ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) (วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 138 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี เด่นวัฒนา *
อาจารย์ พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ *
อาจารย์ ทัศนีย์ เจริญพร
อาจารย์ ประวิทย์ บุญมี
อาจารย์ อนุสรา หิรัญวนากุล
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 25710259
Credit : 2(2-0-4)
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

Course codes : 40240359
Credit : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

Course codes : 61010159
Credit : 3(3-0-6)
ศิลปะกับชีวิต

ความหมาย ประเภทของงานศิลปะ บทบาทหน้าที่ของศิลปกรรมทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรี ศิลปะการแสดง คุณค่าทางความงาม สุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ ความก้าวหน้าของศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากลที่มีผลต่อวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบัน

Course codes : 73110159
Credit : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 88510059
Credit : 2(1-2-3)
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การสร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจำลองการแก้ปัญหา

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

2.1 วิชาแกน

Course codes : 88810159
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

หลักการพื้นฐานของลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปัญหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน ปริพันธ์และเทคนิคของปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์

Course codes : 88810259
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2

พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น เวกเตอร์ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเวกเตอร์ในระนาบและพื้นที่ ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ การแปลงเมทริกซ์ เมทริกซ์ตั้งฉาก การแปลงเชิงเส้น ผลคูณภายใน ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง

Course codes : 88810359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์และแบบจำลองธุรกิจสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักการพื้นฐานในการคำนวณต้นทุนและราคาของซอฟต์แวร์ เมตริกสำหรับการประเมินผลิตภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการประมาณการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องคุณค่าของเงินตราและการลงทุนที่เปลี่ยนตามเวลา มูลฐานการวิเคราะห์โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ในเชิงประหยัด การประมาณเงินลงทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การทดแทนการเสื่อมราคาทางการเงิน กำไรต้นทุนและภาษี ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและแบบจำลองทางธุรกิจ

Course codes : 88820459
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างคณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ทฤษฎีเซต ลำดับ ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบซ้ำ ความสัมพันธ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ และต้นไม้

Course codes : 88820559
Credit : 3(3-0-6)
สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การออกแบบการทดลองและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 88811159
Credit : 2(1-2-3)
ทักษะพื้นฐานสำหรับวิทยาการสารสนเทศ

แนวทางการเรียนรู้และการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การปรับตัว การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้เครื่องมือเพื่อการโปรแกรมพื้นฐาน รวมถึงเครื่องมือทางโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ เครื่องแม่ข่ายและบริการบนเครื่องแม่ข่าย

Course codes : 88814159
Credit : 3(3-0-6)
หลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง

Course codes : 88814259
Credit : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการหลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปฏิบัติการสำหรับวิชาหลักและวิธีการโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Course codes : 88814359
Credit : 3(3-0-6)
การสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ

แนวคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ เทคนิคการโปรแกรมเชิงวัตถุ คุณสมบัติการถ่ายทอด การมีได้หลายรูปและการห่อหุ้ม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ และการใช้ภาษาแบบจำลองยูเอ็มแอล

Course codes : 88814459
Credit : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการการสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ

ปฏิบัติการสำหรับวิชาการสร้างแบบจำลองและการโปรแกรมเชิงวัตถุ เพื่อการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Course codes : 88814559
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ แบบจำลองระบบ การออกแบบ การสร้างซอฟต์แวร์ การทดสอบ การตรวจสอบความถูกต้อง ตัวชี้วัดซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางานด้านซอฟต์แวร์ การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์

Course codes : 88822159
Credit : 3(3-0-6)
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ความใช้งานง่าย การวิเคราะห์งาน หลักการออกแบบโดยอิงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และการสร้างโปรแกรมต้นแบบ แบบจำลองแนวคิด และการเปรียบเทียบแนวคิด การชี้แจงเหตุผลการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่าง แถบคำสั่ง คำสั่งที่ใช้ในการสั่งงาน การสั่งงานด้วยเสียงพูดและภาษาธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ได้ในรูปของเสียงพูดและภาษาธรรมชาติ สี รูปสัญลักษณ์ เสียงประกอบ ความเป็นสากลและความเป็นท้องถิ่น การประเมินส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ และเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ กรณีศึกษาและโครงงาน

Course codes : 88822259
Credit : 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล

แนวคิดของระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย การจัดการทรานแซคชันและการควบคุมภาวะพร้อมกัน การปรับประสิทธิภาพของฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยีเว็บ และฐานข้อมูลเอ็กซ์-เอ็ม-แอล

Course codes : 88823159
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์

พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการของระบบ กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ วิธีการ เครื่องมือและเทคนิคในการได้มาซึ่งข้อมูล และความต้องการของระบบ การจัดการและการจัดทำเอกสารความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การระบุข้อกำหนดซอฟต์แวร์ เทคนิคการตรวจสอบยืนยันการใช้ได้ รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์เป้าหมาย และการวิเคราะห์ยูสเคส มาตรฐานการจัดทำเอกสารความต้องการ การสืบค้นย้อนกลับได้ การจัดการความต้องการ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

Course codes : 88823259
Credit : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์

ปฏิบัติการสำหรับวิชาวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ ทักษะในการวิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ ในห้องปฏิบัติการ

Course codes : 88823359
Credit : 3(3-0-6)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

แนวคิดพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน แถวลำดับ รายการ กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้ กราฟ และแฮช การจัดเรียงข้อมูล และการค้นหาข้อมูล รูปแบบและวิธีการของขั้นตอนวิธีแบบต่างๆ การวัดความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี หลักการและแนวคิดของการทำงานแบบการเวียนเกิด

Course codes : 88823459
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

ความรู้พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ยูเอ็มแอลในการทำแบบจำลอง การค้นหายูสเคสและขยายไปเป็นการออกแบบพฤติกรรมของระบบ เปลี่ยนการวิเคราะห์ไปเป็นแบบจำลองที่พร้อมนำไปใช้พัฒนาจริง

Course codes : 88823559
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการเวลา การติดตามเวลา ช่วงเวลาในการวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการเวลาส่วนบุคคล คำสัญญา และตารางนัดหมาย แผนงานโครงการ การค้นหาข้อผิดพลาด รายการตรวจสอบรหัส การคาดคะเนข้อบกพร่อง เศรษฐศาสตร์ของการกำจัดข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องจากการออกแบบ คุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการ คำสัญญาเชิงบุคคลที่มีต่อคุณภาพ

Course codes : 88823659
Credit : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล

ปฏิบัติการสำหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล เพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ

Course codes : 88823759
Credit : 1(0-3-6)
ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์

ค่ายเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาแหล่งดาวน์โหลดและตลาดซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมง

Course codes : 88825159
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบหลักคอมพิวเตอร์และวิธีการออกแบบ การประเมินสมรรถนะ สถาปัตยกรรมซีพียู ชุดคำสั่ง การออกแบบเอแอลยู ลำดับชั้นของหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน หน่วยความจำแคช สถาปัตยกรรมการรับเข้า/ส่งออก การขัดจังหวะและดีเอ็มเอ การประมวลผลแบบขนาน โปรเซสเซอร์แบบไปป์ไลน์ มัลติโปรเซสเซอร์

Course codes : 88831259
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะ อุปนิสัย และ จริยธรรม สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

ความรู้ ทักษะ อุปนิสัย ความรับผิดชอบ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาชีพของอาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ ทักษะการเป็นผู้เอื้ออำนวยการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการต่อรอง ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ อุปนิสัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จ การสร้างทีม การเรียนรู้เป็นทีม และนพลักษณ์ศาสตร์ รายวิชานี้จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมุ่งหวังในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วย

Course codes : 88831359
Credit : 3(3-0-6)
แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

ภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กร กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร แนวทางการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความต้องการองค์กร การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ โครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบงาน สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีและความปลอดภัย ความสัมพันธ์และการตอบสนองต่อการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เครื่องมือการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

Course codes : 88832359
Credit : 3(3-0-6)
ระบบปฏิบัติการและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส สำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

ปฎิสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์สและวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส การควบคุมเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ แหล่งรวมซอร์สโค้ด แหล่งรวมเนื้อหา แนวคิดพื้นฐานการต่อประสานซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่กับระบบปฏิบัติการ

Course codes : 88833859
Credit : 3(3-0-6)
การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ คุณภาพซอฟต์แวร์ และตัวชี้วัดคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนและการทำการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ มาตรฐานของกระบวนการคุณภาพ การตรวจสอบและการยืนยันความถูกต้อง การวิพากษ์ การตรวจดูการทำงาน และการตรวจตราอย่างละเอียด กลไกสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ เทคนิคในการทดสอบ เทคนิคสำหรับการสร้างข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบ และการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ

Course codes : 88833959
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

แนวคิดการบริหารจัดการโครงการ เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ และเทคนิคการบริหารจัดการโครงการ ไการจัดการแบบบูรณาการ การวางแผนโครงการ การจัดการขอบเขตโครงการ การวางตารางงาน การประมาณการต้นทุน การควบคุมงบประมาณ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการสื่อสาร การจัดการและวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการคุณภาพของโครงงาน การจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง

Course codes : 88837159
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน

แนวคิดของกลุ่มงาน ตรรกะของกระบวนการซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน กลยุทธ์การพัฒนา แผนการพัฒนา การนิยามความต้องการ การออกแบบ การทำให้เกิดผลและการทดสอบ ระบบโดยกลุ่มงาน บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้จัดการทีมพัฒนา ผู้จัดการแผนงาน ผู้จัดการด้านคุณภาพและกระบวนการ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน

Course codes : 88837259
Credit : 1(0-3-6)
ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน

ปฏิบัติการสำหรับวิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงานบุคคล เพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีมในห้องปฏิบัติการ

Course codes : 88837559
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมเว็บและเทคโนโลยีร่วมสมัย

พื้นฐานการวิศวกรรมเว็บ การเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ การสร้างแบบจำลองจากการวิเคราะห์ การออกแบบและการสร้างแบบจำลอง การทดสอบ พื้นฐานอินเทอร์เน็ตสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ภาษามาร์คอัพ การจัดรูปแบบเว็บ การอธิบายข้อมูล และการแปลงข้อมูล การโปรแกรมฝั่งเครื่องลูกข่าย และการโปรแกรมฝั่งเครื่องแม่ข่าย เว็บเซอร์วิส หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวิศวกรรมเว็บ

Course codes : 88841759
Credit : 1(0-3-3)
สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Course codes : 88841859
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา

ฝึกภาคปฏิบัติกับองค์กรจริง ด้วยชั่วโมงทำงานรวมไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

Course codes : 88841959
Credit : 3(0-6-3)
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีขั้นตอนของการเก็บและวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในความเป็นจริง

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า

Course codes : 88831459
Credit : 3(3-0-6)
การทำเหมืองข้อมูลและหลักการธุรกิจอัจฉริยะ

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล ประเภทและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ ความสัมพันธ์และความผิดปกติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการในการขุดค้นในรูปแบบของการหาความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ และการจัดกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูล การสร้างคลังข้อมูล โดยมุ่งเน้นประเด็นการใช้เครื่องมือและการประยุกต์ รวมถึงเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่าบิ๊กดาต้า เพื่อทราบพฤ๖กรรมและความต้องการที่แกท้จริงของผู้บริโภคโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

Course codes : 88831559
Credit : 3(3-0-6)
กระบวนการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

แบบจำลองของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจำลองและมาตรฐานของวัฏจักรกระบวนการพัฒนา สภาพแวดล้อมและกรอบของการปรับปรุงกระบวนการผลิต การนำกระบวนการผลิตไปใช้ในองค์กร โครงการ ทีม และบุคคล ในแบบต่างๆ กัน การวัดและการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประโยชน์ที่ได้ต่อธุรกิจ และกรณีศึกษา

Course codes : 88831659
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์

ภาพรวมของแนวคิดที่เกี่ยวกับแนวโน้มของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ อุปนิสัยที่ไม่ดีของผู้จัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้างของทีมงาน องค์ความรู้ของการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ ศิลปะในการบริหารตารางการดำเนินงาน การส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพและตรงเวลา

Course codes : 88832459
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและสร้างระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเครือข่ายและทิศทางในอนาคต เทคโนโลยีฐานข้อมูล การเชื่อมต่อระหว่างเว็บและฐานข้อมูล ประเด็นด้านความมั่นคง ระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวกรองทางธุรกิจ การจัดการความเชื่อถือ ตัวแทนการค้า ความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์ทางสารสนเทศและการป้องกันการลอกเลียน ความไม่เท่าเทียมเชิงดิจิทัล

Course codes : 88832559
Credit : 3(3-0-6)
การสังเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล

หลักการแสดงแผนภาพข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนภาพข้อมูล การประยุกต์ ข้อมูลปริมาณมาก

Course codes : 88832659
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้

ลักษณะเฉพาะของความรู้ แนวคิดและกระบวนการเก็บเกี่ยวความรู้ แหล่งความรู้ สถาปัตยกรรมของระบบอิงความรู้ เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมความรู้ การเรียนรู้และสมรรถนะในเศรษฐกิจความรู้ วัฏจักรของความรู้ ความหลากหลายของงานด้านความรู้ โอกาสในการจัดการความรู้ในองค์กรขนาดใหญ่ กลศาสตร์การจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้

Course codes : 88832759
Credit : 3(3-0-6)
อี-อาร์-พี สำหรับการผลิตและโลจิสติกส์

ระบบอี-อาร์-พีเบื้องต้น รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กร เทคโนโลยีอี-อาร์-พี ระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ระบบการผลิต ระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

Course codes : 88832859
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ

เครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบฝังตัวและระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ การเขียนโปรแกรม ซ็อกเก็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก อินเทอร์เน็ตออฟติง โปรโตคอลนายหน้าบนกลุ่มเมฆ กราฟิกอินเตอร์เฟชผู้ใช้สำหรับการพัฒนาเครื่องมือ หลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้น่าเชื่อถือ

Course codes : 88834659
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการระบบ

บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการเปิดและปิดเครื่อง สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบ ระบบแฟ้มและสิทธิในการใช้งาน การสร้าง การควบคุม และการจัดการโพรเซส การเพิ่ม การจัดกลุ่ม และการจัดการผู้ใช้ระบบ การจัดการอุปกรณ์รอบข้าง การดูแลและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การสำรองข้อมูลในระบบ

Course codes : 88835259
Credit : 3(3-0-6)
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล การส่งข้อมูล การควบคุมในระดับเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะไกล รวมถึงสถาปัตยกรรมของการสื่อสารและโปรโตคอล

Course codes : 88836159
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ

แนวคิดพื้นฐานของ Service Oriented Architecture (SOA) ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และด้านธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูล แนวคิดการจัดการในองค์กร การออกแบบ สร้างแบบจำลองตามกระแส และแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

Course codes : 88836259
Credit : 3(3-0-6)
ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไอที

การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรเพื่อประยุกต์กับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งทำให้ได้ถึงทะเบียนของสิ่งต่าง ๆ และระดับของความมั่นคง โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และสัญญาธุรกิจต่างๆ ขององค์กรและของคู่ค้า-พันธมิตร และสังคมที่เกี่ยวข้อง หลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการทางธุรกิจของการประมวลผลข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

Course codes : 88836359
Credit : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจดิจิทัล

ความรู้ร่วมสมัยและในอนาคตเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกลและเครือข่ายการวางกลยุทธ์ของไอซีทีในองค์กรและเศรษฐกิจสมัยใหม่ การใช้ไอซีทีในแบบจำลองปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นวงรอบการซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับไอซีทีร่วมสมัย การคำนวณแบบกระจาย เทคโนโลยีคลาวด์ เครือข่ายทางสังคม วิศวกรรมย้อนรอยห่วงโซ่อุปทาน การจัดการตำแหน่งหน้าที่ทางไอซีทีในองค์กร ผลกระทบทางด้านต่างๆจากไอซีที ไความเป็นส่วนตัว การรักษาความปลอดภัย จริยธรรม และทางสังคม

Course codes : 88837359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักการจัดการ แนวคิดทางการบริหารและการจัดการ ลักษณะเฉพาะของธุรกิจซอฟต์แวร์ พฤติกรรมขององค์การ การจัดการงานบุคคล การจัดการสำนักงาน การจัดการค่าจ้างและค่าตอบแทน การจัดการทรัพยากร การจัดการธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ตลาด และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายธุรกิจ การประเมินโครงการธุรกิจซอฟต์แวร์

Course codes : 88837459
Credit : 3(2-3-4)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เครือข่าย ระบบและพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งหมดในนิเวศวิทยาของการค้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เจ้าของตลาดการค้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในรูปแบบของเว็บท่าและผู้ให้บริการระบบ กระเป๋าเงินแบบโมบาย การชำระเงินแบบโมบาย คูปองแบบโมบาย บัตรกำนัลแบบโมบาย การดำเนินงานของการค้าแบบโมบายในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการขายปลีก การขนส่ง และระบบธนาคารเพื่อผู้บริโภค

Course codes : 88837659
Credit : 3(3-0-6)
ซอฟต์แวร์เมทริกซ์

ภาพรวมของซอฟต์แวร์เมทริกซ์ พื้นฐานของทฤษฏีการวัดประเมิน กรอบแบบมุ่งเน้นที่เป้าหมายสำหรับการวัดซอฟต์แวร์ การสืบสวนเชิงประจักษ์ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวัดคุณลักษณะภายในของผลผลิต การวัดคุณลักษณะภายนอกของผลผลิต การวัดต้นทุนและกำลังคน การวัดความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดในการทดสอบซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดแบบเชิงวัตถุ

Course codes : 88837859
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการข้อกำหนดและการเปลี่ยนแปลง

ศาสตร์และเทคนิคการเริ่มต้น การประเมิน และการควบคุมการเปลี่ยนในช่วงก่อนและหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการการควบคุมข้อกำหนด การวางแผนการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด การจัดการการเปลี่ยนแปลง ชนิดของการเปลี่ยนแปลง การควบคุมรุ่นและการเปลี่ยนแปลง และการตรวจสอบข้อกำหนด

Course codes : 88837959
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรม

แนวคิดการออกแบบ กระบวนการออกแบบ เอกสารการออกแบบ แนวคิด หลักการ วิธีและวิธีปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบการออกแบบ เฟรมเวิร์คและคอมโพเนนต์ การออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ ผลการปฏิบัติงาน ความปลอดภัย การนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ความน่าเชื่อถือ ตัวชี้วัดและการประเมินผล พื้นฐานของการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การปรับรื้อระบบ การวิศวกรรมย้อนกลับ กลยุทธ์และวิธีในการออกแบบซอฟต์แวร์ วิธีวิเคราะห์ ประเมินผล และการจัดทำสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

Course codes : 88838159
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนยุทธศาสตร์ตามแนวสถาปัตยกรรมองค์กร

การวางแผนยุทธศาสตร์ไอทีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจขององค์กร การศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่สำคัญต่อการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรและยุทธศาสตร์ไอที แผนการปรับองค์กร การดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด การกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร การตรวจประเมินสถาปัตยกรรมองค์กร การจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร

Course codes : 88839159
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Course codes : 88846459
Credit : 3(3-0-6)
กฎหมายสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ระบบกฎหมาย กฎหมายสำหรับองค์กรธุรกิจ หุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวกับการขายสินค้าและภาษีอากร การเงิน การคลัง การติดต่อและตัวแทนจำหน่าย การจัดการดิจิทัลและกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย กฎหมายเทคโลยีสารสนเทศ และ กฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล

Course codes : 88846559
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารความเสี่ยงของโครงงานซอฟต์แวร์

ภาพรวมเกี่ยวกับความเสี่ยงของโครงการซอฟต์แวร์ขององค์กร ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การกำหนดความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความติดตามความเสี่ยงและมาตรฐานของการจัดการความเสี่ยง

Course codes : 88849259
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2

การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Course codes : 88849359
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3

การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Course codes : 88849459
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4

การศึกษาในเชิงลึกของหัวข้อพิเศษที่คัดสรรมา ซึ่งเป็นหัวข้อทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์