ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม) (ปร.ด. (การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ภูวษา เรืองชีวิน * ปร.ด (ไทยศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2556)
อาจารย์ มนัส แก้วบูชา * สถ.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)
อาจารย์ สันติ เล็กสุขุม * Doctorat de Troisi?m Cycl (Etude Indiennes : Histoire et Arch?ologie)
Universit? de Paris III (Sorbonne Nouvelle) (2528)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 63570160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

แลกเปลี่ยนแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา แสวงหาความลุ่มลึกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์ของตนเอง

Course codes : 63570260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

นำเสนอกรอบแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่

Course codes : 63580160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

อภิปรายเสนอผลการวิจัยเพื่อหาข้อสรุป วางแผนนำผลมาพัฒนาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ มีความเข้าใจในศาสตร์ที่วิจัยอย่างถ่องแท้ สามารถโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมีหลักการมีเหตุผล จนนิสิตมีความพร้อมสำหรับการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 63589860
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

ปัญหาทางด้านบริหารศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมในระยะยาว การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ทฤษฎี การตั้งสมมุติฐาน การกำหนดวัตถุประสงค์วิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การวิจารณ์ การเขียนรายงานการวิจัย การเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย การเขียนเพื่อเผยแพร่ในวารสาร จริยธรรมการวิจัย

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 63371160
Credit : 3(3-0-6)
สหวิทยาการวิจัย

กรอบแนวคิดสำหรับการวิจัย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับการวิจัยทางด้านศิลปกรรม และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม

Course codes : 63570160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1

แลกเปลี่ยนแนวคิดทฤษฎีและประสบการณ์ ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา แสวงหาความลุ่มลึกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในศาสตร์ของตนเอง

Course codes : 63570260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2

นำเสนอกรอบแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่

Course codes : 63571260
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

การศึกษารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการศิลปะวัฒนธรรมของศิลปกรรมโบราณและศิลปะร่วมสมัย ในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ในประเทศ และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์เชิงบูรณาการ

Course codes : 63571360
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาสหวิทยาการศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 63571460
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาวิจัยภาคสนาม

ประเด็นการอนุรักษ์และพัฒนาในงานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในแหล่งพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 63580160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3

อภิปรายเสนอผลการวิจัยเพื่อหาข้อสรุป วางแผนนำผลมาพัฒนาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ มีความเข้าใจในศาสตร์ที่วิจัยอย่างถ่องแท้ สามารถโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมีหลักการมีเหตุผล จนนิสิตมีความพร้อมสำหรับการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 63599860
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

ค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาการบริหารจัดการวัฒนธรรม การเขียนรายงานและการนำเสนอผลงานวิจัย