ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม) (ศศ.ม. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ * ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521)
อาจารย์ มนัส แก้วบูชา * สถ.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
อาจารย์ สันติ เล็กสุขุม * Doctorat de Troisi?m Cycl (Etude Indiennes : Histoire et Arch?ologie)
Universit? de Paris III (Sorbonne Nouvelle) (2528)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 63050160
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร การประเมินโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การจัดระบบงาน การจัดบุคลากร และการดำเนินการควบคุม รวมถึงความสัมพันธ์ รวมข้อมูลบริหาร กับการวางแผนระดับต่าง ๆ

Course codes : 63050260
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

ทฤษฎี แนวคิด วิธีวิจัยที่เหมาะและสอดคล้องกับงานวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมการเขียนเค้าโครงงานวิจัย และการดำเนินการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

Course codes : 63050360
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวคิดทางประวัติศาสตร์ศิลปะและรูปแบบบของศิลปกรรมที่เชื่อมโยงกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังความเชื่อ ศาสนา และวิถีประชา กับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมในชุมชนของแต่ละภูมิภาค

Course codes : 63050460
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

วิวัฒนาการและการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภูมิปัญญาเทคโนโลยี และสุนทรียศาสตร์ ให้พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมีเอกลักษณ์และ แนวทางที่มุ่งเน้นการศึกษาสาธารณชน มีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี

Course codes : 63050560
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม

ความเข้าใจสารประโยชน์ของสื่อดิจิตอล เพื่อการนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งในฐานะที่เป็นสื่อและที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 63051160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทัศนศิลป์และออกแบบ

ทัศนศิลป์และออกแบบ ความรู้ ความคิด และทัศนคติที่สามารถเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 63051260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 1

สัมมนาหัวข้อและการค้นคว้าเพื่องานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

Course codes : 63051660
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 1

ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และประยุกต์และเป็นประโยชน์ในงานค้นคว้า วิจัยได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 63051760
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 2

ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ จากการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในมุมมองที่หลากหลาย จากแนวคิดการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์และค้นคว้าข้อมูลเป็นองค์ความรู้ซึ่งนำมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 63061160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว วิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน ถึงปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน

Course codes : 63061260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดง

วิธีการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ การบริหารทรัพยากรบุคคล ศิลปิน ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพศิลปิน การจัดการศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิง

Course codes : 63061360
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 2

สัมมนาความก้าวหน้าของงานค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

3 วิทยานิพนธ์

Course codes : 63069960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

เสนอผลงานค้นคว้าด้านบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 63050160
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร การประเมินโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การจัดระบบงาน การจัดบุคลากร และการดำเนินการควบคุม รวมถึงความสัมพันธ์ รวมข้อมูลบริหาร กับการวางแผนระดับต่าง ๆ

Course codes : 63050260
Credit : 3(3-0-6)
วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

ทฤษฎี แนวคิด วิธีวิจัยที่เหมาะและสอดคล้องกับงานวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมการเขียนเค้าโครงงานวิจัย และการดำเนินการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

Course codes : 63050360
Credit : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวคิดทางประวัติศาสตร์ศิลปะและรูปแบบบของศิลปกรรมที่เชื่อมโยงกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังความเชื่อ ศาสนา และวิถีประชา กับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมในชุมชนของแต่ละภูมิภาค

Course codes : 63050460
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

วิวัฒนาการและการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภูมิปัญญาเทคโนโลยี และสุนทรียศาสตร์ ให้พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมีเอกลักษณ์และ แนวทางที่มุ่งเน้นการศึกษาสาธารณชน มีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี

Course codes : 63050560
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม

ความเข้าใจสารประโยชน์ของสื่อดิจิตอล เพื่อการนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งในฐานะที่เป็นสื่อและที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 63051160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาทัศนศิลป์และออกแบบ

ทัศนศิลป์และออกแบบ ความรู้ ความคิด และทัศนคติที่สามารถเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 63051260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 1

สัมมนาหัวข้อและการค้นคว้าเพื่องานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

Course codes : 63051660
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 1

ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และประยุกต์และเป็นประโยชน์ในงานค้นคว้า วิจัยได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 63051760
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 2

ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ จากการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในมุมมองที่หลากหลาย จากแนวคิดการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์และค้นคว้าข้อมูลเป็นองค์ความรู้ซึ่งนำมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 63061160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว วิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน ถึงปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน

Course codes : 63061260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดง

วิธีการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ การบริหารทรัพยากรบุคคล ศิลปิน ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพศิลปิน การจัดการศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิง

Course codes : 63061360
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 2

สัมมนาความก้าวหน้าของงานค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

3 ภาคนิพนธ์

Course codes : 63069860
Credit : 6(0-0-18)
ภาคนิพนธ์

เสนอผลงานค้นคว้าด้านบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์