ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ *
รองศาสตราจารย์ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต *
รองศาสตราจารย์ วิภาวี พิจิตบันดาล *
อาจารย์ ชินรัตน์ สมสืบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์ พิมลจินดา
อาจารย์ เสนีย์ คำสุข
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 36051160
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
บัณฑิตศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (Postgraduate Studies in Public Administration)

ปรัชญา วัตถุประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีและแหล่ง การค้นคว้าข้อมูล หลักการอ่านและเขียนงานทางวิชาการการอ้างอิง การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

รหัสวิชา : 36051360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Concepts and Theories in Public Administration)

หลักการ เป้าหมาย แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์และที่เกี่ยวข้องกับ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาการและแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา : 36051460
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research Methodology in Public Administration)

ปรัชญาการวิจัย การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์การเขียนเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยมาประยุกต์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา : 36051560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
องค์การและการจัดการ (Organizations and Management)

แนวคิด และทฤษฎีองค์การและการจัดการเพื่อจัดบริการสาธารณะ การวางแผนองค์การ การจัดองค์การ การนำองค์การ การควบคุมและการประเมินผลองค์การ กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการองค์การ เทคนิคและนวัตกรรมการจัดการองค์การ

รหัสวิชา : 36051660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management and Development)

แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ตัวแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 36051760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะ (Public Policy)

แนวคิด และทฤษฎีนโยบายสาธารณะ แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ กระบวนการนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การกำหนดทางเลือกสาธารณะ การกำหนดนโยบายสาธารณะ การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ จริยธรรมในนโยบายสาธารณะ

รหัสวิชา : 36051860
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายการเงินและการคลัง (Monetary and Fiscal Policy)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เครื่องมือทางการเงิน เครื่องมือทางการคลัง ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษานโยบายการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ

รหัสวิชา : 36061260
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ (Leadership Personality Development)

แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ เป้าหมายการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ การฝึกปฏิบัติ

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 36063160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารการพัฒนา (Development Administration)

แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการพัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาการเมือง กระบวนการในการพัฒนาประเทศของ นักบริหารการพัฒนา การบริหารการพัฒนาในประเทศไทย

รหัสวิชา : 36063260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
รัฐประศาสนศาสตร์และกฎหมายมหาชน (Public Administration and Public Law)

การจัดการภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ หลักประชาธิปไตย หลักกฎหมายมหาชน พื้นฐานของกฎหมายปกครอง สัญญาทางปกครอง การกระทำทางปกครอง ความเกี่ยวข้องของกฎหมายมหาชนกับการบริหารภาครัฐ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การบังคับใช้กฎหมายมหาชนในทางรัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา : 36063360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเมืองและระบบราชการ (Politics and Bureaucracy)

แนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติเชิงความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการและการเมือง กระบวนการทางการเมืองระหว่างฝ่ายการเมืองและการบริหาร โครงสร้างและระบบการบริหารงานภาครัฐ การปฏิรูประบบราชการ

รหัสวิชา : 36063460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารปกครองท้องถิ่น (Local Governance)

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับการการบริหารปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

รหัสวิชา : 36063560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการบริการสาธารณะ (Public Service Management)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการบริการสาธารณะ การจัดการบริการสาธารณะภายใต้แนวคิดการบริการสาธารณะสมัยใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนา จริยธรรมในการจัดบริการสาธารณะ

รหัสวิชา : 36063660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จริยธรรมการบริหารภาครัฐ (Ethics of Public Administration)

ปรัชญาและหลักคุณธรรม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักจริยธรรมภาครัฐพื้นฐาน หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หลักการจัดการภาครัฐด้วยความเสมอภาค ความเป็นธรรม หลักการบริการสาธารณะด้วยความเท่าเทียมทั่วถึง หลักความรับผิดชอบภาครัฐภายใต้ระบอบประชาธิปไตย หลักคุณธรรมแห่งนโยบายสาธารณะ หลักการบูรณาการทางสังคม

รหัสวิชา : 36063760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ (Marketing for Public Administration)

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการตลาด การตลาดเพื่อจัดบริการสาธารณะ เทคนิคการตลาดภาครัฐ ภาพลักษณ์องค์การภาครัฐ คุณธรรมในการตลาดสาธารณะและการเมือง

รหัสวิชา : 36063860
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Competencyand Human ResourceDevelopment)

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) การกำหนดสมรรถนะในงานการจัดทำรายละเอียดประกอบโมเดลสมรรถนะ (การกำหนดน้ำหนักและการกำหนดระดับความคาดหวัง) การพัฒนาและประยุกต์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รหัสวิชา : 36063960
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการบริหารโครงการ (Project Planning and Management)

แนวคิดการวางแผนโครงการ การวิเคราะห์และประเมินผลความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบโครงการ การเขียนแผนปฏิบัติงาน การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ

รหัสวิชา : 36064060
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ปัญหาสาธารณะและการจัดการความขัดแย้ง (Public Issues and Conflict Management)

นโยบายสาธารณะและการพัฒนากับความขัดแย้ง ความขัดแย้งกับความรุนแรงการจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรองและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง การสานเสวนาและการปรองดอง

รหัสวิชา : 36064160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและพัฒนาองค์การ (Organizational Design and Development)

หลักการแนวคิดการออกแบบและพัฒนาองค์การสมัยใหม่เพื่อจัดบริการสาธารณะการวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างองค์การเทคนิควิธีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์การ

รหัสวิชา : 36064260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเครือข่ายในภาครัฐ (Network Management in the Public Sector)

แนวคิดและหลักการบริหารความร่วมมือและจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รูปแบบความสัมพันธ์ แนวทางการจัดความสัมพันธ์ การปรับตัวของภาครัฐเพื่อรองรับการบริหารเครือข่าย การวิเคราะห์เปรียบเทียบ

รหัสวิชา : 36064360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นวัตกรรมการบริหาร (Administrative Innovation)

แนวคิด และนวัตกรรมทางการบริหาร การออกแบบเทคนิคการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่ การบริหารงานและการจัดการภาครัฐด้วยระบบดิจิตอล

รหัสวิชา : 36064460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ การกำหนดทิศทางองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละระดับ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่

รหัสวิชา : 36064560
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Analysis of Quantitative Data)

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การนำเสนอข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การทดสอบความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

รหัสวิชา : 36064660
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Analysis of Qualitative Data)

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การจำแนกและจัดระบบข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล การวิเคราะห์สรุปแบบอุปนัย การวิเคราะห์เนื้อหา

รหัสวิชา : 36064760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก (Seminar on Environmental Management in Eastern Thailand)

การจัดการสิ่งแวดล้อมในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบาย กลยุทธ์ และกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก การจัดการและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 36064860
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Seminar on Issues in Public Administration)

สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

3 หมวดวิชางานนิพนธ์

รหัสวิชา : 36069860
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

ค้นคว้าประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์รายบุคคลตามหลักการระเบียบวิธีวิจัย ภายใต้การควบคุมคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา

4 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 36069960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

ทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การควบคุมเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา