ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 38 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
รองศาสตราจารย์ พรนภา หอมสินธุ์ *
รองศาสตราจารย์ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมสมัย รัตนกรีฑากุล *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิสากร กรุงไกรเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี ลีลัคนาวีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณรัตน์ ลาวัง
อาจารย์ สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 10150160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 1 (Advanced Community Nursing I)

ระบบสุขภาพชุมชน แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชนและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ วิธีการศึกษาระบาดวิทยาและการประยุกต์ในการพยาบาลชุมชน

รหัสวิชา : 10150260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชนขั้นสูง 2 (Advanced Community Nursing II)

การพยาบาลชุมชนตามวิถีตะวันออก การดูแลต่างวัฒนธรรม การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การพัฒนาเครือข่าย กระบวนการพยาบาลชุมชน การออกแบบระบบการดูแลสุขภาพชุมชน บทบาทหน้าที่ของพยาบาลเวชปฏิบัติในการดูแลสุขภาพชุมชน

รหัสวิชา : 10150360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 (Community Nurse Practitioner I)

การประเมินสุขภาพและการรักษาโรคเบื้องต้น การซักประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย และสภาวะจิต-สังคม และการใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม การวิเคราะห์ทางพยาธิสรีระของปัญหาสุขภาพ การให้การบำบัดรักษาพยาบาลด้วยยา การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการทำหัตถกรรมเล็กในกลุ่มโรคหรืออาการและภาวะฉุกเฉินตามขอบเขตข้อกำหนดของกฎหมาย

รหัสวิชา : 10150460
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 (Community Nurse Practitioner II)

การพยาบาลเวชปฏิบัติ ระบาดวิทยาในโรคเรื้อรังที่สำคัญ การคัดกรองโรค การเฝ้าระวัง การจัดการรายโรคในชุมชน การจัดการรายกรณีที่บ้าน การฟื้นฟูสภาพ การดูแลประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการดูแลต่อเนื่องในชุมชนตามขอบเขตข้อกำหนดของกฎหมาย

รหัสวิชา : 10150560
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง (Practicum in Advanced Community Nursing)

พัฒนาเครื่องมือประเมินสุขภาพ ประเมินสุขภาพชุมชน วินิจฉัยสุขภาพชุมชน ออกแบบและวางแผน พัฒนาศักยภาพชุมชนตามวิถีตะวันออก และประเมินผลลัพธ์แบบองค์รวม ดูแลสุขภาพกลุ่มเฉพาะอย่างต่อเนื่องในชุมชนและทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

รหัสวิชา : 10160660
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (Practicum in Community Nurse Practitioner)

ประเมินภาวะสุขภาพ ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินทางจิตสังคม ใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ทางพยาธิสรีระของปัญหาสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ให้การบำบัดรักษาพยาบาลด้วยยา สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทำหัตถการเล็ก คัดกรองโรคที่พบบ่อย ส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อน และพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและครอบครัวในการดูแลสุขภาพตามขอบเขตข้อกำหนดของกฎหมาย

รหัสวิชา : 10750160
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล (Nursing Concepts and Theories)

วิวัฒนาการขององค์ความรู้ทางการพยาบาล ระดับของทฤษฎีการพยาบาล วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่คัดสรร การประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัย

รหัสวิชา : 10750260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล (Applied Statistics for Nursing Research)

ตัวแปร ระดับการวัดตัวแปร สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750360
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
นโยบายและระบบสุขภาพ (Policy and Health System)

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ โครงสร้างขอบข่ายการจัดบริการสุขภาพ การวัดและประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบข้อมูลสารสนเทศทางด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำในระบบสุขภาพ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

รหัสวิชา : 10750460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research and Research Utilization)

แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย จริยธรรมการวิจัย หลักการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย การวิพากษ์งานวิจัย การประยุกต์การวิจัยในการพยาบาล

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 10160760
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การพยาบาลชุมชนในกลุ่มเฉพาะ (Community Nursing in the Aggregates)

ประเด็นปัญหาและสถานการณ์การดูแลสุขภาพในกลุ่มเฉพาะทุกช่วงวัย รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ การวางแผนและพัฒนาแผนงานในการดูแลสุขภาพกลุ่มเฉพาะ และการประเมินแผนงาน

รหัสวิชา : 10160860
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
กลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ (Strategies for Health Promotion)

หลักการ ทฤษฎี และกลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพตลอดช่วงอายุและทุกกลุ่มเป้าหมาย การประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ในการออกแบบและจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ

รหัสวิชา : 10160960
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การพยาบาลอาชีวอนามัย (Occupational Health Nursing)

แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาลอาชีวอนามัย ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ โรคจากการประกอบอาชีพและโรคเนื่องจากการทำงาน การจัดการความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยง การจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบการและในโรงพยาบาล บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยและมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย การประเมิน และวางแผนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

3 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 10169960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การสรุปและอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ