ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา) (ศศ.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เทพพร มังธานี *
อาจารย์ ธนิต โตอดิเทพย์ *
อาจารย์ มนตรี วิวาห์สุข *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 26951160
Credit : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยไทยศึกษา

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ วิธีการวิจัยแบบ สหวิทยาการ การฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัยและการวางแผนการวิจัย

Course codes : 26951260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาไทยศึกษาบูรณาการ

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับไทยศึกษาและไทยภูมิภาค ศึกษา วิธีการศึกษาและเนื้อหาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภาษา ศิลปะ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี การประยุกต์วิธีวิทยาในไทยศึกษา

Course codes : 26953160
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นไทย

นิยามและการตีความความเป็นไทย แนวคิดและพัฒนาการความเป็นไทย พหุวัฒนธรรมกับความเป็นไทย การปรากฏและการรับรู้ความเป็นไทย ความเป็นไทยกับพลวัตของประเทศไทย การรักษาและพัฒนาความเป็นไทย

Course codes : 26953260
Credit : 3(3-0-6)
ไทยตะวันออกศึกษา

พัฒนาการของภาคตะวันออกด้านกายภาพ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน การประกอบ อาชีพ สังคม วัฒนธรรมสังคมในภาคตะวันออก การเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจากส่วนกลางต่อภูมิภาคตะวันออก บทบาทของภูมิภาคตะวันออกกับการพัฒนาสังคม

Course codes : 26961160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์

การแลกเปลี่ยนทัศนะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ ฝึกปฏิบัติการ เขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 26952160
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมไทย

ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคม วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรม บทบาทของวรรณกรรมพื้นบ้านกับสังคม วรรณกรรมกับมรดกทางวัฒนธรรม วรรณกรรมกับเครื่องมือปฏิบัติการทางความคิด วรรณกรรมพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย

Course codes : 26954160
Credit : 3(3-0-6)
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย

พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองไทย สังคมของการเป็นรัฐชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการเมือง ความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย เสรีนิยมใหม่ในสังคมไทย เศรษฐกิจสังคมในแนวคิด Thailand 4.0

Course codes : 26955160
Credit : 3(3-0-6)
ความเชื่อ พิธีกรรม และศาสนาในสังคมไทย

ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิต ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ของราษฎร์และ หลวง อิทธิพลของความเชื่อและศาสนา บทบาทขององค์กรทางศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย

Course codes : 26963160
Credit : 3(3-0-6)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ความรู้ ความคิด ความเชื่อ การสร้างสรรค์และปรับตัวของคนในภูมิภาคของประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางธรรมชาติและทางสังคม การประยุกต์องค์ความรู้ที่มาจากภายนอก การดำรงชีวิตและพัฒนากลุ่มสังคมของตน บทบาทของภูมิปัญญาในสังคมสมัยใหม่

Course codes : 26963260
Credit : 3(3-0-6)
ความเป็นไทยกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ความเป็นไทยกับพลวัตทาง วัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมกับความเป็นไทย การรับและการปรับตัวทางวัฒนธรรม ความแปลกแยกต่างวัฒนธรรม วัฒนธรรมแห่งโลกเสมือน ปัญหาและโอกาสจากวัฒนธรรมข้ามพรมแดน แนวโน้มและความท้าทายในอนาคต

3 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 26969960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธี การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ