ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) (พย.ม. (การพยาบาลเด็ก))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ธีระรังสิกุล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ *
รองศาสตราจารย์จินตนา วัชรสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชนันท์ ชีวานนท์
รองศาสตราจารย์ นุจรี ไชยมงคล
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 10750160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing Concepts and Theories)

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 10750260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

รหัสวิชา : 10850160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลเด็กขั้นสูง (Pathophysiology and Pharmacology for Advanced Pediatric Nursing)

การเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ ทางสรีรวิทยา พยาธิสรีระของปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยตลอดระยะพัฒนาการของชีวิตและกลุ่มเฉพาะ เภสัชจลนศาสตร์ และการตอบสนองของร่างกายต่อยา วิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระ กลุ่มอาการและอาการแสดงที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ทฤษฎีและงานวิจัยทางสรีรวิทยาเพื่อเป็นฐานของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

รหัสวิชา : 10850260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กขั้นสูง 1 (Advanced Pediatric Nursing I)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก การสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสุขภาพเด็ก การประเมินภาวะสุขภาพเด็ก การป้องกันโรคในเด็กและพฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่นโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การพยาบาลขั้นสูงในการป้องกันและจัดการในการดูแลเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสิทธิเด็ก กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลเด็ก

รหัสวิชา : 10850360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1 (Advanced Pediatric Nursing Practicum I)

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจวัดการเจริญเติบโต และพัฒนาการ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในเด็กและวัยรุ่นในภาวะปกติ โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวทางและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก

รหัสวิชา : 10850460
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลเด็กขั้นสูง 2 (Advanced Pediatric Nursing II)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บป่วยในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการวิจัยดูแลสุขภาพเด็กป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ประเด็นและแนวโน้มการดูแลสุขภาพเด็กป่วยและครอบครัว

รหัสวิชา : 10860560
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2 (Advanced Pediatric Nursing Practicum II)

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเด็กป่วยและครอบครัว ประยุกต์ใช้ข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นแนวทางและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการพยาบาลเด็ก

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 10860660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง (Research Seminar for Advanced Pediatric Nursing)

สัมมนาประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กขั้นสูง การวิพากษ์งานวิจัย สัมมนา การวิจัยทางการพยาบาลเด็ก และการพัฒนาโครงการวิจัยทางการพยาบาลเด็ก

รหัสวิชา : 10860760
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว (Nursing Care for children and families experiencing Illness)

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บป่วยในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น และผลกระทบ ของเด็กป่วยต่อครอบครัว การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการวิจัยในการดูแลสุขภาพเด็กป่วยโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ประเด็นและแนวโน้มการดูแลสุขภาพเด็กป่วยและครอบครัวในสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิเด็ก กฎหมายและจริยธรรมในการดูแลเด็ก ปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

3 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 10869960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจและภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์