ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) (พท.บ.)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 144 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 4 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ชลกร ขวัญชัยนนท์ *
อาจารย์ ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ *
อาจารย์ พรรณภัทร อินทฤทธิ์ *
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา : 22810159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language Skills for Communication)

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

รหัสวิชา : 99910159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา : 99910259
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate English)

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

รหัสวิชา : 99920159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Writing for Communication)

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

รหัสวิชา : 59810259
หน่วยกิต : 2(1-3-2)
สุขภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel Health)

โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาล ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่

รหัสวิชา : 85111059
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต (Exercise for Quality of Life)

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 24110159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว (Psychology for Living and Adjustment)

แนวความคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ อารมณ์ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ การเรียนรู้ เจตคติ การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น การสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ทักษะการแก้ปัญหา เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

รหัสวิชา : 30610659
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ (Biodiversity and Conservation)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

รหัสวิชา : 40240359
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม (Sufficiency Economy and Social Development)

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ แนวทางปฏิบัติ และความสัมพันธ์ของ หลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม

1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

รหัสวิชา : 30210159
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก (Contemporary Mathematics)

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

รหัสวิชา : 77037959
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์ (Arts and Creativity)

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา : 79018159
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สารสนเทศทางสุขภาพในชีวิตประจำวัน (Health care related informatics in daily life)

การสืบค้นหาข้อมูลใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในชีวิตประจำวันด้านการใช้ยา และด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพบุคคลในระดับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

2.1 พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา : 30310759
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry)

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

รหัสวิชา : 30610059
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I)

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

รหัสวิชา : 31620259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Biochemistry for Health Science)

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

รหัสวิชา : 65110259
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Pharmaceutical Botany and Ethnobotany)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ของพืช อนุกรมวิธานพืช การระบุ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และการจำแนกพืช พืชพรรณท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืช การใช้ประโยชน์จากพืชเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ในมิติทางชีววิทยา นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม แนวทาง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รหัสวิชา : 65124359
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน (Microbiology Parasitology and Immunology)

ชนิด ลักษณะ และวงจรชีวิต ของจุลชีพและปรสิตที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยในคน การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ วิทยาภูมิคุ้มกัน และโรคระบบภูมิคุ้มกัน

รหัสวิชา : 65130359
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชเวท (Pharmacognosy)

พืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พฤกษเคมีเบื้องต้น สารสำคัญที่ได้จากพืช ที่สามารถนำมาใช้เป็นยาและอาหาร การสกัดสารสำคัญ การตรวจเอกลักษณ์สารสำคัญ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย พิษวิทยาและการขจัดพิษของพืชและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการทดลองทางคลินิก

รหัสวิชา : 65130859
หน่วยกิต : 4(2-4-6)
เวชศาสตร์ทั่วไป (General Medicine)

สาเหตุและกลไกการเกิดโรค พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก หลักการวินิจฉัยโรค และแนวทางการรักษาเบื้องต้นของโรค ทางอายุรศาสตร์ สูตินรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา จักษุวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา และหลักการบำบัดทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รหัสวิชา : 65132959
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ระบาดวิทยาและชีวสถิติเบื้องต้น (Basic epidemiology and biostatistics)

หลักการ และแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรค การกระจายของปัญหาสุขภาพ ดัชนีอนามัย การศึกษาปัญหาสุขภาพ หลักชีวสถิติเบื้องต้น วิธีการทางชีวสถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การฝึกปฏิบัติทางด้านระบาดวิทยาและชีวสถิติ

รหัสวิชา : 65710160
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ (Philosophy and Health Promotion in Thai Traditional Medicine)

ประวัติและวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้าน การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตามกระบวนการทางการแพทย์แผนไทย วิถีชีวิตและการกินอยู่อย่างไทย อาหารสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน การบริหารร่างกายแบบไทย

รหัสวิชา : 65710460
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
ระบบสุขภาพของประเทศ (National Health System)

ประวัติและพัฒนาการของบริการสุขภาพ การเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย การจัดบริการสุขภาพ การจัดสรรเงินในบริการสุขภาพและการควบคุมคุณภาพบริการสุขภาพในประเทศไทย

รหัสวิชา : 65710560
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย (Sociology and anthropology for Thai Traditional Medicine)

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางการแพทย์ ผลกระทบทางสังคมของสุขภาพและการเจ็บป่วย บทบาททางสังคมของสถาบันและองค์กรด้านสุขภาพ บทบาทของบุคคลที่มีวิชาชีพบริการสุขภาพและบทบาทของแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา : 65720360
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย (Mental Health for Thai Traditional Medicine)

หลักการ แนวคิด และการปฏิบัติทางด้านสุขภาพจิต ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตและพัฒนาการของมนุษย์ บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัญหาสุขภาพจิตในสังคม โรคทางจิตเวชและแนวทางในการป้องกันรักษา จิตวิทยาคลินิก บทบาทของแพทย์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมาย

รหัสวิชา : 65730260
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (Laws and Professional Ethics of Thai Traditional Medicine)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา : 65730660
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
สัมมนาทางแพทย์แผนไทย (Seminar in Thai Traditional Medicine)

บูรณาการความรู้ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลการวิจัย ด้านการแพทย์แผนไทย การนำเสนอ การอภิปราย แลกเปลี่ยน ประเด็นที่น่าสนใจ และการจัดการสัมนา

รหัสวิชา : 65730760
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ระเบียบวิจัยทางการแพทย์แผนไทย (Research Methodology for Thai Traditional Medicine)

แนวคิด หลักการและความสำคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย จรรยาบรรณนักวิจัย กระบวนการทำวิจัย การตั้งประเด็นคำถามวิจัย การสืบค้น อ้างอิงและประเมินวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การวางรูปแบบการวิจัย การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ การจัดทำโครงร่างการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนำเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชา : 65732560
หน่วยกิต : 2(1-2-3)
การตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคสำหรับแพทย์แผนไทย (Physical Examination and Diagnosis for Thai Traditional Medicine)

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การใช้อุปกรณ์และเทคนิคในการตรวจร่างกาย อาการวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผล การวินิจฉัยโรค การบันทึกเวชระเบียน การจัดเก็บเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วย ความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ มารยาทในการซักประวัติและการตรวจร่างกาย

รหัสวิชา : 65741560
หน่วยกิต : 3(0-9-6)
โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย (Special Project in Thai Traditional Medicine)

การปฏิบัติงานด้านกระบวนการวิจัย การเขียนรายงานหรือต้นฉบับผลงานวิจัย ทางด้านเวชกรรมแผนไทย หรือเภสัชกรรมแผนไทย หรือนวดแผนไทย หรือผดุงครรภ์ไทย หรืองานการแพทย์แผนไทยด้านอื่นๆ

รหัสวิชา : 68010359
หน่วยกิต : 4(3-3-6)
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (Human Anatomy)

บทนำทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะในระบบระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และการพัฒนาของตัวอ่อนมนุษย์

รหัสวิชา : 68021159
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Human Physiology for Health Sciences)

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

รหัสวิชา : 68021359
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Pathophysiology for Health Sciences)

การทำงานและปรับสมดุลในภาวะผิดปกติของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และความผิดปกติของระบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาการและอาการแสดงทางคลินิก

รหัสวิชา : 68024259
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย (Pathology for Thai Traditional Medicine)

ปฏิกิริยาเบื้องต้นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิตและต่อมน้ำเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์

รหัสวิชา : 79223559
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องต้น (Principle of Pharmacology)

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกัน ของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

2.2 วิชาชีพ

รหัสวิชา : 65720860
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 1 (Thai Traditional Medicine I)

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาแพทย์แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญ ทางการแพทย์ แผนไทย ในคัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ และคัมภีร์วรโยคสาร การวิเคราะห์และเทียบเคียง สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65720960
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 2 (Thai Traditional Medicine II)

ปรัชญา และทฤษฎี ทางการแพทย์แผนไทย ในคัมภีร์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ตักกะศิลา คัมภีร์สิทธิสารสังเคราะห์ คัมภีร์ปฐมจินดา และคัมภีร์มหาโชตรัต การวิเคราะห์ และเทียบเคียง สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65721260
หน่วยกิต : 4(3-2-7)
เภสัชกรรมไทย 1 (Thai Traditional Pharmacy I)

ความรู้พื้นฐานและประวัติของเภสัชกรรมไทย จรรยาเภสัช หลักเภสัช ๔ ประการ ประวัติยาเบญจกูล เภสัชวัตถุ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ ธาตุวัตถุ กระสายยา ตัวยาเดียวเรียกได้หลายอย่าง ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษายาสมุนไพร รสของยา ยารสประธาน รสยาประจำธาตุ รสยาแก้ตามวัย รสยาแก้ตามฤดู รสยาแก้ตามกาล คณาเภสัช จุลพิกัด พิกัด มหาพิกัด

รหัสวิชา : 65731060
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 3 (Thai Traditional Medicine III)

ปรัชญา และทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย ในคัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์อติสาร คัมภีร์อุทรโรค คัมภีร์กษัย คัมภีร์ชวดาร และคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค ตามหลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65731160
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เวชกรรมไทย 4 (Thai Traditional Medicine IV)

ปรัชญา และ ทฤษฎี ทางการแพทย์แผนไทย ในคัมภีร์มุขโรค คัมภีร์อภัยสันตา คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา คัมภีร์ไพจิตมหาวงศ์ คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค และคัมภีร์ทิพมาลา การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ สาเหตุ อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยโรค และ การบำบัดโรค ระหว่างการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบัน การให้คำแนะนำ และการส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65731360
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทย 2 (Thai Traditional Pharmacy II)

การเตรียมการผลิตยา การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร วิธีการปรุงยา ให้มีคุณภาพดี การชั่งตัวยา การเก็บตัวยา เครื่องปรุงยา พิษวิทยาของสมุนไพร การกำหนดอายุยาด้วยวิธีแผนโบราณ ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 27 ขนาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำอางจากสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ หลักการผลิตที่ดี อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างง่าย เครื่องมือที่ทันสมัยในระดับชุมชนถึงระดับอุตสาหกรรม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาจากสมุนไพร

รหัสวิชา : 65731460
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
เภสัชกรรมไทย 3 (Thai Traditional Pharmacy III)

การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ยาจากสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียาสามัญประจำบ้าน สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจ สมุนไพรที่มีพิษ หลักการและข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยา การขออนุญาตผลิตและขายยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร

รหัสวิชา : 65731660
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การนวดไทย 1 (Thai Traditional Massage I)

ประวัติการนวดไทย ศีลธรรม จรรยาบรรณในการนวด องค์ความรู้การนวดไทย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเกี่ยวกับการนวดไทย หลักพื้นฐานของการนวดไทย และ การนวดราชสำนัก ข้อบ่งชี้และข้อควรระวังในการนวด มรรยาทของผู้นวด การนวดไทยพื้นฐาน การดัดตน ประโยชน์ของการนวด กายวิภาคศาสตร์กับการนวด โรค อาการโรค และกลไกการเกิดโรค หลักการตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคตามหลักทฤษฎีการนวดไทย การฝึกกำลังนิ้วมือ การฝึกปฏิบัติการนวดขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 65731760
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การนวดไทย 2 (Thai Traditional Massage II)

ความหมายของจุดสัญญาณ และเส้นประธานสิบ ความสัมพันธ์ของเส้นประธานสิบกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หลักการ และ วิธีการ ตรวจ วินิจฉัย และการบำบัดโรค ตามทฤษฏีการนวดไทย การเทียบเคียงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ประโยชน์ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวัง ในการนวดไทย การฝึกปฏิบัติ การนวดไทยเพื่อบำบัดโรค การนวดไทยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ การนวดไทยสำหรับแม่และเด็ก

รหัสวิชา : 65731860
หน่วยกิต : 3(1-4-4)
การนวดไทย 3 (Thai Traditional Massage III)

ทักษะและเทคนิคในการเพิ่มกำลังนิ้วมือ การนวดจุดสัญญาณเพื่อการบำบัดโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรังร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การวินิจฉัยโรค การนวดเพื่อการบำบัดโรค และการให้คำแนะนำเรื่องท่ากายบริหารและพฤติกรรมที่เหมาะสม การส่งต่อผู้ป่วย การนวดส่งเสริมสุขภาพ การนวดไทยสำหรับนักกีฬา การนวดฝ่าเท้า การนวดน้ำมัน การนวดประยุกต์อื่นๆ

รหัสวิชา : 65731960
หน่วยกิต : 3(2-3-4)
การผดุงครรภ์ไทย 1 (Midwifery for Thai Traditional Medicine I)

บทบาทหน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณของผดุงครรภ์ไทย กายวิภาคและสรีรวิทยาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ การดูแลมารดาและทารกในระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอดและหลังคลอด การดูแลตนเองของหญิงมีครรภ์ ความเชื่อและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกิด การวิเคราะห์หาความผิดปกติของมารดาและทารก การทำคลอดตามหลักการแพทย์แผนไทย การส่งต่อผู้ป่วย

รหัสวิชา : 65732060
หน่วยกิต : 2(1-3-4)
การผดุงครรภ์ไทย 2 (Midwifery for Thai Traditional Medicine II)

หลักการและวิธีการแพทย์แผนไทย วิธีการแพทย์พื้นบ้านไทย ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอด การอยู่ไฟหลังคลอด หลักจริยธรรม จรรยาบรรณของผดุงครรภ์ไทย

รหัสวิชา : 65742160
หน่วยกิต : 4(0-12-6)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย (Thai Traditional Medicine Practice)

การปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล ด้านการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วย ด้วยการผสมผสาน ระหว่าง การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์เสริม และการแพทย์ทางเลือก ด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมของแพทย์แผนไทย การให้สุขศึกษา ตามหลักการแพทย์แผนไทย ทักษะในการสื่อสาร และ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับบุคคลากรทางการแพทย์

รหัสวิชา : 65742260
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย (Thai Traditional Pharmacy Practice)

การปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมไทยในสถานบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานผลิตยา และร้านขายยา ทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย กับบุคลากรทางการแพทย์ ตามหลักคุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพเภสัชกรรมไทย

รหัสวิชา : 65742360
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย (Thai Traditional Massage Practice)

การปฏิบัติงานในสถานพยาบาลด้านการนวดไทยและโรงพยาบาล การนวดบำบัดโรคตามทฤษฎีการนวดไทย การใช้สมุนไพร การประคบร้อน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ทักษะในการสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย กับบุคลากรทางการแพทย์ ตามหลักจรรยาบรรณในการนวด

รหัสวิชา : 65742460
หน่วยกิต : 2(0-6-3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย (Thai Traditional Midwifery Practice)

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด้านผดุงครรภ์ไทย ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของ ผดุงครรภ์ไทย ทักษะในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย กับบุคลากรทางการแพทย์

รหัสวิชา : 65742660
หน่วยกิต : 3(0-9-3)
ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (Integrated Thai Traditional Medicine Practice)

การบูรณาการหลักการ แนวคิด และองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย ประยุกต์ในการ ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การจำแนกโรค การวินิจฉัยโรคและการบันทึกเวชระเบียน การรักษาด้วยสมุนไพร การนวดไทย และธรรมชาติบำบัด การเทียบโรคระหว่าง การแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน การวางแผนดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ การให้คำแนะนำ การดูแลมารดาขณะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด การส่งต่อผู้ป่วย การผลิตยาสมุนไพร การควบคุมและประเมินคุณภาพการผลิตยาแผนไทยตามมาตรฐานการผลิตที่ดี