ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) (วท.ม.(ฟิสิกส์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ อิสโร *
อาจารย์ ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ * ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรไกร ศรีศุภผล *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 30869159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 1

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและ เอกสารทางฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 30869259
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 2

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2 วิทยานิพนธ์

Course codes : 30869759
Credit : 38(0-0-114)
วิทยานิพนธ์

โครงงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 30850159
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 1

สมการอนุพันธ์ ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันกรีนเบื้องต้น ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก การวิเคราะห์ฟูเรียร์

Course codes : 30851159
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิก

พลศาสตร์ของอนุภาค ปริภูมิเฟส หลักของดีแลมเบิร์ต หลักกิริยาน้อยที่สุด กลศาสตร์ ลากรานจ์ กลศาสตร์แฮมิลตัน การแปลงแบบบัญญัติ

Course codes : 30851259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

สมการแมกซ์เวลล์และทฤษฎีสัมพัทธภาพ สมการลาปลาซ สมการปัวซอง สนามจาก หลายขั้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสี

Course codes : 30852159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีควอนตัม 1

สมการชเรอดิงเยอร์ สถานะกัก อันตรกริยา การแผ่รังสี การกระเจิง

Course codes : 30869159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 1

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและ เอกสารทางฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Course codes : 30869259
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา 2

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้น โดยศึกษาค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2 วิชาเอกเลือก

Course codes : 30850259
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2

ฟังก์ชันเชิงซ้อน แคลคูลัสส่วนเหลือ การแปลงอินทิกรัล สมการอินทิกรัล ฟังก์ชันกรีน

Course codes : 30851059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง

สมบัติทางกายภาพของผลึกของแข็ง สมบัติทางความร้อน สภาพนำไฟฟ้า ทฤษฎีแถบของของแข็ง สมบัติของสารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะของสสารแม่เหล็ก อันดับแม่เหล็กและแบบจำลองของระบบแม่เหล็ก อำนาจแม่เหล็กเฟอร์โร

Course codes : 30851359
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ

กฎของอุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ การเปลี่ยนเฟส กลศาสตร์สถิติ แบบคลาสสิก กลศาสตร์สถิติแบบควอนตัม ระบบเฟอร์มี ระบบโบส ปรากฏการณ์วิกฤติ

Course codes : 30851459
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสนาม

กลศาสตร์ต่อเนื่อง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามความโน้มถ่วง การควอนไทซ์สนาม ทฤษฎีการรบกวน

Course codes : 30853059
Credit : 3(3-0-6)
เทคนิคการวิเคราะห์วัสดุ

การทดสอบและหาคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุด้วยเทคนิคต่าง ๆ การใช้กล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยรังสี

Course codes : 30853159
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของวัสดุ

โครงสร้างของวัสดุ ทฤษฏีของของแข็ง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ฟิสิกส์ของวัสดุนาโน การสร้างวัสดุนาโน คุณลักษณะและสมบัติของวัสดุนาโน อนุภาคนาโน กราฟีน ท่อนา-โนคาร์บอน การประยุกต์ของวัสดุนาโนคาร์บอน

Course codes : 30853259
Credit : 3(2-3-4)
ฟิสิกส์และเทคโนโลยีวัสดุ

ชนิดของวัสดุ โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิต สมรรถนะของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบชิ้นส่วน

Course codes : 30853359
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์

สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของของแข็ง อิเล็กตรอนในโครงสร้างแบบคาบ โครงสร้างแถบของสารกึ่งตัวนำ ศักย์เสมือน การเจือในสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางทัศนศาสตร์และการขนส่งรอยต่อ พี-เอ็น ในสารกึ่งตัวนำ

Course codes : 30853459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ของพื้นผิว

อุณหพลศาสตร์ของพื้นผิว การวิเคราะห์เชิงฟิสิกส์ โครงสร้างผลึกที่พื้นผิว โครงสร้างอิเล็กทรอนิก การเปลี่ยนเฟส สมบัติของพื้นผิว การยึดเกาะเชิงกายภาพ การยึดเกาะเชิงเคมี การส่งถ่ายพลังงาน จลนพลศาสตร์และพลวัตอันตรกิริยาพื้นผิว

Course codes : 30856059
Credit : 3(3-0-6)
การถ่ายเทมวลและความร้อน

การนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน และ การถ่ายเทมวล

Course codes : 30856159
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการทางเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

การวัดและเครื่องมือวัดทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ การประยุกต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานด้านต่าง ๆ

Course codes : 30860159
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิทยาศาสตร์

สมการเชิงตัวเลข การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว การคำนวณแมทริกซ์ เทคนิคมอนติคาร์โล การประมวลผลแบบขนาน

Course codes : 30862059
Credit : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์ควอนตัม

การเย็นตัวโดยใช้เลเซอร์ สสารควบแน่นโบส-ไอน์สไตน์ คลื่นแสงตามทฤษฎีคลาสสิก สถิติโฟตอน ทฤษฎีสารสนเทศเชิงควอนตัม

Course codes : 30862159
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีควอนตัม 2

การอินทิเกรตตามทาง กลศาสตร์ควอนตัมเชิงสัมพัทธภาพ

Course codes : 30862259
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

การแปลงลอเรนทซ์สัมพัทธภาพเฉพาะ สัมพัทธภาพทั่วไป ความโน้มถ่วง

Course codes : 30862359
Credit : 3(3-0-6)
การวัดและเทคนิคทางนิวเคลียร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแผ่รังสี อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ความปลอดภัยทางรังสี ระบบวัดทางนิวเคลียร์ การประยุกต์รังสีทางอุตสาหกรรม

Course codes : 30862459
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์เลเซอร์

อันตรกิริยาระหว่างอะตอมกับแสง การปลดปล่อยโดยการกระตุ้น ค่าสัมประสิทธิ์ของ ไอน์สไตน์ แมทริกซ์ความหนาแน่น เลเซอร์ก๊าซ เลเซอร์สารกึ่งตัวนำ ทฤษฎีควอนตัมของเลเซอร์ การประยุกต์เลเซอร์

Course codes : 30865059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติ การแผ่รังสีและการขนส่งความร้อน การสังเคราะห์ทางนิวเคลียร์ วิวัฒนาการของดาว การสร้างพลังงานในดวงดาว การเสื่อมของดาว ซุปเปอร์โนวา ตัวกลางระหว่างดาว หลุมดำ ดาราจักร กระจุกดาราจักร พลังงานมืด อวกาศสูง เอกภพ

Course codes : 30866059
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบระบบพลังงาน

การออกแบบระบบที่ทำงานได้และเหมาะสมที่สุด เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การสร้างสมการลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ทางพลังงานโดยใช้ข้อมูลจากการทดลองและแบบจำลอง

Course codes : 30866159
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

การพัฒนาและประยุกต์พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานคลื่น พลังงานน้ำขึ้น น้ำลง พลังงานความร้อนจากมหาสมุทร พลังงานชีวมวล การอนุรักษ์ พลังงานและการนำพลังงานมาใช้ประโยชน์ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Course codes : 30866259
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการอบแห้ง

สมบัติของอากาศชื้น การเคลื่อนที่ของอากาศ ความชื้นสมดุล สมบัติทางกายภาพและความร้อนของอาหารและเมล็ดพืช แบบจำลองการอบแห้ง แบบจำลองการแพร่ความชื้น ชนิดและการทำงานของเครื่องอบแห้ง เทคนิคการอบแห้งด้วยแหล่งพลังงานต่าง ๆ กรณีศึกษางานวิจัยการอบแห้ง

Course codes : 30867159
Credit : 3(2-3-4)
ฟิสิกส์สุญญากาศและการประยุกต์

ธรรมชาติและพฤติกรรมของก๊าซ เครื่องสูบสุญญากาศ การวัดความดันสุญญากาศ ส่วนประกอบและวัสดุในงานสุญญากาศ การออกแบบระบบสุญญากาศ การตรวจหา รอยรั่วและการซีลการประยุกต์ระบบสุญญากาศในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Course codes : 30867259
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและการสร้างระบบสุญญากาศ

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในเทคโนโลยีสุญญากาศ การสร้างชิ้นงานในระบบสุญญากาศ อุปกรณ์ป้องกันสำหรับระบบสุญญากาศ การออกแบบระบบสุญญากาศ การใช้งานและดูแลรักษาระบบสุญญากาศการออกแบบอุปกรณ์เฉพาะด้าน

Course codes : 30867359
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีฟิล์มบางและการประยุกต์

เทคโนโลยีการเคลือบในสุญญากาศ การเคลือบด้วยวิธีต่าง ๆ วิธีระเหยสาร วิธีสปัตเตอริง วิธีทางเคมี สมบัติและคุณลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง การประยุกต์ของฟิล์มบาง

Course codes : 30868059
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์

เนื้อหาที่น่าสนใจและความก้าวหน้าที่น่าสนใจต่อการศึกษาและวิจัยทางด้านฟิสิกส์

Course codes : 30868159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์

เนื้อหาที่น่าสนใจและความก้าวหน้าที่น่าสนใจต่อการศึกษาและวิจัยทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 30869959
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

โครงงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา