ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) (พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัดดา แนบเกษร *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ วัฒนสินธุ์
รองศาสตราจารย์ นุจรี ไชยมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชามญชุ์ ปุณโณทก
รองศาสตราจารย์ วรรณี เดียวอิศเรศ Ph.D. (Nursing)
Case Western Reserve University, USA (2542)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 10650160
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

แนวคิด ทฤษฎี สมมติฐานต่างๆ ด้านประสาทชีววิทยา และความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุและปัจจัยต่างๆ ของความเจ็บป่วยทางจิตที่พบบ่อย กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาที่นำไปสู่อาการผิดปกติด้านอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม อาการทางจิตและพยาธิวิทยา และจิตเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียงของยาที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติด้านอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และอาการทางจิตเวช

Course codes : 10650260
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1

แนวคิดและทฤษฎีในการประเมินภาวะสุขภาพด้านจิต-ประสาท-ชีววิทยา และปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณเพื่ออธิบายพฤติกรรมมนุษย์ในภาวะเสี่ยง แปรปรวน และเจ็บป่วยทางจิต การประยุกต์ศาสตร์การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แนวคิด และวิธีการบำบัดทางจิตแบบเร่งรัดในการดูแลผู้เจ็บป่วยทางจิตรายบุคคล

Course codes : 10650360
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากข้อมูลระบาดวิทยา การประเมินอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช บนฐานแนวคิดสุขภาพองค์รวม การบูรณาการศาสตร์การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลงานวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการจัดการและดูแลผู้ป่วย และครอบครัว การประเมินและคัดกรองบุคคลในชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางจิตที่ซับซ้อน การพัฒนารูปแบบบริการด้านสุขภาพจิตแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลุ่มจิตบำบัด และการประยุกต์กลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิต หรือผู้ป่วยทางจิตที่อยู่ในชุมชนหรือในความรับผิดชอบของหน่วยบริการทางสุขภาพจิต

Course codes : 10650460
Credit : 3(0-9-3)
การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อประเมินภาวะสุขภาพด้านจิต-ประสาท-ชีววิทยา และปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ การแปลความหมายข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพและความสามารถในการดูแลและพึ่งพาตนเองของผู้ป่วย การบูรณาการศาสตร์การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและการประยุกต์การบำบัดทางจิตที่คัดสรร เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยทางจิตรายบุคคล โดยคำนึงถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย และการมีส่วนร่วมของครอบครัว

Course codes : 10660560
Credit : 3(0-9-3)
การปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคัดกรองและประเมินกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางจิตในชุมชนโดยการใช้ข้อมูลระบาดวิทยาด้านปัญหาทางจิตของประชากรไทย ผลงานวิจัย หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนารูปแบบและจัดบริการด้านสุขภาพจิตแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิที่เหมาะสมกับบริบทและสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน การฝึกกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองสำหรับกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิต หรือกลุ่มผู้ป่วยทางจิตที่อยู่ในชุมชนหรือในความรับผิดชอบของหน่วยบริการทางสุขภาพจิต

Course codes : 10750160
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

Course codes : 10750260
Credit : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

Course codes : 10750360
Credit : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

Course codes : 10750460
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 10660960
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาวิจัยการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

สัมมนาการออกแบบโครงการวิจัย และการเขียนโครงร่างการวิจัยการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการเมืองในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

Course codes : 10661060
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ การประยุกต์รูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพและจิตเวชที่เลือกสรรเพื่อการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูภาวะสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

Course codes : 10661160
Credit : 3(3-0-6)
พุทธศาสนาเพื่อการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

แนวคิดและปรัชญาพุทธศาสนาในบริบทสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิต การบูรณาการแนวคิดและปรัชญาพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูภาวะสุขภาพจิตของบุคคลที่เสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิต ผู้ป่วยทางจิต และครอบครัว

3 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 10669960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ศึกษาปรากฏการณ์ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตตามที่นิสิตสนใจ พัฒนาวิทยานิพนธ์ตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์