ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 127 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ พัชรวดี พูลสำราญ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ *
อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง *
อาจารย์ อรรถพร แขสวัสดิ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 25010559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษย์กับอารยธรรม (Humans and Civilization)

ภูมิปัญญาของมนุษย์ในการจัดระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคที่มีผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 30815059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พลังงานเพื่อชีวิต (Energy for Life)

ความหมาย ประเภท แหล่งกำเนิดพลังงาน มนุษย์กับการใช้พลังงาน ปัญหาและ แนวทางการแก้ไขการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานแบบเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา : 75210059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Fundamental)

แนะนำความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพจำลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซ้อน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกต์ระบบเข้าสู่องค์การ การบริหารโครงการ การบริหารสารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศและแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องพัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประวัติของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต WWW ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 75211059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics for Information Technology)

ระบบพิกัดฉาก เส้นตรง วงกลม พาราโบลา ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงกำลังและฟังก์ชันลอการิทึม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันเชิงกำลัง และฟังก์ชันลอการิทึม การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก การหาค่าสูงสุด-ต่ำสุดและการเขียนกราฟ โจทย์ปัญหาค่าสูงสุดต่ำสุด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์ทีละส่วนและการหาปริพันธ์โดยการทําเป็นเศษส่วนย่อย ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง ปริมาตรของรูปทรงที่เกิดจาการหมุนบริเวณพื้นที่รอบแกนพิกัด ลำดับและอนุกรม

รหัสวิชา : 75211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างดิสครีตเบื้องต้น (Introduction to Discrete Structures)

ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น คณิตศาสตร์เชิงการจัด เช่น การนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการเพิ่มเข้าตัดออก ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกำเนิด กราฟและต้นไม้

รหัสวิชา : 75211259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Statistics for Information Technology)

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การ ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการประยุกต์งานทางสถิติสำหรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ และ วิทยาศาสตร์

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

รหัสวิชา : 75210159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Platform Technology)

สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบัสและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก หน่วยความจำ โครงสร้างและเทคโนโลยีของหน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล การจัดการระบบแฟ้มข้อมูล สิทธิการใช้งานระบบแฟ้มข้อมูล โปรเซสและการจัดการโปรเซส การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ การเข้ารหัสข้อมูล ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายและการให้บริการ ระบบการให้บริการแบบกลุ่มเมฆส่วนตัว ระบบการให้บริการแบบกลุ่มเมฆสาธารณะ เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออฟติง

รหัสวิชา : 75220059
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social Issues and Ethics for IT professional)

บริบททางสังคม สนเทศศาสตร์ทางสังคม ผลกระทบเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม ชุมชนออนไลน์และนัยทางสังคม สื่อสังคมออนไลน์ ข้อคำนึงถึงความหลากหลาย ความสามารถในการเข้าถึง โลกาภิวัติ ช่องว่างดิจิทัล ข้อคํานึงทางเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ นโยบายผู้ใช้งานระบบ สิทธิความส่วนบุคคลและส่วนรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไอทีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประเด็นจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รหัสวิชา : 75220159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรม (Programming Fundamental)

หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา การประยุกต์อัลกอริทึม ไวยากรณ์และความหมายของภาษาระดับสูง การแทนจำนวน พิสัย ความแม่นยำ และข้อผิดพลาดจากการประมาณค่า การพัฒนาการทดสอบและการหาข้อผิดพลาด ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ และการกำหนดค่า การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย โครงสร้างควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบมีการเลือกและแบบทำซ้ำ โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ำและฟังก์ชันเวียนเกิดอย่างง่าย การใช้งานตัวชี้และตัวอ้างอิง การจัดสรรหน่วยความจำแบบพลวัตร การแทนข้อมูลตัวอักขระข้อมูลชนิดแถวลำดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล การเขียนโปรแกรมติดต่อกับไฟล์

รหัสวิชา : 75220259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming Fundamental)

โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ การนำระเบียนและฟังก์ชันสร้างเป็นคลาส แนวคิดและการออกแบบเชิงวัตถุ การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและการประยุกต์ คลาส และคลาสย่อย การรับทอด การกำหนดภาระเกินและการรับช่วงคุมแทน และภาวะพหุสัณฐาน การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลในสตรีม การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 75220359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms)

หลักการในการวิเคราะห์อัลกอริทึมเบื้องต้น ความซับซ้อนของอัลกอริทึมแบบต่าง ๆ การประยุกต์อัลกอริทึมสำหรับการคำนวณ อัลกอริทึมการในการค้นข้อมูลและความซับซ้อน เรียงลำดับ และทวิภาค อัลกอริทึมในการเรียงข้อมูลอย่างง่าย (ความซับซ้อนในระดับกำลังสองของข้อมูล) และขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ (ความซับซ้อนในระดับลอการิทึมของจำนวนข้อมูล) ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกันของข้อมูล ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ การแทนข้อมูล การแวะผ่าน การหาระยะทางที่สั้นที่สุด การหาต้นไม้ทอดข้าม และการเรียงตำแหน่งข้อมูลในกราฟ

รหัสวิชา : 75223059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks Technology)

การสื่อสารข้อมูลพื้นฐานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อแบบใช้สายและไร้สาย อุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและมาตรฐานของการเชื่อมต่อของแบบจำลองโอเอสไอ เปรียบเทียบกับแบบจำลองทีซีพี/ไอพี หน่วยงานที่กำกับดูแล สถาปัตยกรรมการทำงานแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โพรโทคอลประยุกต์ใช้งานและบริการบนอินเทอร์เน็ต อีเมล เวิลด์ไวด์เว็บ เอฟทีพี เทลเน็ต การหาเส้นทางในระบบเครือข่าย สื่อประสม การสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต การบริหารเครือข่าย การจัดที่อยู่ไอพี การกำหนดและการแปลงที่อยู่ การทำซับเน็ต การจำแนกโดเมน การกำหนดค่าการหาเส้นทาง การเข้ารหัสเบื้องต้น ความปลอดภัยและความมั่นคงในการใช้เครือข่ายและบริการ

รหัสวิชา : 75223159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ (Information Assurance and Security)

ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายและสารสนเทศ หลักการเบื้องต้นของความมั่นคงปลอดภัย ประเภทของการโจมตี กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง การวิเคราะห์การคุกคาม

รหัสวิชา : 75225059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูล (Database System)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลและแบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พจนานุกรมข้อมูล รูปแบบและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นตรงต่อกันในรูปแบบต่าง ๆ การทำให้อยู่ในรูปปกติ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ระบบจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลและการเก็บข้อมูลโดยใช้ภาษาโครงสร้างสำหรับการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล (เอสคิวแอล) วงจรชีวิตการพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น

รหัสวิชา : 75225159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

ระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงโดยใช้โมเดลเค้าร่างเชิงแนวคิด การประมวลผลภาษาสืบค้น การใช้ภาษาสืบค้นอย่างเหมาะสมที่สุด องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล บูรณภาพและความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล รายการเปลี่ยนแปลง การจัดการบัฟเฟอร์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกัน การกู้คืนรายการเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลว การแก้ปัญหาภาวะติดตาย ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบเจกต์

รหัสวิชา : 75232159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Designs)

องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอียดซอฟต์แวร์ การนำเข้า การแสดงผล การประมวลผล ข้อมูล การเก็บบันทึกข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การใช้แผนภาพแสดงแบบจำลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความต้องการระบบ และนำเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ

รหัสวิชา : 75232259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project Management)

กลยุทธ์ในการทำโครงการ การเป็นผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การดำเนินโครงการ การควบคุมโครงการ การดำเนินโครงการ และการปิดโครงการ

รหัสวิชา : 75233159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การบริหารและการบำรุงรักษาระบบสำหรับระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (System Administration and Maintenance for Linux)

ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์แบบสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเองให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแลระบบ ดำเนินงานในหน้าที่ กิจกรรม และขอบเขตของการบำรุงรักษาและการดูและระบบ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 75234059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning)

หลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสร้างระบบบัญชีทั่วไปเบื้องต้น การบริหารโปรแกรมประยุกต์ สร้างสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะการเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ การใช้งานพร้อมกัน การจัดการด้านรายงาน การจัดพิมพ์ ลำดับของเอกสาร และตัวเลือกโปรไฟล์

รหัสวิชา : 75234459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนแอนดรอยด์ (Mobile Application Development for Android OS)

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคง ฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรม การจำลองการทำงานและแก้ไขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์การติดต่อสื่อสารและระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเซนเซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเน้นไปที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

รหัสวิชา : 75236059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบไดนามิก ภาษาและการเขียนโปรแกรมแบบฝั่งลูกข่าย ด็อม การร้องขอและการตอบรับของเอชทีทีพี หลักการทำงานในลักษณะสเตทเลสและสเตทฟูล ภาษาและการเขียนโปรแกรมแบบฝั่งแม่ข่าย การใช้ทรัพยากรหรือบริการบนเครื่องแม่ข่ายและเอพีไอ เครื่องมือและโปรแกรมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โปรแกรมประยุกต์ร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

รหัสวิชา : 75237059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human and Computer Interaction)

หลักการเบื้องต้นของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความสามารถในการใช้งาน สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แง่มุมการนำการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ ทางการประเมินคุณค่าโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานความสามารถในการใช้งาน เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์สมัยใหม่ ซอฟท์แวร์ที่เน้นมนุษย์เป็นสำคัญ และการออกแบบเพื่อผู้บกพร่องในการรับรู้

รหัสวิชา : 75242059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Entrepreneurship)

แนวคิดในการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ บทบาททางธุรกิจและโครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน การตลาด การผลิต การนําเข?า การส?งออก การคํานวณทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรม กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข?องกับธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงทุนกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

รหัสวิชา : 75244059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
อินเทอร์เน็ตออฟติงและสมองกลฝังตัวเบื้องต้น (Introduction to the Internet of Things and Embedded Systems)

ความหมายของอินเทอร์เน็ตออฟติง แนวโน้มของการใช้งานเพิ่มขึ้นอินเทอร์เน็ตออฟติง ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตออฟติงต่อสังคมออนไลน์ คุณสมบัติและข้อจำกัดของระบบสมองกลฝังตัว องค์ประกอบของระบบสมองกลฝังตัว การสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์และมนุษย์ในแบบรูปแบบจริง องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์และซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการสำหรับอินเทอร์เน็ตออฟติง พื้นฐานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล ระดับชั้นเครือข่าย และ MANETS

รหัสวิชา : 75249059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Seminar)

การสัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานของวิทยากร และหรือการเข้าไปศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในองค์การ

รหัสวิชา : 75249159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษาและวิชาชีพ (Pre-Training for Cooperative Education and Career)

หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 75249259
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน ทำให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

รหัสวิชา : 75249359
หน่วยกิต : 1(0-3-1)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Capstone Project I)

การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นโครงงานเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และ/หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ประยุกต์ จัดทำเอกสาร และนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการ

รหัสวิชา : 75249459
หน่วยกิต : 2(0-6-3)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Capstone Project II)

การจัดทำโครงงานภายใต้ความเห็นชอบของสาขาวิชา และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นโครงงานเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง และ/หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ประยุกต์ จัดทำเอกสาร และนำเสนอผลงานให้เป็นไปตามหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการบริหารโครงการ เน้นไปที่ขั้นตอนการพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า

รหัสวิชา : 75223259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Security Management)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กรเพื่อใช้กับยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงซึ่งทำให้ได้ถึงทะเบียนของสิ่งต่าง ๆ และระดับของความมั่นคง โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและสัญญาธุรกิจต่าง ๆ ขององค์กรและของคู่ค้า-พันธมิตร และสังคมที่เกี่ยวข้อง หลักการ วัตถุประสงค์ และความต้องการทางธุรกิจของการประมวลผลข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รหัสวิชา : 75227059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล (Digital Media Publishing)

การใช้งานซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านการวาดภาพดิจิทัลประเภทเวคเตอร์ และการตกแต่งรูปภาพดิจิทัลประเภทแรสเตอร์ หลักการออกแบบงานศิลป์ของมืออาชีพ การออกแบบโลโก้ การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างและตกแต่งงานศิลป์ให้สวยงาม หลักการถ่ายภาพดิจิทัลเบื้องต้น การถ่ายภาพสินค้าและการนำผลงานเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อบนเว็บ หรือ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

รหัสวิชา : 75227159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างสื่อประสมดิจิทัล (Digital Multimedia Production)

ความรู้เชิงเทคนิคและฝึกความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานมัลติมีเดียที่ดึงดูดความสนใจ หรือในรูปแบบหนังสั้น การผสมผสานภาพ ข้อความ เสียง และวีดีทัศน์ มาจัดวางองค์ประกอบให้ลงตัว การใช้งานซอฟต์แวร์ชั้นนำด้านการตัดต่อเพื่อผลิตงานดังกล่าว สร้างผลงานมัลติมีเดียของตนเองเผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือในรูปแบบดีวีดี

รหัสวิชา : 75230059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล (Visual Programming)

หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู คำสั่งในการกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงานซ้ำ การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทำงาน คำสั่งในการประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสำหรับการพัฒนาโครงงาน

รหัสวิชา : 75230159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Workshop)

แนะนำภาษาจาวา ไวยากรณ์เชิงอ็อบเจกต์ของภาษาจาวา การสร้างส่วนยกเว้น การรับและส่งออกข้อมูล คลาสและออปเจค การสืบทอดของคลาส การใช้อินเทอร์เฟซ การห่อหุ้มคลาส แนะนำคลาสประเภทต่าง ๆ แอพเพล็ต สวิง เอดับเบิลยูที การสร้างแพกเกจ ส่วนติดต่อผู้ใช้ การรองรับเหตุการณ์ โปรแกรมประยุกต์แอพเพล็ต เอพีไอด้านเครือข่าย กรอบการทำงานแบบต่าง ๆ และประยุกต์กรอบการทำงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์

รหัสวิชา : 75232059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Process)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ การระบุลงรายละเอียดความต้องการของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัดซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การจัดการ การกำหนดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ และการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 75232359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Services Management)

การบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ การจัดหา การเลือกผู้ให้บริการ ผู้ใช้ พฤติกรรมองค์การและการบริหารองค์การ ข้อตกลงระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและเทคนิคเพื่อการให้บริการ การบริหารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดต้นทุนของการให้บริการ ปัจจัยหลักของความสำเร็จ โดยผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาของหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 75232459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Testing and Quality Assurance)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงฟังก์ชัน การทดสอบเชิงโครงสร้าง การทดสอบระดับหน่วย การทดสอบแบบรวม การทดสอบระบบ การทดสอบเพื่อตรวจรับระบบ การวางแผนการทดสอบ การจัดทำเอกสารของการทดสอบ องค์กรที่ทำหน้าที่ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

รหัสวิชา : 75233059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การบริหารและการบำรุงรักษาระบบสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ (System Administration and Maintenance for Windows)

การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์แบบสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นเองให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติเป็นผู้ดูแลระบบ ดำเนินงานในหน้าที่ กิจกรรม และขอบเขตของการบำรุงรักษาและการดูและระบบ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 75233259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน (Office Networking Workshop)

เทคโนโลยีสายสัญญาณ สายคู่เกลียวบิด สายโคแอ็กซ์เชียล สายไฟเบอร์ออพติก หลักการของโครงสร้างสายสัญญาณ กระดูกสันหลังเครือข่าย บริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสร้างสายสัญญาณ การออกแบบและการแสดงเครือข่ายระยะใกล้ อีเทอร์เน็ต โตเก็นวงแหวน บริดจ์ การตั้งค่าไอพี โพรโทคอลสแปนนิ่งทรี เทคโนโลยีอุปกรณ์ฮับและสวิทซ์ การเชื่อมโยงแบบยืดหยุ่น และการเชื่อมโยงรวบรวม

รหัสวิชา : 75234159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การติดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Configuring Enterprise Resource Planning Systems)

การสร้างระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจแบบเชิงลึก ความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ เรียนรู้การติดตั้งระบบในบริบทของบริษัท ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ การออกแบบลักษณะโครงสร้างองค์การ ข้อมูลหลัก และกฎเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจหลัก ทั้งฟังก์ชันทางธุรกิจด้านการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า และการติดตามด้านการเงิน โดยเน้นกระบวนการทางธุรกิจแบบข้ามสายงานและจุดวิกฤตที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ การทดสอบการทำธุรกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานของระบบที่สร้างขึ้น

รหัสวิชา : 75234259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การพัฒนา ออกแบบและวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning, Design, and Implementation)

กระบวนการและความต้องการใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ วิธีการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจด้วย วิธีการแบบ Accelerated SAP การฝึกติดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้เชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมขององค์การ การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบกรณีศึกษาเดิมไปยังระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

รหัสวิชา : 75234359
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Securing and Auditing Enterprise Resource Planning Systems)

ความปลอดภัยและความต้องการด้านปลอดภัยของระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การประยุกต์ใช้หลักการ กลยุทธ์ และเครื่องมือที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การติดตั้ง ตรวจสอบ ติดตามหาช่องโหว่ระบบการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การประเมินความปลอดภัยของตารางข้อมูลในฐานข้อมูล

รหัสวิชา : 75234559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนไอโอเอส (Mobile Application Development for iOS)

สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคง การฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือภาษาโปรแกรม การจำลองการทำงานและแก้ไขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์การติดต่อสื่อสารและระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยเน้นไปที่ระบบปฏิบัติการไอโอเอส

รหัสวิชา : 75235059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
คลังข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ (Data Warehouses and Business Intelligence)

คลังข้อมูลระดับองค์การ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ทั้งฐานข้อมูลและไฟล์ข้อมูล การสร้างโครงสร้างคลังข้อมูลที่แปลงรูปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดำเนินการไปสู่ระบบการจัดการฐานข้อมูล การสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและระบบธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการทำงานของธุรกิจอัจฉริยะตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล การหาแนวโน้มของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

รหัสวิชา : 75235159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดและการประยุกต์ของระบบช่วยตัดสินใจ แบบจำลองทางธุรกิจและตัวเชื่อมประสานกับผู้ใช้ องค์ประกอบของระบบช่วยตัดสินใจ แนวทางการออกแบบสำหรับระบบช่วยตัดสินใจ กระบวนการสร้างระบบช่วยตัดสินใจ การหาคุณค่าของระบบช่วยตัดสินใจ

รหัสวิชา : 75236159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ (Web Database Application Development Workshop)

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะฟอร์ม ที่สามารถใช้งานฐานข้อมูล เครื่องมือ สภาพแวดล้อมเพื่อสร้าง ทดสอบ และนำไปใช้งาน เรียนรู้การสร้างและปรับแต่งฟอร์ม บล็อกข้อมูล เฟรม และตัวควบคุมที่ใช้ติดต่อผู้ใช้หลากหลายรูปแบบ การสร้างส่วนประกอบสำหรับการนำเข้าข้อมูล และส่วนประกอบอื่น การสร้างวินโดว์และพื้นที่แสดงผลข้อมูล การสร้างและหาข้อผิดพลาดของทริกเกอร์ และเพิ่มเติมความสามารถให้กับส่วนต่าง ๆ

รหัสวิชา : 75236259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Technology and Development)

นิยาม โครงสร้าง องค์ประกอบ และรูปแบบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต กระบวนการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเว็บ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแคตตาล็อกออนไลน์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนชื่อโดเมน การจัดตั้งเว็บไซต์ การส่งเสริมธุรกิจบนเว็บไซต์ การประเมินผลและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของเว็บธุรกิจ

รหัสวิชา : 75236359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเพื่อการตลาดแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Technologies for Interactive Marketing)

แนะนำเทคโนโลยีเบื้องต้น แนวคิด และกลยุทธ์ในการโฆษณาผ่านทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นใหม่ จัดทำโครงงาน ศึกษาพื้นฐานความเข้าใจในวิธีอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ บล็อก วิกิ เครือข่ายทางสังคมและชุมชน เครื่องมือค้นหาที่ถูกใช้ในด้านการตลาดและการโฆษณา

รหัสวิชา : 75236559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การพัฒนาโปรแกรมเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยดอทเน็ต (Web Mobile and Distributed .NET Applications)

การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้กรอบการทำงานของดอทเน็ตในการใช้งานในระดับชั้นต่าง ๆ จนถึงการติดตั้งการใช้งาน พื้นฐานเว็บเซอร์วิสและการรีโมตดอทเน็ต ครอบคลุมเทคโนโลยีการทำงานซีแอลอาร์ คลาสกรอบการทำงานของดอทเน็ต ภาษาซีชาร์ป เอเอสพีดอทเน็ตและเอดีโอ การทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบเอสโอเอ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การจัดการเนื้อหา การติดตั้งและการสร้างโปรแกรมประยุกต์แบบกระจายการใช้งาน

รหัสวิชา : 75242159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ (Knowledge Management Technology)

หลักการของการจัดการความรู้ เทคนิคที่ใช้ในการสำรวจแบ่งประเภทความรู้ วิเคราะห์ความรู้ การประเมินค่าความรู้ การสังเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการควบคุมและเผยแพร่ความรู้ เทคนิคในการถอดรหัสความรู้แฝงให้เป็นความรู้ประจักษ์ เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการวัดองค์การการเรียนรู้และชุมชนเชิงปฏิบัติการ

รหัสวิชา : 75243059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการเครือข่ายระดับวิสาหกิจ (Enterprise Networking Workshop)

การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย โพรโทคอลไอพี การกำหนดทิศทางของอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ระบบบริหารเครือข่ายและสภาพแวดล้อม ส่วนติดต่อแบบอนุกรมของตัวชี้เส้นทาง โพรโทคอลเพื่อกำหนดเส้นทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เส้นทาง การชี้เส้นทางตายตัว การชี้เส้นทางแบบพลวัติ เทคโนโลยีเครือข่ายระยะไกล ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย์ การชี้เส้นทางโดยโอเอสพีเอฟ การบริหารเครือข่ายระยะไกล

รหัสวิชา : 75243159
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Telephony Workshop)

เทคโนโลยีการโทรศัพท์ที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง เครื่องโทรศัพท์ VoIP และโปรโตคอลต่าง ๆ ความล่าช้าแบบปลายทางต่อปลายทาง โปรโตคอลส่งสัญญาณการโทรศัพท์ต่าง ๆ จุดเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายโทรศัพท์อื่น ๆ อุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ การจัดการกับหมายเลขโทรศัพท์ การเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์สาธารณะ คุณภาพในการบริการ ตลาดปัจจุบัน นโยบายและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยในการใช้บริการ เทคโนโลยีการโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม

รหัสวิชา : 75243259
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการการคำนวณแบบคลาว์ดและเสมือนจริง (Cloud Computing and Virtualization Workshop)

สถาปัตยกรรมการประมวลผลกลุ่มเมฆ โมเดลโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเมฆ ซอฟต์แวร์เป็นเสมือนบริการ ฮาร์ดแวร์เสมือน การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นบนกลุ่มเมฆ การจัดการทรานแซกชั่นบนกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยของข้อมูล ความปลอดภัยของเครือข่าย และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ

รหัสวิชา : 75244159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management Information Systems)

ความหมายและบทบาทของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ของธุรกิจ การพัฒนาเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาผลลัพธ์ที่หลากหลายของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การให้บริการลูกค้า การปรับปรุงการให้บริการลูกค้า การพิจารณาผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การขนส่งและการบริการ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดการโลจิสติกส์ การจัดซี้อในโซ่อุปทาน การจัดองค์การโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและประเด็นความร่วมมือกันภายในบริษัท และระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 75244259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (Fundamentals of Geographic Information Technology)

แนวคิดของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แบบชนิดข้อมูลเชิงพื้นที่ การเตรียมและป้อนข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ การสอบถามข้อมูลเชิงพื้นที่ และคุณภาพของข้อมูลเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ

รหัสวิชา : 75245059
หน่วยกิต : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล (Database Architecture and Administration Workshop)

การบริหารระบบบริหารฐานข้อมูลโดยเลือกระบบบริหารฐานข้อมูลที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ปัจจุบัน เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบ ติดตั้งและตั้งค่าระบบบริการฐานข้อมูล การสร้างและจัดการฐานข้อมูล ตาราง ความสัมพันธ์ บริหารพื้นที่จัดเก็บ การทำงาน การย้อนกลับ การตั้งค่าและวิเคราะห์เพื่อปรับประสิทธิภาพ ความมั่นคง เช่น ดัชนี ผู้ใช้ รหัสผ่าน สิทธิการใช้ บทบาท ความสมบูรณ์ การนำข้อมูลเข้า การสำรองและนำคืน

รหัสวิชา : 75246059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services Technology)

หลักการสำคัญของเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดนิยามภาษาและข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส สภาพแวดล้อมระบบบริการ แนวทางการพัฒนาเว็บเซอร์วิสกับสถาปัตยกรรมเชิงบริการ แนวโน้มการประมวลผลในองค์การ หัวข้อด้านความมั่นคง หน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานและแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเว็บเซอร์วิสเพิ่มเติม

รหัสวิชา : 75246159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สถาปัตยกรรมผู้ให้บริการ (Service-Oriented Architecture)

แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมผู้ให้บริการ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์การ บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแบบแม่ข่าย/ลูกข่าย และการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์การ การรวมกันของข้อมูลแนวคิดการจัดการในองค์การการออกแบบ สร้างแบบจำลองตามกระแส และแนวโน้มการประมวลผลในองค์การ

รหัสวิชา : 75248059
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
กระบวนการผลิตวีดีโอเกม (Video Game Production)

กระบวนการผลิตวีดีโอเกม การออกแบบ และการบริหารจัดการเกม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือในการพัฒนาเกม การสร้างและออกแบบโลก 3 มิติในเกม การออกระดับของเกม ตัวละคร และการออกแบบฉาก พื้นผิว แอนิเมชัน หลักการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรรกะของเกม ระบบเครือข่ายและการเล่นแบบหลายผู้เล่นพร้อมกัน ๆ (Multiplayer) ภาพประกอบ เสียงประกอบ และเสียงบรรยายต่าง ๆ วงจรการพัฒนาวีดีโอเกม การเขียนข้อเสนอโครงการ คุณลักษณะของโครงการ การออกแบบ การพัฒนาต้นแบบ การสร้าง และการทดสอบก่อนส่งมอบงาน

รหัสวิชา : 75248159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมวีดีโอเกม (Video Game Programming)

การคำนวณระบบ 3 มิติสำหรับเกม MonoGame Framework กราฟิก 3 มิติ การตรวจจับการชน หลักฟิลิกส์เกี่ยวกับเกมเบื้องต้น เหตุการณ์และบทบรรยาย เบื้องต้นเกี่ยวการทำแอนิเมชันและปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาเกมที่เล่นสนุก การหางานในอุตสาหกรรมเกม

รหัสวิชา : 75248259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Game Programming)

ภาษา Objective-C การนำเข้าข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบเกมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อผู้ใช้ในรูปแบบ Tiled ฟิสิกส์ของเกม ปัญญาประดิษฐ์ เกมในโลกเสมือนจริง

รหัสวิชา : 75249559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Selected Topic in Information Technology I)

ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้นซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม

รหัสวิชา : 75249659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Selected Topic in Information Technology II)

ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้นซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม

รหัสวิชา : 75249759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Selected Topic in Information Technology III)

ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม

รหัสวิชา : 75249859
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (Selected Topic in Information Technology IV)

ศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม