ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) (วท.ม.(ฟิสิกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ อิสโร *
อาจารย์ ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ * ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรไกร ศรีศุภผล *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 30869159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและ เอกสารทางฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 30869259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 2 (Seminar II)

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 30869759
หน่วยกิต : 38(0-0-114)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

โครงงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 30850159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1 (Mathematical Methods for Physicists I)

สมการอนุพันธ์ ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันกรีนเบื้องต้น ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก การวิเคราะห์ฟูเรียร์

รหัสวิชา : 30851159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิก (Classical Mechanics)

พลศาสตร์ของอนุภาค ปริภูมิเฟส หลักของดีแลมเบิร์ต หลักกิริยาน้อยที่สุด กลศาสตร์ ลากรานจ์ กลศาสตร์แฮมิลตัน การแปลงแบบบัญญัติ

รหัสวิชา : 30851259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Theory)

สมการแมกซ์เวลล์และทฤษฎีสัมพัทธภาพ สมการลาปลาซ สมการปัวซอง สนามจาก หลายขั้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสี

รหัสวิชา : 30852159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีควอนตัม 1 (Quantum Theory I)

สมการชเรอดิงเยอร์ สถานะกัก อันตรกริยา การแผ่รังสี การกระเจิง

รหัสวิชา : 30869159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและ เอกสารทางฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสวิชา : 30869259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนา 2 (Seminar II)

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 30850259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2 (Mathematical Methods for Physicists II)

ฟังก์ชันเชิงซ้อน แคลคูลัสส่วนเหลือ การแปลงอินทิกรัล สมการอินทิกรัล ฟังก์ชันกรีน

รหัสวิชา : 30851059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง (Solid State Physics)

สมบัติทางกายภาพของผลึกของแข็ง สมบัติทางความร้อน สภาพนำไฟฟ้า ทฤษฎีแถบของของแข็ง สมบัติของสารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะของสสารแม่เหล็ก อันดับแม่เหล็กและแบบจำลองของระบบแม่เหล็ก อำนาจแม่เหล็กเฟอร์โร

รหัสวิชา : 30851359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ (Thermodynamics and Statistical Physics)

กฎของอุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ การเปลี่ยนเฟส กลศาสตร์สถิติ แบบคลาสสิก กลศาสตร์สถิติแบบควอนตัม ระบบเฟอร์มี ระบบโบส ปรากฏการณ์วิกฤติ

รหัสวิชา : 30851459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสนาม (Field Theory)

กลศาสตร์ต่อเนื่อง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามความโน้มถ่วง การควอนไทซ์สนาม ทฤษฎีการรบกวน

รหัสวิชา : 30853059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิคการวิเคราะห์วัสดุ (Material Analysis Techniques)

การทดสอบและหาคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุด้วยเทคนิคต่าง ๆ การใช้กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยรังสี

รหัสวิชา : 30853159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของวัสดุ (Physics of Materials)

โครงสร้างของวัสดุ ทฤษฏีของของแข็ง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ฟิสิกส์ของวัสดุนาโน การสร้างวัสดุนาโน คุณลักษณะและสมบัติของวัสดุนาโน อนุภาคนาโน กราฟีน ท่อนา-โนคาร์บอน การประยุกต์ของวัสดุนาโนคาร์บอน

รหัสวิชา : 30853259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ฟิสิกส์และเทคโนโลยีวัสดุ (Material Physics and Technology)

ชนิดของวัสดุ โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิต สมรรถนะของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบชิ้นส่วน

รหัสวิชา : 30853359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์ (Semiconductor Physics and Devices)

สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของของแข็ง อิเล็กตรอนในโครงสร้างแบบคาบ โครงสร้างแถบของสารกึ่งตัวนำ ศักย์เสมือน การเจือในสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางทัศนศาสตร์และการขนส่งรอยต่อ พี-เอ็น ในสารกึ่งตัวนำ

รหัสวิชา : 30853459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของพื้นผิว (Surface Physics)

อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ โครงสร้างผลึกที่พื้นผิว โครงสร้างอิเล็กทรอนิก การเปลี่ยนเฟส สมบัติของพื้นผิว การยึดเกาะเชิงกายภาพ การยึดเกาะเชิงเคมี การส่งถ่ายพลังงาน จลนพลศาสตร์และพลวัตอันตรกิริยาพื้นผิว

รหัสวิชา : 30856059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การถ่ายเทมวลและความร้อน (Heat and Mass Transfer)

การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน และ การถ่ายเทมวล

รหัสวิชา : 30856159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พัฒนาการทางเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Advances in Solar Energy Technology)

การวัดและเครื่องมือวัดทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 30860159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Computation)

สมการเชิงตัวเลข การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การคำนวณแมทริกซ์ เทคนิคมอนติคาร์โล การประมวลผลแบบขนาน

รหัสวิชา : 30862059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์ควอนตัม (Quantum Optics)

การเย็นตัวโดยใช้เลเซอร์ สสารควบแน่นโบส-ไอน์สไตน์ คลื่นแสงตามทฤษฎีคลาสสิก สถิติโฟตอน ทฤษฎีสารสนเทศเชิงควอนตัม

รหัสวิชา : 30862159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีควอนตัม 2 (Quantum Theory II)

การอินทิเกรตตามทาง กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ

รหัสวิชา : 30862259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity)

การแปลงลอเรนทซ์สัมพัทธภาพเฉพาะ สัมพัทธภาพทั่วไป ความโน้มถ่วง

รหัสวิชา : 30862359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและเทคนิคทางนิวเคลียร์ (Nuclear Techniques and Measurement)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแผ่รังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ความปลอดภัยทางรังสี ระบบวัดทางนิวเคลียร์ การประยุกต์รังสีทางอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 30862459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เลเซอร์ (Laser Physics)

อันตรกิริยาระหว่างอะตอมกับแสง การปลดปล่อยโดยการกระตุ้น ค่าสัมประสิทธิ์ของ ไอน์สไตน์ แมทริกซ์ความหนาแน่น เลเซอร์ก๊าซ เลเซอร์สารกึ่งตัวนำ ทฤษฎีควอนตัมของเลเซอร์ การประยุกต์เลเซอร์

รหัสวิชา : 30865059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics)

ดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติ การแผ่รังสีและการขนส่งความร้อน การสังเคราะห์ทางนิวเคลียร์ วิวัฒนาการของดาว การสร้างพลังงานในดวงดาว การเสื่อมของดาว ซุปเปอร์โนวา ตัวกลางระหว่างดาว หลุมดำ ดาราจักร กระจุกดาราจักร พลังงานมืด อวกาศสูง เอกภพ

รหัสวิชา : 30866059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบพลังงาน (Energy System Design)

การออกแบบระบบที่ทำงานได้และเหมาะสมที่สุด เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทางพลังงานโดยใช้ข้อมูลจากการทดลองและแบบจำลอง

รหัสวิชา : 30866159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy Technology)

การพัฒนาและประยุกต์พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น พลังงานน้ำขึ้น น้ำลง พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร พลังงานชีวมวล การอนุรักษ์ พลังงานและการนำพลังงานมาใช้ประโยชน์ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 30866259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการอบแห้ง (Drying Technology)

สมบัติของอากาศชื้น การเคลื่อนที่ของอากาศ ความชื้นสมดุล สมบัติทางกายภาพและความร้อนของอาหารและเมล็ดพืช แบบจำลองการอบแห้ง แบบจำลองการแพร่ความชื้น ชนิดและการทำงานของเครื่องอบแห้ง เทคนิคการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงานต่าง ๆ กรณีศึกษางานวิจัยการอบแห้ง

รหัสวิชา : 30867159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
ฟิสิกส์สุญญากาศและการประยุกต์ (Vacuum Physics and Applications)

ธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ เครื่องสูบสุญญากาศ การวัดความดันสุญญากาศ ส่วนประกอบและวัสดุในงานสุญญากาศ การออกแบบระบบสุญญากาศ การตรวจหา รอยรั่วและการซีลการประยุกต์ระบบสุญญากาศในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 30867259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและการสร้างระบบสุญญากาศ (Vacuum System Design and Construction)

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในเทคโนโลยีสุญญากาศ การสร้างชิ้นงานในระบบสุญญากาศ อุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบสุญญากาศ การออกแบบระบบสุญญากาศ การใช้งานและดูแลรักษาระบบสุญญากาศการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 30867359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีฟิล์มบางและการประยุกต์ (Thin Film Technology and Applications)

เทคโนโลยีการเคลือบในสุญญากาศ การเคลือบด้วยวิธีต่าง ๆ วิธีระเหยสาร วิธีสปัตเตอริง วิธีทางเคมี สมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง การประยุกต์ของฟิล์มบาง

รหัสวิชา : 30868059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์ (Selected Topics in Physics)

เนื้อหาที่น่าสนใจและความก้าวหน้าที่น่าสนใจต่อการศึกษาและวิจัยทางด้านฟิสิกส์

รหัสวิชา : 30868159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์ (Selected Topics in Applied Physics)

เนื้อหาที่น่าสนใจและความก้าวหน้าที่น่าสนใจต่อการศึกษาและวิจัยทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 30869959
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

โครงงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา