ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) (ศป.บ. (ดนตรี))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กิตติภัณฑ์ ชิตเทพ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทนา คชประเสริฐ *
อาจารย์ ธนะรัชต์ อนุกูล * ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559)
อาจารย์ พงศธร สุธรรม *
อาจารย์ ลดาวัลย์ อาคาสุวรรณ *
อาจารย์ อัครพล เดชวัชรนนท์ *
อาจารย์ จักรี กิจประเสริฐ ศศ.ม.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)
อาจารย์ ปภัสพล สว่างสุข
อาจารย์ รณชัย รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศานติ เดชคำรณ
อาจารย์ สันติ อุดมศรี
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 40430659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง (Contemplative Education for Self Development)

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 40421259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Skill Development)

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพื้นฐาน ขั้นก้าวหน้า และขั้นรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมงานเพื่อการคิดนอกกรอบ การนำเสนอผลงานการคิดนอกกรอบในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

2.1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 77010159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การขับร้องประสานเสียง 1 (Chorus I)

การเปล่งเสียงและการหายใจที่ถูกต้อง การอ่านโน้ตสากล การขับร้องประสานเสียง 2 แนวเสียง

รหัสวิชา : 77010259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ขับร้องประสานเสียง 2 (Chorus II)

การเปล่งเสียงและการหายใจที่ถูกต้อง การอ่านโน้ตสากล การขับร้องประสานเสียง 3 แนวเสียง

รหัสวิชา : 77010359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีและการแสดงปริทัศน์ (The Overview of Music and Performing Arts)

วัฒนธรรมดนตรีและการแสดงที่สำคัญของโลก ประวัติ พัฒนาการแนวคิด รูปแบบของ ดนตรีและการแสดง

รหัสวิชา : 77020159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรีและการแสดง (Technology for Music and Performing Arts)

อุปกรณ์เสียง แสง ระบบไฟฟ้า พื้นที่แสดงและเวที การใช้เทคโนโลยีในงานดนตรีและ การแสดง

รหัสวิชา : 77020259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์ทางดนตรีและการแสดง (Ethic and Copyright Law for Music and Performing Arts)

หลักจริยธรรม กฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษา ทางจริยธรรมและลิขสิทธิ์

รหัสวิชา : 77030159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ดนตรีและการแสดงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Community Engagement through Music and Performing Arts)

บทบาทของดนตรีและการแสดงต่อสังคม กระบวนการสร้างการเรียนรู้ผ่านดนตรีและ การแสดง การสร้างกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคม

รหัสวิชา : 77030259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการโครงการดนตรีและการแสดงเพื่อธุรกิจ (Business and Management of Music and Performing Arts)

การจัดการโครงการ ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการความรู้ด้านดนตรีและ การแสดงนำไปใช้ในงานธุรกิจ ฝึกปฏิบัติงานด้านการดนตรีและการแสดง ตามแนวคิดและประเด็นที่ตอบ การนำเสนอ

2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 77110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล 1 (Elementary Music Theory I)

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ชื่อโน้ต การบันทึกโน้ต จังหวะ บันไดเสียง ขั้นคู่ กุญแจเสียง

รหัสวิชา : 77110259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การร้องโน้ตและการฟัง 1 (Sight Singing and Ear Training I)

การฟังเสียงดนตรี การจำเสียงดนตรีได้การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน การบันทึกโน้ตจากเสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 แนวเสียง

รหัสวิชา : 77110359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีไทย (Thai Classical Music Theory)

หลักเกณฑ์ทางทฤษฎีดนตรีไทยว่าด้วยเครื่องดนตรีไทย การประสมวง ศัพท์สังคีต

รหัสวิชา : 77120159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก 1 (History of Western Music I)

การกำเนิดของดนตรีในกลุ่มชนต่างๆ ประวัติดนตรีตะวันตก ชีวประวัติและผลงานของคีตกวี ในยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวิยาการ ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก ยุคศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 77120259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (History of Southeast Asia Music)

ประวัติความเป็นมาทางด้านดนตรี การประสมวง ลักษณะบทเพลงของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รหัสวิชา : 77130159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกโน้ตดนตรี (Computer for Music Notation)

การบันทึกโน้ตดนตรีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 77140159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี (Research Methodology of Music)

หลักการทำวิจัย การวางโครงเรื่อง ขั้นตอนในการทำวิจัย การเลือกปัญหาเพื่อวิเคราะห์ด้วยองค์ความรู้ด้านดนตรี จรรยาบรรณนักวิจัย

2.3.1 วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาดนตรีไทย)

รหัสวิชา : 77210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ฆ้องวงใหญ่ (Khong Wong Yai)

ฆ้องวงใหญ่ รูปแบบการจับไม้ ท่าทางการบรรเลง โครงสร้างของทำนองหลัก เพลงพื้นฐานโดยทั่วไป

รหัสวิชา : 77210259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีไทย (History of Thai Classical Music)

ประวัติการดนตรีไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน พัฒนาการเครื่องดนตรีไทย วงดนตรีไทย ประเภทของเพลง ประวัติคีตกวีในแต่ละยุค

รหัสวิชา : 77220159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบันทึกโน้ตเพลงไทย (Thai Classical Music Notation)

การเขียนโน้ตเพลงไทยเป็นระบบโน้ตสากล การเขียนโน้ตสากลเป็นระบบโน้ตเพลงไทย

รหัสวิชา : 77220259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องหนัง (Kruengnang)

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องหนังและหน้าทับเบื้องต้นสำหรับกลองแขก โทน - รำมะนา ตะโพน กลองทัด ทักษะขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 77220359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแปรทำนองเพลงไทย (Thai Classical Music Counterpoint)

หลักในการแปรทำนองของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทจากทำนองฆ้องวงใหญ่

รหัสวิชา : 77220459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันออก (History of Eastern Music)

ประวัติความเป็นมาทางด้านดนตรี การประสมวง ลักษณะบทเพลงของประเทศในซีกโลกตะวันออก

รหัสวิชา : 77230159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์วิเคราะห์เพลงไทย (Form and Analysis of Thai Classical Music)

การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ บันไดเสียง ทำนองหลัก ทำนองตกแต่ง ทำนองร้อง การเคลื่อนที่ของทำนองต่าง ๆ

รหัสวิชา : 77230259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงไทย (Thai Classical Music Composition)

รูปแบบและโครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ ทำนองหลัก วิธีการขยาย การตัดทอน การตกแต่งทำนองเพลง

รหัสวิชา : 77240159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เทคนิคการปรับวง (Music Techniques for Thai Classical Ensemble)

รูปแบบการประสมวงดนตรีไทย การใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ระบบโครงสร้างของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การบรรเลงตามรูปแบบวงชนิดต่าง ๆ

รหัสวิชา : 77240259
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การแสดงดนตรี (Music Concert)

การจัดการแสดงดนตรีรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการผลิต การสร้างสรรค์การผลิตงานดนตรีต่อหน้าสาธารณชน

รหัสวิชา : 77240359
หน่วยกิต : 6(2-2-8)
ดนตรีไทยนิพนธ์ (Thai Music Thesis)

ระเบียบวิธีวิจัยด้านดนตรีในประเทศไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีชาติพันธุ์ การลงพื้นที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์ การนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยต่อสาธารณชน จรรยาบรรณนักวิจัย

2.3.2 วิชาเอกเลือก (กลุ่มวิชาดนตรีไทย)

รหัสวิชา : 77310059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 1 (Kruengsai I)

พื้นฐานการบรรเลงเครื่องสายไทยแต่ละเครื่องมือ ในบทเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง เพลงฉิ่งมุล่ง เพลงฉิ่งตรัง เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ

รหัสวิชา : 77310159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 2 (Kruengsai II)

ระเบียบวิธีการบรรเลงเครื่องสายไทย ในบทเพลงตับลมพัดชายเชา เพลงตับสมิงทอง เพลงระบำสี่บท เพลงแขกไทร

รหัสวิชา : 77310259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 1 (Pipat Instrument I)

พื้นฐานการบรรเลงปี่พาทย์ ในบทเพลงชุดโหมโรงเย็น

รหัสวิชา : 77310359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 2 (Pipat II)

ระเบียบวิธีการบรรเลงปี่พาทย์ ในบทเพลงเรื่องฉิ่งพระฉัน เพลงเรื่องพระรามเดินดง เพลงเรื่องสร้อยสน เพลงฉิ่งมุล่ง

รหัสวิชา : 77310459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 1 (Khubrong I)

พื้นฐานการขับร้องเพลงไทย การออกเสียง อักขระควบกล้ำ การหายใจ จังหวะทำนอง ในบทเพลงตับต้นเพลงฉิ่ง

รหัสวิชา : 77310559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 2 (Khubrong II)

ระเบียบวิธีการขับร้องเพลงตับลมพัดชายเขา เพลงตับสมิงทอง เพลงระบำสี่บท เพลงแขกไทร

รหัสวิชา : 77310659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงไทยขั้นมูลฐาน (Fundamental of Thai Vocal)

การเปล่งเสียง การออกอักขระ การเอื้อน เบื้องต้นตามหลักการขับร้องเพลงไทย

รหัสวิชา : 77320059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 3 (Kruengsai III)

เทคนิคการบรรเลงเครื่องสายไทยในบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง อัตราจังหวะสามชั้น ในบทเพลงโหมโรงทะแย เพลงเขมรโพธิสัตว์ สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงอาถรรพ์ สามชั้น

รหัสวิชา : 77320159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 4 (Kruengsai IV)

เครื่องสายไทยในผลงานการประพันธ์ของ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ครูช้อย สุนทรวาทิน พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) และหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

รหัสวิชา : 77320259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 3 (Pipat III)

เทคนิคการบรรเลงปี่พาทย์ในบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง อัตราจังหวะ สามชั้น ในบทเพลงโหมโรงทะแย เพลงเขมรโพธิสัตว์ สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น เพลงเขมรใหญ่สามชั้น เพลงอาถรรพ์ สามชั้น

รหัสวิชา : 77320359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 4 (Pipat IV)

ปี่พาทย์ในผลงานการประพันธ์ของ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ครูช้อย สุนทรวาทิน พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

รหัสวิชา : 77320459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 3 (Khubrong III)

เทคนิคการขับร้องเพลงไทยในบทเพลงประเภทเพลงดำเนินทำนอง อัตราจังหวะสามชั้น ในบทเพลงโหมโรงทะแย เพลงเขมรโพธิสัตว์ สามชั้น เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น เพลงเขมรใหญ่ สามชั้น เพลงอาถรรพ์ สามชั้น

รหัสวิชา : 77320559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 4 (Khubrong IV)

การขับร้องเพลงไทยในผลงานการประพันธ์ของ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ครูช้อย สุนทรวาทิน พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) และหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

รหัสวิชา : 77320659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีไทยประกอบการแสดง (Thai Theatrical Music)

บทเพลงสำหรับการแสดง ประเภทของวงดนตรีไทยที่ใช้ประกอบการแสดง ระเบียบแบบแผนวิธีการบรรเลงประกอบการแสดง อารมณ์ของบทเพลง สำหรับการแสดงโขน ละคร รำ และระบำต่างๆ

รหัสวิชา : 77320759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เพลงไทยพื้นบ้าน (Thai Folk Music)

เพลงพื้นบ้านไทย 4 ภูมิภาค การแสดงต่อสาธารณชน

รหัสวิชา : 77320859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีไทยในพุทธศาสนา (Thai Classical Music in Buddhism)

ชาดกพระเวสสันดร รูปแบบของวงดนตรีดนตรีประกอบเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์

รหัสวิชา : 77330059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 5 (Kruengsai V)

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงเสภา เครื่องสายไทยในบทเพลงเสภา บทเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย เพลงพม่าห้าท่อน เพลงจรเข้หางยาว สามชั้น เพลงสี่บท สามชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น

รหัสวิชา : 77330159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 6 (Kruengsai VI)

ระเบียบแบบแผนของบทเพลงทยอย เครื่องสายไทยในบทเพลงทยอย เพลงทยอยเขมร เพลงเขมรราชบุรี เพลงโอ้ลาว เพลงแขกโอด เพลงอกทะเล

รหัสวิชา : 77330259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 5 (Pipat V)

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงเสภา ปี่พาทย์ในบทเพลงเสภา โหมโรงมะลิเลื้อย เพลงพม่าห้าท่อน เพลงจรเข้หางยาว สามชั้น เพลงสี่บท สามชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น

รหัสวิชา : 77330359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 6 (Pipat VI)

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงทยอย ปี่พาทย์ในบทเพลงทยอย เพลงทยอยเขมร เพลงเขมรราชบุรี เพลงโอ้ลาว เพลงแขกโอด

รหัสวิชา : 77330459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 5 (Khubrong V)

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงเสภา การขับร้องเพลงไทยในบทเพลงเสภา เพลงพม่าห้าท่อน เพลงจระเข้หางยาว สามชั้น เพลงสี่บท สามชั้น เพลงบุหลัน สามชั้น

รหัสวิชา : 77330559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 6 (Khubrong VI)

รูปแบบ ระเบียบแบบแผนของบทเพลงทยอย การขับร้องเพลงไทยในบทเพลงทยอย เพลงทยอยเขมร เพลงเขมรราชบุรี เพลงโอ้ลาว เพลงแขกโอด

รหัสวิชา : 77330759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เพลงมโหรี (Pleng Mahori)

ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ ระเบียบแบบแผน วิธีการบรรเลง การขับร้องในบทเพลงตับมโหรีโบราณ

รหัสวิชา : 77330959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ (Pipat Dugdumbun)

ประวัติของวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ระเบียบแบบแผน การประสมวง บันไดเสียง การบรรเลงประกอบการแสดงละครดึกดำบรรพ์

รหัสวิชา : 77340059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เครื่องสายไทย 7 (Kruengsai VII)

เครื่องสายไทยพื้นฐานเพื่อเข้าสู่บทเพลงเดี่ยว เพลงพญาโศก เพลงสารถี เพลงต่อยรูป เพลงแขกมอญ และบทเพลงทยอย เพลงเชิดจีน เพลงทยอยใน เพลงทยอยนอก

รหัสวิชา : 77340259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปี่พาทย์ 7 (Pipat VII)

ปี่พาทย์พื้นฐานเพื่อเข้าสู่บทเพลงเดี่ยว เพลงพญาโศก เพลงสารถี เพลงต่อยรูป เพลงแขกมอญ และบทเพลงทยอย เพลงเชิดจีน เพลงทยอยใน เพลงทยอยนอก

รหัสวิชา : 77340459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การขับร้องเพลงไทย 7 (Khubrong VII)

การขับร้องเพลงไทยพื้นฐานของการเพื่อเข้าสู่บทเพลงเดี่ยว เพลงพญาโศก เพลงสารถี เพลงต่อยรูป เพลงแขกมอญ บทเพลงทยอย เพลงเชิดจีน เพลงทยอยใน เพลงทยอยนอก

รหัสวิชา : 77340559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ปี่พาทย์มอญ (Pipat Mon)

เครื่องปี่พาทย์มอญ บทเพลงที่ใช้ในงานพิธีกรรม

รหัสวิชา : 77340659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เพลงเดี่ยว (Pleng Deaw)

รูปแบบเพลงเดี่ยว ประเภทเพลงปรบไก่ เพลงทยอย เทคนิคการปฏิบัติ

รหัสวิชา : 77340759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Music)

รูปแบบดนตรีไทยร่วมสมัยในประเทศ การสร้างสรรค์งานดนตรีสำหรับการแสดง

รหัสวิชา : 77340859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสายปี่ชวา (Kruengsai Pi-Chawa)

ประวัติความเป็นมา ระบบเสียงของวงเครื่องสายปี่ชวา การดำเนินทำนองของ แต่ละเครื่องมือ บทเพลงสำหรับวงเครื่องสายปี่ชวา

รหัสวิชา : 77340959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับเสภา (Khub Sepa)

รูปแบบการขับ การขยับกรับเสภา

2.3.3 วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาดนตรีสากล)

รหัสวิชา : 77211159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ด 1 (Keyboard I)

พื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดในระดับพื้นฐาน การวางมือท่านั่ง การควบคุมเครื่องดนตรีในขณะปฏิบัติ การบรรเลงบทเพลงพื้นฐานทั่วไป

รหัสวิชา : 77211259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ด 2 (Keyboard II)

พื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดในระดับกลาง เทคนิคในการบรรเลง การบรรเลงบทเพลงในระดับกลาง

รหัสวิชา : 77211359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสากล 2 (Elementary Music Theory II)

ทรัยแอด คอร์ด การพลิกกลับของคอร์ด โมด สัญลักษณ์ทางดนตรี

รหัสวิชา : 77211459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การร้องโน้ตและการฟัง 2 (Sight Singing and Ear Training II)

การฟังเสียงดนตรีที่ซับซ้อน การอ่านโน้ตแบบฉับพลัน การจำเสียง การบันทึกโน้ต ขั้นคู่เสียงคอร์ดจากเสียงดนตรีที่ได้ยิน 1 ถึง 3 แนวเสียง

รหัสวิชา : 77221159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการประสานเสียง 1 (Theory of Harmony I)

กฎเกณฑ์และเทคนิคของทฤษฎีการประสานเสียง 4 แนว ระบบเบสตัวเลข บันไดเสียงไดอาโทนิก การใช้คอร์ดหลัก คอร์ดเจ็ด คอร์ดพลิกกลับ การพักประโยคเพลงแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 77221259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีการประสานเสียง 2 (Theory of Harmony II)

การประสานเสียง 4 แนว การใช้คอร์ดรอง การย้ายบันไดเสียง การย้ายบันไดเสียงขั้นที่ 1

รหัสวิชา : 77221359
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 3 (Chorus III)

การขับร้องเพลงประสานเสียง 3 ถึง 4 แนวเสียง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากโน้ตผลงานต้นฉบับและเรียบเรียงใหม่

รหัสวิชา : 77221459
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 4 (Chorus IV)

การขับร้องเพลงประสานเสียง 4 แนวเสียง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 1 ภาษา ทั้งแบบอาคัปเปลลา และร้องร่วมกับเครื่องดนตรี

รหัสวิชา : 77221559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีตะวันตก 2 (History of Western Music II)

ประวัติความเป็นมาและรูปแบบของดนตรี ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก ยุคศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 77231159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอดทำนองตะวันตก 1 (Counterpoint I)

หลักเกณฑ์การเขียนทำนองแนวเดียว การสอดทำนองแบบที่ 1 ถึง 5 ในระบบอิงโมด และในระบบอิงกุญแจเสียง

รหัสวิชา : 77231259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1 (Forms and Analysis of Western Music I)

การรวิเคราะห์โครงสร้างหรือรูปลักษณ์ของเพลงแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนอง การวิเคราะห์จังหวะ การวิเคราะห์เสียงประสาน การวิเคราะห์เสียง การวิเคราะห์ประโยคเพลง

รหัสวิชา : 77231359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 2 (Forms and Analysis of Western Music II)

สังคีตลักษณ์และวิเคราะห์ลึกไปถึงรายละเอียดอื่นๆ สังคีตลักษณ์สองตอน สังคีตลักษณ์สามตอน สังคีตลักษณ์รอนโด สังคีตลักษณ์โซนาตาสังคีตลักษณ์ในแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 77231459
หน่วยกิต : 2(0-4-2)
การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 1 (Music Production and Concert II)

การร้อง การบรรเลงดนตรีหรือการจัดแสดงผลงานดนตรีเพื่อการแสดง ต่อสาธารณชน ประมาณ 30 นาทีต่อคน

รหัสวิชา : 77241159
หน่วยกิต : 4(4-0-8)
ดนตรีปฏิบัตินิพนธ์ (Music Performance Thesis)

การนำเสนอผลงานด้านดนตรีและการแสดง เอกสารอธิบายกระบวนการทำและกระบวนการสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 77241259
หน่วยกิต : 4(0-8-4)
การแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 2 (Music Production and Concert II)

การร้อง การบรรเลงดนตรีเพื่อการแสดง หรือผลงานดนตรี ที่ต้องใช้ความสามารถในการร้องหรือการบรรเลงอย่างสูง การจัดการแสดงดนตรีต่อสาธารณชนใช้เวลาในการแสดงไม่ต่ำกว่า 40 นาที

2.3.4 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า (กลุ่มวิชาดนตรีสากล)

รหัสวิชา : 77199159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สังคีตนิยม (Music Appreciation)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีตะวันตก ความหมายของดนตรี องค์ประกอบของดนตรี ประเภทของบทเพลง ประวัติดนตรี ประวัติคีตกวีตะวันตกในยุคต่างๆ การฟังเพลง การชมการแสดงดนตรีและศิลปะที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

รหัสวิชา : 77311059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 1 (Piano I)

พื้นฐานในการบรรเลงเปียโน การจัดระเบียบร่างกาย บันไดเสียงเมเจอร์ไมเนอร์ อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองแนวเสียง โซนาตินาสมัยคลาสสิก

รหัสวิชา : 77311159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 2 (Piano II)

บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองถึงสามแนวเสียง โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับง่าย บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 77311259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 1 (Strings I)

การจัดร่างกายและตำแหน่งเครื่อง บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ สมัยบาโรกและคลาสสิกระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 77311359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 2 (Strings II)

บทประพันธ์ที่มีการใช้สัญลักษณ์ทางดนตรีเพิ่มขึ้น บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์สมัยบาโรก คลาสสิกและโรแมนติก โซนาตินาและโซนาตาอย่างง่าย

รหัสวิชา : 77311459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 1 (Winds I)

พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องลม บันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ บทเพลงเอทูด เทคนิคพื้นฐาน บทเพลงในยุคบาโรก

รหัสวิชา : 77311559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 2 (Winds II)

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมบทเพลงในยุคบาโรก

รหัสวิชา : 77311659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 1 (Percussions I)

พื้นฐานการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ บันไดเสียงเมเจอร์ไมเนอร์ บทเพลงเอทูด เทคนิคพื้นฐาน บทเพลงในยุคบาโรก

รหัสวิชา : 77311759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 2 (Percussions II)

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะบทเพลงในยุคบาโรก

รหัสวิชา : 77311859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 1 (Voice I)

การหายใจ ลักษณะท่าทาง การยืน ในการร้องเพลง การพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์สั้น ๆ สมัยบาโรกและคลาสสิกที่มีช่วงระดับเสียงไม่กว้างมาก(ภาษาอังกฤษ)

รหัสวิชา : 77311959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 2 (Voice II)

การหายใจ การพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์สมัยบาโรก คลาสสิกและโรแมนติกที่มีช่วงระดับเสียงกว้างขึ้น(ภาษาอังกฤษและอิตาเลียน)

รหัสวิชา : 77312059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 1 (Thai Country Singing I)

ระบบและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง การขับร้องเบื้องต้น การออกเสียง อักขระ คำควบกล้ำ การใช้ลมหายใจและ การแบ่งระยะลมหายใจ จังหวะในการขับร้อง การขับร้องบทเพลงทั่วไปที่เป็นมาตรฐานต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

รหัสวิชา : 77312159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 2 (Thai Country Singing II)

เทคนิคการขับร้องการเอื้อน การผันเสียง การผันคำ การใช้ลมหายใจการขับร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 77312259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 1 (Jazz I)

บันไดเสียง เมเจอร์ ไมเนอร์ เพนทาโทนิก อาร์เปโจ เมเจอร์และไมเนอร์ เซเว่น 12 บันได-เสียง การใช้ดุริยปฏิภาณในอาร์เปโจทบเจ็ดดอมินันท์ และอาร์เปโจทบเจ็ดไมเนอร์ 12 บันไดเสียง การดำเนินคอร์ดบลูส์ I IV V คอร์ดเมเจอร์และไมเนอร์ ii v I การใช้ดรอป ทรี วอยส์ซิ่ง เซเว่นคอร์ด

รหัสวิชา : 77312359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz II)

การใช้ ดรอป ทู วอยส์ซิ่งคอร์ด การใช้ เทนชั่น-วอยส์ซิ่งคอร์ด การใช้คอร์ดแทน ไดอาโทนิก ทรัยโทน และอาร์เปโจ การใช้เมโลดิก ริทั่ม และริทั่ม สไตล์

รหัสวิชา : 77312459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop I)

บันไดเสียง เมเจอร์ ไมเนอร์ เพนทาโทนิก อาร์เปโจ เมเจอร์และไมเนอร์ เซเว่น 12 บันไดเสียง การใช้ดุริยปฏิภาณในอาร์เปโจทบเจ็ดดอมินันท์ และอาร์เปโจทบเจ็ดไมเนอร์ 12 บันไดเสียง การดำเนินคอร์ดบลูส์ I IV V คอร์ดเมเจอร์และไมเนอร์ ii v I การใช้ดรอป ทรี วอยส์ซิ่ง เซเว่นคอร์ด สำหรับดนตรีสมัยนิยม

รหัสวิชา : 77312559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 2 (Pop II)

การใช้ ดรอป ทู วอยส์ซิ่งคอร์ด การใช้ เทนชั่น-วอยส์ซิ่งคอร์ด การใช้คอร์ดแทน ไดอาโทนิก ทรัยโทน และอาร์เปโจ การใช้เมโลดิก ริทั่ม และริทั่ม สไตล์ สำหรับดนตรีสมัยนิยม

รหัสวิชา : 77316159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 1 (Jazz Theory I)

ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส บันไดเสียง ระยะขั้นคู่ คอร์ดต่าง ๆ สัญลักษณ์ต่างๆ การวิเคราะห์การประสานเสียงขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 77317159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop Theory I)

ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม บันไดเสียง ระยะขั้นคู่ คอร์ดต่าง ๆ สัญลักษณ์ต่างๆ การวิเคราะห์การประสานเสียงขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 77321059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 3 (Piano III)

บันไดเสียงโครมาติก อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสองถึงสามแนวเสียง เพลงชุด สวีท โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับปานกลางค่อนข้างง่าย บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 77321159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 4 (Piano IV)

บันไดเสียงขั้นคู่เสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์โพลิโฟนีสามแนวเสียง เพลงชุด ปาร์ติตา โซนาตาสมัยคลาสสิกระดับปานกลาง บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 77321259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 3 (Strings III)

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์สมัยบาโรก โซนาตินาและโซนาตาระดับปานกลางค่อนข้างง่ายสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 77321359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 4 (Strings IV)

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรก โซนาตาระดับปานกลางสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 77321459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 3 (Winds III)

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมระดับปานกลาง บทเพลงในยุค บาโรกและ บทเพลงในยุคคลาสสิก

รหัสวิชา : 77321559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 4 (Winds IV)

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องลมระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสิก

รหัสวิชา : 77321659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 3 (Percussions III)

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะ บทเพลงในยุคบาโรกระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสสิกระดับต้น

รหัสวิชา : 77321759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 4 (Percussions IV)

เทคนิคในการปฏิบัติเครื่องตีประกอบจังหวะระดับสูง บทเพลงในยุคคลาสสิก

รหัสวิชา : 77321859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 3 (Voice III)

การขับร้องที่มีระดับความดังเบาและทำนองที่ยากขึ้น มีช่วงเสียงกว้าง การพัฒนาช่วงเสียงและคุณภาพเสียง บทประพันธ์อาเรียสมัยบาโรก อาร์ทซอง สมัยคลาสสิก โรแมนติก และศตวรรษ ที่ 20(ภาษาอังกฤษ อิตาเลียนและเยอรมัน)

รหัสวิชา : 77321959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 4 (Voice IV)

การขับร้องเพลงจากบทประพันธ์ที่มีความยาก เอทูดเพลงจากบทประพันธ์ทางศาสนารีชิเททีฟและอาเรียจาก คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก อาร์ทซอง สมัยคลาสสิก โรแมนติกและศตวรรษที่ 20(ภาษาตามต้นฉบับ)

รหัสวิชา : 77322059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 3 (Thai Country Singing III)

เทคนิคการขับร้องในระดับที่สูงขึ้น การใช้ลมหายใจ การขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และนักร้องที่มีคุณภาพ

รหัสวิชา : 77322159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 4 (Thai Country Singing IV)

เทคนิคและอารมณ์เพลง การใช้ลมหายใจ การขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลง และนักร้องที่มีคุณภาพในแนวอื่นๆ

รหัสวิชา : 77322259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 3 (Jazz III)

การใช้ทรัยแอดคอร์ดต่างๆ ในคอร์ดพื้นฐาน เมเจอร์ ไมเนอร์ ออกเมนเทดและดิมินิชท์ การดำเนินคอร์ดและการดำเนินทำนอง

รหัสวิชา : 77322359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 4 (Jazz IV)

การซ้อนคอร์ดไดอาโทนิก การเปลี่ยนรูปแบบจังหวะในการดำเนินคอร์ด รูปแบบทำนองคอร์ด 3-1, 5-1, 1-1 อีทูด เมเจอร์เซเว่น เมเจอร์เซเว่นชาร์ปห้า และเมเจอร์เซเว่นชาร์ปสิบเอ็ด

รหัสวิชา : 77322459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 3 (Pop III)

การใช้ทรัยแอดคอร์ดต่างๆ ในคอร์ดพื้นฐาน เมเจอร์ ไมเนอร์ ออกเมนเทดและดิมินิชท์ การดำเนินคอร์ดและการดำเนินทำนอง สำหรับดนตรีสมัยนิยม

รหัสวิชา : 77322559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 4 (Pop IV)

การซ้อนคอร์ดไดอาโทนิก การเปลี่ยนรูปแบบจังหวะในการดำเนินคอร์ด รูปแบบทำนองคอร์ด 3-1, 5-1, 1-1 อีทูด เมเจอร์เซเว่น เมเจอร์เซเว่นชาร์ปห้า เมเจอร์เซเว่นชาร์ปสิบเอ็ด สำหรับดนตรีสมัยนิยม

รหัสวิชา : 77324159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้อง 1 (Pedagogy of Music Instruments and Voice Teaching I)

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการขับร้องระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 77324259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัทอักษรสำหรับนักร้อง 1 (IPA for Singer I)

การออกเสียงตามหลักสัทอักษรสากล สำหรับการร้องเพลงภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 77324359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สัทอักษรสำหรับนักร้อง 2 (IPA for Singer II)

การออกเสียงตามหลักสัทอักษรสากล สำหรับการร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และอิตาเลียน

รหัสวิชา : 77326159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Theory II)

ความสัมพันธ์ระหว่าง คอร์ดและบันไดเสียง การดำเนินของคอร์ด การสร้างคอร์ด การทำเสียงประสาน การวิเคราะห์ทำนอง การประสานเสียง

รหัสวิชา : 77326259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 1 (Jazz Improvisation I)

เทคนิคดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น

รหัสวิชา : 77327159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีสมัยนิยม 2 (Pop Theory II)

ความสัมพันธ์ระหว่าง คอร์ดและบันไดเสียง การดำเนินของคอร์ด การสร้างคอร์ด การทำเสียงประสาน การวิเคราะห์ทำนองการประสานเสียง

รหัสวิชา : 77327259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop Improvisation I)

เทคนิคดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น

รหัสวิชา : 77328159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแต่งกายสำหรับนักร้อง (Costume for Singer)

ทฤษฎีการแต่งกายเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่องแต่งกายวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่าง สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งกาย ขั้นตอนและวิธีการแต่งกายแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 77328259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแต่งหน้าสำหรับนักร้อง (Make up for Singer)

ทฤษฎีการแต่งหน้าเพื่อการแสดง การใช้อุปกรณ์และเครื่องแต่งหน้า วิเคราะห์โครงสร้างรูปหน้า สีผิว การออกแบบและเลือกสีเพื่อแต่งหน้า ขึ้นตอนและวิธีการแต่งหน้าแบบต่างๆ

รหัสวิชา : 77333059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 5 (Piano V)

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา สมัยคลาสสิก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 77333159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 6 (Piano VI)

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา สมัยคลาสสิกและโรแมนติก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 77333259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 5 (Strings V)

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูด บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตา คอนแชร์โตสมัยบาโรก โซนาตา สตริงควอร์เท็ตสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สมัยโรแมนติก

รหัสวิชา : 77333359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 6 (Strings VI)

บันไดเสียง อาร์เปโจ เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตา คอนแชร์โตสมัย บาโรก โซนาตา สมัยคลาสสิก บทประพันธ์สตริงควอร์เท็ตสมัยคลาสสิกหรือโรแมนติก

รหัสวิชา : 77333459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 5 (Winds V)

บทเพลงในยุคคลาสิคระดับสูงรวมถึงบทเพลงประเภทโซนาตินาและโซนาตา

รหัสวิชา : 77333559
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 6 (Winds VI)

บทเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับสูง รวมถึงบทเพลงที่ต้องใช้แสดงเดี่ยว

รหัสวิชา : 77333659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 5 (Percussions V)

บทเพลงในยุคคลาสิกระดับสูง เพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา

รหัสวิชา : 77333759
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 6 (Percussions VI)

บทเพลงประเภทโซนาตินา และโซนาตา ระดับสูง บทเพลงที่ต้องใช้แสดงเดี่ยว

รหัสวิชา : 77333859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 5 (Voice V)

การขับร้องขั้นสูง เอทูด เพลงจากบทประพันธ์ทางศาสนารีชิเททีฟและอาเรียจากคันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก อาริโอโซ จากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20(ภาษาตามต้นฉบับ)

รหัสวิชา : 77333959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 6 (Voice VI)

การขับร้องขั้นสูง เอทูด เพลงจากบทประพันธ์ คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 (ภาษาตามต้นฉบับ)

รหัสวิชา : 77334159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติเครื่องดนตรีตะวันตก (History of Western Musical Instruments)

การกำเนิดของเครื่องดนตรี ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของเครื่องดนตรีตะวันตกความสัมพันธ์ของดนตรีในแต่ละยุค

รหัสวิชา : 77334259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การศึกษาอิสระด้านดนตรีตะวันตก (Independent Study in Western Music)

การค้นคว้า การประดิษฐ์ การรวบรวม การจัดทำองค์ความรู้ทางด้านดนตรีตะวันตก

รหัสวิชา : 77334459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การใช้ศัพท์ทางวิชาการด้านขับร้อง (Vocal Academic Terms)

ศัพท์ด้านขับร้อง กายวิภาคศาสตร์การขับร้อง หลักการใช้ร่างกายสำหรับวิธีการขับร้อง

รหัสวิชา : 77335159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก 1 (Composition I)

บทประพันธ์ในยุคต่างๆการเขียนประโยคเพลง การพัฒนาหน่วยทำนองย่อยเอกการแต่งประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ การแต่งเพลงในรูปแบบง่ายๆสังคีตลักษณ์แบบสองตอน สังคีตลักษณ์แบบสามตอน

รหัสวิชา : 77335259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก 2 (Composition II)

บทประพันธ์ในยุคต่างๆการเขียนประโยคเพลง การพัฒนาหน่วยทำนองย่อยเอก การประโยคคำถามและ ประโยคคำตอบ การพัฒนาประโยคเพลง โดยใช้เทคนิคในการประพันธ์แบบต่างๆ การแต่งเพลงในรูปแบบ สังคีตลักษณ์รอนโด สังคีตลักษณ์โซนาตา

รหัสวิชา : 77335359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงวงดุริยางค์ (Orchestration)

หลักเกณฑ์การเรียบเรียงเสียงเครื่องดนตรีและการเรียบเรียงเสียงของวงดุริยางค์เพื่อการบรรเลงตามลักษณะเครื่องดนตรีและบทเพลงต่างๆ

รหัสวิชา : 77335459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การสอดทำนองตะวันตก 2 (Counterpoint II)

หลักเกณฑ์การเขียนการสอดทำนอง2-3 แนว แบบอิสระ และการเขียนการสอดทำนองแบบฟิวส์

รหัสวิชา : 77335559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีดนตรีศตวรรษที่ 20 (Theory of Twentieth Century Music)

ลักษณะการประพันธ์ในศตวรรษที่ 20 การประพันธ์เพลงในยุคอิมเพรสชันนิสต์ การใช้ทฤษฎี 12 เสียง (ทฤษฎีเซท)

รหัสวิชา : 77336059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 5 (Jazz V)

การใช้ดิจิทัลแพทเทิน การเปลี่ยนคอร์ดจากเมเจอร์ไปไมเนอร์ และ ไมเนอร์ไปเมเจอร์ ไกด์โทนไลน์ หน่วยทำนองย่อยและทำนองหลัก เมโลดิกริทั่ม และการวอยส์ซิ่ง ลีดดิ้ง

รหัสวิชา : 77336159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 6 (Jazz VI)

อาร์เปโจเมเจอร์เซเว่นชาร์ปห้า แจ๊สไลน์ บันไดเสียงฮาร์โมนิก แนวคิดดิมินิชท์ โครมาติกไลน์ และโมดัล แวมป์

รหัสวิชา : 77336259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีแจ๊ส (Jazz Music History)

กำเนิดของดนตรีแจ๊สตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ ของดนตรีแจ๊ส ประวัติและผลงานของนักดนตรีแจ๊สที่มีชื่อเสียงในยุคต่างๆ การแพร่กระจายของดนตรีแจ๊ส การผสมผสานดนตรีแจ๊สจนทำให้เกิดดนตรีแบบใหม่ ๆ

รหัสวิชา : 77336359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Improvisation II)

เทคนิคดุริยปฏิภาณดนตรีแจ๊ส เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น ในดนตรีแจ๊สในขั้นสูงขึ้น เทคนิคการใช้ดุริยปฏิภาณ การฟังและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินแจ๊สที่มีชื่อเสียง

รหัสวิชา : 77337059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 5 (Pop V)

การใช้ดิจิทัลแพทเทิน การเปลี่ยนคอร์ดจากเมเจอร์ไปไมเนอร์ และไมเนอร์ไปเมเจอร์ ไกด์โทนไลน์ หน่วยทำนองย่อยและทำนองหลัก เมโลดิกริทั่ม และการวอยส์ซิ่ง ลีดดิ้ง

รหัสวิชา : 77337159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 6 (Pop VI)

อาร์เปโจเมเจอร์เซเว่นชาร์ปห้า แจ๊สไลน์ บันไดเสียงฮาร์โมนิก แนวคิดดิมินิชท์ โครมาติกไลน์

รหัสวิชา : 77337259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติดนตรีสมัยนิยม (Pop Music History)

การกำเนิดของดนตรีสมัยนิยมตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ ของดนตรีสมัยนิยม ประวัติและผลงานของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคต่างๆ การแพร่กระจายของดนตรีสมัยนิยม การผสมผสานดนตรีสมัยนิยมจนทำให้เกิดดนตรีแบบใหม่ ๆ

รหัสวิชา : 77337359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม 2 (Pop Improvisation II)

เทคนิคดุริยปฏิภาณดนตรีสมัยนิยม เทคนิค ประโยค สำเนียงในการด้น ในดนตรีสมัยนิยมแบบต่าง ๆ ในขั้นสูงขึ้น การใช้ดุริยปฏิภาณ การฟังและวิเคราะห์ผลงานของศิลปินดนตรีสมัยนิยมที่มีชื่อเสียง

รหัสวิชา : 77338059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 5 (Thai Country Singing V)

การพัฒนาเทคนิค และอารมณ์เพลงในแนวของตนเอง การใช้ลมหายใจ ท่าทางการแสดงที่สัมพันธ์กับจังหวะ อารมณ์ของบทเพลง ขับร้องเพลงลูกทุ่งของครูเพลงและนักร้องที่มีคุณภาพในแนวต่างๆ

รหัสวิชา : 77338159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 6 (Thai Country Singing VI)

การพัฒนาเทคนิค และแบบฉบับการขับร้องเฉพาะตน การพัฒนาเอกลักษณ์ให้กลายเป็นจุดเด่นของการขับร้อง การหาแนวเพลงที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ, คุณภาพเสียงของตนเอง การพัฒนาจุดด้อยของตนเองในการขับร้อง การค้นหาบทเพลงและแนวเพลงที่ตนเองชื่นชอบ

รหัสวิชา : 77338259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
วรรณกรรมและการวิจารณ์เพลงลูกทุ่ง (Literature and Criticism of Thai Country Music)

ทฤษฎีและหลักการของรูปแบบบทเพลง เนื้อร้อง ดนตรี เทคนิคและวิธีการของผู้ขับร้อง การวิจารณ์ผลงานเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติพัฒนาการของเพลงไทยลูกทุ่ง ลักษณะรูปแบบบทเพลง วงดนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

รหัสวิชา : 77339159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรี 1 (Music Technology I)

การใช้คอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ทางดนตรีในการบันทึกโน้ตเพลง

รหัสวิชา : 77339259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีทางดนตรี 2 (Music Technology II)

การใช้คอมพิวเตอร์กับซอฟแวร์ทางดนตรีในการบันทึกโน้ตเพลงที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โปรแกรมดนตรีและอุปกรณ์ดนตรีไฟฟ้า การทำซีเควน์ด้วยระบบมิดิ

รหัสวิชา : 77339359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ 1 (Studio Recording I)

ห้องบันทึกเสียงและอุปกรณ์การบันทึกเสียง การติดตั้งและเชื่อมระบบ การวางลําดับกอนหลังของอุปกรณ ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา

รหัสวิชา : 77339459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียงในสตูดิโอ 2 (Studio Recording II)

การจัดวางตําแหนง การเลือกใชไมโครโฟน ระบบซิงโครไนซ เทคนิคการบันทึกเสียง เทคนิคการผสมเสียง การทํามาสเตอรสําหรับสื่อตาง ๆ ในห้องบันทึกเสียง

รหัสวิชา : 77339559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียงวงดนตรี 1 (Band Recording I)

การจัดวางตำแหน่งของวงดนตรีและการเลือกใช้ไมโครโฟนสำหรับในระบอบซิงโครไนซ เทคนิคการบันทึกเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆจากเครื่องดนตรี

รหัสวิชา : 77339659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การบันทึกเสียงวงดนตรี 2 (Band Recording II)

เทคนิคการบันทึกเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกเสียงวงดนตรี

รหัสวิชา : 77343059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เปียโน 7 (Piano VII)

บทประพันธ์เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์โพลิโฟนี เพรลูดและฟิวก์โซนาตา คอนแชร์โตสมัยคลาสสิก บทประพันธ์ในสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 77343259
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องสาย 7 (Strings VII)

เอทูดสมัยโรแมนติก บทประพันธ์ โซนาตา ปาร์ติตาสมัยบาโรก โซนาตา คอนแชร์โตระดับยากสมัยคลาสสิก บทประพันธ์สตริงควอร์เท็ต โซนาตาสมัยโรแมนติกและศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 77343459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องลม 7 (Winds VII)

บทเพลงประเภทคอนแชร์โตระดับระดับสูง บทเพลงสำหรับเสริมเทคนิคในการบรรเลง

รหัสวิชา : 77343659
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
เครื่องตีประกอบจังหวะ 7 (Percussions VII)

บทเพลงประเภทคอนแชร์โตและซิมโฟนีระดับสูง บทเพลงสำหรับเสริมเทคนิคในการบรรเลง

รหัสวิชา : 77343859
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องตะวันตก 7 (Voice VII)

การขับร้องขั้นสูง เพลงจากบทประพันธ์คันตาตา โอราโตริโอ เมส สมัยบาโรก คลาสสิก เพลงชุด อาริโอโซ รีชิเททีฟและอาเรียจากอุปรากรสมัยคลาสสิกและโรแมนติก ศตวรรษที่ 20 ภาษาและระดับเสียงตามต้นฉบับพร้อมการแสดงท่าทาง

รหัสวิชา : 77344159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การอำนวยเพลงขั้นมูลฐาน (Fundamental Conducting)

การใช้ท่าทางควบคุมจังหวะ ลีลา รูปแบบอัตราจังหวะพื้นฐาน การอ่านโน้ตแบบรวมความหมายของเพลงสำหรับวงดนตรี วงขับร้องประสานเสียงขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 77344259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตกขั้นมูลฐาน (Fundamental Composition)

หลักการประพันธ์เพลงตะวันตกขั้นมูลฐาน การนำหลักทฤษฎีต่าง

รหัสวิชา : 77345159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก 3 (Composition III)

บทประพันธ์ในยุคต่างๆการประพันธ์เพลงในสังคีตลักษณ์ทำนองหลักและการแปร และ สังคีตลักษณ์คอนแชร์โต

รหัสวิชา : 77345259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงตะวันตก 4 (Composition IV)

บทประพันธ์ในยุคต่างๆเพื่อนำมาศึกษาเป็นแนวทางสามารถประพันธ์เพลงในสังคีตลักษณ์ฟิวก์และดนตรีศตวรรษที่ 20

รหัสวิชา : 77345359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีตะวันตก (Arrangement for Western Music)

การแยกแนวเสียงประสานสำหรับเครื่องดนตรี ในวงดนตรีตะวันตกประเภทต่าง ๆ ระดับต้น

รหัสวิชา : 77346059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีแจ๊ส 7 (Jazz VII)

แนวคิดทรัยแอด ทรัยแอดแพรส์ในบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ และฮาร์โมนิกไมเนอร์ ทรัยแอดไลน์ในบันไดเสียงดิมินิชท์

รหัสวิชา : 77347059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ดนตรีสมัยนิยม 7 (Pop VII)

แนวคิดทรัยแอด ทรัยแอดแพรส์ในบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์ และฮาร์โมนิกไมเนอร์ ทรัยแอดไลน์ในบันไดเสียงดิมินิชท์

รหัสวิชา : 77348059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การขับร้องเพลงลูกทุ่ง 7 (Thai Country Singing VII)

บทประพันธ์ เนื้อร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์เพลงลูกทุ่ง การขับร้องอย่างเป็นระบบตามระบบการผลิต การค้นหาแนวเพลงที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะและน้ำเสียง การผลิตผลงานเพลงลูกทุ่งที่เป็นแบบฉบับ และเอกลักษณ์ของตนเอง

รหัสวิชา : 77348159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีลูกทุ่ง (Arrangement for Thai Country Music)

การจัดแนวเสียงประสานสำหรับดนตรีวงใหญ่ (Big Band)

รหัสวิชา : 77348259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การประพันธ์เพลงลูกทุ่ง (Composition for Thai Country Music)

การแต่งคำร้อง ทำนอง บทเพลงลูกทุ่ง แนวการประสานเสียง

รหัสวิชา : 77349159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปรับแต่งเสียงดนตรี 1 (Music Mixing I)

การปรับแต่งสัญญาณและเทคนิคการผลิตเพลงเชิงพาณิชยเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการบันทึกเสียงและการเสริมคุณภาพเสียงนอกสถานที่ การใช้เครื่องมือต่างๆ การแก้ปัญหาอคูสติกของเครื่องดนตรี

รหัสวิชา : 77349259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การปรับแต่งเสียงดนตรี 2 (Music Mixing II)

ทฤษฎีการปรับคลื่นความถี่ของเสียง ความดังของเสียง ระบบขยายเสียง ทฤษฎีการใช้เครื่องควบคุมเสียง ระบบอุโฆษภายในห้องเบื้องตน ทฤษฎีการสะท้อนของเสียง ทฤษฎีการใช้เครื่องมือการแต่งเสียงประเภทต่างๆ วิธีการลดเสียงรบกวน โสตทักษะ

รหัสวิชา : 77410059
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 1 (Ensemble I)

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ เทคนิคการบรรเลงร่วมกันในด้านความสมดุลของวง การปรับสีสันของเสียง

รหัสวิชา : 77410159
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 2 (Ensemble II)

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงสมัยบาโรก

รหัสวิชา : 77410259
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวง 1 (Band I)

การรวมวงขนาดใหญ่เทคนิคการบรรเลงร่วมกันในด้าน ความสมดุลของวง การปรับสีสันของเสียง

รหัสวิชา : 77410359
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวง 2 (Band II)

การรวมวงขนาดใหญ่ ในบทเพลงสมัยบาโรก

รหัสวิชา : 77410459
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 1 (Jazz and Popular Music Ensemble I)

การบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือแบบวงใหญ่ ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส ในบรรเลงบทเพลงบรรเลงอย่างง่าย

รหัสวิชา : 77410559
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 2 (Jazz and Popular Music Ensemble II)

การบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือแบบวงใหญ่ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส เทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับกลาง

รหัสวิชา : 77420059
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 3 (Ensemble III)

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงสมัยต้นยุคคลาสสิก

รหัสวิชา : 77420159
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 4 (Ensemble IV)

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงสมัยคลาสสิก

รหัสวิชา : 77420259
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวง 3 (Band III)

การรวมวงขนาดใหญ่ หรือวงซิมโฟนิกในบทเพลงสมัยต้นยุคคลาสสิก

รหัสวิชา : 77420359
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวง 4 (Band IV)

การรวมวงขนาดใหญ่ หรือวงซิมโฟนิกในบทเพลงสมัยคลาสสิก

รหัสวิชา : 77420459
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 3 (Jazz and Popular Music Ensemble III)

เทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือแบบวงใหญ่ ตามความถนัดของผู้เรียนในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊สเทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส การบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น

รหัสวิชา : 77420559
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 4 (Jazz and Popular Music Ensemble IV)

เทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์ หรือแบบบิ๊กแบนด์ ในรูปแบบจังหวะเพลงลาติน ตามเทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในรูปแบบจังหวะลาตินและการด้นสด

รหัสวิชา : 77421159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้อง 2 (Pedagogy of Music Instruments and Voice Teaching II)

หลักการ วิธีการขั้นตอนการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการขับร้องระดับพื้นสูง

รหัสวิชา : 77430059
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 5 (Ensemble V)

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงสมัยต้นโรแมนติก

รหัสวิชา : 77430159
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงขนาดเล็ก 6 (Ensemble VI)

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงร่วมสมัย

รหัสวิชา : 77430259
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวง 5 (Band V)

การรวมวงขนาดใหญ่ หรือวงซิมโฟนิกในบทเพลงสมัยต้นโรแมนติก

รหัสวิชา : 77430359
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวง 6 (Band VI)

การรวมวงขนาดเล็กวงแชมเบอร์ในบทเพลงร่วมสมัย

รหัสวิชา : 77430459
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 5 (Jazz and Popular Music Ensemble V)

เทคนิคการบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือวงบิ๊กแบนด์ ในรูปแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส เทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยม และดนตรีแจ๊ส บรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนของจังหวะและสัดส่วนในการเรียบเรียงเสียงประสานที่ยากในระดับปานกลาง

รหัสวิชา : 77430559
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การรวมวงดนตรีแจ๊สและดนตรีสมัยนิยม 6 (Jazz and Popular Music Ensemble VI)

การบรรเลงรวมวงแชมเบอร์หรือวงบิ๊กแบนด์ตามความถนัดของผู้เรียน ในแบบดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส เทคนิคของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด การปรับสำเนียงสำหรับการบรรเลงดนตรีในแบบดนตรีสมัยนิยมและดนตรีแจ๊ส การบรรเลงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับความยากเพิ่มขึ้น การบรรเลงดนตรีแจ๊สที่มีเทคนิคการสร้างสรรค์แบบปัจจุบันทันด่วน โดยใช้เทคนิคที่ยากขึ้น ในบทเพลงร้อง และบทเพลงบรรเลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง สไตล์การบรรเลงของดนตรีแจ๊ส อย่างละเอียดลึกซึ้งขึ้น ในดนตรี ลาติน บอสซาโนวา ร็อคแอนด์โรล

รหัสวิชา : 77430659
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 5 (Chorus V)

การขับร้องประสานเสียงบทประพันธ์สมัยเรเนอซองซ์ ตามภาษาต้นฉบับ

รหัสวิชา : 77430759
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 6 (Chorus VI)

การขับร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์สมัยบาโรก ตามภาษาต้นฉบับ

รหัสวิชา : 77430859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เครื่องมือโท 1 (minor instruments I)

เครื่องมือพื้นฐานที่ไม่ใช่เครื่องมือเอกขั้นพื้นฐาน เทคนิคการใช้เครื่อง บันไดเสียงต่างๆ

รหัสวิชา : 77430959
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เครื่องมือโท 2 (minor instruments II)

เครื่องมือโท ในบทเพลงระดับต้นในสมัยบาโรก

รหัสวิชา : 77431259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการสอนการเรียนดนตรี (Principles of Musical Teaching and Learning)

ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาดนตรี การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู้ดนตรี การบูรณาการเนื้อหาวิชาดนตรีในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การใช้ การผลิตสื่อ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดนตรี การประเมินผลการเรียนรู้

รหัสวิชา : 77431359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีสำหรับเด็ก (Music for Children)

ลักษณะเครื่องดนตรีและบทประพันธ์ที่เหมาะสมกับในเด็กในแต่ละวัย

รหัสวิชา : 77431559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ประวัติและพัฒนาการวงโยธวาทิต (Historical and Development for Marching Band)

ประวัติความเป็นมาของวงโยธวาทิตและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวงโยธวาทิต

รหัสวิชา : 77431659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การจัดการวงโยธวาทิต (Management for Marching Band)

ระบบการจัดการวงโยธวาทิต การจัดการกลุ่มคนอุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนทั้งในส่วนของการฝึกซ้อมการแสดง และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

รหัสวิชา : 77431759
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ธุรกิจการดนตรีขั้นแนะนำ (Introduction to Music Business)

รูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรี โครงสร้างรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานในระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 77431859
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ดนตรีประกอบภาพยนตร์ขั้นแนะนำ (Introduction to Films sScoring)

ความสำคัญและที่มาของเสียงในด้านของประวัติศาสตร์และกระบวนการทำงานในภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ หน้าที่และการทำงานของเสียงที่สัมพันธ์กับภาพในภาพยนตร์ทฤษฎีมูลฐานในการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์

รหัสวิชา : 77432159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 1 (Keyboard for Voice Training I)

ระบบเสียง การเล่นขั้นพื้นฐาน การเล่นทำนอง บันไดเสียง การฟังต่างๆ

รหัสวิชา : 77432259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
คีย์บอร์ดเพื่อการฝึกขับร้อง 2 (Keyboard for Voice Training II)

การเล่นคอร์ด การเล่นคลอสอดแทรกบทเพลงต่างๆในการฝึกขับร้องเพลงลูกทุ่ง

รหัสวิชา : 77432359
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การเต้นสำหรับนักร้อง (Dance for Singer)

การเต้นสมัยใหม่การเคลื่อนไหวประกอบเพลง การจัดวางส่วนต่างๆของร่างกาย ท่วงท่าลีลาจังหวะของการเคลื่อนไหว

รหัสวิชา : 77432459
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การแสดงสำหรับนักร้อง (Acting for Singer)

หลักพื้นฐานของการแสดง องค์ประกอบของการแสดง การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจ การแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

รหัสวิชา : 77433159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊ส 1 (Jazz Arranging I)

เทคนิคการแยกและเรียบเรียงเสียงประสานจากทำนอง จังหวะ รูปแบบในแนวของดนตรีแจ๊ส

รหัสวิชา : 77433259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊ส 2 (Jazz Arranging II)

การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแจ๊สในระดับสูง สำนวนการสอดทำนองดนตรีแจ๊ส ที่มีรายละเอียดซับซ้อน

รหัสวิชา : 77433359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม 1 (Pop Arranging I)

เทคนิคการแยกและการเรียบเรียงเสียงประสานจากทำนอง จังหวะ รูปแบบ ในแนวของดนตรีสมัยนิยม

รหัสวิชา : 77433459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยม 2 (Pop Arranging II)

การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีสมัยนิยมในระดับที่สูงขึ้น ทำนองสอด การพลิกกลับจังหวะ การเรียบเรียงที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากขึ้น

รหัสวิชา : 77433559
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การผลิตผลงานดนตรี 1 (Music Production I)

เทคนิคต่าง ๆ ในการประพันธ์ดนตรีประกอบสื่อผสม โปรแกรมสําเร็จรูป การบันทึกเสียง ระบบมิดิในการสร้างผลงาน การปรับปรุงแก้ไขบทเพลง

รหัสวิชา : 77433659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การผลิตผลงานดนตรี 2 (Music Production II)

การบันทึกเสียงระบบดิจิตอล การตัดตอ การผสมเสียง การแต่งเสียง การทําต้นแบบ การจัดเรียงลําดับเพลงโดยใช้คอมพิวเตอร์โครงสร้างการผลิต เสียงสังเคราะห์ในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 77440659
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 7 (Chorus VII)

การขับร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์ในสมัยคลาสสิกและในสมัยโรแมนติก ตามภาษาต้นฉบับ

รหัสวิชา : 77440759
หน่วยกิต : 1(0-3-0)
การขับร้องประสานเสียง 8 (Chorus VIII)

การขับร้องประสานเสียงจากบทประพันธ์ประเภทอุปรากร และบทเพลงขนาดใหญ่ร่วมกับวงดุริยางค์

รหัสวิชา : 77440859
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เครื่องมือโท 3 (minor instruments III)

เครื่องมือโท ในบทเพลงระดับปานกลาง ในสมัยบาโรก และระดับง่ายในต้นสมัยคลาสสิก

รหัสวิชา : 77440959
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
เครื่องมือโท 4 (minor instruments IV)

การฝึกเครื่องมือโทในบทเพลงระดับสูง ในสมัยบาโรก และระดับปานกลางในต้นสมัยคลาสสิก

รหัสวิชา : 77441159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การสอนดนตรี 1 (Pedagogical Practice I)

หลักการสอน วิธีการ ขั้นตอน การร้องและการบรรเลงดนตรีระดับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 77441259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
การสอนดนตรี 2 (Pedagogical Practice II)

หลักการสอน วิธีการ ขั้นตอนการร้องและการบรรเลงดนตรีระดับสูง

รหัสวิชา : 77441359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักการสอนดนตรีระบบโคดาย และคาร์ลออร์ฟ (Kodaly and Carl Orff Principle of Teaching Music)

หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการสอนดนตรีของระบบโคดาย และระบบคาร์ลออร์ฟ