ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ไทยศึกษา) (ปร.ด. (ไทยศึกษา))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ เทพพร มังธานี *
อาจารย์ ธนิต โตอดิเทพย์ *
อาจารย์ มนตรี วิวาห์สุข *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 26971360
Credit : 3(2-2-5)
ปฏิบัติการวิจัยไทยศึกษา

ปฏิบัติการวิจัยไทยศึกษาตามขั้นตอนและกระบวนการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย การสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการกำหนดกรอบการศึกษา การตั้งสมมุติฐานการออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการวิจัย

Course codes : 26973160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาความเป็นไทย

นิยามและการตีความความเป็นไทย แนวคิดและพัฒนาการความเป็นไทย พหุวัฒนธรรมกับความเป็นไทย การปรากฏและการรับรู้ความเป็นไทย ความเป็นไทยกับพลวัตของประเทศไทย การรักษาและพัฒนาความเป็นไทย องค์ความรู้ใหม่ในความเป็นไทย

Course codes : 26981160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาการพัฒนาเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

การแลกเปลี่ยนทัศนะ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเขียนดุษฎีนิพนธ์และฝึกปฏิบัติการ เขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 26971260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาไทยศึกษาบูรณาการ

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับไทยศึกษาและไทยภูมิภาคศึกษา วิธีการศึกษาและเนื้อหาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภาษา ศิลปะ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ศาสนาและประเพณี การประยุกต์วิธีวิทยาในไทยศึกษา องค์ความรู้ใหม่ในไทยศึกษา

Course codes : 26972160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับสังคมไทย

ความสัมพันธ์ของภาษากับสังคม วาทกรรมและปฏิบัติการทางวาทกรรม บทบาทของ วรรณกรรมพื้นบ้านกับสังคม วรรณกรรมกับมรดกทางวัฒนธรรม วรรณกรรมกับเครื่องมือปฏิบัติการทางความคิด วรรณกรรมพื้นบ้านที่ปรากฏอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย องค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาภาษาและวรรณกรรม

Course codes : 26973360
Credit : 3(2-2-5)
มิติการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย

ประวัติศาสตร์กระแสหลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์สังคม ประวัติศาสตร์ความคิดและความทรงจำ ข้อถกเถียงทางด้านเนื้อหาและแนวคิด แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์

Course codes : 26974160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย

พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองไทย สังคมของการเป็นรัฐชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการเมือง ความเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทย เสรีนิยมใหม่ในสังคมไทย เศรษฐกิจสังคมในแนวคิด Thailand 4.0 องค์ความรู้ใหม่ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย

Course codes : 26975160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาความเชื่อ พิธีกรรม และศาสนาในสังคมไทย

ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิต ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ของราษฎร์และ ของส่วนกลาง อิทธิพลของความเชื่อและศาสนา บทบาทขององค์กรทางศาสนากับการพัฒนาสังคมไทย องค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม และศาสนาในไทยศึกษา

Course codes : 26981260
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยไทยศึกษา

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ วิธีการวิจัยแบบ สหวิทยาการ การฝึกปฏิบัติการเขียนเค้าโครงการวิจัยและการวางแผนการวิจัย

Course codes : 26983160
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ความรู้ ความคิด ความเชื่อ การสร้างสรรค์และปรับตัวของผู้คนในภูมิภาคของ ประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางธรรมชาติและทางสังคม การประยุกต์องค์ความรู้ที่มาจากภายนอก การดำรงชีวิตและพัฒนากลุ่มสังคมของตน บทบาทของภูมิปัญญาในสังคมสมัยใหม่ องค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

Course codes : 26983260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาความเป็นไทยกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ความเป็นไทยกับพลวัตทาง วัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมกับความเป็นไทย การรับและการปรับตัวทางวัฒนธรรม ความแปลกแยกต่างวัฒนธรรม วัฒนธรรมแห่งโลกเสมือน ปัญหาและโอกาสจากวัฒนธรรมข้ามพรมแดน แนวโน้มและ ความท้าทายในอนาคต องค์ความรู้ใหม่ในการศึกษาความเป็นไทยกับวัฒนธรรมข้ามพรมแดน

Course codes : 26984260
Credit : 3(2-2-5)
สัมมนาไทยตะวันออกศึกษา

พัฒนาการของภาคตะวันออกด้านกายภาพ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน การประกอบ อาชีพ วัฒนธรรมสังคมในภาคตะวันออก การเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจากส่วนกลางต่อภูมิภาคตะวันออก บทบาทของภูมิภาคตะวันออกกับการพัฒนาสังคม องค์ความรู้ใหม่ในไทยศึกษาตะวันออก

3 หมวดดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 26999860
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกำหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธี การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ