตภัณฑ์และราคาในการบริหารการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ บทบาทของราคา วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา กลยุทธ์และนโยบายราคา การกำหนดราคาในสถานการณ์ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงราคา

รหัสวิชา : 66534159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า (Marketing Channels and Physical Distribution)

การจัดการการตลาดของผู้ผลิตในด้านการขนส่งสินค้า สินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การลำเลียงขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาสินค้า การวิเคราะห์และควบคุม ระบบต้นทุนของการกระจายสินค้า การเลือกช่องทางการตลาด การจัดองค์การ การวางแผนและการควบคุมช่องทางการจำหน่าย

รหัสวิชา : 66535159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารการตลาดแบบสมบูรณ์ (Integrated Marketing Communication)

ความหมาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาดแบบสมบูรณ์ ประโยชน์ของการสื่อสารทางการตลาด การกำหนดงบประมาณสำหรับกิจกรรมทางการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและการเลือกสื่อสำหรับการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย การวัดความมีประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด ประเภทและบทบาทความสำคัญของเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แนวทางในการวางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด โดยอาศัยการผสมผสานเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด และกระบวนการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด จริยธรรมในการสื่อสารทางการตลาด

รหัสวิชา : 66537159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความรับผิคชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจสำหรับนักการตลาด (Managing Corporate Social Responsibility and Business Ethics for Marketer)

แนวคิดและวิวัฒนาการของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุมองค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ การสร้าง พัฒนาและดำเนินการ กลยุทธ์และนโยบายทางการตลาดในกรอบของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 66540359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด (Marketing Strategy and Planning)

ความหมาย ความสำคัญและบทบาทของกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันและ การวางแผนการตลาด กระบวนการวางแผนการตลาด การพยากรณ์การขายและการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์การตลาด โปรแกรมการตลาด งบประมาณ การนำแผนการตลาดไปใช้

รหัสวิชา : 66546159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระดับโลก (Global Marketing)

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการการตลาดระดับโลก ระบบและแนวคิดการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมและสถาบันสำคัญของตลาดระดับโลก โครงสร้าง และข้อมูลประชากรของตลาดโลก วัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดระดับโลก กลยุทธ์การตลาดระดับโลก การจัดสายงานและการควบคุมกิจกรรมการตลาดระดับโลก

รหัสวิชา : 66548159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการตลาด (Seminar in Marketing)

การบูรณาการองค์ประกอบสำคัญทางการตลาด ปัญหาและประเด็นสำคัญของการจัดการด้านการตลาดในปัจจุบัน การใช้กรณีศึกษาเป็นตัวแบบในการศึกษาถึงสภาพของธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาด ปัญหาการตลาดในด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แนวความคิดในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่อการตัดสินใจ ทางการตลาด โอกาสและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ในการตัดสินใจ ตลอดจนการนำกลยุทธ์ทางการตลาดไปประยุกต์ในสภาพการณ์ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นนักการตลาดในอนาคต โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อออกไปปฏิบัติงานจริง

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 66621159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดด้านการผลิตและดำเนินงาน การตลาด การเงินและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระหว่างประเทศ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

รหัสวิชา : 66622159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)

แนวความคิดด้านทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญและที่มาของการรวมกลุ่มการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีรูปแบบต่าง ๆ และสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ ประเภทและนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ นโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลในเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 66633159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global Supply Chain Management)

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก วิเคราะห์บทบาทของตัวแทนในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก วิธีการประสานงานกับตัวแทนหรือตัวกลางในห่วงโซ่อุปทาน การนำรูปแบบต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานระดับโลกมาประยุกต์ ความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและลอจิสติกส์

รหัสวิชา : 66633259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)

แนวคิดและสถานการณ์ของการตลาดระหว่างประเทศ ความหมาย ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การนำกลยุทธ์ไปใช้ และการควบคุมกิจกรรมการตลาดระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 66633359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการนำเข้าและการส่งออก (Import and Export Management)

ภาพรวมของหน้าที่และบทบาทของแผนกส่งออกและนำเข้า การวิเคราะห์หน้าที่และการดำเนินงานของกิจการนำเข้าและส่งออก กระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสาร พิธีศุลกากรขาเข้า ขาออกและองค์กรต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออกและนำเข้า

รหัสวิชา : 66635159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎระเบียบการค้าและกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ (International business regulations and laws)

กฎหมายด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่สำคัญและกฎระเบียบว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญและหน้าที่หลักขององค์การการค้าระหว่างประเทศ สนธิสัญญาการค้า การส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ การประกันภัยและโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากรของไทย พื้นฐานของภาษีศุลกากร ชนิดและประเภทของภาษีศุลกากร เงื่อนไขของการจัดเก็บภาษีศุลกากร วัตถุประสงค์หลักของการจัดเก็บภาษีศุลกากร การวางแผนภาษี บทบาทของภาษีศุลกากรและผลกระทบของภาษีศุลกากรกับองค์การ

รหัสวิชา : 66636159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาวัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ (Cross Cultural Comparative Study)

ความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติ การวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีผลต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการติดต่อสื่อสารและทำงานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเหล่านั้น วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหาและอุปสรรคจากวัฒนธรรมข้ามชาติต่อธุรกิจระหว่างประเทศได้

รหัสวิชา : 66636259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ (English for International Business Communication)

การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในองค์การระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษในการประชุมและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ทักษะในการนำเสนอผลงานในองค์การธุรกิจข้ามชาติแบบเป็นทางการ ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบเอกสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

รหัสวิชา : 66643459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินระหว่างประเทศ (International Finance)

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการการลงทุนและการจัดหาเงินทุนระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 66740359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (International Human Resource Management)

แนวคิด หลักการและขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดและวัฒนธรรมการทำงานของชาติต่าง ๆ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

2.2.4 กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 66720159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

แนวคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลักการในการวิเคราะห์งาน หลักการและวิธีการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การวางแผนสายอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน แนวคิดองค์กรสุขภาวะ แรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 66720259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก (Manpower Planning, Recruitment and Selection)

ความหมายของการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ และเป้าประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการวางแผนอัตรากำลังคนเทคนิคการพยากรณ์อุปสงค์ การพยากรณ์อุปทาน เทคนิคในการพยากรณ์อัตรากำลังคนกลยุทธ์การจัดการแรงงาน การวิเคราะห์งานกระบวนการสรรหาคัดเลือกที่สร้างภาพลักษณ์องค์การกระบวนการคัดเลือกพนักงานการทดสอบและเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ การสัมภาษณ์งานการตัดสินใจคัดเลือกขั้นสุดท้ายสัญญาการจ้างงาน การจ้างแรงงานในรูปแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 66730359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฏหมายแรงงาน (Labor Law)

ความเป็นมาของกฎหมายแรงงาน หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติการประกันสังคม พระราชบัญญัติกองทุนทดแทน พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายแรงงานประเภทต่างๆ หน้าที่ของศาลแรงงาน วิธีการพิจารณาคดีแรงงาน และคำพิพากษาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน

รหัสวิชา : 66731159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

ความหมาย กระบวนการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การหาความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การสร้างบรรยากาศในการการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เป็นรายบุคคล การสร้างวัฒนธรรม สภาวะแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเรียนรู้บูรณาการฝึกอบรม พัฒนาและการเรียนรู้กับระบบบริหารผลงาน การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพัฒนาองค์การ

รหัสวิชา : 66732259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation Management)

ความเป็นมาของแรงงานสัมพันธ์ ทฤษฎีแรงงาน สภาวะความสัมพันธ์และความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง แรงงานสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการทำงาน องค์กรแรงงานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน และสมาพันธ์แรงงาน การจัดตั้งและการบริหารองค์กรแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทฤษฎีและการบริหารองค์กรแรงงาน สัญญาแรงงาน ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง การแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมการสร้างสุขที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 66735159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Organizational Happiness Development)

การสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถานประกอบการ จิตวิทยาสังคมในองค์กร จิตวิทยาการสื่อสารและการชักจูง การพัฒนาจิตของบุคลากรในองค์กร การคิดเชิงบวก การบริหารความสุข การจัดการความเครียด หลักการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการบริหารจัดการองค์กรสุขภาวะ เครื่องมือในการประเมินองค์กรสุขภาวะ การบูรณาการแผนงานองค์กรสุขภาวะกับงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 66737159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางทรัพยากรมนุษย์ (Research Methodology in Human Resource)

ความสำคัญของการวิจัย ลักษณะของวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสุขภาวะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเลือกปัญหาในการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐาน การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล สถิติเบื้องต้นและการอ่านผลสถิติที่ใช้ การเขียนรายงาน การอภิปรายผล และการนำเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชา : 66743159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารผลงาน (Performance Management)

วัตถุประสงค์และความหมายของการบริหารผลงาน การวางแผนเพื่อการบริหารผลงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับการติดตามผลการปฏิบัติงานและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัญหาในการบริหารผลงานและการแก้ไข การบริหารผลงานและองค์กรสุขภาวะ

รหัสวิชา : 66744159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการค่าตอบแทน (Compensation Management)

แนวคิดของระบบการจ่ายค่าตอบแทน รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทน ทฤษฎีค่าตอบแทนปัจจัยที่มีผลต่อระบบการจ่ายค่าตอบแทนการวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมภายในองค์การและความเป็นธรรมภายนอกองค์การ การกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนการบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น การบูรณาการเข้ากับ ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบการบริหารผลงาน

รหัสวิชา : 66746159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Seminar in Human Resource and Organizational Happiness Development)

มนุษย์และองค์กรสุขภาวะ แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปัญหาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

2.2.5 กลุ่มวิชาเอกการจัดการ

รหัสวิชา : 66735259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior)

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและพฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคลและพฤติกรรมระดับกลุ่ม กระบวนการพฤติกรรมการเรียนรู้และการรับรู้ วัฒนธรรมองค์การเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การให้สิ่งเสริมแรง องค์การแห่งการเรียนรู้ การจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู้นำและการติดต่อสื่อสารการพัฒนาองค์การ สภาวะแวดล้อมขององค์กรในแง่มุมต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่ม

รหัสวิชา : 66735759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาองค์การและการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Organization Development and Change Management)

การวัดประสิทธิภาพขององค์การ การวิเคราะห์บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์การ การกำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การ การวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนาองค์การ การกำหนดแผนปฏิบัติการ การเลือกเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ การวางแผนการพัฒนาองค์การ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์กร การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์องค์การ การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร

รหัสวิชา : 66810359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

หลักความประพฤติ แนวทาง แบบแผนหรือหลักความดีงาม หลักศาสนา หลักธรรมาภิบาล หลักความดี ความถูกต้อง การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 66830159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ (Business Research Methodology)

ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประเมินทางเลือกที่เกิดขึ้นจริงของผู้ประกอบการ ประเด็นปัญหาหรือโจทย์วิจัย ระบบคิดการค้นหาความรู้ ความจริงที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุผล สร้างสรรค์

รหัสวิชา : 66831159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)

ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศต่อการจัดการธุรกิจ ชนิดต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่ใช้ในกิจการ แนวคิดและเครื่องมือต่างๆในการจัดการฐานข้อมูลของกิจการ การพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์และแนวโน้มของธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ จริยธรรมและความปลอดภัยในสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 66831359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการ (Project Management)

การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ การควบคุมและประเมินโครงการ

รหัสวิชา : 66833159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการควบคุมการบริหาร (Management Planning and Control)

แนวคิด กระบวนการการวางแผน การควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและการควบคุม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายของธุรกิจ กระบวนการตัดสินใจ การจัดทำแผน การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน เทคนิค แนวคิดใหม่ ๆ ในการวางแผน การควบคุมงานบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การโดยคำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 66835159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำระดับโลก (Global Leadership)

ทักษะ รูปแบบ แนวปฏิบัติ ทฤษฎี และแนวคิดในเรื่องภาวะผู้นำ การศึกษาจริยธรรม ความหลากหลาย และการบริหารความขัดแย้งในระดับนานาชาติ การประยุกต์ทฤษฎีและประสบการณ์จริงโดยใช้กรณีศึกษา การสาธิต และแบบจำลองในการเป็นผู้นำในองค์การระดับโลกและองค์การที่มีความหลากหลายทาง วัฒนธรรม เป็นผู้นำทีมงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกันในทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้

รหัสวิชา : 66836259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Sufficiency Economy Theory and Small Business Management)

แนวคิด ลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหา การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเป็นไปได้ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจใหม่ แผนธุรกิจ การระดมทุน ด้วยการประยุกต์หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

รหัสวิชา : 66848159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการ (Seminar in Management)

ปัญหา ประเด็นปัจจุบันด้านการจัดการ กรณีศึกษา ประสบการณ์ การศึกษา ผลงานวิจัยทางการจัดการ

2.3.1 กลุ่มวิชาเอกการเงิน

รหัสวิชา : 66320659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายและจรรยาบรรณทางการเงิน (Financial Laws and Ethics)

ความสำคัญของจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบการปฏิบัติพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบอาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาท หน้าที่ของตนและหน่วยงานที่ควบคุมดูแล การมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

รหัสวิชา : 66330559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis)

ขอบเขตของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ลำดับขั้นของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การคัดเลือกหลักทรัพย์ การคาดคะเนกำไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์

รหัสวิชา : 66330659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial Information Systems)

แนวความคิด ความหมาย และบทบาทของระบบสารสนเทศทางการเงิน การใช้ข้อมูลทางภายในองค์กรเพื่อตัดสินใจทางการเงิน ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินในธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ

รหัสวิชา : 66330759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินอุตสาหกรรม (Industrial Finance)

การเงินของโครงการอุตสาหกรรมทุกขนาดและเฉพาะอย่างยิ่งทั้งที่ เป็นของรัฐบาล และเอกชน การเตรียมวางแผนโครงการวิเคราะห์การดำเนินการของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ วงจรการพัฒนาโครงการ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการ โดยจะเน้นทางด้านการเงิน ตั้งแต่ขนาดการลงทุน การคาดการณ์กระแสเงินสด การจัดทำงบการเงินล่วงหน้า การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินผลตอบแทนการลงทุนด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งโครงการอิสระและโครงการที่สัมพันธ์กัน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และความเสี่ยงอื่น ๆ ตลอดจนผลกระทบของโครงการต่อสังคม โดยต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ

รหัสวิชา : 66330859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยทางการเงิน (Financial Research)

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงินและกระบวนการ การทบทวนวรรณากรรมเพื่อระบุหัวข้อ การวิจัย การตั้งสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติและเศรษฐมิติทางการเงิน สรุปผลและการเขียนรายงานวิจัย

รหัสวิชา : 66330959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินบุคคล (Personal Finance)

เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินบุคคล โดยการทำงบประมาณ การซื้อด้วยเงินสด เงินเชื่อ การประกันภัย การออม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการทำงาน การเลือกใช้แหล่งเงินทุน การจัดสรรการใช้เงินในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการยกมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาเอง และยังสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินให้แก่บุคคลอื่น โดยสอดคล้องต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมในวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 66331059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการเงินสำหรับการร่วมทุนและการควบรวมกิจการ (Finance Management for Joint Venture and Merger and Acquisition)

วิธีการและการดำเนินการร่วมกิจการในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงการประเมินมูลค่า การเสนอราคา การเจรจาต่อรอง และข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ

รหัสวิชา : 66331159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การภาษีอากรและกฎหมายสำหรับนักการเงิน (Taxation and legal for Financier)

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมายภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในสายวิชาชีพทางการเงิน

รหัสวิชา : 66331259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)

หลักและวิธีการดำเนินธุรกิจการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ความหมายประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อครอบครัว สังคม ธุรกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ การเก็บเบี้ยประกันแบบเส้นตรง เงินสำรองมูลค่าเวนคืนเงินสด หลักการของการประกันชีวิต แบบและการเลือกแบบประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ เงื่อนไข การทำกรมธรรม์ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน การประกันทรัพย์สิน อาทิ อัคคีภัย การขนส่งทางบก การขนส่งทางทะเล และการโจรกรรม ความสำคัญของการประกันชีวิตและสุขภาพ และการประกันทรัพย์สินที่มีต่อธุรกิจ การลดภาระความเสี่ยงของ ในกรณีต่าง ๆ

รหัสวิชา : 66331359
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
ปริญญานิพนธ์ทางการเงิน (Thesis in Finance)

ทางการเงินจากการทบทวนวรรณกรรม และระบุหัวข้อปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ กำหนดสมมุติฐานจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ออกแบบการวิจัยเพื่อทดสอบสมมุติฐาน โดยเก็บข้อมูลและใช้เครื่องมือทดสอบที่เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของหัวข้อปัญหา และนำเสนอผลการวิจัยทั้งรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอต่อคณะกรรมการ

รหัสวิชา : 66331459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน (Computer Application for Financial Management)

การใช้โปรแกรมทางการเงินเพื่อการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมสเปรดชีท เพื่อช่วยในการหาข้อมูลต่าง ๆ จากทฤษฎีทางการเงิน การสร้างแบบจำลองเพื่อการจัดการทางการเงิน การจัดทำงบการเงิน โปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละกรณีปัญหา การนำเสนอรายงานทางการเงินด้วยคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางการเงินที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต การค้นคว้า และนำข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินไปประยุกต์

รหัสวิชา : 66331559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาปัญหาและนวัตกรรมทางการเงิน (Seminar in Financial Problems and Innovations)

การสัมมนาเพื่อให้ได้เห็นปัญหาทางการเงินในปัจจุบัน โดยการศึกษาจะต้องค้นคว้าและศึกษาปัญหากรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้อเท็จจริงจากเอกสารและสื่อมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนนำความรู้ ทางทฤษฎีมาใช้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เสนอผลการค้นคว้าและแนวทางที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพหรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 66331659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินในกิจการไม่แสวงหากำไร (Finance in Non-Profit Organization)

ลักษณะของกิจการไม่แสวงหาผลกำไร ความแตกต่างระหว่างธุรกิจการค้ากับกิจการซึ่งไม่แสวงหาผลกำไร นโยบายวัตถุประสงค์และการจัดรูปองค์การซึ่งไม่แสวงหากำไร การจัดการทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจประเภทนี้ การวางแผนการควบคุมและการงบประมาณ การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 66331759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Finance)

แหล่งที่มาและวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน แนวคิดและปัจจัยต่อ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

รหัสวิชา : 66331859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินสินทรัพย์ของสถาบันการเงิน (Asset Evaluation of Financial Institution)

หลักวิธีการและแนวทางของสถาบันการเงิน การตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ การประเมินราคาสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 66331959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันสังคม (Social Security)

ประวัติของการประกันสังคม ความแตกต่างระหว่างการประกันสังคมกับการประกันประเภทของการประกันสังคม ประโยชน์ทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม

รหัสวิชา : 66332059
หน่วยกิต : 3(0-0-18)
การฝึกงานด้านบริหารธุรกิจ (Practicum in Business Management)

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือโครงการฝึกงานภายใต้การดูแลของ คณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

2.3.2 กลุ่มวิชาเอกการตลาด

รหัสวิชา : 66531359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศทางการตลาด (Marketing Information System)

ความหมาย แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของกระบวนการสารสนเทศทางการตลาด กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด การใช้ระบบสารสนเทศทางการตลาดในการวางแผน ตัดสินใจ และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาด

รหัสวิชา : 66532159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า (Product and Brand Management)

การเลือกตลาดเป้าหมาย คำจำกัดความของตราสินค้า การวางตำแหน่งตราสินค้า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า การจัดการตราสินค้า การบูรณาการตราสินค้ากับส่วนประสมทางการตลาด การประเมินค่า ความหมายของผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาดในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ประเด็นปัญหาในการจัดการตราสินค้า

รหัสวิชา : 66532259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดบริการ (Service Marketing)

แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ การจัดส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ การเปรียบเทียบระหว่างการทำตลาดของธุรกิจที่ขายสินค้ากับการทำตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ

รหัสวิชา : 66533159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตั้งราคา (Pricing)

ความหมายของราคา หลักการตั้งราคา นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคา ขั้นตอนในการตั้งราคา ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดราคา วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา การตั้งราคาเชิงเศรษฐศาสตร์ การตั้งราคาเชิงจิตวิทยา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคา ต้นทุน และกำไร จริยธรรมในการตั้งราคา

รหัสวิชา : 66534359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าปลีก (Retailing Management)

ความเป็นมาและประเภทของร้านค้าปลีก ข้อพิจารณาในการบริหารการค้าปลีกการเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังร้านค้าปลีก การจัดองค์การกิจการร้านค้าปลีก การซื้อสินค้าในกิจการร้านค้าปลีก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดง และการส่งเสริมการขายในกิจการร้านค้าปลีก การให้สินเชื่อในกิจการร้านค้าปลีก การประกันภัย และการควบคุมร้านค้าปลีก

รหัสวิชา : 66534559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (Retail Merchandising)

แนวคิดในการบริหารสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความต้องการ สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการแข่งขันเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจค้าปลีก การบริหารสายผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์รายได้จากการขายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดวางสินค้า การสร้างประสบการณ์การซื้อในร้านค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ผลิตสินค้า การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ผลิตสินค้า วิธีปฏิบัติในการจัดสั่งสินค้า เงื่อนไขและการต่อรอง กลยุทธ์การตั้งราคา และการส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก การควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 66535259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการด้านการการขายและเทคนิคการขาย (Sales Management and selling techniques)

หน้าที่ของผู้บริหารงานขายในธุรกิจต่างๆ การบริหารพนักงานขาย การวางแผนการขาย การสรรหาพนักงานขาย การคัดเลือกและพัฒนาพนักงานขาย การมอบหมายงานและเขตการขาย การกำหนดโควต้าการขาย การจูงใจ การจ่ายค่าตอบแทน การควบคุมการประเมินผลงานของพนักงานขาย การวิเคราะห์การใช้เวลาของพนักงานขาย การควบคุมและประเมินผลงานของพนักงานขายและจรรยาบรรณของผู้บริหารงานขาย บทบาทและหน้าที่งานขายต่อความสำเร็จทางการตลาด ประเภทของงานขาย พฤติกรรมลูกค้า บุคลิกภาพของพนักงานขาย กระบวนการขาย การขายสินค้าอุตสาหกรรม การขายสินค้าอุปโภคบริโภค การขายสินค้าบริการ การบริหารเวลา จรรยาบรรณของพนักงานขาย

รหัสวิชา : 66535359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Marketing)

แนวคิด หลักการขายสินค้า และรูปแบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจสู่ผู้บริโภค ธุรกิจสู่ธุรกิจ ปัจจัยทางการตลาดบนอินเตอร์เน็ต การจัดส่วนประสมทาง การตลาด กลยุทธ์การตลาด การวางแผนและการตลาดบนเว็บไซด์ กลุ่มเป้าหมาย และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนลูกค้า วิธีการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตให้ประสบผลสำเร็จ ตัวอย่างและกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 66535659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)

ความหมาย แนวคิด หลักการ ของการตลาดเชิงกิจกรรม แนวโน้มของการตลาดเชิงกิจกรรม การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และ ภายใน การกำหนดเป้าหมาย การสร้างสรรค์เครื่องมือทางการตลาดเชิงกิจกรรมอย่างผสมผสานกันอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอื่น มีการทดสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 66536659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความเสี่ยงภัยสำหรับนักการตลาด (Risk Management for marketer)

ความหมายและลักษณะของความเสี่ยงภัยและความเสียหายที่อาจเกิดแก่การดำเนินงานด้านการตลาดในธุรกิจและองค์การต่างๆ ประเภทของความเสียหายที่เกิดขึ้น วิธีบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับนักการตลาด ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการบริหารความเสี่ยงภัย หลักการและความรู้ด้านประกันภัยสำหรับนักการตลาด

รหัสวิชา : 66537259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)

ความหมายของการตลาดเพื่อสังคม กระบวนการสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคม การเลือกกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย การตั้งวัตถุประสงค์การตลาดเพื่อสังคม อุปสรรค ประโยชน์และการแข่งขัน การสร้างกลยุทธ์การวางตำแหน่ง กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธราคา กลยุทธ์ ช่องทางจัดจำหน่าย และกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสำหรับการตลาดเพื่อสังคม การสร้างแผนปฏิบัติการและการตั้งงบประมาณสำหรับการตลาดเพื่อสังคม

รหัสวิชา : 66539359
หน่วยกิต : 3(0-0-18)
การฝึกงานการตลาด (Practicum in Marketing)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

รหัสวิชา : 66539559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการจัดซื้อ (Purchasing Management)

หลักการและการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อในเรื่องการจัดรูปองค์การ หน่วยงานจัดซื้อ การเลือกแหล่งขาย บทบาทของมาตรฐานในการจัดซื้อ การกำหนดและตรวจสอบ จำนวนสั่งซื้อ การพิจารณาจังหวะเวลาในการจัดซื้อ นโยบายการซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง ระบบการบริหารพัสดุ

รหัสวิชา : 66542359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management)

แนวความคิดและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ของการบรรจุภัณฑ์กับกิจกรรมตลาดอื่น ข้อบังคับการบรรจุภัณฑ์ ชนิดของวัสดุเพื่อการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการขาย การขนส่งและการส่งออก การวางแผน และกำหนดกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์

รหัสวิชา : 66542459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลยุทธ์ตราสินค้า (Brand Strategy)

แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการตราสินค้า การสร้างตราสินค้า คุณค่าตราสินค้า ตราสินค้าและคุณภาพ การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับตราสินค้า กระบวนการสื่อสารตราสินค้า การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพื่อสื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

รหัสวิชา : 66544259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการค้าส่ง (Wholesaling Management)

ความเป็นมาและประเภทของกิจการค้าส่ง กลยุทธ์ทางการตลาดของ กิจการค้าส่งกิจกรรมที่สำคัญของการค้าส่ง เช่น การวางแผน การกำหนดนโยบายทางการตลาดการค้าส่ง การจัดซื้อเพื่อการค้าส่ง การเงิน การควบคุม รวมถึงการประสานงานการค้าส่ง

รหัสวิชา : 66544459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการนำเข้าและการส่งออก (Import and Export Management)

ภาพรวมของหน้าที่และบทบาทของแผนกส่งออก และนำเข้า การวิเคราะห์ หน้าที่ทางการจัดการ และหน้าที่ทางการดำเนินงานในระดับต่างๆ ของกิจการนำเข้าและส่งออก กระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสาร องค์กรต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออกและนำเข้า

รหัสวิชา : 66544659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)

บทบาท ความสำคัญ แนวคิด หลักการ การดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ ของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการบริหารธุรกิจ องค์ความรู้และกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

รหัสวิชา : 66545459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะการขายและการเจรจาต่อรองในการขาย (Salesmanship and Negotiation)

ความหมาย ความสำคัญและบทบาท ของศิลปะการขาย ทฤษฎีการขาย กระบวนการขาย อาชีพการขาย แนวคิดของการเจรจาต่อรอง องค์ประกอบที่สำคัญในการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 66545559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)

บทบาทและความสำคัญของการพยากรณ์การขายต่อการวางแผนการตลาด ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์การขาย กระบวนการพยากรณ์ การขาย เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ ความผิดพลาดและสาเหตุของความผิดพลาดในการพยากรณ์ การหาข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ ปัจจัยในการเลือกเทคนิคการพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ วัฏจักรธุรกิจกับการพยากรณ์

รหัสวิชา : 66546259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Marketing)

ประเภทและลักษณะของลูกค้าอุตสาหกรรม วิวัฒนาการของตลาดสินค้า อุตสาหกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการตลาดอุตสาหกรรม การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ในส่วนประสมทางการตลาด บทบาทของสถาบันทางอุตสาหกรรม แนวโน้มการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 66546359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดการเกษตร (Agricultural Marketing)

ระบบการตลาดสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ลักษณะสินค้าเกษตร องค์การทางการตลาด หลักการตลาดสินค้าเกษตรกรรม การกำหนดราคาสินค้าเกษตรกรรม ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรกรรม บทบาทและความช่วยเหลือของรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรกรรม ปัจจัยต่างๆที่กระทบกระเทือนตลาดสินค้าเกษตรกรรม ปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

รหัสวิชา : 66546459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Marketing)

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวและนำมากำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน องค์ประกอบของการตลาดการท่องเที่ยว การพยากรณ์ เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดการท่องเที่ยว การควบคุม และการประเมินผลการตลาดการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 66546559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดสำหรับการประกอบการ (Entrepreneurial Marketing)

ปรัชญาและการดำเนินงานในระบบการตลาดของการประกอบการภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมและการประเมินแผนงานการจัดการด้านการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดต่าง ๆ หาแนวทางและข้อสรุปในการแก้ปัญหา

รหัสวิชา : 66546759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการตลาด (Selected Topics in Marketing)

เลือกศึกษาในหัวข้อทางการตลาด โดยเป็นหัวข้อที่แตกต่างจากหัวข้อในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน และจะต้องมีการนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

รหัสวิชา : 66549459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small and Medium Enterprise Management)

ความแตกต่างระหว่างการจัดการธุรกิจขนาดย่อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม การลงทุน การเงิน การดำเนินงาน การขาย และปัญหาต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมสามารถดำเนิน กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 66730559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก (Human Resources Management in Retailing)

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจค้าปลีก เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหา และคัดเลือก การวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน การวิเคราะห์งาน กระบวนการคัดเลือก การทดสอบและการสัมภาษณ์ สัญญาการจ้างงาน การจ้างแรงงานต่างด้าว การวางแผน การดำเนินการ การประเมินผล เครื่องมือ และเทคนิคในการพัฒนา การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคในการพัฒนา การฝึกอบรม การติดตามและประเมินผล

รหัสวิชา : 66820159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจ (Applications software for Business)

การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณอิเลคโทรนิกส์ โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล การจัดทำสารสนเทศประกอบการจัดการธุรกิจ การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ

รหัสวิชา : 66822159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การภาษีอากร (Taxation)

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รวมถึงภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

2.3.3 กลุ่มวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

รหัสวิชา : 66633459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดหาวัตถุดิบ สินค้าและแหล่งผลิต (International Sourcing and Procurement)

ความหมายและความสำคัญของการจัดหาวัตถุดิบสินค้าและแหล่งผลิต การจัดหาแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพจากผู้จัดหาหรือผู้ขาย หลักการจัดซื้อ กระบวนการโลจิสติกส์ของการจัดซื้อ วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ การจัดการด้านการเงินและการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อ การเจรจาต่อรองและกฎระเบียบในการจัดซื้อ ปัญหาและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดซื้อ

รหัสวิชา : 66633559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดจำหน่ายและลอจิสติกส์ (International Logistics and distribution management)

ความหมายและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การวางแผนการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ การให้บริการในด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การขนส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การไหลเวียนของวัตถุดิบ การจัดซื้อและคำสั่งซื้อ สารสนเทศในระบบโลจิสติกส์ การประเมินประสิทธิภาพทางการเงินในระบบโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 66633659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse management)

ความสำคัญของคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การวางแผนการจัดตั้งคลังสินค้าและการเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดตั้งคลังสินค้า การดำเนินงานคลังสินค้า มาตรการควบคุมการดำเนินคลังสินค้า ระบบบอกตำแหน่งคลังสินค้า การขนส่งและกระจายสินค้า การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับคลังสินค้า ปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า

รหัสวิชา : 66634159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Negotiation)

แนวคิดของการเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ องค์ประกอบ หลักการพื้นฐาน กลไก พิธีการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในกรอบภาครัฐและภาคเอกชน

รหัสวิชา : 66636359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อธุรกิจ 1 (International Language and Culture for Business I)

โครงสร้างและไวยกรณ์ภาษาที่ 3 ฝึกทักษะทั้งสี่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีคำศัพท์พื้นฐานและทางธุรกิจ และเรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทในองค์การ ที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจกับชาวต่างประเทศเบื้องต้นได้

รหัสวิชา : 66636459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อธุรกิจ 2 (International Language and Culture for Business II)

ฝึกทักษะภาษาที่ 3 ทั้งสี่ ฟัง พูด อ่านเขียน ที่มีโครงสร้างซับซ้อน โดยจะมีคำศัพท์ทั่วไปและทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทในองค์การเพิ่มมากขึ้น จนสามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างลึกซึ้ง

รหัสวิชา : 66637159
หน่วยกิต : 3(0-18-0)
การฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Practicum in International Business)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ หรือองค์กรข้ามชาติเพื่อเรียนรู้จากประสบการณณ์ทำงานจริง

รหัสวิชา : 66641459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ (Entrepreneurship for International Business)

คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ การขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก แสวงหาโอกาสทางการแข่งขันระดับโลก การสร้างองค์การระดับโลก การควบคุมองค์การระดับโลก การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำข้ามวัฒนธรรม การดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาค จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบการและเกมจำลองธุรกิจระดับโลก

รหัสวิชา : 66641559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพองค์การระดับโลก (Global organizational Quality Management)

หลักของการจัดการ และการสร้างคุณภาพขององค์การในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ บทบาทของกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ กระบวนการในการสร้างการจัดการคุณภาพขององค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนความต่อเนื่องของการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพขององค์การ กลยุทธ์และบทบาทของคุณภาพองค์การ เครื่องมือการจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพต่อเนื่อง การประยุกต์ระบบการจัดการคุณภาพในองค์การ

รหัสวิชา : 66643159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ (International Service Business Management)

ลักษณะและการจัดประเภทของบริการในธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาและกำหนดนโยบายผลิตภัณฑ์บริการ การกำหนดราคาสำหรับบริการ การส่งเสริมการบริการ การจำแนกแจกจ่ายบริการ ตลาดบริการเฉพาะเรื่องในภูมิภาคต่าง ๆ

รหัสวิชา : 66647459
หน่วยกิต : 6(0-18-0)
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาและวัฒนธรรมข้ามชาติ (Cross cultural, Languages and Global Business Exchange)

การศึกษาเรียนรู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ด้านวัฒนธรรม ภาษา และการจัดการธุรกิจโลก โดยการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ พัฒนาทักษะด้านภาษาและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 66648159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Seminar on International Business Management)

การใช้กรณีศึกษาเป็นตัวแบบในการศึกษาถึงสภาพของธุรกิจ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและปัญหาจากการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ เอเชีย ยุโรป อเมริกา เสนอแนวความคิด โอกาสและทางเลือกในการแก้ไขอุปสรรค การนำกลยุทธ์ทางการจัดการระหว่างประเทศไปประยุกต์ในสภาพการณ์ต่างๆ การใช้หลักการวิจัยเพื่อช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลได้

รหัสวิชา : 66648259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย (Seminar on International Business Management in Asia)

ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ เศรษฐกิจการเมือง ความร่วมมือทางธุรกิจ และ สิ่งแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันในทวีปเอเชีย ที่มีผลกระทบในเชิงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และผลจากการรวมกลุ่มทางการค้าที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

รหัสวิชา : 66648359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในทวีปอเมริกา (Seminar on International Business Management in America)

ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ เศรษฐกิจการเมือง ความร่วมมือทางธุรกิจ และ สิ่งแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันในทวีปอเมริกาที่มีผลกระทบในเชิงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และผลจากการรวมกลุ่มทางการค้าที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

รหัสวิชา : 66648459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในทวีปออสเตรเลีย (Seminar on International Business Management in Australia)

ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ศิลปะ เศรษฐกิจการเมือง ความร่วมมือทางธุรกิจ และ สิ่งแวดล้อม สภาวการณ์ปัจจุบันในทวีปออสเตรเลียที่มีผลกระทบในเชิงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และผลจากการรวมกลุ่มทางการค้าที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทย

รหัสวิชา : 66649259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ (Ethics in International business)

ความหมายและความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ความหมายและประโยชน์ของสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กร การนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ขององค์การ สังคมและประเทศได้

2.3.4 กลุ่มวิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 66715859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (Human Relation in Organization)

แนวคิดทฤษฎี และปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การจูงใจ การประสานงานและบุคลิกภาพ วิธีการการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

รหัสวิชา : 66725159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ทักษะการสื่อสารในองค์การ (Communicational Skills in Organization)

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์การ การพัฒนาทักษะการพูด การนำเสนองาน การเจรจาธุรกิจ การพัฒนาทักษะการเขียน การเขียนจดหมายจดหมายอิล็กทรอนิคส์ ประกาศ การพัฒนาทักษะการฟัง และการพัฒนาทักษะการอ่าน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา : 66735459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Quality Control and Productivity)

แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือและกระบวนการควบคุมคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพและรางวัลคุณภาพต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในการใช้ประเมินคุณภาพทั่วโลก การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การผลิตและบริการ การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานการ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การวิเคราะห์วิธีการทำงานและระบบงาน การวางแผนวัตถุดิบ การจัดกำหนดการผลิต การบริหารโครงการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับการเพิ่มผลผลิต

รหัสวิชา : 66735559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ (Leadership and Business Ethics)

ทฤษฎีภาวะผู้นำ วิธีการบริหารมนุษยสัมพันธ์ อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรม การตัดสินใจของกลุ่มกับความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จริยธรรมทางธุรกิจของผู้นำ

รหัสวิชา : 66735659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ (Small Business Management and Entrepreneurship)

วัตถุประสงค์ของการเข้าไปประกอบธุรกิจ เหตุผลของการไม่เข้าไปประกอบธุรกิจ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและความสามารถของผู้ประกอบการการแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ ความหมายและบทบาทของการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบและปัญหาทั่วไปของธุรกิจขนาดย่อม วิธีการจัดทำแผนธุรกิจ การตัดสินใจก่อนเริ่มดำเนินการ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม คือ การตลาด การบริหาร การบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อ และการควบคุมสินค้าคงคลัง

รหัสวิชา : 66737359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health Management)

หลักการของความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การจัดการและบริหารองค์กรความปลอดภัย แนวคิด หลักการและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้และการจูงใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตรายทางด้านสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการกับความเครียด การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย วิธีการเสนอความคิดให้เกิดการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การตรวจวิเคราะห์ และการประเมินค่าความเสียหายจากอุบัติภัย โดยเน้นการศึกษาทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

รหัสวิชา : 66740459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Innovation in Human Resource Management)

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม ความหมายและทฤษฎีนวัตกรรมในเบื้องต้น เทคนิคในการคิดเชิงนวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบลักษณะบุคลากรนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์การนวัตกรรม

รหัสวิชา : 66741259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาอาชีพ (Career Development)

แนวคิด กระบวนการวางแผนกำลังคนและแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ วางแผนพัฒนาความสามารถ บริหารแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รหัสวิชา : 66741359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Design Activities for Organizational Happiness Development)

แนวคิด หลักการองค์กรสุขภาวะ การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ การวางแผนเพื่อการสร้างสุขในองค์การ แนวทางการสร้างสุข 8 ประการ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดกิจกรรม การดำเนินการจัดกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรม แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรสุขภาวะ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ

รหัสวิชา : 66745159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System)

แนวคิดและหลักการสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการทำงานและเทคนิคในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความต้องการในการใช้ข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และจริยธรรม การนำระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายการบริหารส่วนงานอื่นๆ ในองค์กร

รหัสวิชา : 66746259
หน่วยกิต : 3(0-9-0)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Selected Topics in Human Resource and Organizational Happiness Development)

ศึกษามาแล้ว โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากการอ่าน การค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยใช้วิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน และดำเนินการศึกษาภายใต้การดูแล การควบคุมและให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน และจะต้องมีการนำเสนอผลงานและจัดทำรายงานเรื่องที่ศึกษาดังกล่าว

รหัสวิชา : 66748359
หน่วยกิต : 3(0-0-18)
การฝึกงานด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กรสุขภาวะ (Practicum in Human Resource and Organizational Happiness Development)

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยนิสิตจะต้องฝึกงานในโครงการฝึกงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหรือฝึกงานในองค์การต่าง ๆ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงและนิสิตต้องจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

รหัสวิชา : 66749159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)

แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อิทธิของความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมธุรกิจ

รหัสวิชา : 66831659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning System)

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (อีอาร์พี) หลักการในการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์กร การเรียนรู้และฝึกฝนซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่เป็นที่นิยมในท้องตลาด

2.3.5 กลุ่มวิชาเอกการจัดการ

รหัสวิชา : 66821359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารสำนักงาน (Office Management)

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน การวางแผน การพัฒนาระบบงานสำนักงาน การวางแผนผังสำนักงาน การจัดองค์การ การปฏิบัติงานในสำนักงาน การควบคุม การบริหารระบบเอกสาร การนำระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้ในการเก็บ ค้นหาข้อมูลข่าวสารด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ การส่งข่าวด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ การจัดระบบช่วยบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การใช้เทคโนโลยีอินทราเน็ตในองค์กรเพื่อการวางแผน การพัฒนางานสำนักงาน

รหัสวิชา : 66825259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการสื่อสาร (Communications management)

ความสำคัญ ปัญหาของการสื่อสารภายในองค์การ พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลต่อความหมายการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ โครงสร้างองค์การต่อการสื่อสาร ลักษณะ รูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 66831459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Management)

ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต รูปแบบต่างๆของธุรกิจและความยั่งยืน เทคโนโลยีที่มีความต้องการ ความปลอดภัย ระบบการจ่ายเงิน และประเด็นต่างๆทางด้านกลยุทธ์

รหัสวิชา : 66831559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระหว่างประเทศ (International Management)

หลักแนวความคิด วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโครงสร้างองค์การ การกำหนดนโยบาย แผนการดำเนินงานทางด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ

รหัสวิชา : 66835359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Principles of Industrial Relations)

สภาพเศรษฐกิจสังคม นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมกับชุมชน ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอุตสาหกรรม ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมของไทย

รหัสวิชา : 66836159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง (Conflict Management and Negotiation)

แนวคิดทฤษฎี ความขัดแย้งในองค์การ เทคนิค กระบวนการบริหารความขัดแย้ง เทคนิคการเจรจาต่อรอง การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวคู่เจรจา เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจ การฝึกฝนโดยใช้บทบาทสมมติ การใช้กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 66841259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

แนวคิดการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี การวางแผน กลยุทธ์ สมรรถนะเฉพาะของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการนวัตกรรม การประเมินความสามารถทางเทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม การพยากรณ์เทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมแห่งชาติ

รหัสวิชา : 66844159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

แนวคิด เทคนิคปัจจุบัน ประยุกต์กับการจัดการความรู้ขององค์การ การออกแบบ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ใช้งาน วิเคราะห์ผลกระทบของการจัดการความรู้ต่อ บุคคล องค์กร สังคม กฎหมายและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม การแสวงหาความรู้ใหม่

รหัสวิชา : 66847259
หน่วยกิต : 3(0-0-18)
การฝึกงานด้านการจัดการ (Practicum in Management)

การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โครงการฝึกงานภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน

2.4 หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 66839159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ (Preparation for Careers)

เตรียมความพร้อมนิสิตด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทำงานจริง การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์ ความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัคร การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 66849159
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Co-operative)

ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตรงตามสายวิชาชีพ ตามความเชี่ยวชาญ ตามข้อกำหนดกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน