ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ศึกษา) (วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัสถา รัตนะ *
รองศาสตราจารย์ อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 30151359
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

Course codes : 31250159
Credit : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 31265259
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา

Course codes : 32850059
Credit : 3(3-0-6)
รากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์

การวิเคราะห์เวคเตอร์ พีชคณิตเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้น สมการอนุพันธ์ อนุกรมเทย์เลอร์การวิเคราะห์ฟูเรียร์ วิธีการประมาณ และการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์

Course codes : 32851059
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิกัล

แนวคิดเชิงพัฒนาของหัวข้อต่าง ๆ ทางกลศาสตร์ เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม มวล พลังงานและโมเมนตัมกับกฎการอนุรักษ์ ระบบอนุภาค วัตถุแข็ง โมเมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิง หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรานจ์และแฮมิลตัน

Course codes : 32851259
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์

อุณหภูมิ ความร้อน สมดุล พลศาสตร์ของก๊าซ ทฤษฎีกลุ่ม พลังงานภายใน กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ งาน เครื่องจักรความร้อน ประสิทธิภาพ เอนโทรปี การย้อนกลับได้ การเปลี่ยนสถานะ ฟังก์ชันตอบสนอง ฟิสิกส์สถิติเบื้องต้น

Course codes : 32851659
Credit : 3(3-0-6)
คลื่นและทัศนศาสตร์เบื้องต้น

สมบัติความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น สมบัติและปรากฏการณ์ของคลื่นกล เสียงและการได้ยิน หลักการและทฤษฎีทางทัศนศาสตร์ สมบัติทางคลื่นของแสง ทัศนศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 32861359
Credit : 3(3-0-6)
แม่เหล็กไฟฟ้า

แนวความคิดเชิงพัฒนาของหัวข้อต่าง ๆ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า คำจำกัดความไฟฟ้าและแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก วงจรกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Course codes : 32862059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์แผนใหม่

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ หลักการสมมูลของไอน์สไตน์ กรอบอ้างอิง การคงที่ของอัตราเร็วแสงในสุญญากาศ หลุมดำ ฟิสิกส์ควอนตัม หลักความไม่แน่นอน ความยาวคลื่นเดอบรอย สมการโชรดิงเจอร์ ฟังก์ชันคลื่น ปรากฏการณ์ทะลวง ชั้นพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน ฟิสิกส์อนุภาค อนุภาคมูลฐาน แรงมูลฐาน แบบจำลองมาตรฐาน

Course codes : 32867159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครู

การทดลองเกี่ยวกับกฎพื้นฐานที่สำคัญทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวิชากลศาสตร์คลาสสิกัล อุณหพลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์แผนใหม่ รวมทั้งทำการทดลองที่สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ที่สอนในชั้นมัธยมศึกษา

Course codes : 32868259
Credit : 1(1-0-2)
การเขียนวิจัยสำหรับนักฟิสิกส์

ระเบียบวิธีการวิจัย การค้นคว้าข้อมูล การเขียนบทความ

Course codes : 32869159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาสำหรับครูฟิสิกส์

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้นโดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ศึกษา รวมทั้งฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้สอนฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 32869959
Credit : 12(0-24-12)
วิทยานิพนธ์

โครงงานวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม

1 หมวดวิชาแกน

Course codes : 30151359
Credit : 2(1-2-3)
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

หลักการและสถิติสำหรับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนเสนอโครงการวิจัย การ ปฏิบัติการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียนและจัดการเรียนรู้

Course codes : 31250159
Credit : 2(1-2-3)
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติศาสตร์ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 31265259
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา

แนวคิดพื้นฐานในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการทำวิจัยเชิงปริมาณและเชิง คุณภาพ ปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย เทคนิคการชักตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย รายงานการ วิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ

2.1 วิชาบังคับ

Course codes : 32850059
Credit : 3(3-0-6)
รากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์

การวิเคราะห์เวคเตอร์ พีชคณิตเชิงซ้อน พีชคณิตเชิงเส้น สมการอนุพันธ์ อนุกรมเทย์เลอร์การวิเคราะห์ฟูเรียร์ วิธีการประมาณ และการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์

Course codes : 32850359
Credit : 1(1-0-2)
ปรัชญาและวิธีการทางฟิสิกส์

วิวัฒนาการของแนวคิดและหลักการทางฟิสิกส์กับอิทธิพลต่อสังคม การก้าวกระโดดทาง วิทยาศาสตร์ แนวความคิดของสาขาต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ วิธีการทางฟิสิกส์ ทฤษฎีกับความหมาย

Course codes : 32851059
Credit : 3(3-0-6)
กลศาสตร์คลาสสิกัล

แนวคิดเชิงพัฒนาของหัวข้อต่าง ๆ ทางกลศาสตร์ เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม มวล พลังงานและโมเมนตัมกับกฎการอนุรักษ์ ระบบอนุภาค วัตถุแข็ง โมเมนต์ความเฉื่อย กรอบอ้างอิง หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรานจ์และแฮมิลตัน

Course codes : 32851259
Credit : 3(3-0-6)
อุณหพลศาสตร์

อุณหภูมิ ความร้อน สมดุล พลศาสตร์ของก๊าซ ทฤษฎีกลุ่ม พลังงานภายใน กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ งาน เครื่องจักรความร้อน ประสิทธิภาพ เอนโทรปี การย้อนกลับได้ การเปลี่ยนสถานะ ฟังก์ชันตอบสนอง ฟิสิกส์สถิติเบื้องต้น

Course codes : 32851659
Credit : 3(3-0-6)
คลื่นและทัศนศาสตร์เบื้องต้น

สมบัติความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่นกลในตัวกลางยืดหยุ่น สมบัติและปรากฏการณ์ของคลื่นกล เสียงและการได้ยิน หลักการและทฤษฎีทางทัศนศาสตร์ สมบัติทางคลื่นของแสง ทัศนศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 32861359
Credit : 3(3-0-6)
แม่เหล็กไฟฟ้า

แนวความคิดเชิงพัฒนาของหัวข้อต่าง ๆ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า คำจำกัดความไฟฟ้าและแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก วงจรกระแสไฟฟ้า การเหนี่ยวนำ สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Course codes : 32862059
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์แผนใหม่

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ หลักการสมมูลของไอน์สไตน์ กรอบอ้างอิง การคงที่ของอัตราเร็วแสงในสุญญากาศ หลุมดำ ฟิสิกส์ควอนตัม หลักความไม่แน่นอน ความยาวคลื่นเดอบรอย สมการโชรดิงเจอร์ ฟังก์ชันคลื่น ปรากฏการณ์ทะลวง ชั้นพลังงานของอะตอมไฮโดรเจน ฟิสิกส์อนุภาค อนุภาคมูลฐาน แรงมูลฐาน แบบจำลองมาตรฐาน

Course codes : 32867159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับครู

การทดลองเกี่ยวกับกฎพื้นฐานที่สำคัญทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวิชากลศาสตร์คลาสสิกัล อุณหพลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์แผนใหม่ รวมทั้งทำการทดลองที่สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ที่สอนในชั้นมัธยมศึกษา

Course codes : 32869159
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาสำหรับครูฟิสิกส์

การทำรายงานเป็นเอกสารและรายงานหน้าชั้นโดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางฟิสิกส์ศึกษา รวมทั้งฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้สอนฟิสิกส์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.2 วิชาเลือก

Course codes : 32854059
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูฟิสิกส์

อุปกรณ์ไฟฟ้าและการใช้งาน ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ทฤษฎีสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์และการประยุกต์ อิเล็กทรอนิกส์เชิงตัวเลข ทฤษฎี และการประยุกต์

Course codes : 32860059
Credit : 3(2-2-5)
ฟิสิกส์เชิงคำนวณ

การเขียนโปรแกรมหรือการใช้โปรแกรมในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงสัญลักษณ์และเชิงตัวเลข ระบบจลนศาสตร์ การจำลองปรากฏการณ์ การแสดงผลแบบกราฟิกเชิงวิทยาศาสตร์

Course codes : 32861159
Credit : 3(3-0-6)
ทัศนศาสตร์

พัฒนาการของกฎ หลักการและทฤษฎีทางทัศนศาสตร์ สมบัติทางคลื่นของแสง ทัศนศาสตร์ประยุกต์

Course codes : 32862359
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีนิวเคลียร์

รังสี อันตรกิริยาของรังสีกับตัวกลาง การประยุกต์รังสีทางการแพทย์และการเกษตร การถนอมอาหาร พลังงานและอุตสาหกรรม รังสีในสิ่งแวดล้อม อันตรายเกี่ยวกับรังสีและการป้องกัน ระบบวัดทางนิวเคลียร์และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการวัดรังสีเบื้องต้น

Course codes : 32863059
Credit : 3(3-0-6)
รากฐานทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์

ประวัติและวิวัฒนาการการศึกษาดาราศาสตร์ ระบบกล้องโทรทรรศน์และเครื่องมือ ทรงกลมท้องฟ้าและการหาตำแหน่ง กลุ่มดาว เวลา ฤดู การเคลื่อนที่ของโลก ดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ ระบบดาวหลายดวง ชนิดและคุณลักษณะของดาว หลุมดำ ดาราจักร ควอซาร์ มวลมืด อนุภาคฟิสิกส์ เอกภพ

Course codes : 32865059
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีพลังงานสำหรับครูฟิสิกส์

สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน แหล่งกำเนิด เทคโนโลยีและการใช้พลังงานด้านความร้อน ความเย็น และการผลิตไฟฟ้า นโยบายและการอนุรักษ์พลังงาน

Course codes : 32866059
Credit : 3(3-3-6)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูฟิสิกส์

สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจัยทางกายภาพต่อสิ่งมีชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

Course codes : 32867259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรสำหรับฟิสิกส์ศึกษา

หัวข้อที่น่าสนใจรวมทั้งทฤษฎีใหม่ ๆ และความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ที่เหมาะสมกับผู้สอนฟิสิกส์

Course codes : 32868059
Credit : 3(3-0-6)
ธรณีฟิสิกส์

โครงสร้างภายในของโลก ชั้นหิน เปลือกโลก แผ่นเทคโทนิกส์ แผ่นดินไหว สนามแม่เหล็กโลก คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก น้ำใต้ดิน วิธีทางฟิสิกส์ที่ใช้ในการสำรวจ

3 งานค้นคว้าอิสระ

Course codes : 32859859
Credit : 2(0-4-2)
โครงงานสำหรับครูฟิสิกส์ 1

การดำเนินงานจัดทำโครงงานภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา สอบเค้าโครงของโครงงาน

Course codes : 32869859
Credit : 4(0-8-4)
โครงงานสำหรับครูฟิสิกส์ 2

การดำเนินงานจัดทำโครงงานภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา การเขียนงานนิพนธ์และรายงานปากเปล่า