ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารท้องถิ่น) (รป.บ. (การบริหารท้องถิ่น))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 135 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เขมมารี รักษ์ชูชีพ *
อาจารย์ ธีระพงษ์ ภูริปาณิก *
อาจารย์ นภดล วงษ์น้อม *
อาจารย์ สโรชา แพร่ภาษา *
อาจารย์ อมรทิพย์ อมราภิบาล *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

Course codes : 67110459
Credit : 3(3-0-6)
พลเมืองไทยในโลกาภิวัตน์

แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตย รูปแบบประชาธิปไตย ระบบการเมืองและสถาบัน ทางการเมือง การเมืองการปกครองไทย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์ ความรู้ทั่วไปในทางกฎหมาย กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายของพลเมือง ความรู้ทางการบริหารและภาวะผู้นำ ระบบราชการไทยในกระแสธรรมาภิบาล ระบบเศรษฐกิจไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารระดับโลก และคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพลเมือง

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 40421259
Credit : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ

Course codes : 67710159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีองค์การและการจัดการท้องถิ่น

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การวิเคราะห์องค์การ การจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการของความรู้เกี่ยวกับองค์การ การดำเนินงานขององค์การภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หลักการบริหารงานภาครัฐ บทบาท หน้าที่ของผู้บริหารในส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ

Course codes : 67710259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่

ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการปกครองระดับต่าง ๆ วิเคราะห์สถานการณ์ของท้องถิ่นปัจจุบันและแนวโน้มของท้องถิ่นในอนาคต

Course codes : 67712159
Credit : 3(3-0-6)
หลักนโยบายสาธารณะ

ความหมาย ลักษณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ ตัวแบบในการกำหนดนโยบาย กระบวนการนโยบายสาธารณะ การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย สภาพแวดล้อม สถาบันและผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย การแปลงนโยบายสู่แผนปฏิบัติการ การสืบต่อและยุตินโยบาย

Course codes : 67714159
Credit : 3(3-0-6)
หลักรัฐศาสตร์

ความหมายของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการ ขอบข่ายของวิชารัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ของรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคม

Course codes : 67714259
Credit : 3(3-0-6)
หลักรัฐประศาสนศาสตร์

วิวัฒนาการ สถานภาพ ขอบข่าย และแนวโน้มของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาเนื้อหาและสาขาในรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 67714359
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศที่สำคัญ และแนวโน้มการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต

Course codes : 67714459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักกฎหมายปกครอง กฎหมายที่สำคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หลักการปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริการสาธารณะ คำสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Course codes : 67722259
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการบริหารโครงการท้องถิ่น

หลักเบื้องต้นในการวางแผนโครงการ และการบริหารแผนโดยเน้นทั้งภาคทฤษฎี เทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ การบริหารและจัดทำโครงการของท้องถิ่นทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการของประชาชนในท้องถิ่น ในด้านการจัดองค์การ การบริหารงาน และการควบคุมการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ

Course codes : 67723159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด ความท้าทายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการปกครองส่วนท้องถิ่น

Course codes : 67724559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์

แนวคิด ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของระบบการบริหารระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารตามยุทธศาสตร์ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ปัจจุบันโดยการนำกลยุทธ์มาใช้เพื่อการวางแผน นำไปปฏิบัติประเมินผลอย่างเหมาะสมในระดับท้องถิ่น

Course codes : 67730359
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภทของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการองค์กร การเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เทคนิคและการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์พัฒนาองค์กร

Course codes : 67730459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการภัยพิบัติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยง ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติจากการกระทำของมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์สถานการณ์ภัยพิบัติของท้องถิ่น แนวทางป้องกันและการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Course codes : 67730559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเมืองและชนบท

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ วัตถุประสงค์ โครงสร้างพื้นที่และการวางผังเมืองของท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มการพัฒนาเมืองและชนบท กระบวนการของการวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ

Course codes : 67730659
Credit : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

การพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ทางการบริหาร การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน การตัดสินใจ การพัฒนาองค์การ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการนโยบาย ความปลอดภัยของข้อมูล การใช้โปรแกรมประยุกต์กับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ

Course codes : 67734659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยการอ่านเอกสารทางวิชาการ เขียนสรุปตามความเข้าใจ เรียนรู้คำศัพท์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแปลเอกสารหรือคำร้องที่ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Course codes : 67734759
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น

แนวคิดและพัฒนาการของการบริหารงานระบบสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดระบบสวัสดิการในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

Course codes : 67737159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการเงินและการคลังท้องถิ่น

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินการคลังท้องถิ่น งบประมาณ ภาษี การจัดเก็บรายได้ การบริหารรายได้และรายจ่าย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการคลังท้องถิ่นกับงบประมาณภาครัฐ กระบวนการบริหารงบประมาณ ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบการเงินคลังของท้องถิ่น

Course codes : 67743259
Credit : 3(3-0-6)
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาทวิธีการและกระบวนการสร้าง การมีส่วนร่วมของสาธารณะ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกลี่ย การจัดทำประชาพิจารณ์และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสมานฉันท์และสันติสุขชุมชน

Course codes : 67744859
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับการบริหาร

ความรู้พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยศาสตร์ จรรยาบรรณทางการบริหารและคุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักบริหารท้องถิ่น ธรรมาภิบาลกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การประยุกต์ใช้ศาสนธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารท้องถิ่น

Course codes : 67744959
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

เทคนิควิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีระบบขั้นตอน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เน้นถึงการสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย

Course codes : 67748159
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต

การบริหารท้องถิ่นในภาพรวมโดยศึกษาจากโครงสร้างขององค์กร ปัญหาที่พบโดยผ่านการลงศึกษาหรือฝึกงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำเสนอในรูปแบบสัมมนา วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต

Course codes : 67749159
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น

การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสัมมนาประสบการณ์ สังเกตการณ์ การบริหารงาน การนำเสนอแนวคิดและกลยุทธ์การบริหารงานท้องถิ่น

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก

Course codes : 67720759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโดยศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น การวางแผนและแนวทางการจัดการ

Course codes : 67720859
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการพัฒนาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวคิดการบริหารการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารปกครองระดับต่างๆ ที่เน้นการพัฒนา ตัวแบบแนวคิดการบริหารการพัฒนา การจัดองค์กรพัฒนา ยุทธศาสตร์ และกระบวนการบริหารการพัฒนาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ เงื่อนไขของการบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกรณีศึกษา

Course codes : 67725159
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารท้องถิ่นเปรียบเทียบ

รูปแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย กับ การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐบาลกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Course codes : 67725259
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอบเขต ความหมาย แนวคิด โครงสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น การจัดการการตลาดชุมชน กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน โครงสร้างสังคม ท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเตรียมพร้อมชุมชนเพื่อรองรับความหลากหลายของประชากร ผลกระทบและการบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

Course codes : 67725359
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่น

การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยงานด้านถนน ทางเดินเท้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รวมทั้งพื้นที่สาธารณะระดับต่าง ๆ

Course codes : 67725459
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

หลักการและแนวคิดการสาธารณสุขท้องถิ่น ระบบสาธารณสุขท้องถิ่น การวิเคราะห์ และวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์การประเมินโครงการ สาธารณสุขท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข

Course codes : 67730959
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การนำนโยบายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ สถานการณ์และสถานภาพการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนา กลยุทธ์และวิธีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Course codes : 67733359
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ คุณสมบัติและคุณลักษณะ บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้นำ ประเภทและที่มาของผู้นำ แรงผลักดันที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ องค์ประกอบที่มีต่อความสำเร็จของการใช้ภาวะผู้นำ การพัฒนาและการประเมินภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

Course codes : 67735559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการศึกษาท้องถิ่น

แนวคิดและหลักการการบริหารการศึกษา องค์ประกอบของการบริหาร ได้แก่ แนวคิด การบริหารแนวใหม่ การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ การจัดองค์การ กลุ่มกิจกรรม การประสานงาน กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารบุคลากร การบริหารทรัพยากรอื่น การอำนวยการและ การประสานงาน สารสนเทศเพื่อการบริหาร การเงินและงบประมาณ ความสัมพันธ์เชิงระบบและการบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น การบริหารการศึกษาท้องถิ่น ความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา

Course codes : 67735659
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารสำนักงานท้องถิ่น

บทบาทการบริหารสำนักงาน โครงสร้างองค์กรของสำนักงาน การเลือกสถานที่ตั้งสำนักงานและตกแต่งสำนักงาน การจัดการพื้นที่สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน วิธีปฏิบัติงาน กระบวนการปรับปรุงระบบงาน การบริหารงานสารบรรณ ระบบการจัดเก็บเอกสาร การควบคุมและออกแบบฟอร์ม การจัดทำรายงาน การติดต่อสื่อสารและการต้อนรับ การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงานในระดับท้องถิ่น

Course codes : 67735759
Credit : 3(3-0-6)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

แนวคิด หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป การแยกประเภทของกฎหมายขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักสำคัญในการกระทำผิดทางอาญาและกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย

Course codes : 67735859
Credit : 3(3-0-6)
ประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น

หลักการ แนวคิด และความสำคัญของประชาสังคม พัฒนาการของประชาสังคมในระดับท้องถิ่นไทย บทบาทของประชาสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เครือข่ายชุมชนและการบริหารเครือข่ายชุมชน

Course codes : 67741159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับนักบริหารท้องถิ่น

การใช้ข้อมูลสถิติสำหรับการบริหาร กระบวนการดำเนินงานทางสถิติ ข้อมูลสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การอธิบายข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ค่ากลางและการกระจายข้อมูล การแจกแจงปกติ การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารส่วนท้องถิ่น

Course codes : 67742359
Credit : 3(3-0-6)
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประเภทของการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผลในระดับท้องถิ่น การประเมินสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 67745959
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์กับการบริหารงานท้องถิ่นอาเซียน

ความเป็นมาของการบริหารงานท้องถิ่นในต่างประเทศ รูปแบบการบริหารงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานท้องถิ่นในประเทศอาเซียนและแผนการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศในอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์

Course codes : 67746159
Credit : 3(3-0-6)
ท้องถิ่นศึกษา

ความหมายของท้องถิ่น ความสำคัญ วิธีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชุมชน ความคิด ความเชื่อ การดำรงชีวิต และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นในอนาคต

Course codes : 67746259
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยท้องถิ่นเชิงบูรณาการ

ความสำคัญของการวิจัยต่อท้องถิ่น การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยในหัวข้อประเด็นปัญหาในท้องถิ่น และการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น

1. หมวดวิชาโทบังคับ

Course codes : 67710259
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่

ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการปกครองระดับต่าง ๆ วิเคราะห์สถานการณ์ของท้องถิ่นปัจจุบันและแนวโน้มของท้องถิ่นในอนาคต

Course codes : 67714359
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศที่สำคัญ และแนวโน้มการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต

Course codes : 67714459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักกฎหมายปกครอง กฎหมายที่สำคัญในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หลักการปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริการสาธารณะ คำสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Course codes : 67724559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารท้องถิ่นเชิงยุทธศาสตร์

แนวคิด ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของระบบการบริหารระดับท้องถิ่น ยุทธศาสตร์และกระบวนการบริหารตามยุทธศาสตร์ วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ปัจจุบันโดยการนำกลยุทธ์มาใช้เพื่อการวางแผน นำไปปฏิบัติประเมินผลอย่างเหมาะสมในระดับท้องถิ่น

2. หมวดวิชาโทเลือก

Course codes : 67730359
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภทของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการองค์กร การเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ใช้วิธีการบริหารจัดการที่สามารถรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เทคนิคและการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์พัฒนาองค์กร

Course codes : 67730559
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเมืองและชนบท

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ วัตถุประสงค์ โครงสร้างพื้นที่และการวางผังเมืองของท้องถิ่น วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และแนวโน้มการพัฒนาเมืองและชนบท กระบวนการของการวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ

Course codes : 67734659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยการอ่านเอกสารทางวิชาการ เขียนสรุปตามความเข้าใจ เรียนรู้คำศัพท์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแปลเอกสารหรือคำร้องที่ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Course codes : 67734759
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารระบบสวัสดิการท้องถิ่น

แนวคิดและพัฒนาการของการบริหารงานระบบสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดระบบสวัสดิการในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

Course codes : 67743259
Credit : 3(3-0-6)
สันติศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ชุมชนท้องถิ่นกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาทวิธีการและกระบวนการสร้าง การมีส่วนร่วมของสาธารณะ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติศึกษาและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกลี่ย การจัดทำประชาพิจารณ์และการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการสร้างสมานฉันท์และสันติสุขชุมชน

Course codes : 67745959
Credit : 3(3-0-6)
โลกาภิวัตน์กับการบริหารงานท้องถิ่นอาเซียน

ความเป็นมาของการบริหารงานท้องถิ่นในต่างประเทศ รูปแบบการบริหารงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานท้องถิ่นในประเทศอาเซียนและแผนการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศในอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์