ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ) (ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง * ศ.ป.ด. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2550)
อาจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร * ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527)
อาจารย์ สุชาติ เถาทอง * M. Fine (painting)
Visva Bharati University, Santiniketan India (2528)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 63470160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

แลกเปลี่ยนแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ เพื่อคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญหา แสวงหาความลุ่มลึกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์ของตนเอง

Course codes : 63470260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

นำเสนอกรอบแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่

Course codes : 63480160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

อภิปรายเสนอผลการวิจัยเพื่อหาข้อสรุป วางแผนนำผลมาพัฒนาประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ มีความเข้าใจในศาสตร์ที่วิจัยอย่างถ่องแท้ สามารถโต้ตอบกับ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมีหลักการมีเหตุผล จนนิสิตมีความพร้อมสำหรับการสอบเค้าโครง ดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 63499860
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ในระยะยาว เพื่อค้นคว้าวิจัย ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ การเขียนรายงาน และการนำเสนอ ผลงานวิจัย

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 63371160
Credit : 3(3-0-6)
สหวิทยาการวิจัย

กรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับการวิจัยทางด้านศิลปกรรม และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม

Course codes : 63470160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

แลกเปลี่ยนแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ เพื่อคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ปัญหา แสวงหาความลุ่มลึกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์ของตนเอง

Course codes : 63470260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

นำเสนอกรอบแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่

Course codes : 63471160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวิจัยทัศนศิลป์และการออกแบบขั้นสูง

แลกเปลี่ยนหลักการ แนวคิดการออกแบบการวิจัยทัศนศิลป์และการออกแบบ ขั้นสูง การวิจัยคุณภาพ การวิจัยแบบผสม การวิจัยสร้างสรรค์ การสังเคราะห์งานวิจัย และบริหารงานวิจัย การบูรณาการกระบวนการ วิจัยวิธีวิทยา กับการประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมและการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบอย่างเป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย

Course codes : 63471260
Credit : 3(3-0-6)
สหวิทยาการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์และการออกแบบ

วิเคราะห์หลักการ ความสำคัญ คุณค่า ของสหวิทยาการ อิทธิพล ความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงทางความคิด ทฤษฎี เทคนิควิธีการ การสังเคราะห์และการบูรณาการระหว่างศาสตร์กับเทคโนโลยี การประดิษฐ์คิดค้นกับนวัตกรรม การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบอย่างมีคุณค่า

Course codes : 63471360
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบ

แนวทางวิจัย และการแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านผลงานสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้นผลงานทางด้านศิลปกรรมในเชิงทัศนศิลป์และการออกแบบ ข้อมูลภาคสนามในประเทศ ต่างประเทศ อ่านจากหนังสือหรือตำรา หรือค้นคว้าจากผลงานวิจัยที่อยู่ในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ อภิปรายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

Course codes : 63480160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

อภิปรายเสนอผลการวิจัยเพื่อหาข้อสรุป วางแผนนำผลมาพัฒนาประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ มีความเข้าใจในศาสตร์ที่วิจัยอย่างถ่องแท้ สามารถโต้ตอบกับ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมีหลักการมีเหตุผล จนนิสิตมีความพร้อมสำหรับการสอบเค้าโครง ดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 63499960
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

ค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย