ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ) (ปร.ด. (วิทยาการสารสนเทศ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 72 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 3 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักริน สุขสวัสดิ์ชน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนิสา ริมเจริญ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา รัศมีขวัญ
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 889791
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1

วิธีการและขั้นตอนขั้นสูงในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัยและหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 889792
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2

บทนำและความสำคัญของปัญหาที่กำลังสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหานั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 889793
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยบทนำทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่นำเสนอ

Course codes : 889794
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4

ผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 889898
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากลการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัยจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 889791
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1

วิธีการและขั้นตอนขั้นสูงในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัยและหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 889792
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2

บทนำและความสำคัญของปัญหาที่กำลังสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหานั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 889793
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยบทนำทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่นำเสนอ

Course codes : 889794
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4

ผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์

2 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 889899
Credit : 72(0-0-216)
ดุษฎีนิพนธ์

การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากลการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 889500
Credit : 3(2-2-5)
รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล

การเก็บและรวบรวมข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพ วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการคำนวณและขั้นตอนวิธีสำหรับวิเคราะห์และขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Course codes : 889510
Credit : 3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน

โครงสร้างข้อมูล วิธีการออกแบบอัลกอริทึม การวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงเส้นกำกับ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ ความสัมพันธ์และเกิดเวียน การกำหนดพลวัต และอัลกอริทึมละโมบ การทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึม ความซับซ้อนของอัลกอริทึม ปัญหาเอ็นพี ทิศทางงานวิจัยในด้านคอมพิวเตอร์อัลกอริธึม

Course codes : 889530
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมองค์การ

การวิเคราะห์และออกแบบองค์การในสภาวะปัจจุบันและอนาคตในมุมมองทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยี ความสอดคล้องของเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายขององค์การ การบูรณาการสถาปัตยกรรมองค์การกับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการดำเนินตามกลยุทธ์องค์การ

Course codes : 889791
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1

วิธีการและขั้นตอนขั้นสูงในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัยและหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 889792
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2

บทนำและความสำคัญของปัญหาที่กำลังสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหานั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 889793
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยบทนำทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่นำเสนอ

Course codes : 889794
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4

ผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 889501
Credit : 3(2-2-5)
การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาสถิติเชิงอนุมาน การสุ่มตัวอย่างการออกแบบการทดลอง การทดสอบแบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริกการถดถอยแบบกำลังน้อยที่สุดการถดถอยโลจิสติกการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปฏิบัติ ทิศทางงานวิจัยในด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 889502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

การจัดเก็บ การค้นหา การเลือก การแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การสกัดข้อมูล การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบขนาน ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประเมินระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

Course codes : 889511
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณ

ออโตมาต้าจำกัดและภาษาที่เกี่ยวข้อง ภาษาสม่ำเสมอและสมการสม่ำเสมอออโตมาตากดลง ภาษาไม่พึ่งบริบทและภาษาพึ่งบริบท เครื่องจักรทัวริง ปัญหาการตัดสินใจ และฟังก์ชันการคำนวณ

Course codes : 889512
Credit : 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กฎว่าด้วยจำนวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตกลาง ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการแจกแจง กระบวนการสโทแคสติก กระบวนการแบบที่มีค่าไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง กระบวนการแบบอิสระและแบบขึ้นต่อกัน กระบวนการแบบที่พารามิเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการกระบวนการสโทแคสติกและการประยุกต์

Course codes : 889520
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการหลักเพื่อการสร้างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ ประเด็นการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ในปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการของอนาคต ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์แหล่งที่มาและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 889521
Credit : 3(3-0-6)
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเงินสำหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการการลงทุนและการคุ้มทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร การจัดการความปลอดภัย การจัดการระดับการบริการ การจัดการสภาพการพร้อมให้บริการ การจัดการความต่อเนื่องการให้บริการ การจัดการสินทรัพย์ การจัดการโครงแบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการนำงานที่ทดสอบแล้วไปใช้จริง การจัดการการบริการรับร้องขอการเปลี่ยนแปลง การจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ การจัดการปัญหา

Course codes : 889522
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย

ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล โปรโตคอลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความไม่มั่นคงของแบบขั้นตอนวิธีที่ใช้ในมาตรฐาน 802.11 ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้อง ความถูกต้องสอดคล้อง ช่องโหว่เกี่ยวกับไอพี ความปลอดภัยในชั้นซ็อกเก็ต ความปลอดภัยในชั้นทรานสปอร์ต หนอนคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และบอทเน็ต โปรโตคอลรหัสผ่านแบบปลอดภัย การปฏิเสธการให้บริการ หลักการต่างๆ ทางด้านการบริหารความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หลักการทำงานและประโยชน์ของกุญแจสาธารณะ ข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกต่างๆ และสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย

Course codes : 889531
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย

หลักการของการออกแบบและวางแผนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีที่มีอยู่ ขั้นตอนวิธีการทิ้งข้อมูล การหาเส้นทางเครือข่าย การออกแบบเพื่อนำไปปฏิบัติ ขอบเขตฟังก์ชันของการจัดการเครือข่าย เครื่องมือคำนวณการจราจรและค่าบริการอัตโนมัติ โพรโตคอลจัดการเครือข่าย SNMP เครื่องมือจัดการเครือข่าย และการวางแผนเครือข่ายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย แบบจำลองการวิเคราะห์เครือข่าย รูปแบบของความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่าย ข้อมูลที่แปลกปลอมบนเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้ในการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย

Course codes : 889540
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มาตรฐานการบริหารโครงการ การจัดการโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร วิธีการรายงานสถานะของโครงการแบบต่างๆ การกำกับดูแลโครงการ การวางแผน การจัดการ การควบคุม การประมาณการ การทำเอกสาร การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทีมและการสื่อสารของทีม บทบาทของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการล้มเหลวของโครงการ ความเสี่ยงและการทำสัญญาการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

Course codes : 889541
Credit : 3(3-0-6)
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในมุมมองทางการบริหารและทางเทคนิค มาตรฐานการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เทคนิคทดสอบแบบกล่องดำ-กล่องขาว ความครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดับการทดสอบ การทดสอบขนาดใหญ่ การทำเอกสารของการทดสอบ การตรวจสอบและการวอล์คทรูการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ

Course codes : 889550
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหารูปแบบหรือแนวโน้มจากชุดข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ สมการเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง แบบจำลองข่ายงาน การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลายวัตถุประสงค์ สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์แบบถดถอย ทฤษฎีแถวคอย และตัวแบบการตัดสินใจ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์และการประยุกต์

Course codes : 889551
Credit : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับองค์การ เครื่องมือและการดำเนินการกับฐานข้อมูลสำหรับองค์การเอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อกสำหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลสำหรับองค์การ การทำเหมืองข้อมูลสำหรับองค์การ แบบจำลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆสำหรับองค์การ

Course codes : 889552
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

การจัดการองค์ความรู้ แนวคิด หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู้ในองค์กร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร การจัดการองค์ความรู้ส่วนบุคคล การออกแบบระบบการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้ เทคนิคการแชร์องค์ความรู้ในองค์กร การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ในองค์การ การจัดการองค์ความรู้กับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนากลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์การ การบริหารวงจรการจัดการความรู้ การบริหารความปลอดภัยของระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การ แนวโน้มการจัดการองค์ความรู้ในองค์การในระดับโลก

Course codes : 889553
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

ความต้องการในการสร้างคลังข้อมูล ส่วนประกอบของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสําหรับข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การทําความสะอาดข้อมูล ความสำคัญของเมตาดาต้า คุณภาพของข้อมูลทิศทางงานวิจัยในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

Course codes : 889554
Credit : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ลักษณะของข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ การ ประยุกต์ขั้นตอนวิธีการทําเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริง

Course codes : 889555
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การตัดสินใจ

ทฤษฎีการตัดสินใจ วิธีการกําหนดโครงสร้างปัญหา การสร้างทางเลือก ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การบ่งปริมาณความไม่แน่นอนและความพึงพอใจ การนำค่าความไม่แน่นอนและความพึงพอใจมาใช้ร่วมกันเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจ การอนุมานแบบเบย์ การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์มูลค่าข้อมูล การจำลองแบบมอนติคาร์โล เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจ ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงลึก

Course codes : 889570
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณสื่อดิจิทัลขั้นสูง

ระบบสื่อดิจิทัล ประเภทของข้อมูลดิจิทัล การสร้างสื่อดิจิทัล การประมวลผลข้อมูลดิจิทัล การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล อุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัลเทคนิคการบีบอัด การบีบอัดวิดีทัศน์ การประยุกต์ดิจิทัล ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

Course codes : 889571
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการใช้งาน

หลักการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้

Course codes : 889580
Credit : 3(2-2-5)
หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ

หลักการในการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกรองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล เครื่องมือในการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ เทคนิคในการออกแบบและนำเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

Course codes : 889610
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้ม หลักการลำดับอย่างดี ทฤษฎีจำนวน การคิดแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์เชิงการจัดโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชันก่อกำเนิด การเรียกซ้ำ นิยามการเรียกซ้ำ ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ การไหลในเครือข่าย

Course codes : 889611
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงตัวเลขขั้นสูง

ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าไฮเก้นและไฮเก้นเวกเตอร์ กระบวนวิธีเชิงตัวเลขสำหรับ สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดาและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย กระบวนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและทฤษฎีการประมาณค่า กระบวนวิธีมอนติคาโลและการจำลองศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการคำนวณเชิงตัวเลขและการประยุกต์

Course codes : 889612
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธี กาลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กาหนดการเชิงเส้น กาหนดการ ไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต ขั้นตอนวิธีสาหรับปัญหาการ ไหลในข่ายงานทิศทางงานวิจัยในด้านวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการ ประยุกต์

Course codes : 889613
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ

หลักการทางการประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การแทนข้อมูล การแปลงโดเมน การดำเนินการแบบเฉพาะจุดและกลุ่มจุดภาพรอบข้าง การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การสร้างภาพย้อนกลับ การแยกคุณลักษณะเด่น การแบ่งข้อมูล การหาขอบวัตถุภาพ การจำแนกข้อมูล และการบีบอัดข้อมูลภาพประเด็นที่น่าสนใจทางการประมวลผลสัญญาณเชิงลึก

Course codes : 889614
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย

กฎการปฏิบัติการ ทฤษฎีห่วงโซ่มาคอฟ กระบวนการปัวส์ซอง ทฤษฎีแถวคอย การจำลองระบบ การจำลองภาระงาน การบริหารฟาร์มเครื่องแม่ข่าย การวิเคราะห์การจัดกำหนดการ ทิศทางงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย

Course codes : 889620
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต

บทบาทของที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่างข้อกำหนดระบบสารสนเทศ การประเมินระบบสารสนเทศและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

Course codes : 889621
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล

การจำลองระบบและตัวแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีคิว ระเบียบวิธีการจำลองแบบรวมทั้งการก่อกำเนิดเลขสุ่มและการผันแปร การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจำลองการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ

Course codes : 889622
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ

แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูลแนวคิดการจัดการในองค์กรการออกแบบ แบบจำลองกระแสและแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

Course codes : 889630
Credit : 3(3-0-6)
ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน

หลักการของระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน การจัดการกระบวนการและเส้นงาน โครงสร้างของระบบประมวลผลแบบกระจาย การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ระบบส่งข้อความ วัตถุแบบกระจายและการเรียกใช้ระยะไกล เวลาและการประสานเวลา การเปลี่ยนแปลงรายการและการควบคุมภาวะพร้อมกัน หลักการของการคำนวณแบบกริด การคำนวณแบบคลัสเตอร์เซิฟเวอร์ฟาร์ม แนวคิดและโครงสร้างพื้นฐานของการคำนวณแบบคลาวด์ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการแพลตฟอร์ม การบริการซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การถอดแบบและความสอดคล้อง ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และมุมมองด้านความปลอดภัย

Course codes : 889631
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

หลักจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ตัวประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ส่วนติดต่อผู้ใช้ในระบบประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ และการโปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบทุกหนแห่งทิศทางงานวิจัยในด้านการประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

Course codes : 889632
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง การประกันคุณภาพของการบริการ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด เทคโนโลยีมัลติคาซ ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ วิธีการควบคุมการแออัดบนทีซีพี/ไอพี สถาปัตยกรรมของไอพีวีซิก ดาวเทียมกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีสำหรับการเคลื่อนที่ เทคโนโลยีการกำหนดเส้นทางแนวโน้มปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชิงลึก

Course codes : 889650
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลโครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ความไม่กำกวมของคำที่สื่อความหมาย การรู้จำชื่อเฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจงส่วนแบบความน่าจะเป็น การอุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคเชิงปริมาณที่ทันสมัยและงานวิจัยในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Course codes : 889651
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ได้แนวคิดจากการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ และขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของขั้นตอนวิธีเหล่านี้ประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการคำนวณเชิงวิวัฒนาการเชิงลึก

Course codes : 889652
Credit : 3(3-0-6)
การทำให้เห็นภาพของข้อมูล

แบบจําลองทางกายภาพ วิธีต่างๆ ในวิทยาการคณนา แบบข้อมูลสองและสามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นสําหรับข้อมูลสเกลาร์ ข้อมูลเวกเตอร์และข้อมูลเทนเซอร์ วิธีการทําให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบปริมาตร การเฝ้าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโต้ตอบแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการทำให้เห็นภาพของข้อมูลเชิงลึก

Course codes : 889653
Credit : 3(3-0-6)
ระบบแนะนำข้อมูล

หลักการของระบบแนะนำและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรองร่วม เทคนิคการกรองตามเนื้อหา เทคนิคการกรองตามองค์ความรู้ เทคนิคการกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพระบบแนะนำ การแนะนำที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะนำในสภาพแวดล้อมที่หลายหลายและงานวิจัยปัจจุบัน

Course codes : 889654
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์ สถาปัตยกรรมสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 889660
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ บริการแบบกลุ่มเมฆ การโยกย้ายงานประยุกต์ไปประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ

Course codes : 889710
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีข่ายงานประสาทเทียม

ประสาทวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ไม่มีผู้สอน และแบบที่ทนต่อความผิดพร่อง ข่ายงานแบบวนซ้ำ ข่ายงานความสัมพันธ์ของฮอปฟิลด์และส่วนขยายของฮอปฟิลด์ ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม การคำนวณของโครงข่ายกำกวม ตัวแบบสารสนเทศเชิงทฤษฎี เครื่องจักรเชิงสุ่ม พลวัตของระบบประสาทและการคำนวณที่อิงช่วงเวลา ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การคำนวณโครงข่าย

Course codes : 889711
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสารสนเทศ

การวัดสารสนเทศ ปริมาณของสารสนเทศ เช่น เอนโทรปี เอนโทรปีร่วม เอนโทรปีแบบมีเงื่อนไข สารสนเทศร่วม การวัดระยะห่างของคูลแบ็ค-ไลเบอร์ วิทยาการเข้ารหัส เช่น ทฤษฎีแหล่งข้อมูลและความจุของช่องสัญญาณ การแก้ความผิดพลาด การประยุกต์ทฤษฎีสารสนเทศใช้กับงานในสาขาอื่น

Course codes : 889712
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบควอนตัม

พื้นฐานของควอนตัม กลไกควอนตัม วงจรควอนตัม การแปลงของควอนตัมฟูริเยร์และการประยุกต์ ขั้นตอนวิธีการค้นแบบควอนตัม ควอนตัมคอมพิวเตอร์ สัญญาณรบกวนและการดำเนินการในควอนตัม การวัดระยะห่างในสารสนเทศควอนตัม การแก้ความผิดพลาดในควอนตัม เอ็นโทรปีและสารสนเทศ ทฤษฎีสารสนเทศควอนตัม การประยุกต์การคำนวณควอนตัมกับงานในสาขาอื่น

Course codes : 889890
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิทยาการสารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 889891
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 2

หัวข้อการพัฒนาและการค้นพบใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการสารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 889892
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 3

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงในหัวข้อทางวิทยาการสารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 889893
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 4

การประยุกต์งานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 889998
Credit : 36(0-0-108)
ดุษฎีนิพนธ์

การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากลการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 889500
Credit : 3(2-2-5)
รากฐานของวิทยาศาสตร์ข้อมูล

การเก็บและรวบรวมข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพ วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการคำนวณและขั้นตอนวิธีสำหรับวิเคราะห์และขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Course codes : 889510
Credit : 3(3-0-6)
ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน

โครงสร้างข้อมูล วิธีการออกแบบอัลกอริทึม การวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงเส้นกำกับ เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ ความสัมพันธ์และเกิดเวียน การกำหนดพลวัต และอัลกอริทึมละโมบ การทดสอบความถูกต้องของอัลกอริทึม ความซับซ้อนของอัลกอริทึม ปัญหาเอ็นพี ทิศทางงานวิจัยในด้านคอมพิวเตอร์อัลกอริธึม

Course codes : 889530
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมองค์การ

การวิเคราะห์และออกแบบองค์การในสภาวะปัจจุบันและอนาคตในมุมมองทางด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยี ความสอดคล้องของเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายขององค์การ การบูรณาการสถาปัตยกรรมองค์การกับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นสำหรับการดำเนินตามกลยุทธ์องค์การ

Course codes : 889791
Credit : 2(1-2-3)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 1

วิธีการและขั้นตอนขั้นสูงในการทำงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รูปแบบการสรุปผลและการนำเสนองานวิจัยและหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Course codes : 889792
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 2

บทนำและความสำคัญของปัญหาที่กำลังสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาปัญหานั้นเป็นดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 889793
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 3

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ซึ่งประกอบด้วยบทนำทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการที่นำเสนอ

Course codes : 889794
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ทางวิทยาการสารสนเทศ 4

ผลการทดลองจากการทำวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของดุษฎีนิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 889501
Credit : 3(2-2-5)
การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิคทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาสถิติเชิงอนุมาน การสุ่มตัวอย่างการออกแบบการทดลอง การทดสอบแบบพาราเมตริกและแบบนอนพาราเมตริกการถดถอยแบบกำลังน้อยที่สุดการถดถอยโลจิสติกการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปฏิบัติ ทิศทางงานวิจัยในด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล

Course codes : 889502
Credit : 3(3-0-6)
การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

การจัดเก็บ การค้นหา การเลือก การแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การสกัดข้อมูล การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบขนาน ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประเมินระบบจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล

Course codes : 889511
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการคำนวณ

ออโตมาต้าจำกัดและภาษาที่เกี่ยวข้อง ภาษาสม่ำเสมอและสมการสม่ำเสมอออโตมาตากดลง ภาษาไม่พึ่งบริบทและภาษาพึ่งบริบท เครื่องจักรทัวริง ปัญหาการตัดสินใจ และฟังก์ชันการคำนวณ

Course codes : 889512
Credit : 3(3-0-6)
ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโทแคสติก

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กฎว่าด้วยจำนวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตกลาง ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการแจกแจง กระบวนการสโทแคสติก กระบวนการแบบที่มีค่าไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง กระบวนการแบบอิสระและแบบขึ้นต่อกัน กระบวนการแบบที่พารามิเตอร์ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการกระบวนการสโทแคสติกและการประยุกต์

Course codes : 889520
Credit : 3(3-0-6)
กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความต้องการหลักเพื่อการสร้างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ ประเด็นการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ในปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการของอนาคต ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์แหล่งที่มาและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 889521
Credit : 3(3-0-6)
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการเงินสำหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการการลงทุนและการคุ้มทุนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร การจัดการความปลอดภัย การจัดการระดับการบริการ การจัดการสภาพการพร้อมให้บริการ การจัดการความต่อเนื่องการให้บริการ การจัดการสินทรัพย์ การจัดการโครงแบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการนำงานที่ทดสอบแล้วไปใช้จริง การจัดการการบริการรับร้องขอการเปลี่ยนแปลง การจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ การจัดการปัญหา

Course codes : 889522
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย

ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้ารหัสข้อมูล โปรโตคอลเกี่ยวกับความปลอดภัย ความไม่มั่นคงของแบบขั้นตอนวิธีที่ใช้ในมาตรฐาน 802.11 ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้อง ความถูกต้องสอดคล้อง ช่องโหว่เกี่ยวกับไอพี ความปลอดภัยในชั้นซ็อกเก็ต ความปลอดภัยในชั้นทรานสปอร์ต หนอนคอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และบอทเน็ต โปรโตคอลรหัสผ่านแบบปลอดภัย การปฏิเสธการให้บริการ หลักการต่างๆ ทางด้านการบริหารความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ หลักการทำงานและประโยชน์ของกุญแจสาธารณะ ข้อเสนอแนะสำหรับทางเลือกต่างๆ และสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย

Course codes : 889531
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารจัดการและการออกแบบเครือข่าย

หลักการของการออกแบบและวางแผนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการจัดการเครือข่าย เทคโนโลยีที่มีอยู่ ขั้นตอนวิธีการทิ้งข้อมูล การหาเส้นทางเครือข่าย การออกแบบเพื่อนำไปปฏิบัติ ขอบเขตฟังก์ชันของการจัดการเครือข่าย เครื่องมือคำนวณการจราจรและค่าบริการอัตโนมัติ โพรโตคอลจัดการเครือข่าย SNMP เครื่องมือจัดการเครือข่าย และการวางแผนเครือข่ายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย แบบจำลองการวิเคราะห์เครือข่าย รูปแบบของความหนาแน่นของข้อมูลในเครือข่าย ข้อมูลที่แปลกปลอมบนเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้ในการตระหนักถึงสถานการณ์ของเครือข่าย

Course codes : 889540
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

แง่มุมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติของการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มาตรฐานการบริหารโครงการ การจัดการโครงการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร วิธีการรายงานสถานะของโครงการแบบต่างๆ การกำกับดูแลโครงการ การวางแผน การจัดการ การควบคุม การประมาณการ การทำเอกสาร การจัดการการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทีมและการสื่อสารของทีม บทบาทของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของการล้มเหลวของโครงการ ความเสี่ยงและการทำสัญญาการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่

Course codes : 889541
Credit : 3(3-0-6)
การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในมุมมองทางการบริหารและทางเทคนิค มาตรฐานการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เทคนิคทดสอบแบบกล่องดำ-กล่องขาว ความครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดับการทดสอบ การทดสอบขนาดใหญ่ การทำเอกสารของการทดสอบ การตรวจสอบและการวอล์คทรูการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และการทดสอบ

Course codes : 889550
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อหารูปแบบหรือแนวโน้มจากชุดข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ สมการเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง แบบจำลองข่ายงาน การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลายวัตถุประสงค์ สมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์แบบถดถอย ทฤษฎีแถวคอย และตัวแบบการตัดสินใจ เครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการวิเคราะห์และการประยุกต์

Course codes : 889551
Credit : 3(3-0-6)
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับองค์การ เครื่องมือและการดำเนินการกับฐานข้อมูลสำหรับองค์การเอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อกสำหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการสืบค้น การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลสำหรับองค์การ การทำเหมืองข้อมูลสำหรับองค์การ แบบจำลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลแบบต่างๆสำหรับองค์การ

Course codes : 889552
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร

การจัดการองค์ความรู้ แนวคิด หลักการและทฤษฎีการจัดการความรู้ในองค์กร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร การจัดการองค์ความรู้ส่วนบุคคล การออกแบบระบบการจัดการองค์ความรู้ นวัตกรรมและเครื่องมือในการจัดการองค์ความรู้ เทคนิคการแชร์องค์ความรู้ในองค์กร การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ในองค์การ การจัดการองค์ความรู้กับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนากลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ในองค์การ การบริหารวงจรการจัดการความรู้ การบริหารความปลอดภัยของระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การ แนวโน้มการจัดการองค์ความรู้ในองค์การในระดับโลก

Course codes : 889553
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

ความต้องการในการสร้างคลังข้อมูล ส่วนประกอบของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลสําหรับข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูปข้อมูล การทําความสะอาดข้อมูล ความสำคัญของเมตาดาต้า คุณภาพของข้อมูลทิศทางงานวิจัยในด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล

Course codes : 889554
Credit : 3(3-0-6)
การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล

ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล ลักษณะของข้อมูลสำหรับการทำเหมืองข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการค้นพบองค์ความรู้ การ ประยุกต์ขั้นตอนวิธีการทําเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริง

Course codes : 889555
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์การตัดสินใจ

ทฤษฎีการตัดสินใจ วิธีการกําหนดโครงสร้างปัญหา การสร้างทางเลือก ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การบ่งปริมาณความไม่แน่นอนและความพึงพอใจ การนำค่าความไม่แน่นอนและความพึงพอใจมาใช้ร่วมกันเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจ การอนุมานแบบเบย์ การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์มูลค่าข้อมูล การจำลองแบบมอนติคาร์โล เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจ ประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงลึก

Course codes : 889570
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณสื่อดิจิทัลขั้นสูง

ระบบสื่อดิจิทัล ประเภทของข้อมูลดิจิทัล การสร้างสื่อดิจิทัล การประมวลผลข้อมูลดิจิทัล การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล อุปกรณ์เก็บข้อมูลดิจิทัลเทคนิคการบีบอัด การบีบอัดวิดีทัศน์ การประยุกต์ดิจิทัล ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

Course codes : 889571
Credit : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการใช้งาน

หลักการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัจจัยด้านมนุษย์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู้ ผลศึกษาความใช้งานได้ สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง แนวทางการประเมินผล การพัฒนาวิธีติดต่อผู้ใช้ที่มีประสิทธิผล มาตรฐานด้านความใช้งานได้ เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของมนุษย์ ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้

Course codes : 889580
Credit : 3(2-2-5)
หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ

หลักการในการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกรองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล เครื่องมือในการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ เทคนิคในการออกแบบและนำเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

Course codes : 889610
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์โครงสร้างขั้นสูง

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างเข้ม หลักการลำดับอย่างดี ทฤษฎีจำนวน การคิดแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์เชิงการจัดโครงสร้างไม่ต่อเนื่อง ฟังก์ชันก่อกำเนิด การเรียกซ้ำ นิยามการเรียกซ้ำ ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ การไหลในเครือข่าย

Course codes : 889611
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงตัวเลขขั้นสูง

ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าไฮเก้นและไฮเก้นเวกเตอร์ กระบวนวิธีเชิงตัวเลขสำหรับ สมการเชิงอนุพันธ์ธรรมดาและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย กระบวนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและทฤษฎีการประมาณค่า กระบวนวิธีมอนติคาโลและการจำลองศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการคำนวณเชิงตัวเลขและการประยุกต์

Course codes : 889612
Credit : 3(3-0-6)
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธี กาลังสองน้อยที่สุด วิธีเกรเดียนท์ วิธีนิวตัน กาหนดการเชิงเส้น กาหนดการ ไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต ขั้นตอนวิธีสาหรับปัญหาการ ไหลในข่ายงานทิศทางงานวิจัยในด้านวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการ ประยุกต์

Course codes : 889613
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการประมวลผลสัญญาณ

หลักการทางการประมวลผลข้อมูลเชิงตัวเลข การแทนข้อมูล การแปลงโดเมน การดำเนินการแบบเฉพาะจุดและกลุ่มจุดภาพรอบข้าง การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การสร้างภาพย้อนกลับ การแยกคุณลักษณะเด่น การแบ่งข้อมูล การหาขอบวัตถุภาพ การจำแนกข้อมูล และการบีบอัดข้อมูลภาพประเด็นที่น่าสนใจทางการประมวลผลสัญญาณเชิงลึก

Course codes : 889614
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย

กฎการปฏิบัติการ ทฤษฎีห่วงโซ่มาคอฟ กระบวนการปัวส์ซอง ทฤษฎีแถวคอย การจำลองระบบ การจำลองภาระงาน การบริหารฟาร์มเครื่องแม่ข่าย การวิเคราะห์การจัดกำหนดการ ทิศทางงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย

Course codes : 889620
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายทางเทคโนโลยีไร้สายและอินเทอร์เน็ต

บทบาทของที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การร่างข้อกำหนดระบบสารสนเทศ การประเมินระบบสารสนเทศและระบบโครงสร้างพื้นฐาน

Course codes : 889621
Credit : 3(3-0-6)
การจำลองระบบและการสร้างตัวแบบข้อมูล

การจำลองระบบและตัวแบบ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดต่อเนื่อง ตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้กับตัวแบบจำลองชนิดไม่ต่อเนื่องและทฤษฎีคิว ระเบียบวิธีการจำลองแบบรวมทั้งการก่อกำเนิดเลขสุ่มและการผันแปร การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจำลองการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของระบบ

Course codes : 889622
Credit : 3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการ

แนวคิดพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและมาตรฐานเชิงบริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร บทบาทในการดำเนินการแก้ไขปัญหาธุรกิจ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมการให้บริการแม่ข่ายและการขอใช้บริการที่มุ่งเน้นบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร การรวมกันของข้อมูลแนวคิดการจัดการในองค์กรการออกแบบ แบบจำลองกระแสและแนวโน้มการประมวลผลในองค์กร

Course codes : 889630
Credit : 3(3-0-6)
ระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน

หลักการของระบบประมวลผลแบบกระจายและแบบภาวะพร้อมกัน การจัดการกระบวนการและเส้นงาน โครงสร้างของระบบประมวลผลแบบกระจาย การสื่อสารระหว่างกระบวนการ ระบบส่งข้อความ วัตถุแบบกระจายและการเรียกใช้ระยะไกล เวลาและการประสานเวลา การเปลี่ยนแปลงรายการและการควบคุมภาวะพร้อมกัน หลักการของการคำนวณแบบกริด การคำนวณแบบคลัสเตอร์เซิฟเวอร์ฟาร์ม แนวคิดและโครงสร้างพื้นฐานของการคำนวณแบบคลาวด์ การบริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการแพลตฟอร์ม การบริการซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย การถอดแบบและความสอดคล้อง ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และมุมมองด้านความปลอดภัย

Course codes : 889631
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

หลักจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้ตัวประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง ส่วนติดต่อผู้ใช้ในระบบประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ และการโปรแกรมบนระบบประมวลผลแบบทุกหนแห่งทิศทางงานวิจัยในด้านการประมวลผลแบบทุกหนแห่งและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ

Course codes : 889632
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตขั้นสูง การประกันคุณภาพของการบริการ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกริด เทคโนโลยีมัลติคาซ ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ วิธีการควบคุมการแออัดบนทีซีพี/ไอพี สถาปัตยกรรมของไอพีวีซิก ดาวเทียมกับอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีสำหรับการเคลื่อนที่ เทคโนโลยีการกำหนดเส้นทางแนวโน้มปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชิงลึก

Course codes : 889650
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลโครงสร้างประโยค การวิเคราะห์ความหมาย การทำความเข้าใจประโยค ความไม่กำกวมของคำที่สื่อความหมาย การรู้จำชื่อเฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจงส่วนแบบความน่าจะเป็น การอุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคเชิงปริมาณที่ทันสมัยและงานวิจัยในด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Course codes : 889651
Credit : 3(3-0-6)
การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ

ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ที่ได้แนวคิดจากการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ และขั้นตอนวิธีการประมาณการแจกแจง ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์ของขั้นตอนวิธีเหล่านี้ประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการคำนวณเชิงวิวัฒนาการเชิงลึก

Course codes : 889652
Credit : 3(3-0-6)
การทำให้เห็นภาพของข้อมูล

แบบจําลองทางกายภาพ วิธีต่างๆ ในวิทยาการคณนา แบบข้อมูลสองและสามมิติ แผนของการแทนการมองเห็นสําหรับข้อมูลสเกลาร์ ข้อมูลเวกเตอร์และข้อมูลเทนเซอร์ วิธีการทําให้เห็นภาพแบบไอโซเซอเฟสและแบบปริมาตร การเฝ้าสังเกตเชิงภาพ การควบคุมการโต้ตอบแนวโน้มปัจจุบันทางด้านการทำให้เห็นภาพของข้อมูลเชิงลึก

Course codes : 889653
Credit : 3(3-0-6)
ระบบแนะนำข้อมูล

หลักการของระบบแนะนำและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรองร่วม เทคนิคการกรองตามเนื้อหา เทคนิคการกรองตามองค์ความรู้ เทคนิคการกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะนำ การประเมินประสิทธิภาพระบบแนะนำ การแนะนำที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะนำในสภาพแวดล้อมที่หลายหลายและงานวิจัยปัจจุบัน

Course codes : 889654
Credit : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์ สถาปัตยกรรมสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Course codes : 889660
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ บริการแบบกลุ่มเมฆ การโยกย้ายงานประยุกต์ไปประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ใช้สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การทดสอบประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆ การสร้างบรรยากาศบริการการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ โอเพนซอร์สแพลตฟอร์มแบบกลุ่มเมฆ

Course codes : 889710
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีข่ายงานประสาทเทียม

ประสาทวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ไม่มีผู้สอน และแบบที่ทนต่อความผิดพร่อง ข่ายงานแบบวนซ้ำ ข่ายงานความสัมพันธ์ของฮอปฟิลด์และส่วนขยายของฮอปฟิลด์ ปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม การคำนวณของโครงข่ายกำกวม ตัวแบบสารสนเทศเชิงทฤษฎี เครื่องจักรเชิงสุ่ม พลวัตของระบบประสาทและการคำนวณที่อิงช่วงเวลา ทิศทางงานวิจัยในศาสตร์การคำนวณโครงข่าย

Course codes : 889711
Credit : 3(3-0-6)
ทฤษฎีสารสนเทศ

การวัดสารสนเทศ ปริมาณของสารสนเทศ เช่น เอนโทรปี เอนโทรปีร่วม เอนโทรปีแบบมีเงื่อนไข สารสนเทศร่วม การวัดระยะห่างของคูลแบ็ค-ไลเบอร์ วิทยาการเข้ารหัส เช่น ทฤษฎีแหล่งข้อมูลและความจุของช่องสัญญาณ การแก้ความผิดพลาด การประยุกต์ทฤษฎีสารสนเทศใช้กับงานในสาขาอื่น

Course codes : 889712
Credit : 3(3-0-6)
การประมวลผลแบบควอนตัม

พื้นฐานของควอนตัม กลไกควอนตัม วงจรควอนตัม การแปลงของควอนตัมฟูริเยร์และการประยุกต์ ขั้นตอนวิธีการค้นแบบควอนตัม ควอนตัมคอมพิวเตอร์ สัญญาณรบกวนและการดำเนินการในควอนตัม การวัดระยะห่างในสารสนเทศควอนตัม การแก้ความผิดพลาดในควอนตัม เอ็นโทรปีและสารสนเทศ ทฤษฎีสารสนเทศควอนตัม การประยุกต์การคำนวณควอนตัมกับงานในสาขาอื่น

Course codes : 889890
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 1

หลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบันสำหรับงานทางด้านวิทยาการสารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 889891
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 2

หัวข้อการพัฒนาและการค้นพบใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการสารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 889892
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 3

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยขั้นสูงในหัวข้อทางวิทยาการสารสนเทศ และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 889893
Credit : 3(2-2-5)
หัวข้อเลือกสรรขั้นสูงทางวิทยาการสารสนเทศ 4

การประยุกต์งานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

3 ดุษฎีนิพนธ์

Course codes : 889999
Credit : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์

การกําหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิมการทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การกําหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกําหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากลการเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ