ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) (ศป.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง * ศ.ป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2550)
อาจารย์ บุญชู บุญลิขิตศิริ * ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
อาจารย์ สุชาติ เถาทอง * M. Fine (painting)
Visva Bharati University, Santiniketan India (2528)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 63150160
Credit : 3(3-0-6)
วิวัฒนาการศิลปกรรมร่วมสมัย

วิวัฒนาการศิลปกรรมร่วมสมัย ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ และอภิปรายหลักการสร้างสรรค์และออกแบบตามกรอบของปรัชญา ประวัติศาสตร์และทฤษฎี สร้างความเข้าใจพัฒนาการด้านรูปแบบ แนวคิด และประเด็นที่สัมพันธ์ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์

Course codes : 63150260
Credit : 3(2-2-5)
การวิจัยสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ

ข้อมูล ประเด็นปัญหา แนวคิด และการวิเคราะห์ในการวิจัยทางทัศนศิลป์และ การออกแบบ การเขียนเค้าโครงงานวิจัย การดำเนินการวิจัยในเชิงสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และออกแบบ

Course codes : 63150360
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารทัศนศิลป์และการออกแบบ

ทฤษฎีหลักการบริหารและการจัดการองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การจัดการทรัพยากร ในหลักการของการบริหาร ความรู้ทฤษฎีทางธุรกิจ การตลาด และโครงสร้างองค์กรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินการทางทัศนศิลป์และการออกแบบ เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนา

Course codes : 63150460
Credit : 3(2-2-5)
วิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทย

วิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมไทย ในแต่ละยุคสมัย เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ แสดงออกผ่านแนวคิด รูปแบบเทคนิคเฉพาะ สู่งานทัศนศิลป์และงานออกแบบ

Course codes : 63150560
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ

นำเสนอหัวข้อจากการศึกษาข้อมูล และอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ การจัดสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปข้อเสนอแนะ พร้อมรายงานแนวทางในการสัมมนา

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 63151160
Credit : 3(2-2-5)
ทัศนศิลป์ 2 มิติ

ปฏิบัติงานทัศนศิลป์ด้วยสื่อสองมิติ กระดาษ ผ้าใบ ไม้ แผ่นโลหะ ฯลฯ ตามโครงสร้างทางความคิด รูปแบบ และวิธีการของนักศึกษา เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีลักษณะความเป็นต้นแบบของแต่ละปัจเจกชน

Course codes : 63151260
Credit : 3(2-2-5)
ทัศนศิลป์ 3 มิติ

ฝึกฝน ปฏิบัติงาน ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาแนวคิด กระบวนการ เทคนิควิธีการในการสร้างงานศิลปะ 3 มิติ ศึกษาความแตกต่างระหว่างศิลปะ 2 มิติ 3 มิติ และ มิติเชิงสัญลักษณ์(นัยมิติ) การนำเสนอผลงานในพื้นที่จำกัดและพื้นที่เปิดโล่งตามสภาพแวดล้อม

Course codes : 63151360
Credit : 3(2-2-5)
สื่อทัศนศิลป์

การใช้วัสดุและสื่อประสมในลักษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านศิลปะ การสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบให้เป็นผลงานทางด้านทัศนศิลป์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ

Course codes : 63151460
Credit : 3(2-2-5)
โครงงานทัศนศิลป์

ฝึกฝนการสร้างสรรค์และพัฒนาแนวคิดให้เกิดความชำนาญ การนำไปใช้ฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ในลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการนำไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

Course codes : 63152160
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบ 2 มิติ

แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบ 2 มิติ การออกแบบที่ตอบสนองการใช้งานทางด้านการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ออกแบบกราฟิก ออกแบบโฆษณา ออกแบบภาพประกอบ ออกแบบลวดลาย

Course codes : 63152260
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบ 3 มิติ

แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบ 3 มิติ งานออกแบบที่ตอบสนองการใช้งานตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

Course codes : 63152360
Credit : 3(2-2-5)
วัสดุและเทคโนโลยีการออกแบบ

คุณสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ การนำมาใช้ในงานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ บนฐานวัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์ กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์

Course codes : 63152460
Credit : 3(2-2-5)
การออกแบบเชิงวิเคราะห์

งานออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ในสังคมปัจจุบัน การวิเคราะห์มุมมองในประเด็นต่างๆ นำมาสู่แนวคิดและวิธีการพัฒนางานออกแบบ

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 63169960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เสนอผลงานวิจัยด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ ผู้ควบคุม และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ โดยการจัดแสดงในงานนิทรรศการระดับชาติหรือนานาชาติ