ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 2 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ *
รองศาสตราจารย์ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต *
รองศาสตราจารย์ วิภาวี พิจิตบันดาล *
อาจารย์ ชินรัตน์ สมสืบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์ พิมลจินดา
อาจารย์ เสนีย์ คำสุข
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

Course codes : 36051160
Credit : 1(1-0-2)
บัณฑิตศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีและแหล่ง การค้นคว้าข้อมูล หลักการอ่านและเขียนงานทางวิชาการการอ้างอิง การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

Course codes : 36051360
Credit : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักการ เป้าหมาย แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และที่เกี่ยวข้องกับ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 36051460
Credit : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์การเขียนเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยมาประยุกต์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 36051560
Credit : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการ

แนวคิด และทฤษฎีองค์การและการจัดการเพื่อจัดบริการสาธารณะ การวางแผนองค์การ การจัดองค์การ การนำองค์การ การควบคุมและการประเมินผลองค์การ กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการองค์การ เทคนิคและนวัตกรรมการจัดการองค์การ

Course codes : 36051660
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ตัวแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 36051760
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะ

แนวคิด และทฤษฎีนโยบายสาธารณะ แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การกำหนดทางเลือกสาธารณะ การกำหนดนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ จริยธรรมในนโยบายสาธารณะ

Course codes : 36051860
Credit : 3(3-0-6)
นโยบายการเงินและการคลัง

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เครื่องมือทางการเงิน เครื่องมือทางการคลัง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษานโยบายการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ

Course codes : 36061260
Credit : 1(1-0-2)
การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ

แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ เป้าหมายการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ การฝึกปฏิบัติ

2 หมวดวิชาเลือก

Course codes : 36063160
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารการพัฒนา

แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาการเมือง กระบวนการในการพัฒนาประเทศของ นักบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย

Course codes : 36063260
Credit : 3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน

การจัดการภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ หลักประชาธิปไตย หลักกฎหมายมหาชน พื้นฐานของกฎหมายปกครอง สัญญาทางปกครอง การกระทำทางปกครอง ความเกี่ยวข้องของกฎหมายมหาชนกับการบริหารภาครัฐ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบังคับใช้กฎหมายมหาชนในทางรัฐประศาสนศาสตร์

Course codes : 36063360
Credit : 3(3-0-6)
การเมืองและระบบราชการ

แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติเชิงความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการและการเมือง กระบวนการทางการเมืองระหว่างฝ่ายการเมืองและการบริหาร โครงสร้างและระบบการบริหารงานภาครัฐ การปฏิรูประบบราชการ

Course codes : 36063460
Credit : 3(3-0-6)
การบริหารปกครองท้องถิ่น

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการการบริหารปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

Course codes : 36063560
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการบริการสาธารณะ

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการบริการสาธารณะ การจัดการบริการสาธารณะภายใต้แนวคิดการบริการสาธารณะสมัยใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนา จริยธรรมในการจัดบริการสาธารณะ

Course codes : 36063660
Credit : 3(3-0-6)
จริยธรรมการบริหารภาครัฐ

ปรัชญาและหลักคุณธรรม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักจริยธรรมภาครัฐพื้นฐาน หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หลักการจัดการภาครัฐด้วยความเสมอภาค ความเป็นธรรม หลักการบริการสาธารณะด้วยความเท่าเทียมทั่วถึง หลักความรับผิดชอบภาครัฐภายใต้ระบอบประชาธิปไตย หลักคุณธรรมแห่งนโยบายสาธารณะ หลักการบูรณาการทางสังคม

Course codes : 36063760
Credit : 3(3-0-6)
การตลาดสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการตลาด การตลาดเพื่อจัดบริการสาธารณะ เทคนิคการตลาดภาครัฐ ภาพลักษณ์องค์การภาครัฐ คุณธรรมในการตลาดสาธารณะและการเมือง

Course codes : 36063860
Credit : 3(3-0-6)
สมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) การกำหนดสมรรถนะในงานการจัดทำรายละเอียดประกอบโมเดลสมรรถนะ (การกำหนดน้ำหนักและการกำหนดระดับความคาดหวัง) การพัฒนาและประยุกต์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Course codes : 36063960
Credit : 3(3-0-6)
การวางแผนและการบริหารโครงการ

แนวคิดการวางแผนโครงการ การวิเคราะห์และประเมินผลความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ การเขียนแผนปฏิบัติงาน การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ

Course codes : 36064060
Credit : 3(3-0-6)
ปัญหาสาธารณะและการจัดการความขัดแย้ง

นโยบายสาธารณะและการพัฒนากับความขัดแย้ง ความขัดแย้งกับความรุนแรงการจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง การสานเสวนาและการปรองดอง

Course codes : 36064160
Credit : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาองค์การ

หลักการแนวคิดการออกแบบและพัฒนาองค์การสมัยใหม่เพื่อจัดบริการสาธารณะการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างองค์การเทคนิควิธีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์การ

Course codes : 36064260
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเครือข่ายในภาครัฐ

แนวคิดและหลักการบริหารความร่วมมือและจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รูปแบบความสัมพันธ์ แนวทางการจัดความสัมพันธ์ การปรับตัวของภาครัฐเพื่อรองรับการบริหารเครือข่าย การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

Course codes : 36064360
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการบริหาร

แนวคิด และนวัตกรรมทางการบริหาร การออกแบบเทคนิคการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ การบริหารงานและการจัดการภาครัฐด้วยระบบดิจิตอล

Course codes : 36064460
Credit : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ การกำหนดทิศทางองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่

Course codes : 36064560
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การนำเสนอข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การทดสอบความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

Course codes : 36064660
Credit : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การจำแนกและจัดระบบข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล การวิเคราะห์สรุปแบบอุปนัย การวิเคราะห์เนื้อหา

Course codes : 36064760
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก

การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบาย กลยุทธ์ และกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก การจัดการและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

Course codes : 36064860
Credit : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

3 หมวดวิชางานนิพนธ์

Course codes : 36069860
Credit : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์

ค้นคว้าประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์รายบุคคลตามหลักการระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้การควบคุมคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา

4 หมวดวิทยานิพนธ์

Course codes : 36069960
Credit : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์

ทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา