ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม) (ศศ.ม. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ เทพศักดิ์ ทองนพคุณ * ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2521)
อาจารย์ มนัส แก้วบูชา * สถ.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
อาจารย์ สันติ เล็กสุขุม * Doctorat de Troisi?m Cycl (Etude Indiennes : Histoire et Arch?ologie)
Universit? de Paris III (Sorbonne Nouvelle) (2528)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 63050160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Cultural Administration)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร การประเมินโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การจัดระบบงาน การจัดบุคลากร และการดำเนินการควบคุม รวมถึงความสัมพันธ์ รวมข้อมูลบริหาร กับการวางแผนระดับต่าง ๆ

รหัสวิชา : 63050260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม (Research Methodology of Art and Culture)

ทฤษฎี แนวคิด วิธีวิจัยที่เหมาะและสอดคล้องกับงานวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมการเขียนเค้าโครงงานวิจัย และการดำเนินการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 63050360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Art History and Local Culture)

แนวคิดทางประวัติศาสตร์ศิลปะและรูปแบบบของศิลปกรรมที่เชื่อมโยงกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังความเชื่อ ศาสนา และวิถีประชา กับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมในชุมชนของแต่ละภูมิภาค

รหัสวิชา : 63050460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Administration and Management)

วิวัฒนาการและการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภูมิปัญญาเทคโนโลยี และสุนทรียศาสตร์ ให้พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมีเอกลักษณ์และ แนวทางที่มุ่งเน้นการศึกษาสาธารณชน มีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี

รหัสวิชา : 63050560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม (Technologies for Art and Culture Communication)

ความเข้าใจสารประโยชน์ของสื่อดิจิตอล เพื่อการนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งในฐานะที่เป็นสื่อและที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 63051160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาทัศนศิลป์และออกแบบ (Visual Arts and Design Seminar)

ทัศนศิลป์และออกแบบ ความรู้ ความคิด และทัศนคติที่สามารถเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 63051260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 1 (Specific Research Seminar I)

สัมมนาหัวข้อและการค้นคว้าเพื่องานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

รหัสวิชา : 63051660
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 1 (Seminar in Art and Cultural I)

ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และประยุกต์และเป็นประโยชน์ในงานค้นคว้า วิจัยได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 63051760
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 2 (Seminar in Art and Cultural II)

ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ จากการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในมุมมองที่หลากหลาย จากแนวคิดการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์และค้นคว้าข้อมูลเป็นองค์ความรู้ซึ่งนำมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 63061160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย (Seminars in Thai Tourism Business)

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว วิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน ถึงปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน

รหัสวิชา : 63061260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดง (Seminars in Music and Performing Arts Organization Administration)

วิธีการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ การบริหารทรัพยากรบุคคล ศิลปิน ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพศิลปิน การจัดการศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิง

รหัสวิชา : 63061360
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 2 (Specific Research Seminar II)

สัมมนาความก้าวหน้าของงานค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 63069960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

เสนอผลงานค้นคว้าด้านบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 63050160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Cultural Administration)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร การประเมินโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์ การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การจัดระบบงาน การจัดบุคลากร และการดำเนินการควบคุม รวมถึงความสัมพันธ์ รวมข้อมูลบริหาร กับการวางแผนระดับต่าง ๆ

รหัสวิชา : 63050260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิทยาการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม (Research Methodology of Art and Culture)

ทฤษฎี แนวคิด วิธีวิจัยที่เหมาะและสอดคล้องกับงานวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรมการเขียนเค้าโครงงานวิจัย และการดำเนินการวิจัยทางศิลปะและวัฒนธรรม

รหัสวิชา : 63050360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Art History and Local Culture)

แนวคิดทางประวัติศาสตร์ศิลปะและรูปแบบบของศิลปกรรมที่เชื่อมโยงกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิหลังความเชื่อ ศาสนา และวิถีประชา กับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมในชุมชนของแต่ละภูมิภาค

รหัสวิชา : 63050460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Administration and Management)

วิวัฒนาการและการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภูมิปัญญาเทคโนโลยี และสุนทรียศาสตร์ ให้พิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันมีเอกลักษณ์และ แนวทางที่มุ่งเน้นการศึกษาสาธารณชน มีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดี

รหัสวิชา : 63050560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารทางศิลปะและวัฒนธรรม (Technologies for Art and Culture Communication)

ความเข้าใจสารประโยชน์ของสื่อดิจิตอล เพื่อการนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทั้งในฐานะที่เป็นสื่อและที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 63051160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาทัศนศิลป์และออกแบบ (Visual Arts and Design Seminar)

ทัศนศิลป์และออกแบบ ความรู้ ความคิด และทัศนคติที่สามารถเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์กับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 63051260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 1 (Specific Research Seminar I)

สัมมนาหัวข้อและการค้นคว้าเพื่องานวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

รหัสวิชา : 63051660
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 1 (Seminar in Art and Cultural I)

ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองที่หลากหลาย และประยุกต์และเป็นประโยชน์ในงานค้นคว้า วิจัยได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 63051760
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาศิลปะและวัฒนธรรม 2 (Seminar in Art and Cultural II)

ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ จากการวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในมุมมองที่หลากหลาย จากแนวคิดการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสร้างสรรค์และค้นคว้าข้อมูลเป็นองค์ความรู้ซึ่งนำมาใช้ในงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม

รหัสวิชา : 63061160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาธุรกิจการท่องเที่ยวไทย (Seminars in Thai Tourism Business)

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยว วิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน ถึงปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน

รหัสวิชา : 63061260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดง (Seminars in Music and Performing Arts Organization Administration)

วิธีการบริหารองค์กรทางดนตรีและการแสดงในรูปแบบต่าง ๆ การบริหารทรัพยากรบุคคล ศิลปิน ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพศิลปิน การจัดการศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิง

รหัสวิชา : 63061360
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนางานค้นคว้าเฉพาะทาง 2 (Specific Research Seminar II)

สัมมนาความก้าวหน้าของงานค้นคว้าและจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์

3 ภาคนิพนธ์

รหัสวิชา : 63069860
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
ภาคนิพนธ์ (Term Paper)

เสนอผลงานค้นคว้าด้านบริหารจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม และความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์