ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ การโรงแรม)บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการ การโรงแรม) (บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการการโรงแรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ กิตติภัทท์ ปรีดาธรรม *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 99930159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การฟัง – พูดภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English Listening and Speaking)

ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน โดยใช้คำศัพท์และสำนวนเชิงธุรกิจ

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 30910159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Marine Ecology and Ecotourism)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ลักษณะทางกายภาพของมหาสมุทรและคุณสมบัติของน้ำทะเลปรากฏการณ์ทางทะเลที่สำคัญ สิ่งมีชีวิตในทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง มลพิษทางทะเล กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การเตรียมตัวก่อนท่องเที่ยว คุณค่าและข้อควรระวังจากอาหารทะเล ลักษณะและจรรยาของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในประเทศไทย

รหัสวิชา : 41530359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต (Psychology for the Quality of Life)

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 26510959
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ (Integrated Humanities)

ความจริงและคุณค่าของชีวิต สิทธิและหน้าที่ ความรู้และการแสวงหาความรู้ การคิดวิพากษ์และการใช้เหตุผล คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

รหัสวิชา : 40240459
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม (Volunteer Spirit for Social Development)

ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจรการดำเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้องกับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมจิตอาสา

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 42310359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา (Systems Thinking and Problem Analysis)

ความหมาย หลักการ ความสำคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนำหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 88510159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที (Moving Forward in a Digital Society with ICT)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา : 25721559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Principles of Microeconomics)

การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ

รหัสวิชา : 25721659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (Principles of Macroeconomics)

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อและ เงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 66321259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเงินธุรกิจ (Business Finance)

สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หน้าที่ทางการเงิน การเปรียบเทียบโดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนในระยะต่างๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดทำงบประมาณแม่บท โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงาน

รหัสวิชา : 66411159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

หลักการเบื้องต้น แนวคิดของการบัญชี กระบวนการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน การบัญชีสำหรับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของธุรกิจ

รหัสวิชา : 66433259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

หลักการ วิธีการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชี การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ แนวคิดการจำแนกประเภทต้นทุน ระบบการสะสมต้นทุน ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกำไร การจัดทำและควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด เทคนิคทางการบัญชีเพื่อการจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 66520159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการตลาด (Principles of Marketing)

ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม

รหัสวิชา : 66810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติธุรกิจ (Business Statistics)

ประโยชน์ของวิชาสถิติต่องานทางด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่าง ๆ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ประมาณค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์อย่างง่ายและเชิงซ้อน

รหัสวิชา : 66811159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและองค์การ (Management and Organization)

แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม

รหัสวิชา : 66821159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการจัดการ (Quantitative Analysis for Management)

ตัวแบบเชิงปริมาณ การนำไปประยุกต์ในธุรกิจ ตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบพยากรณ์ การวิเคราะห์มาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบการจำลองปัญหา

2.2 วิชาชีพพื้นฐาน

รหัสวิชา : 66120159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาบริการ (Service Psychology)

ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยาบริการ แนวคิดทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใน การส่งมอบบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำ การสร้างแบบจำลอง การจัดทำมาตรฐาน งานบริการ การกำหนดกลยุทธ์บริการ เทคนิคในการติดต่อสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะใน การพูดและการแสดงออก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 66210159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขั้นแนะนำ (Elementary Knowledge to Tourism Industry)

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว หลักการ แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิวัฒนาการการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น ผลกระทบและแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในอนาคต

รหัสวิชา : 66220159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Characteristics and Behaviors)

แนวคิดพื้นฐานของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ สังคม วัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ

รหัสวิชา : 66230159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการบริการ (Research Methodology in Tourism and Hospitality)

บทบาท ความสำคัญของการวิจัยต่อการท่องเที่ยวและการบริการ ปัญหาการวิจัย การออกแบบและวิธีการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผล การประเมินผล การวิจารณ์ผล ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย การสรุปผล การนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย

รหัสวิชา : 66240159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมวิชาชีพและกฎหมายสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel Business)

กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา บทบัญญัติ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจนำเที่ยว จริยธรรมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66240259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Professional Competence Development in Tourism Industry)

การจัดการ และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รหัสวิชา : 66240359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ (Strategic Management for Tourism and Hospitality)

แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

รหัสวิชา : 66241359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ (Operation Management for Tourism and Hospitality)

การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การบริหารจัดการต้นทุน การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

2.3.1 วิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

รหัสวิชา : 66111159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโรงแรมนานาชาติ (International Hotel Management)

ความสําคัญ บทบาทของอุตสาหกรรมที่พักแรมในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ วิวัฒนาการของประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการที่พักแรมนานาชาติ แนวคิด กระบวนการการบริหารจัดการโรงแรมนานาชาติในแต่ละแผนก คุณภาพการบริการ มาตรฐานธุรกิจที่พักแรมในระดับนานาชาติ

รหัสวิชา : 66122159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การดําเนินงานและการจัดการส่วนหน้า (Front Office Operation and Management)

ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต ของส่วนหน้า หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาทของพนักงานแผนกบริการส่วนหน้า การวางแผนการดําเนินงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและห้องพัก การกําหนดราคาค่าห้อง การต้อนรับ การสํารองห้องพัก การดูแลบัญชีลูกค้า ระบบบัญชีส่วนหน้า การจัดการข้อร้องเรียน งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 66124159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การดำเนินงานและการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Operation and Management)

ความหมาย ความสำคัญ ของ อาหารและเครื่องดื่ม หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม โครงสร้างการบริหารงาน อุปกรณ์และเครื่องมือ การวางแผนและการพัฒนารายการอาหาร รูปแบบการบริการและการจัดเลี้ยง การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร การเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รหัสวิชา : 66133159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การดําเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน (Housekeeping Operation and Management)

ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต ของงานแม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท การวางแผนการดําเนินงาน หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกแม่บ้าน การจัดการด้านบุคลากรของแผนกแม่บ้าน งานตกแต่งสถานที่ในโรงแรม งานรักษาความปลอดภัยในขอบข่ายของแผนกแม่บ้าน การควบคุมค่าใช้จ่าย การจัดทํางบประมาณของแผนกแม่บ้าน

รหัสวิชา : 66136159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการโรงแรม (Information Technology for Hotel)

ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานโรงแรม งานสํารองห้องพัก งานต้อนรับส่วนหน้า การทํารายงานของแผนกต่างๆ ระบบเครือข่ายในโรงแรม แนวโน้ม เทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจโรงแรมในอนาคต

รหัสวิชา : 66141359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Service Quality Management in the Tourism and Hospitality Industry)

ทฤษฎีและความสำคัญของคุณภาพ แนวคิดการบริการคุณภาพ การส่งมอบการบริการอย่างมีคุณภาพ ผลกระทบของกระบวนการการจัดการคุณภาพต่อองค์การ การจัดการกระบวนการคุณภาพ ความสำคัญของการคุณภาพการให้บริการต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การมุ่งสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ

รหัสวิชา : 66148159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ (Current Issue and Future Trend of Hospitality Industry)

สถานการณ์ร่วมสมัยและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับประเทศและนานาชาติ

2.3.2 วิชาเฉพาะบังคับ กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 66211159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Logistics and Transportation in Tourism)

อุตสาหกรรมการขนส่งและคมนาคมประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว นโยบายภาครัฐ รูปแบบการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว การขนส่งทางน้ำ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางบก แผนงาน วิธีการดำเนินงาน และการพัฒนาระบบการขนส่งทางการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 66220259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการดำเนินงานธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนจำหน่าย (Tour and Travel Agent Operation Management)

การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ประวัติและวิธีการในการวางแผน การดำเนินงานและ การควบคุมการจัดธุรกิจนำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เทคนิควิธีการ การสำรวจและการทำแผน การเดินทาง การติดต่อประสานงานธุรกิจบริการต่าง ๆ การวัดผลการจัดนำเที่ยวในรูปของผลตอบแทนจาก การลงทุน หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

รหัสวิชา : 66220359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักการมัคคุเทศก์ (Principles of Tourist Guide)

ความหมาย บทบาท หน้าที่ มารยาท จริยธรรม จรรยาบรรณ คุณสมบัติ คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ความสำคัญและผลกระทบของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสื่อความหมายเบื้องต้นทางการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ความสำคัญและผลกระทบของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง การติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆ

รหัสวิชา : 66233459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การท่องเที่ยวในบริบทอาเซียน (Tourism in ASEAN-Context)

นโยบาย หลักการและแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามกรอบ ความร่วมมือของประเทศต่างๆในอาเซียน ความพร้อมและขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวประเทศในอาเซียน ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 66241159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism Management)

ความหมาย แนวคิด หลักการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ระเบียบวิธีปฏิบัตินานาชาติ การประยุกต์หลักการในการดำเนินการจริง

รหัสวิชา : 66241259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยว (Strategic Marketing for Tourism)

กระบวนการวางแผน ปฏิบัติการและการควบคุมโดยใช้เครื่องมือทางการตลาด การกำหนดค่ากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร กลยุทธ์ทางการตลาดในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 66242159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Destination Management and Development)

ประวัติ และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย การศึกษาความรู้เบื้องต้นทางด้านภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว การจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนา แนวโน้มการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

2.4.1 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาการจัดการการโรงแรม

รหัสวิชา : 66134259
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การผสมเครื่องดื่ม (Mixologist)

เครื่องดื่มและส่วนผสมประเภทต่างๆ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้อุปกรณ์ ลีลาการผสมเครื่องดื่ม การบริการเสิร์ฟ การควบคุมต้นทุน การคำนวณส่วนผสมของเครื่องดื่ม

รหัสวิชา : 66134359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ไวน์และสุราขั้นแนะนำ (Elementary Knowledge to Wine and Spirit)

ประวัติความเป็นมา ถิ่นกำเนิดและภูมิภาคที่ผลิต การอ่านฉลาก รสชาติของไวน์และสุรา การเก็บรักษา การเลือกดื่มไวน์และสุราให้เหมาะสมต่ออาหาร

รหัสวิชา : 66141159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Plan and Analysis)

รูปแบบ วิธีการวางแผนและการพัฒนาโรงแรม การวิเคราะห์ตลาด ที่ดินและปัจจัยอื่นๆ ปัญหาและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาการบริการในโรงแรม ขั้นตอนในการพัฒนาโรงแรม เงื่อนไข การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมโรงแรม การตัดสินใจในการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงแรม การบริหารจัดการรายได้ในงานโรงแรม การจัดทําแผนธุรกิจในการจัดตั้งโรงแรม

รหัสวิชา : 66141259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม (Accounting and Financial Management for Hotel Industry)

ระบบบัญชีในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายกิจการโรงแรมด้านห้องพัก และด้านอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผนและการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลทางด้านบัญชี การควบคุมภายในองค์การบรรษัทภิบาล หลักการการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบประมาณ การวางแผนกำไร การนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจโรงแรม

รหัสวิชา : 66141459
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบริการ (Environment Management in Hospitality Industry)

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับธุรกิจโรงแรม แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 66145159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประกอบอาหารไทยและนานาชาติ (Thai and International Cuisine Preparation)

หลักการปรุงอาหาร เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารไทยและนานาชาติ อุปกรณ์ เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ การจัดเสิร์ฟ การเก็บรักษาอาหาร ทั้งที่ยังมิได้ประกอบและประกอบแล้ว การประกอบอาหารจริง หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม

รหัสวิชา : 66147159
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การดำเนินงานและการจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (Restaurant and Banquet Operation and Management)

ความหมาย ความสำคัญ ของภัตตาคารและการจัดเลี้ยง หลักการการจัดเลี้ยง รูปแบบการจัดหน่วยงานฝ่ายภัตตาคารและการจัดเลี้ยง ประเภทของการจัดเลี้ยง หน้าที่ การจัดเตรียมโต๊ะอาหาร เทคนิคการบริการ การวางแผนรายการอาหาร การจัดทําแผนธุรกิจ ภัตตาคารและธุรกิจจัดเลี้ยง หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

รหัสวิชา : 66147259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการจัดงาน (Event Business Management)

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท การจัดงาน การจัดการและการดำเนินงานธุรกิจการจัดงาน ระดับประเทศและนานาชาติ สถานการณ์ปัจจุบัน การวางแผน การดำเนินงานการประเมินผลการทำงาน แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม

รหัสวิชา : 66147359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การดำเนินงานและการจัดการสปาและสุขภาพ (Spa and Wellness Operation and Management)

ความหมาย ความสำคัญ ของธุรกิจสปาและสุขภาพ สถานที่และสถานการณ์ทางการตลาด แนวคิดและการวางตําแหน่งธุรกิจ การออกแบบและตกแต่ง การเลือกใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ การทดสอบกลิ่น การจัดซื้อ รายการสปา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบําบัดและการบริการ การนวดแผนไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการบุคลากร การควบคุมทางการเงิน หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

รหัสวิชา : 66147559
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ (Entrepreneurship in Coffee shop Business)

การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ลักษณะธุรกิจร้านกาแฟ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ การเลือกเมล็ดกาแฟ อุปกรณ์ เทคนิคการชงกาแฟ หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

2.4.2 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 66220559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ (Innovation in Tourism and Hospitality)

การสร้างแรงบันดาลใจในการจัดทำนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว การเสริมสร้าง การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 66223159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการจัดงาน (Event Business Management)

การจัดการและการดำเนินงานธุรกิจการจัดงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท สถานการณ์ การวางแผน การดำเนินและการประเมินผลการทำงาน แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ

รหัสวิชา : 66231659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resource Planning System)

ระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (อีอาร์พี) หลักการจัดหาระบบอีอาร์พี การประยุกต์ระบบให้เข้ากับองค์กร การเลือกใช้ระบบอีอาร์พี การปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ ความสำเร็จในการปรับใช้อีอาร์พีเข้ากับองค์การ ซอฟท์แวร์อีอาร์พีที่นิยมในท้องตลาด

รหัสวิชา : 66233259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการท่องเที่ยว (Seminar in Tourism)

ประเด็นหรือหัวข้อร่วมสมัยในการจัดการการท่องเที่ยว รูปแบบของการสืบค้นและ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนและการวิเคราะห์โครงการ

รหัสวิชา : 66233359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Information Technology in Tourism Industry)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานและการประเมินผลงาน โปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการจัดการ

รหัสวิชา : 66233559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
รูปแบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่ (Modern Tourism Styles)

ประเภทและรูปแบบของการท่องเที่ยวสมัยใหม่ พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ปัจจัยที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่

รหัสวิชา : 66233659
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว (Thai Studies for Tourism)

มรดกและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยอดีตจนปัจจุบัน อัตลักษณ์และความเป็นชาติไทยด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยว อัตลักษณ์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน การกำหนดเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว

รหัสวิชา : 66233759
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสำรองที่นั่งและราคาค่าโดยสารของบัตรโดยสารเครื่องบินขั้นพื้นฐาน (Airline Basic Ticketing Reservation and Fare)

คำสั่งพื้นฐานในการสำรองที่นั่งและการหาราคาค่าโดยสารเพื่อใช้ในระบบปฏิบัติการของการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน หน้าที่ความรับผิดชอบ จริยธรรม มารยาท

รหัสวิชา : 66233859
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (English for Career in Tourism and Hospitality Business I)

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66233959
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2 (English for Career in Tourism and Hospitality Business II)

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234059
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาจีนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (Chinese for Career in Tourism and Hospitality Business I)

การใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาจีนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2 (Chinese for Career in Tourism and Hospitality Business II)

การใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (Japanese for Career in Tourism and Hospitality Business I)

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2 (Japanese for Career in Tourism and Hospitality Business II)

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาเกาหลีเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (Korean for Career in Tourism and Hospitality Business I)

การใช้ภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234559
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาเกาหลีเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2 (Korean for Career in Tourism and Hospitality Business II)

การใช้ภาษาเกาหลีเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234659
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (Bahasa Indonesian for Career in Tourism and Hospitality Business I)

การใช้ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียนเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234759
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2 (Bahasa Indonesian for Career in Tourism and Hospitality Business II)

การใช้ภาษาภาษาบาฮาซา อินโดนีเซียนเพื่อสื่อสารในการนำเสนอใน เชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234859
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (French for Career in Tourism and Hospitality Business I)

การใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66234959
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2 (French for Career in Tourism and Hospitality Business II)

การใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66235059
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (German for Career in Tourism and Hospitality Business I)

การใช้ภาษาเยอรมันเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66235159
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2 (German for Career in Tourism and Hospitality Business II)

การใช้ภาษาเยอรมันเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การโรงแรม

รหัสวิชา : 66235259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาสเปนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (Spanish for Career in Tourism and Hospitality Business I)

การใช้ภาษาสเปนเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66235359
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษาสเปนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2 (Spanish for Career in Tourism and Hospitality Business II)

การใช้ภาษาสเปนเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66235459
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษารัสเซียนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 1 (Russian for Career in Tourism and Hospitality Business I)

การใช้ภาษารัสเซียนเพื่อสื่อสารเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การฟัง พูด อ่าน เขียน ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา : 66235559
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
ภาษารัสเซียนเพื่ออาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 2 (Russian for Career in Tourism and Hospitality Business II)

การใช้ภาษารัสเซียนเพื่อสื่อสารในการนำเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผลในตัวอย่างที่พบมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การโรงแรม

รหัสวิชา : 66241759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจการบินและเรือสําราญ (Airline and Cruise Business Management)

การจัดการธุรกิจการบินและเรือสําราญ การวางแผน วิธีการดําเนินงาน การ ให้บริการ และการเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ใช้บริการ การประเมินผลการดําเนินงาน พิธีการเข้าเมือง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับระหว่างประเทศ องค์การที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน การขนส่งทางเรือ การแก้ไขปัญหาในภาวะฉุกเฉิน ตารางเวลา ประเภทและประสิทธิภาพของพาหนะ การจัดการบัตรโดยสาร การสํารองที่นั่ง

2.5 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา : 66139159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ (Preparation for Professional)

การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดการอารมณ์และความเครียด การเขียนประวัติย่อ การสมัคร การสัมภาษณ์งาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสมัครงาน การสื่อสารภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา : 66149259
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา 1 (Co-operative Education I)

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมและ การท่องเที่ยวที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ

รหัสวิชา : 66149359
หน่วยกิต : 6(0-18-9)
สหกิจศึกษา 2 (Co-operative Education II)

การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม และ การท่องเที่ยวที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ