ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา *
อาจารย์ พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ *
อาจารย์ ทัศนีย์ เจริญพร
อาจารย์ ประวิทย์ บุญมี
อาจารย์ อนุสรา หิรัญวนากุล
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 25710259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Economics of Everyday Life)

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 61010159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต (Art and Life)

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 88510059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม (Logical Thinking and Problem Solving for Innovation)

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน (English for Job Applications)

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 88810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 (Mathematics for Software Engineering I)

หลักการพื้นฐานของลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปัญหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน ปริพันธ์และเทคนิคของปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์

รหัสวิชา : 88810259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 (Mathematics for Software Engineering II)

พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น เวกเตอร์ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเวกเตอร์ในระนาบและพื้นที่ ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ การแปลงเมทริกซ์ เมทริกซ์ตั้งฉาก การแปลงเชิงเส้น ผลคูณภายใน ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง

รหัสวิชา : 88810359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และแบบจำลองธุรกิจสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Economics and Business Model)

หลักการพื้นฐานในการคำนวณต้นทุนและราคาของซอฟต์แวร์ เมตริกสำหรับการประเมินผลิตภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการประมาณการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องคุณค่าของเงินตราและการลงทุนที่เปลี่ยนตามเวลา มูลฐานการวิเคราะห์โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ในเชิงประหยัด การประมาณเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การทดแทนการเสื่อมราคาทางการเงิน กำไรต้นทุนและภาษี ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและแบบจำลองทางธุรกิจ

รหัสวิชา : 88820459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Discrete Structure for Software Engineering)

ทฤษฎีเซต ลำดับ ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบซ้ำ ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ และต้นไม้

รหัสวิชา : 88820559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Statistics and Empirical Methods for Software Engineering)

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

รหัสวิชา : 88811159
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ทักษะพื้นฐานสำหรับวิทยาการสารสนเทศ (Essential Skills Preparation in Informatics)

แนวทางการเรียนรู้และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การปรับตัว การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือเพื่อการโปรแกรมพื้นฐาน รวมถึงเครื่องมือทางโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ เครื่องแม่ข่ายและบริการบนเครื่องแม่ข่าย

รหัสวิชา : 88814159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Principles of Programming for Software Engineering)

โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง

รหัสวิชา : 88814259
หน่วยกิต : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Principles of Programming for Software Engineering Laboratory)

ปฏิบัติการสำหรับวิชาหลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 88814359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming and Modeling)

แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคการโปรแกรมเชิงวัตถุ คุณสมบัติการถ่ายทอด การมีได้หลายรูปและการห่อหุ้ม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ และการใช้ภาษาแบบจำลองยูเอ็มแอล

รหัสวิชา : 88814459
หน่วยกิต : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming and Modeling Laboratory)

ปฏิบัติการสำหรับวิชาการสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา : 88814559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Introduction to Software Engineering)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ แบบจำลองระบบ การออกแบบ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวชี้วัดซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางานด้านซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 88822159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Approach to Human Computer Interaction)

หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ความใช้งานง่าย การวิเคราะห์งาน หลักการออกแบบโดยอิงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และการสร้างโปรแกรมต้นแบบ แบบจำลองแนวคิด และการเปรียบเทียบแนวคิด การชี้แจงเหตุผลการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง แถบคำสั่ง คำสั่งที่ใช้ในการสั่งงาน การสั่งงานด้วยเสียงพูดและภาษาธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ได้ในรูปของเสียงพูดและภาษาธรรมชาติ สี รูปสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ความเป็นสากลและความเป็นท้องถิ่น การประเมินส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ และเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ กรณีศึกษาและโครงงาน

รหัสวิชา : 88822259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Systems and Design)

แนวคิดของระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย การจัดการทรานแซคชันและการควบคุมภาวะพร้อมกัน การปรับประสิทธิภาพของฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยีเว็บ และฐานข้อมูลเอ็กซ์-เอ็ม-แอล

รหัสวิชา : 88823159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Engineering and Documentation)

พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการของระบบ กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ วิธีการ เครื่องมือและเทคนิคในการได้มาซึ่งข้อมูล และความต้องการของระบบ การจัดการและการจัดทำเอกสารความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การระบุข้อกำหนดซอฟต์แวร์ เทคนิคการตรวจสอบยืนยันการใช้ได้ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์เป้าหมาย และการวิเคราะห์ยูสเคส มาตรฐานการจัดทำเอกสารความต้องการ การสืบค้นย้อนกลับได้ การจัดการความต้องการ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

รหัสวิชา : 88823259
หน่วยกิต : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Requirement Engineering and Documentation Laboratory)

ปฏิบัติการสำหรับวิชาวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ ทักษะในการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ ในห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 88823359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Data Structure and Algorithms for Software Engineering)

แนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน แถวลำดับ รายการ กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ และแฮช การจัดเรียงข้อมูล และการค้นหาข้อมูล รูปแบบและวิธีการของขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ การวัดความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี หลักการและแนวคิดของการทำงานแบบการเวียนเกิด

รหัสวิชา : 88823459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented System Analysis and Design)

ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ยูเอ็มแอลในการทำแบบจำลอง การค้นหายูสเคสและขยายไปเป็นการออกแบบพฤติกรรมของระบบ เปลี่ยนการวิเคราะห์ไปเป็นแบบจำลองที่พร้อมนำไปใช้พัฒนาจริง

รหัสวิชา : 88823559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล (Personal Software Development Process)

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการเวลา การติดตามเวลา ช่วงเวลาในการวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการเวลาส่วนบุคคล คำสัญญา และตารางนัดหมาย แผนงานโครงการ การค้นหาข้อผิดพลาด รายการตรวจสอบรหัส การคาดคะเนข้อบกพร่อง เศรษฐศาสตร์ของการกำจัดข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องจากการออกแบบ คุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการ คำสัญญาเชิงบุคคลที่มีต่อคุณภาพ

รหัสวิชา : 88823659
หน่วยกิต : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล (Personal Software Development Process Laboratory)

ปฏิบัติการสำหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล เพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 88823759
หน่วยกิต : 1(0-3-6)
ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Training Camp)

ค่ายเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาแหล่งดาวน์โหลดและตลาดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง

รหัสวิชา : 88825159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Computer Architecture and Organization for Software Engineering)

หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบหลักคอมพิวเตอร์และวิธีการออกแบบ การประเมินสมรรถนะ สถาปัตยกรรมซีพียู ชุดคำสั่ง การออกแบบเอแอลยู ลำดับชั้นของหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน หน่วยความจำแคช สถาปัตยกรรมการรับเข้า/ส่งออก การขัดจังหวะและดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน โปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์ มัลติโปรเซสเซอร์

รหัสวิชา : 88831259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะ อุปนิสัย และ จริยธรรม สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ (Skills Habits and Ethics for Software Engineers)

ความรู้ ทักษะ อุปนิสัย ความรับผิดชอบ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาชีพของอาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ ทักษะการเป็นผู้เอื้ออำนวยการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการต่อรอง ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ อุปนิสัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จ การสร้างทีม การเรียนรู้เป็นทีม และนพลักษณ์ศาสตร์ รายวิชานี้จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมุ่งหวังในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วย

รหัสวิชา : 88831359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Methodology)

ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร แนวทางการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการองค์กร การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ โครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบงาน สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีและความปลอดภัย ความสัมพันธ์และการตอบสนองต่อการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เครื่องมือการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

รหัสวิชา : 88832359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบปฏิบัติการและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ (Operating System and Open Source Methodology for Software Engineering)

ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์สและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส การควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ แหล่งรวมซอร์สโค้ด แหล่งรวมเนื้อหา แนวคิดพื้นฐานการต่อประสานซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่กับระบบปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 88833859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ (Software Testing and Quality Assurance)

แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ คุณภาพซอฟต์แวร์ และตัวชี้วัดคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนและการทำการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตรฐานของกระบวนการคุณภาพ การตรวจสอบและการยืนยันความถูกต้อง การวิพากษ์ การตรวจดูการทำงาน และการตรวจตราอย่างละเอียด กลไกสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ เทคนิคในการทดสอบ เทคนิคสำหรับการสร้างข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบ และการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ

รหัสวิชา : 88833959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management)

แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ และเทคนิคการบริหารจัดการโครงการ ไการจัดการแบบบูรณาการ การวางแผนโครงการ การจัดการขอบเขตโครงการ การวางตารางงาน การประมาณการต้นทุน การควบคุมงบประมาณ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการสื่อสาร การจัดการและวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการคุณภาพของโครงงาน การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

รหัสวิชา : 88837159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน (Team Software Development Process)

แนวคิดของกลุ่มงาน ตรรกะของกระบวนการซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน กลยุทธ์การพัฒนา แผนการพัฒนา การนิยามความต้องการ การออกแบบ การทำให้เกิดผลและการทดสอบ ระบบโดยกลุ่มงาน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการทีมพัฒนา ผู้จัดการแผนงาน ผู้จัดการด้านคุณภาพและกระบวนการ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

รหัสวิชา : 88837259
หน่วยกิต : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน (Team Software Development Process Laboratory)

ปฏิบัติการสำหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงานบุคคล เพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีมในห้องปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 88841759
หน่วยกิต : 1(0-3-3)
สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Seminar)

การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 88841859
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

ฝึกภาคปฏิบัติกับองค์กรจริง ด้วยชั่วโมงทำงานรวมไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

รหัสวิชา : 88841959
หน่วยกิต : 3(0-6-3)
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Project)

โครงงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีขั้นตอนของการเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในความเป็นจริง

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 88831459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การทำเหมืองข้อมูลและหลักการธุรกิจอัจฉริยะ (Data Mining and Business Intelligent)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล ประเภทและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ ความสัมพันธ์และความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการในการขุดค้นในรูปแบบของการหาความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ และการจัดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูล การสร้างคลังข้อมูล โดยมุ่งเน้นประเด็นการใช้เครื่องมือและการประยุกต์ รวมถึงเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่าบิ๊กดาต้า เพื่อทราบพฤ๖กรรมและความต้องการที่แกท้จริงของผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

รหัสวิชา : 88831559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Processes and Process Improvements)

แบบจำลองของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจำลองและมาตรฐานของวัฏจักรกระบวนการพัฒนา สภาพแวดล้อมและกรอบของการปรับปรุงกระบวนการผลิต การนำกระบวนการผลิตไปใช้ในองค์กร โครงการ ทีม และบุคคล ในแบบต่างๆ กัน การวัดและการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประโยชน์ที่ได้ต่อธุรกิจ และกรณีศึกษา

รหัสวิชา : 88831659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ (Agile Development)

ภาพรวมของแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวโน้มของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ อุปนิสัยที่ไม่ดีของผู้จัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างของทีมงาน องค์ความรู้ของการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ ศิลปะในการบริหารตารางการดำเนินงาน การส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและตรงเวลา

รหัสวิชา : 88832459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce Engineering)

เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างเว็บและฐานข้อมูล ประเด็นด้านความมั่นคง ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกรองทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ตัวแทนการค้า ความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศและการป้องกันการลอกเลียน ความไม่เท่าเทียมเชิงดิจิทัล

รหัสวิชา : 88832559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล (Data analysis and visualization)

หลักการแสดงแผนภาพข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนภาพข้อมูล การประยุกต์ ข้อมูลปริมาณมาก

รหัสวิชา : 88832659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้ (Knowledge Engineering and Knowledge Management)

ลักษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิดและกระบวนการเก็บเกี่ยวความรู้ แหล่งความรู้ สถาปัตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมความรู้ การเรียนรู้และสมรรถนะในเศรษฐกิจความรู้ วัฏจักรของความรู้ ความหลากหลายของงานด้านความรู้ โอกาสในการจัดการความรู้ในองค์กรขนาดใหญ่ กลศาสตร์การจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้

รหัสวิชา : 88832759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อี-อาร์-พี สำหรับการผลิตและโลจิสติกส์ (ERP for Manufacturing and Logistics)

ระบบอี-อาร์-พีเบื้องต้น รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กร เทคโนโลยีอี-อาร์-พี ระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ระบบการผลิต ระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

รหัสวิชา : 88832859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ (Software Engineering for Smart Devices)

เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบฝังตัวและระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ การเขียนโปรแกรม ซ็อกเก็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก อินเทอร์เน็ตออฟติง โปรโตคอลนายหน้าบนกลุ่มเมฆ กราฟิกอินเตอร์เฟชผู้ใช้สำหรับการพัฒนาเครื่องมือ หลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้น่าเชื่อถือ

รหัสวิชา : 88834659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการระบบ (System administration)

บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการเปิดและปิดเครื่อง สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบ ระบบแฟ้มและสิทธิในการใช้งาน การสร้าง การควบคุม และการจัดการโพรเซส การเพิ่ม การจัดกลุ่ม และการจัดการผู้ใช้ระบบ การจัดการอุปกรณ์รอบข้าง การดูแลและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การสำรองข้อมูลในระบบ

รหัสวิชา : 88835259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Data Communication and Computer Networks for Software Engineering)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล การส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะไกล รวมถึงสถาปัตยกรรมของการสื่อสารและโปรโตคอล

รหัสวิชา : 88836159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture)

แนวคิดพื้นฐานของ Service Oriented Architecture (SOA) ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และด้านธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูล แนวคิดการจัดการในองค์กร การออกแบบ สร้างแบบจำลองตามกระแส และแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

รหัสวิชา : 88836259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไอที (IT Security)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรเพื่อประยุกต์กับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งทำให้ได้ถึงทะเบียนของสิ่งต่าง ๆ และระดับของความมั่นคง โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และสัญญาธุรกิจต่างๆ ขององค์กรและของคู่ค้า-พันธมิตร และสังคมที่เกี่ยวข้อง หลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการทางธุรกิจของการประมวลผลข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รหัสวิชา : 88836359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy)

ความรู้ร่วมสมัยและในอนาคตเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกลและเครือข่ายการวางกลยุทธ์ของไอซีทีในองค์กรและเศรษฐกิจสมัยใหม่ การใช้ไอซีทีในแบบจำลองปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นวงรอบการซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับไอซีทีร่วมสมัย การคำนวณแบบกระจาย เทคโนโลยีคลาวด์ เครือข่ายทางสังคม วิศวกรรมย้อนรอยห่วงโซ่อุปทาน การจัดการตำแหน่งหน้าที่ทางไอซีทีในองค์กร ผลกระทบทางด้านต่างๆจากไอซีที ไความเป็นส่วนตัว การรักษาความปลอดภัย จริยธรรม และทางสังคม

รหัสวิชา : 88837359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Business Management)

หลักการจัดการ แนวคิดทางการบริหารและการจัดการ ลักษณะเฉพาะของธุรกิจซอฟต์แวร์ พฤติกรรมขององค์การ การจัดการงานบุคคล การจัดการสำนักงาน การจัดการค่าจ้างและค่าตอบแทน การจัดการทรัพยากร การจัดการธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ตลาด และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายธุรกิจ การประเมินโครงการธุรกิจซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 88837459
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Electronic Commerce on Mobile Devices)

เครือข่าย ระบบและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งหมดในนิเวศวิทยาของการค้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เจ้าของตลาดการค้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในรูปแบบของเว็บท่าและผู้ให้บริการระบบ กระเป๋าเงินแบบโมบาย การชำระเงินแบบโมบาย คูปองแบบโมบาย บัตรกำนัลแบบโมบาย การดำเนินงานของการค้าแบบโมบายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการขายปลีก การขนส่ง และระบบธนาคารเพื่อผู้บริโภค

รหัสวิชา : 88837559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย (Web Engineering and Contemporary Technology)

พื้นฐานการวิศวกรรมเว็บ การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ การสร้างแบบจำลองจากการวิเคราะห์ การออกแบบและการสร้างแบบจำลอง การทดสอบ พื้นฐานอินเทอร์เน็ตสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ภาษามาร์คอัพ การจัดรูปแบบเว็บ การอธิบายข้อมูล และการแปลงข้อมูล การโปรแกรมฝั่งเครื่องลูกข่าย และการโปรแกรมฝั่งเครื่องแม่ข่าย เว็บเซอร์วิส หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิศวกรรมเว็บ

รหัสวิชา : 88837659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ซอฟต์แวร์เมทริกซ์ (Software Metrics)

ภาพรวมของซอฟต์แวร์เมทริกซ์ พื้นฐานของทฤษฏีการวัดประเมิน กรอบแบบมุ่งเน้นที่เป้าหมายสำหรับการวัดซอฟต์แวร์ การสืบสวนเชิงประจักษ์ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวัดคุณลักษณะภายในของผลผลิต การวัดคุณลักษณะภายนอกของผลผลิต การวัดต้นทุนและกำลังคน การวัดความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดในการทดสอบซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดแบบเชิงวัตถุ

รหัสวิชา : 88837859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลง (Software Configuration and Change Management)

ศาสตร์และเทคนิคการเริ่มต้น การประเมิน และการควบคุมการเปลี่ยนในช่วงก่อนและหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการการควบคุมข้อกำหนด การวางแผนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การจัดการการเปลี่ยนแปลง ชนิดของการเปลี่ยนแปลง การควบคุมรุ่นและการเปลี่ยนแปลง และการตรวจสอบข้อกำหนด

รหัสวิชา : 88837959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม (Software Design and Architecture)

แนวคิดการออกแบบ กระบวนการออกแบบ เอกสารการออกแบบ แนวคิด หลักการ วิธีและวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบการออกแบบ เฟรมเวิร์คและคอมโพเนนต์ การออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ ผลการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย การนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ความน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดและการประเมินผล พื้นฐานของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การปรับรื้อระบบ การวิศวกรรมย้อนกลับ กลยุทธ์และวิธีในการออกแบบซอฟต์แวร์ วิธีวิเคราะห์ ประเมินผล และการจัดทำสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 88838159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนยุทธศาสตร์ตามแนวสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture as Strategy)

การวางแผนยุทธศาสตร์ไอทีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจขององค์กร การศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่สำคัญต่อการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรและยุทธศาสตร์ไอที แผนการปรับองค์กร การดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด การกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร การตรวจประเมินสถาปัตยกรรมองค์กร การจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร

รหัสวิชา : 88839159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 (Special Topics in Software Engineering I)

การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 88846459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กฎหมายสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Law for Software Engineering)

ระบบกฎหมาย กฎหมายสำหรับองค์กรธุรกิจ หุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและภาษีอากร การเงิน การคลัง การติดต่อและตัวแทนจำหน่าย การจัดการดิจิทัลและกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย กฎหมายเทคโลยีสารสนเทศ และ กฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล

รหัสวิชา : 88846559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงของโครงงานซอฟต์แวร์ (Risk Management for Software Projects)

ภาพรวมเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการซอฟต์แวร์ขององค์กร ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การกำหนดความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความติดตามความเสี่ยงและมาตรฐานของการจัดการความเสี่ยง

รหัสวิชา : 88849259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 (Special Topics in Software Engineering II)

การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 88849359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (Special Topics in Software Engineering III)

การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 88849459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4 (Special Topics in Software Engineering IV)

การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์