ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ การโรงแรม)บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ การโรงแรม) (บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 138 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930159
Credit : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 30910159
Credit : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 24110159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

Course codes : 26510959
Credit : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

Course codes : 40240459
Credit : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 42310359
Credit : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

Course codes : 25721559
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ

Course codes : 25721659
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและ เงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Course codes : 66321259
Credit : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดทำงบประมาณแม่บท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน

Course codes : 66411159
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน

หลักการเบื้องต้น แนวคิดของการบัญชี กระบวนการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของธุรกิจ

Course codes : 66433259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Course codes : 66520159
Credit : 3(3-0-6)
หลักการตลาด

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

Course codes : 66810159
Credit : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่าง ๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

Course codes : 66811159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

Course codes : 66821159
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ

ตัวแบบเชิงปริมาณ การนำไปประยุกต์ในธุรกิจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการจำลองปัญหา

2.2 วิชาชีพพื้นฐาน

Course codes : 66120159
Credit : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบริการ

ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยาบริการ แนวคิดทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใน การส่งมอบบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ การสร้างแบบจำลอง การจัดทำมาตรฐาน งานบริการ การกำหนดกลยุทธ์บริการ เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะใน การพูดและการแสดงออก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Course codes : 66210159
Credit : 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขั้นแนะนำ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว หลักการ แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิวัฒนาการการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ผลกระทบและแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในอนาคต

Course codes : 66220159
Credit : 3(3-0-6)
ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ สังคม วัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ

Course codes : 66230159
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

บทบาท ความสำคัญของการวิจัยต่อการท่องเที่ยวและการบริการ ปัญหาการวิจัย การออกแบบและวิธีการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผล การประเมินผล การวิจารณ์ผล ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การสรุปผล การนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย

Course codes : 66240159
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา บทบัญญัติ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจนำเที่ยว จริยธรรมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66240259
Credit : 3(3-0-6)
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การจัดการ และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Course codes : 66240359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Course codes : 66241359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การบริหารจัดการต้นทุน การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

2.3.1 วิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

Course codes : 66111159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโรงแรมนานาชาติ

ความสําคัญ บทบาทของอุตสาหกรรมที่พักแรมในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ วิวัฒนาการของประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการที่พักแรมนานาชาติ แนวคิด กระบวนการการบริหารจัดการโรงแรมนานาชาติในแต่ละแผนก คุณภาพการบริการ มาตรฐานธุรกิจที่พักแรมในระดับนานาชาติ

Course codes : 66122159
Credit : 3(2-2-5)
การดําเนินงานและการจัดการส่วนหน้า

ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต ของส่วนหน้า หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาทของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า การวางแผนการดําเนินงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและห้องพัก การกําหนดราคาค่าห้อง การต้อนรับ การสํารองห้องพัก การดูแลบัญชีลูกค้า ระบบบัญชีส่วนหน้า การจัดการข้อร้องเรียน งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 66124159
Credit : 3(2-2-5)
การดำเนินงานและการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ความหมาย ความสำคัญ ของ อาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม โครงสร้างการบริหารงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ การวางแผนและการพัฒนารายการอาหาร รูปแบบการบริการและการจัดเลี้ยง การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร การเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Course codes : 66133159
Credit : 3(2-2-5)
การดําเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน

ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต ของงานแม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท การวางแผนการดําเนินงาน หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกแม่บ้าน การจัดการด้านบุคลากรของแผนกแม่บ้าน งานตกแต่งสถานที่ในโรงแรม งานรักษาความปลอดภัยในขอบข่ายของแผนกแม่บ้าน การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดทํางบประมาณของแผนกแม่บ้าน

Course codes : 66136159
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการโรงแรม

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานโรงแรม งานสํารองห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า การทํารายงานของแผนกต่างๆ ระบบเครือข่ายในโรงแรม แนวโน้ม เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจโรงแรมในอนาคต

Course codes : 66141359
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ทฤษฎีและความสำคัญของคุณภาพ แนวคิดการบริการคุณภาพ การส่งมอบการบริการอย่างมีคุณภาพ ผลกระทบของกระบวนการการจัดการคุณภาพต่อองค์การ การจัดการกระบวนการคุณภาพ ความสำคัญของการคุณภาพการให้บริการต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การมุ่งสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ

Course codes : 66148159
Credit : 3(3-0-6)
สถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

สถานการณ์ร่วมสมัยและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับประเทศและนานาชาติ

2.3.2 วิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

Course codes : 66211159
Credit : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการขนส่งและคมนาคมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นโยบายภาครัฐ รูปแบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก แผนงาน วิธีการดำเนินงาน และการพัฒนาระบบการขนส่งทางการท่องเที่ยว

Course codes : 66220259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงานธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนจำหน่าย

การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ประวัติและวิธีการในการวางแผน การดำเนินงานและ การควบคุมการจัดธุรกิจนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิควิธีการ การสำรวจและการทำแผน การเดินทาง การติดต่อประสานงานธุรกิจบริการต่าง ๆ การวัดผลการจัดนำเที่ยวในรูปของผลตอบแทนจาก การลงทุน หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

Course codes : 66220359
Credit : 3(3-0-6)
หลักการมัคคุเทศก์

ความหมาย บทบาท หน้าที่ มารยาท จริยธรรม จรรยาบรรณ คุณสมบัติ คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ความสำคัญและผลกระทบของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสื่อความหมายเบื้องต้นทางการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง การติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ

Course codes : 66233459
Credit : 3(3-0-6)
การท่องเที่ยวในบริบทอาเซียน

นโยบาย หลักการและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกรอบ ความร่วมมือของประเทศต่างๆในอาเซียน ความพร้อมและขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวประเทศในอาเซียน ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

Course codes : 66241159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ความหมาย แนวคิด หลักการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ระเบียบวิธีปฏิบัตินานาชาติ การประยุกต์หลักการในการดำเนินการจริง

Course codes : 66241259
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยว

กระบวนการวางแผน ปฏิบัติการและการควบคุมโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด การกำหนดค่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร กลยุทธ์ทางการตลาดในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการท่องเที่ยว

Course codes : 66242159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ประวัติ และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย การศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนา แนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2.4.1 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

Course codes : 66134259
Credit : 3(2-2-5)
การผสมเครื่องดื่ม

เครื่องดื่มและส่วนผสมประเภทต่างๆ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้อุปกรณ์ ลีลาการผสมเครื่องดื่ม การบริการเสิร์ฟ การควบคุมต้นทุน การคำนวณส่วนผสมของเครื่องดื่ม

Course codes : 66134359
Credit : 3(2-2-5)
ไวน์และสุราขั้นแนะนำ

ประวัติความเป็นมา ถิ่นกำเนิดและภูมิภาคที่ผลิต การอ่านฉลาก รสชาติของไวน์และสุรา การเก็บรักษา การเลือกดื่มไวน์และสุราให้เหมาะสมต่ออาหาร

Course codes : 66141159
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม

รูปแบบ วิธีการวางแผนและการพัฒนาโรงแรม การวิเคราะห์ตลาด ที่ดินและปัจจัยอื่นๆ ปัญหาและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาการบริการในโรงแรม ขั้นตอนในการพัฒนาโรงแรม เงื่อนไข การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมโรงแรม การตัดสินใจในการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงแรม การบริหารจัดการรายได้ในงานโรงแรม การจัดทําแผนธุรกิจในการจัดตั้งโรงแรม

Course codes : 66141259
Credit : 3(3-0-6)
การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม

ระบบบัญชีในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายกิจการโรงแรมด้านห้องพัก และด้านอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผนและการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลทางด้านบัญชี การควบคุมภายในองค์การบรรษัทภิบาล หลักการการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบประมาณ การวางแผนกำไร การนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจโรงแรม

Course codes : 66141459
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบริการ

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจโรงแรม แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

Course codes : 66145159
Credit : 3(2-2-5)
การประกอบอาหารไทยและนานาชาติ

หลักการปรุงอาหาร เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารไทยและนานาชาติ อุปกรณ์ เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ การจัดเสิร์ฟ การเก็บรักษาอาหาร ทั้งที่ยังมิได้ประกอบและประกอบแล้ว การประกอบอาหารจริง หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม

Course codes : 66147159
Credit : 3(2-2-5)
การดำเนินงานและการจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

ความหมาย ความสำคัญ ของภัตตาคารและการจัดเลี้ยง หลักการการจัดเลี้ยง รูปแบบการจัดหน่วยงานฝ่ายภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ประเภทของการจัดเลี้ยง หน้าที่ การจัดเตรียมโต๊ะอาหาร เทคนิคการบริการ การวางแผนรายการอาหาร การจัดทําแผนธุรกิจ ภัตตาคารและธุรกิจจัดเลี้ยง หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

Course codes : 66147259
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการจัดงาน

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท การจัดงาน การจัดการและการดำเนินงานธุรกิจการจัดงาน ระดับประเทศและนานาชาติ สถานการณ์ปัจจุบัน การวางแผน การดำเนินงานการประเมินผลการทำงาน แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม

Course codes : 66147359
Credit : 3(2-2-5)
การดำเนินงานและการจัดการสปาและสุขภาพ

ความหมาย ความสำคัญ ของธุรกิจสปาและสุขภาพ สถานที่และสถานการณ์ทางการตลาด แนวคิดและการวางตําแหน่งธุรกิจ การออกแบบและตกแต่ง การเลือกใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ การทดสอบกลิ่น การจัดซื้อ รายการสปา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบําบัดและการบริการ การนวดแผนไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการบุคลากร การควบคุมทางการเงิน หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

Course codes : 66147559
Credit : 3(2-2-5)
การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ

การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ลักษณะธุรกิจร้านกาแฟ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ การเลือกเมล็ดกาแฟ อุปกรณ์ เทคนิคการชงกาแฟ หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

2.4.2 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

Course codes : 66220559
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ

การสร้างแรงบันดาลใจในการจัดทำนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว การเสริมสร้าง การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

Course codes : 66223159
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการจัดงาน

การจัดการและการดำเนินงานธุรกิจการจัดงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท สถานการณ์ การวางแผน การดำเนินและการประเมินผลการทำงาน แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ

Course codes : 66231659
Credit : 3(3-0-6)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์การ

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (อีอาร์พี) หลักการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ ความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์การ ซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่นิยมในท้องตลาด

Course codes : 66233259
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการท่องเที่ยว

ประเด็นหรือหัวข้อร่วมสมัยในการจัดการการท่องเที่ยว รูปแบบของการสืบค้นและ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนและการวิเคราะห์โครงการ

Course codes : 66233359
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานและการประเมินผลงาน โปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการจัดการ

Course codes : 66233559
Credit : 3(3-0-6)
รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่

ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวสมัยใหม่ พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่

Course codes : 66233659
Credit : 3(3-0-6)
ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

มรดกและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยอดีตจนปัจจุบัน อัตลักษณ์และความเป็นชาติไทยด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยว อัตลักษณ์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน การกำหนดเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว

Course codes : 66233759
Credit : 3(2-2-5)
การสำรองที่นั่งและราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารเครื่องบินขั้นพื้นฐาน

คำสั่งพื้นฐานในการสำรองที่นั่งและการหาราคาค่าโดยสารเพื่อใช้ในระบบปฏิบัติการของการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

Course codes : 66233859
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66233959
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234059
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาจีนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1

การใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234159
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาจีนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2

การใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234259
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234359
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234459
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาเกาหลีเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1

การใช้ภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234559
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาเกาหลีเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2

การใช้ภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234659
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1

การใช้ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียนเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234759
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2

การใช้ภาษาภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียนเพื่อสื่อสารในการนำเสนอใน เชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234859
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1

การใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66234959
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2

การใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66235059
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1

การใช้ภาษาเยอรมันเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66235159
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2

การใช้ภาษาเยอรมันเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การโรงแรม

Course codes : 66235259
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาสเปนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1

การใช้ภาษาสเปนเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66235359
Credit : 2(1-3-2)
ภาษาสเปนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2

การใช้ภาษาสเปนเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66235459
Credit : 2(1-3-2)
ภาษารัสเซียนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1

การใช้ภาษารัสเซียนเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Course codes : 66235559
Credit : 2(1-3-2)
ภาษารัสเซียนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2

การใช้ภาษารัสเซียนเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การโรงแรม

Course codes : 66241759
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการบินและเรือสําราญ

การจัดการธุรกิจการบินและเรือสําราญ การวางแผน วิธีการดําเนินงาน การ ให้บริการ และการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ใช้บริการ การประเมินผลการดําเนินงาน พิธีการเข้าเมือง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับระหว่างประเทศ องค์การที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน การขนส่งทางเรือ การแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน ตารางเวลา ประเภทและประสิทธิภาพของพาหนะ การจัดการบัตรโดยสาร การสํารองที่นั่ง

2.5 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

Course codes : 66139159
Credit : 2(2-0-4)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ

การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์และความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัคร การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสมัครงาน การสื่อสารภาษาอังกฤษ

Course codes : 66149259
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา 1

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมและ การท่องเที่ยวที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ

Course codes : 66149359
Credit : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา 2

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม และ การท่องเที่ยวที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ