ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความมั่นคง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง) (ร.ด. (ยุทธศาสตร์และความมั่นคง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ * Ph. D. in Political Science
Northern Illinois University, U.S.A. (2542)
รองศาสตราจารย์สุพจน์ บุญวิเศษ * ร.ด. (รัฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
อาจารย์ สุภานี นวกุล * ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2554)
อาจารย์ นพรัฐพล ศรีบุญนาค พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2540)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 674898
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่จะนำไปสู่ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งในประเทศและที่เป็นสากล โดยผลการวิจัยจะใช้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การควบคุมและการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ

1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 674701
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปรัชญาและแนวการศึกษาทางสังคมศาสตร์ (Philosophy and Approach to Social Science)

ปรัชญาสังคมศาสตร์ ขอบข่ายและแนวการศึกษาทางสังคมศาสตร์ และการวิเคราะห์ทางการเมือง

รหัสวิชา : 674702
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองและการบริหาร (Politics and Administration)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการวิวัฒนาการของรัฐศาสตร์ ทั้งด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงรัฐประศาสนศาสตร์ ประเด็นร่วมสมัยที่โดยเชื่อมโยงความรู้ของโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก ในการแก้ไขปัญหาและเสนอทางเลือกที่เหมาะสม

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 674717
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มหายุทธศาสตร์ (Grand Strategy)

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วิวัฒนาการของหลักยุทธศาสตร์และแนวคิดของนักยุทธศาสตร์ กระบวนทัศน์ด้านยุทธศาสตร์ซึ่งกำหนดทิศทางและแนวทางในการกำหนดนโยบายของประเทศ ประเภทและระดับยุทธศาสตร์ ทั้งด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม วิธีการศึกษายุทธศาสตร์และกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศมหาอำนาจและประเทศรอบบ้าน

รหัสวิชา : 674718
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (Strategy and National Security Policy)

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ เปรียบเทียบนโยบายด้านความมั่นคงของชาติและต่างประเทศ ประเภทของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กระบวนการนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

รหัสวิชา : 674755
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology)

วิธีวิทยาด้านกำหนดแบบแผนการวิจัยซึ่งครอบคลุมการวิจัยนโยบาย และการวิจัยเพื่อวางแผนการศึกษา การวิจัยเชิงจำลอง การวิจัยอนาคต และการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาด้านการสุ่มตัวอย่าง วิธีวิทยาด้านการวัดและประเมิน การศึกษาสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 674719
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy for Development)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

รหัสวิชา : 674721
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หลักคิดทางยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Strategic Thoughts and International Relations)

หลักยุทธศาสตร์ พลังอำนาจของชาติ ผลประโยชน์แห่งชาติ หลักยุทธศาสตร์แบบต่างๆในการ ป้องกันประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์เชิงรุก ยุทธศาสตร์เชิงรับ ยุทธศาสตร์การป้องปราม ยุทธศาสตร์ป้องกันร่วมกัน ยุทธศาสตร์ต่อสู้เบ็ดเสร็จและยุทธศาสตร์การป้องกันเขตหน้า ทฤษฎีและแนวความคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการกำหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับความมั่นคง

รหัสวิชา : 674737
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาโลกาภิวัตน์กับความมั่นคงโลก (Seminar on Globalization and World Security)

สาเหตุของกระบวนการโลกาภิวัตน์ บริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆในสังคมโลก บทบาทของมหาอำนาจกับกระแสโลกาภิวัตน์ บริบทของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อระบบความมั่นคงโลก การปรับตัวขององค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ การแสวงประโยชน์และความขัดแย้งในมิติต่างๆจากกระแสโลกาภิวัตน์

รหัสวิชา : 674738
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาความมั่นคงในเอเชีย (Seminar on Asia’s Security Issues)

ปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งที่สำคัญ และความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง และตะวันออกกลาง องค์กรความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาค บทบาทของมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศในการแทรกแซงและยุติปัญหาในภูมิภาค

รหัสวิชา : 674765
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Seminar on Relations Between Thailand and Neighboring Countries)

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาความสัมพันธ์ในอดีต สภาพความสัมพันธ์ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ปัจจัยภายนอกภูมิภาคที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กรอบการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสมาคมอาเซียน ปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆในปัจจุบัน แนวทางการลดปัญหาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

รหัสวิชา : 674766
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนารูปแบบของภัยคุกคาม (Seminar on Alternative Threats)

ลักษณะภัยคุกคามตามแบบและภัยคุกคามไม่ตามแบบ ภัยคุกคามในอดีตและปัจจุบันของไทย ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สาเหตุหลักของความขัดแย้งโลกในปัจจุบัน แนวคิดของสงครามอสมมาตร สงครามยุคที่สี่และความขัดแย้งในระดับต่ำ ภัยคุกคามจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด การลักลอบค้าอาวุธ การก่อความไม่สงบและการก่อการร้าย

รหัสวิชา : 674767
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาหลักการใช้กำลังทหารเพื่อยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติ (Seminar on Principles of Military Utilization for National Strategy and Security)

คุณลักษณะและประเภทของกำลังทหาร กำลังทางบก กำลังทางเรือ กำลังทางอากาศกำลังทหารหลัก และกำลังประจำถิ่นหลักการสงคราม การกำหนดยุทธบริเวณและขั้นตอนการใช้กำลังทหารในยุทธบริเวณ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี ปัจจัยทางการเมืองกับการใช้กำลังทหาร

รหัสวิชา : 674768
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปัญหาความมั่นคงและองค์กรทางด้านความมั่นคงของไทย (Seminar on Security Issues and Thailand’s Security Organizations)

หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรทางด้านความมั่นคงต่างๆ ของประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการทางความมั่นคง รูปแบบของปัญหาความมั่นคงในบริบทของไทยและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การดูงานทางด้านความมั่นคง

รหัสวิชา : 674769
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาองค์การระหว่างประเทศและความมั่นคงโลก (Seminar on International Organizations and World Security)

องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโลกในปัจจุบันทั้งที่เป็นองค์การในระดับโลกและในระดับภูมิภาค รูปแบบในการแก้ไขปัญหาหรือยุติความขัดแย้งขององค์การระหว่างประเทศ และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ มหาอำนาจกับองค์การระหว่างประเทศ และข้อจำกัดขององค์การ ระหว่างประเทศในการส่งเสริมสันติภาพ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การห้ามการเผยแพร่อาวุธทำลายล้าง สูง และสภาพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 674770
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการเมืองโลกและความมั่นคงระหว่างประเทศ (Seminar on World Politics and International Security)

ศึกษาทฤษฎีและการวิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศ การเมืองโลกของประเทศมหาอำนาจ การแข่งขันเพื่อสร้างอิทธิพลของมหาอำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศ บทบาทของกลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และการรวมกลุ่มภูมิภาคนิยมกับปัญหาความมั่นคงโลก การก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจใหม่ของจีนและอินเดีย การปรับตัวของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาในการรับมือกับแรงกดดันของการเมืองโลก ผลกระทบของความมั่นคงโลกจากบทบาทของมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศในปัจจุบัน

รหัสวิชา : 674771
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาภูมิยุทธศาสตร์กับความขัดแย้งโลก (Seminar on Geostrategy and Global Conflicts)

ทฤษฎีและแนวคิดภูมิรัฐศาสตร์และภูมิยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิยุทธศาสตร์ ปัจจัยสำคัญที่เป็นสิ่งกำหนดความสำคัญของภูมิยุทธศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ การเปรียบเทียบภูมิยุทธศาสตร์ของโลกระหว่างภูมิภาคต่างๆ ผลของภูมิยุทธศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคต่อความขัดแย้งและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆของโลก ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาอำนาจต่อภูมิภาคต่างๆของโลก

รหัสวิชา : 674772
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเศรษฐกิจกับความมั่นคงแห่งชาติ (Seminar on Economics and National Security)

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สภาพปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโลก สภาพปัญหาและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย การเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังกับความมั่นคง กระแสโลกาภิวัตน์กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ การย้ายฐานการผลิตการลงทุนระหว่างประเทศ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดอาณานิคมใหม่กับการพึ่งพิงและการครอบงำทางเศรษฐกิจ การใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนผลประโยชน์ของชาติ ทุนข้ามชาติและตลาดเงินตลาดทุน ปัญหา เขตการค้าเสรีกับความมั่นคงของชาติ

รหัสวิชา : 674773
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการประเมินและการวางแผนทางยุทธศาสตร์ชาติ (Seminar on National Strategy Evaluation and Planning)

รูปแบบและกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ การประเมินภัยคุกคาม การกำหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ต่างๆที่ไทยเคยใช้ในการป้องกันประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

รหัสวิชา : 674774
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาประชากรและปัจจัยทางสังคมวิทยากับปัญหาด้านความมั่นคง (Seminar on Population and Sociological Factors and Security Issues)

ลักษณะสำคัญทางประชากรที่เป็นปัจจัยในพลังอำนาจของชาติทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ ผลกระทบของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงประชากร การวางแผนประชากร สภาพทางสังคมวิทยาของชาติที่เกี่ยว ข้องกับปัญหาความมั่นคงในเรื่อง ชนกลุ่มน้อย เผ่าพันธุ์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา การศึกษา สุขภาพอนามัย การอพยพและย้ายถิ่นฐาน ความยากจน แรงงานต่างด้าว และความไม่เป็นธรรมทางสังคม

รหัสวิชา : 674775
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการพัฒนากับปัญหาด้านความมั่นคง (Seminar on Development and Security)

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทย การพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบในด้านต่างๆจากการพัฒนาประเทศ ปัญหาเกี่ยวเนื่องจากการพัฒนา การกระจายรายได้ ความไม่เป็นธรรมในสังคม การอพยพละทิ้งถิ่นฐานและการว่างงาน การเสื่อมโทรมของทรัพยากร ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของไทย

รหัสวิชา : 674776
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพฤติกรรมร่วม (Seminar on Collective Behavior)

ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมร่วม การระดมทางสังคม ขบวนการทางสังคม พฤติกรรมฝูงชนมวลชน การก่อจลาจล จิตวิทยาฝูงชน จิตวิทยามวลชน ความจำเป็นและผลกระทบในการใช้จิตวิทยามวลชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการระดมมวลชน กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้งแบบต่างๆ ในสังคมไทย การใช้มวลชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ

รหัสวิชา : 674777
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาเทคโนโลยีกับความมั่นคง (Seminar on Technology and Security)

ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีกับบริบทของความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การพัฒนา และการป้องกันประเทศ นโยบายด้านเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาพการพึ่งพิงและการถ่ายโอนเทคโนโลยีของไทย ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีต่อความมั่นคงของชาติ การโจมตีเจาะทำลายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการบ่อนทำลายความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมจิตวิทยา และการทหาร แนวโน้มและแนวทางป้องกันในอนาคต

รหัสวิชา : 674778
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการปฏิบัติการด้านการข่าว (Seminar on Information Operations)

ทฤษฎี แนวคิด การปฏิบัติการด้านการข่าว บทบาทของการปฏิบัติการด้านการข่าวต่อผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ องค์กรในการปฏิบัติการด้านการข่าว ศึกษากรณีตัวอย่างการปฏิบัติการด้านการข่าวในสงครามอ่าวเปอร์เซีย สงครามอัฟกานิสถาน สงครามอิรักและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

รหัสวิชา : 674779
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (Seminar on Peace and Conflict Study)

การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีหรือสันติศึกษา ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้จากหลายสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ โดยสาระสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ แนวคิดในเรื่องอำนาจ ความรุนแรง และสันติวิธี รวมถึงแนวคิดของการจัดการกับความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ และกลไกลทางยุทธวิธี ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

รหัสวิชา : 674781
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการก่อการร้ายและความมั่นคงโลก (Seminar on Terrorism and World Security)

แนวความคิดและวิวัฒนาการของการก่อการร้าย รูปแบบของการก่อการร้าย ยุทธวิธีการก่อการร้าย ความเชื่อมโยงของขบวนการก่อการร้าย โลกาภิวัตน์กับการก่อการร้าย บทบาทของรัฐ และไม่ใช่รัฐ กับการก่อการร้าย ผลกระทบของการก่อการร้ายในภูมิภาคต่างๆของโลก การวิเคราะห์องค์กรการก่อการร้าย มหาอำนาจ กับการก่อการร้ายโลก ความร่วมมือของนานาชาติในการต่อต้านการก่อการร้าย ขบวนการก่อการร้ายในอาเซียน นโยบายและองค์การต่อต้านการก่อการร้ายของไทย

รหัสวิชา : 674782
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาชนกลุ่มน้อยกับปัญหาความมั่นคง (Seminar on Minorities and Security Issues)

แนวคิดทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย นโยบายเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยของไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศเช่น พม่า มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ลักษณะนโยบายในการปกครองชนกลุ่มน้อยในต่างประเทศเช่นจีน ชนกลุ่มน้อยกับปัญหาความมั่นคงของชาติ ปัญหาของชนกลุ่มน้อยและสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศไทย การกลายเป็นสังคมสมัยใหม่กับการเปลี่ยนแปลงหรือรักษาอัตตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม แนวทางเสริมสร้างความเข้าใจการปรับตัวของชนกลุ่มน้อยในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

รหัสวิชา : 674783
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาสื่อมวลชนกับปัญหาความมั่นคง (Seminar on Mass Media Security Issues)

บทบาทของสื่อมวลชนเสรีในยุคโลกาภิวัตน์ จรรยาบรรณของสื่อมวลชนภายใต้กระแสทุนนิยม บทบาทของสื่อมวลชนทั้งทางบวกและทางลบต่อความมั่นคง การใช้สื่อเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ สื่อข้ามชาติกับผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจ รูปแบบการจัดการสื่อในภาวะวิกฤติและผล กระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน สื่ออีเลคโทรนิคส์กับปัญหาสังคมและความมั่นคงและแนวทางป้องกัน

รหัสวิชา : 674784
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาศาสนากับความขัดแย้ง (Seminar on Religions and Conflict)

แนวคิดการปะทะกันในทางอารยธรรม ศาสนากับความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน แนวคิดของความเชื่อและศรัทธา ลัทธิเคร่งศาสนา ศาสนาหัวรุนแรงและการคลั่งศาสนา การอ้างหลักทางศาสนาในการกระทำความรุนแรงหรือแทรกแซงรัฐอื่นและสนับสนุนการก่อการร้าย การใช้องค์กรทางศาสนาเพื่อการสนับสนุนและกระจายแนวคิดทางศาสนาหัวรุนแรง บทบาทของรัฐกับการสนับสนุนและยับยั้งแนวทางศาสนาหัวรุนแรง แนวทางในการลดปัญหาจากการขัดแย้งทางศาสนา

รหัสวิชา : 674785
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาพลังงานกับความมั่นคง (Seminar on Energy and Security)

แนวคิดด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางพลังงาน แหล่งพลังงานและประเภทของพลังงานด้านต่างๆของโลกในปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของมหาอำนาจ ความต้องการพลังงานของโลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ความขัดแย้งและการแข่งขันด้านพลังงานในโลกปัจจุบัน แหล่งพลังงานและความต้องการพลังงานของไทย นโยบายด้านพลังงานของไทย การจัดการความเสี่ยงด้านแหล่งพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

รหัสวิชา : 674786
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงของชาติ (Seminar on Psychological Operations for National Security)

ทฤษฎีและแนวคิด เกี่ยวกับ ทัศนคติ ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อ หลักการในการปฏิบัติการจิตวิทยาและการโฆษณาชวนเชื่อ การวิเคราะห์สื่อ การวิเคราะห์เป้าหมายและการประเมินผลกระทบในการปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติการจิตวิทยาและโฆษณาชวนเชื่อข้ามชาติของมหาอำนาจ บทบาทของสื่ออีเลคโทรนิคส์ยุคใหม่และอินเตอร์เนตกับการปฏิบัติการจิตวิทยาและโฆษณาชวนเชื่อ การดำเนิน การและเครื่องมือในการปฏิบัติการจิตวิทยาของชาติ

รหัสวิชา : 674787
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิธีและเทคนิคการวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง (Seminar on Research Methods and Techniques in Strategy and Security)

การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ และการออกแบบการวิจัยทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง

รหัสวิชา : 674788
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการปกครองท้องถิ่นกับความมั่นคง (Seminar on Local Government and Security)

แนวคิดด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงกับการปกครองท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง การปกครองท้องถิ่น การจัดการความขัดแย้งและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง และวิเคราะห์กรณีศึกษา

รหัสวิชา : 674789
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง (Seminar on Contemporary Issues in Strategy and Security)

สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษาและวัฒนธรรม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เช่น สงครามเศรษฐกิจและการค้า การแพร่ระบาดของโรค การละเมิดสิทธิมนุษยชน อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน การเมืองโลก สงครามและความขัดแย้งสมัยใหม่ โลกไซเบอร์ นาโนเทคโนโลยี ภาวะโลกร้อน ปัญหาความมั่นคงชายแดน ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เป็นต้น

4 หมวดดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 674998
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

การค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เน้นเนื้อหาสาระสำคัญของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ระเบียบวิธีวิจัย การสร้างกรอบแนวความคิดสำหรับดุษฎีนิพนธ์ การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์และข้อค้นพบและภาพรวมของดุษฎีนิพนธ์ โดยผลการวิจัยจะใช้ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้การควบคุมและ การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และให้มีการ นำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณะ