ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) (ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ โชติกา เตชะนิยม *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ ใจมีอารี *
อาจารย์ สมภพ ใหญ่โสมานัง *
อาจารย์ เสกสรร พรมเกษา *
อาจารย์ อรอุษา พิมพ์สวัสดิ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 วิชาเอกบังคับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส

รหัสวิชา : 22610159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน (French for Beginners)

คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการสร้างประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 22610259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน (French for Everyday Life)

บุรพวิชา: 22610159 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้เริ่มเรียน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนฝรั่งเศส เน้นการพูดและการเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและฟัง โดยใช้ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

2 วิชาเอกบังคับพื้นฐานสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส

รหัสวิชา : 22611159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น (Elementary French)

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 22611259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับทักษะการใช้ชีวิต (French for Living skills)

บุรพวิชา: 22611159 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส ประโยคพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น โดยการเน้นใช้วงคำศัพท์และสำนวนที่หลากหลายขึ้น

3 วิชาเอกบังคับร่วม

รหัสวิชา : 22612159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส (French Sound System)

ระบบเสียงภาษาฝรั่งเศส โดยเน้นการออกเสียงสระ เสียงพยัญชนะ การลงน้ำหนักเสียง ทำนองเสียง การตัดเสียง ตลอดจนถึงการเชื่อมเสียง การฝึกใช้อวัยวะในการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสให้ถูกต้อง

รหัสวิชา : 22612259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสนทนาภาษาฝรั่งเศส (French Conversation)

บุรพวิชา: 22612159 ระบบเสียงในภาษาฝรั่งเศส การฝึกสนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไปเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารในวัจนกรรมต่าง ๆ

รหัสวิชา : 22614159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อารยธรรมฝรั่งเศส (French Civilization)

ประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส

รหัสวิชา : 22622359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (French Listening and Speaking for Everyday Use)

ทักษะการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส เน้นการใช้ศัพท์และสำนวนในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 22622459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในการทำงาน (French Listening and Speaking for the Workplace)

บุรพวิชา: 22622359 การฟังและพูดภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้นโดยเน้นการใช้โครงสร้าง คำศัพท์ และสำนวนในบริบทการทำงานและการพูดภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เหมาะสมกับสถานการณ์หลากหลายในการทำงาน

รหัสวิชา : 22623159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการอ่านภาษาฝรั่งเศส (French Reading Techniques)

ทฤษฎีและเทคนิคการอ่านภาษาฝรั่งเศส คำศัพท์และสำนวน กลวิธีการอ่านบทความต่างๆ ตอบคำถามเกี่ยวเรื่องที่อ่าน

รหัสวิชา : 22623259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการเขียนภาษาฝรั่งเศส (French Writing Techniques)

ทฤษฎีและเทคนิคการเขียนภาษาฝรั่งเศส เน้นการเลือกใช้คำ สำนวนภาษา และโครงสร้างที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 22625159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการใช้ (French Grammatical Structure in Use)

ชนิดและหน้าที่ของคำ โครงสร้างไวยากรณ์ในระดับวลี และระดับประโยค ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในประโยค กาลและมาลา

รหัสวิชา : 22625259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส (Analytical French Structure)

บุรพวิชา: 22625159 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการใช้ การวิเคราะห์รูปประโยคที่ซับซ้อนโดยการใช้ทฤษฎีทางวากยสัมพันธ์ การประยุกต์หลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสที่ได้ศึกษาไปใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ

รหัสวิชา : 22631359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการสอบระดับมาตรฐาน (French for Standardized Tests)

เทคนิคและการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสเพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ เน้นการทำแบบฝึกหัดทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้คำ สำนวนภาษา และโครงสร้างที่ถูกต้อง

รหัสวิชา : 22632559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การนำเสนอและการพูดภาษาฝรั่งเศสในที่สาธารณะ (French Public Speaking and Presentation)

ทฤษฎีและเทคนิคการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ การเตรียมบทพูดและสื่อประกอบ การฝึกปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของการพูดประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 22633359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในเชิงวิชาการ (Academic Reading and Writing Skills in French)

บุรพวิชา: 22623259 หลักการเขียนภาษาฝรั่งเศส เทคนิคการอ่านและการเขียน พัฒนาการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างในงานเขียนทางวิชาการ

รหัสวิชา : 22635359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน (Basic French Translation)

แปลประโยคและข้อความต่อเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยเน้นการเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะคำของโครงสร้างในภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศส ความหมายของคำ และสำนวนการเลือกใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท

รหัสวิชา : 22635459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส (French Linguistics)

ขอบเขตและทฤษฎีของภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัทศาสตร์ สัทวิทยา วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

รหัสวิชา : 22638159
หน่วยกิต : 3(0-9-5)
การฝึกงาน (Professional Internships)

การฝึกงานที่ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตามคำแนะนำของอาจารย์ในภาควิชา ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งการนำเสนอหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน

รหัสวิชา : 22638259
หน่วยกิต : 3(0-9-5)
การฝึกงานในต่างประเทศ (Overseas Internships)

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ โดยได้รับการอนุมัติจากภาควิชา และฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง รวมทั้งนำเสนอในรูปแบบของการรายงานปากเปล่า

รหัสวิชา : 22643459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis)

ทฤษฎีการสื่อสาร แนวคิดด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ และกลวิธีการวิเคราะห์ โดยการประยุกต์ใช้กับวาทกรรมประเภทต่างๆ ที่มีความหลากหลายของบริบท

รหัสวิชา : 22644359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมฝรั่งเศสจากวรรณคดีโดยสังเขป (Survey of French Culture through Literature)

บทอ่านวรรณกรรมก่อนศตวรรษที่ 20 ประเภทต่างๆ เน้นการวิเคราะห์วัฒนธรรมฝรั่งเศส ในบริบททางการเมือง ศาสนา ค่านิยมในสังคม ขนบธรรมเนียม ตำนาน

รหัสวิชา : 22644459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วรรณคดีฝรั่งเศสร่วมสมัย (Contemporary French literature)

บุรพวิชา: 22644359 วัฒนธรรมฝรั่งเศสจากวรรณคดีโดยสังเขป วรรณคดีชิ้นเอกของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน

รหัสวิชา : 22647159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

ทฤษฎีการทำวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การหาข้อมูล การตั้งจุดประสงค์การทำวิจัย และการสรุปผล

รหัสวิชา : 22648359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
กรณีศึกษาด้านการสื่อสารทางวิชาชีพ (Case Studies in Professional Communication)

การบูรณาการทักษะภาษาฝรั่งเศสในการสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับอาชีพในความสนใจของผู้เรียน การทดลองใช้ผลงานในพื้นที่จริง การนำเสนอและการจัดแสดงผลงาน

4 วิชาเอกเลือก

รหัสวิชา : 22632659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสร่วมสมัยสำหรับการพูด (Contemporary French for Speaking)

ทักษะการฟังและการพูดโดยเน้นคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในภาษาฝรั่งเศสร่วมสมัยจากวิทยุ โทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ การออกเสียงที่ถูกต้องและการอภิปราย

รหัสวิชา : 22633559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การย่อความภาษาฝรั่งเศส (French Summary Writing)

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับสูง มุ่งเน้นกลวิธีในการเขียน สรุปความและย่อความอย่างมีแบบแผน จากร้อยแก้ว ร้อยกรอง บทความ ข่าว และเรื่องสั้น

รหัสวิชา : 22633759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเขียนเรียงความภาษาฝรั่งเศส (Essay Writing in French)

กลวิธีการเขียนเรียงความ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การใช้ภาษาของผู้เขียนในการแสดงน้ำเสียง ทัศนคติและอคติ เทคนิคการจูงใจให้เชื่อของผู้เขียน วัตถุประสงค์ของผู้เขียน และการเขียนเรียงความเชิงวิพากษ์

รหัสวิชา : 22634559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นักเขียนฝรั่งเศสเฉพาะบุคคล (Selected French Authors)

ประวัตินักเขียนและผลงานที่โดดเด่นโดยเลือกจากยุคสมัยต่างๆ

รหัสวิชา : 22634659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเล่าเรื่องและศาสตร์แห่งการเล่า (Narration and Narratology)

ที่มาของศาสตร์แห่งการเล่า ทฤษฎีของการเล่าเรื่องและโครงสร้างการเล่าเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานการเล่าเรื่องในสาขาที่สนใจ

รหัสวิชา : 22636159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (French for Tourism Industry)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดเตรียมการท่องเที่ยว คำศัพท์ สำนวนภาษาฝรั่งเศส การพูดในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการเขียนข้อความและเอกสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 22636259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับมัคคุเทศก์ (French for Tour Guides)

คำศัพท์ สำนวนและข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาลต่างๆ สินค้าพื้นเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และการฝึกเป็นมัคคุเทศก์ในสถานที่จริง

รหัสวิชา : 22636359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจ (French for Business)

ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในงานธุรกิจ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อติดต่อสื่อสารและโต้ตอบเป็นภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ

รหัสวิชา : 22636459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการโรงแรม (French for Hotel)

ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในโรงแรม คำศัพท์ สำนวนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงแรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต้อนรับ การจองห้องพักและบริการในโรงแรม การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

รหัสวิชา : 22636559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับศิลปะการประกอบอาหาร (French for Culinary Arts)

ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการประกอบอาหาร อุปกรณ์ในการประกอบและจัดอาหาร เครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร ตลอดจนมารยาทในการรับประทานอาหาร

รหัสวิชา : 22636659
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจการบิน (French for Airline Business)

คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่เกี่ยวกับการต้อนรับ การบริการบนเครื่องบิน การจองตั๋ว การสนทนาทางโทรศัพท์

รหัสวิชา : 22637259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (French for Medical Tourism)

ความหมาย หลักการ แนวคิด รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศและต่างประเทศคำศัพท์ สำนวน ภาษาฝรั่งเศสในการประกอบอาชีพด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การสร้างสรรค์โครงการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 22645559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การแปลภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน (French Translation on Selected Topics)

บุรพวิชา: 22635359 การแปลภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน การแปลข้อความจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส โดยเน้นการแปลบทความเฉพาะด้านที่คัดสรรจากบริบทต่างๆ

รหัสวิชา : 22647359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ (French for Printed Media)

ภาษาฝรั่งเศสจากสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร และโฆษณาต่างๆเพื่อเข้าใจ การวิเคราะห์ความหมายและจุดประสงค์ของสื่อ

รหัสวิชา : 22647459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (French for Sciences and Technology)

การอ่านและการฟังข้อความภาษาฝรั่งเศสทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศัพท์ โครงสร้างภาษา การเขียนสรุปข้อความที่เกี่ยวข้องกับสาขา การนำเสนอ

รหัสวิชา : 22647559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching French as a Foreign Language)

กลวิธีการสอน การสร้างข้อสอบ การสร้างแบบฝึกหัด การประเมินผล

รหัสวิชา : 22648459
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาในหัวข้อที่เลือกสรร (Seminar on Selected Topic)

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือปัญหาในการสื่อสารเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ผู้เรียนสนใจโดยการแนะนำของผู้สอน

1 หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา : 22610359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (French Language and Culture for Everyday Use)

คำศัพท์ สำนวน ประโยค ภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 22610459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในการเข้าสังคม (French Language and Culture for Socialization)

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส เน้นการสื่อสารในโอกาสต่างๆ และความรู้ทางวัฒนธรรมที่ใช้ในชีวิตจริง

รหัสวิชา : 22610559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการเดินทาง (French for Traveling)

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

รหัสวิชา : 22631359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการสอบระดับมาตรฐาน (French for Standardized Tests)

เทคนิคและการเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาฝรั่งเศสเพื่อการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ เน้นการทำแบบฝึกหัดทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้คำ สำนวนภาษา และโครงสร้างที่ถูกต้อง

รหัสวิชา : 22636159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภาษาฝรั่งเศสสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (French for Tourism Industry)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดเตรียมการท่องเที่ยว คำศัพท์ สำนวนภาษาฝรั่งเศส การพูดในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการเขียนข้อความและเอกสารที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา : 22220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (English for Humanities and Social Sciences)

ทักษะการฟัง-พูด อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นศัพท์เฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่องานทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 24510159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้ (Information Skills in Knowledge-Based Society)

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

รหัสวิชา : 41420259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
อารมณ์และการจัดการความเครียด (Emotion and Stress Management)

ความหมายของอารมณ์และความเครียด ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับความเครียด การประเมินความเครียด บุคลิกภาพกับความเครียด การผ่อนคลายความเครียด การคิดเชิงบวก ทักษะการเผชิญปัญหา การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครียดในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

รหัสวิชา : 73110159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น (Life Skill and Adolescent Health)

ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสวิชา : 77037859
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม (ASEAN Living Through Culture)

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม