ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) (วท.บ. (กายภาพบำบัด))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 141 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ทัศวิญา พัดเกาะ * วท.ม. (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)
อาจารย์ นงนุช ล่วงพ้น * วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)
อาจารย์ ภูริชญา วีระศิริรัตน์ * วท.ม. (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
อาจารย์ ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์ * วท.ม. (กายภาพบำบัด)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552)
อาจารย์ อรชร บุญลา * ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558)
อาจารย์ กุลธิดา กล้ารอด Ph.D. (Sport Science)
University of Innsbruck, Austria (2559)
อาจารย์ คุณาวุฒิ วรรณจักร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
อาจารย์ พรพรหม สุระกุล วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2554)
อาจารย์ พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล (2556)
อาจารย์ พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 22810159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงวิชาการ

Course codes : 24510159
Credit : 3(3-0-6)
ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กรและในชีวิตประจำวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนำเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบสารสนเทศ

Course codes : 26510359
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับทักษะการคิด

ความหมาย คุณค่าของการคิด วิธีการคิด การใช้ปัญญาหาเหตุผล และการนำทักษะ การคิดไปใช้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Course codes : 30210159
Credit : 2(2-0-4)
คณิตคิดทันโลก

การวางแผนทางการเงินเพื่อการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ การตีความ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับยุคสารสนเทศ

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 40430659
Credit : 2(2-0-4)
จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเองสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

Course codes : 41410159
Credit : 3(3-0-6)
พลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม เทคนิควิธีการจัดกลุ่มการจัดการความขัดแย้งและการตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผู้นำ กิจกรรมกลุ่มกับการเรียนรู้

Course codes : 41530359
Credit : 2(2-0-4)
จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต

ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น รูปแบบการดำเนินชีวิต การปรับตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Course codes : 68019359
Credit : 2(2-0-4)
ชีวิตและสุขภาพ

การกำเนิดชีวิต โครงสร้างของร่างกาย ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อ อาหารปลอดภัยและอาหารเสริม นวัตกรรมทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ การออกกำลังกาย การยศาสตร์ นวัตกรรมด้านความงาม การนวดเพื่อผ่อนคลาย การชะลอวัยในผู้สูงอายุ

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

2.1 วิชาแกน

Course codes : 30310759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุล เคมี กรด-เบส สมดุลกรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

Course codes : 30310859
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า การสังเกตปฏิกิริยาเคมี ความหนาแน่น

Course codes : 30610059
Credit : 3(3-0-6)
ชีววิทยาทั่วไป 1

หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30610159
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1

พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

Course codes : 30810659
Credit : 3(3-0-6)
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และพลังงานสมบัติเชิงความร้อนของสสารและ อุณหพลศาสตร์ ความดัน ของไหล ความยืดหยุ่นและคลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าและความปลอดภัย แสงและการเห็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแผ่รังสี ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Course codes : 30810759
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่นคลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

Course codes : 68019259
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักการเบื้องต้นของชีวเคมี โครงสร้าง คุณสมบัติ และเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เอนไซม์ สารอาหาร และกรดนิวคลิอิก

Course codes : 68021159
Credit : 3(2-3-5)
สรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

Course codes : 68311160
Credit : 3(2-3-5)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1

โครงสร้างทางมหกายวิภาคศาสตร?ของส?วนประกอบต?างๆ ของศีรษะ คอ ลําตัวรยางค์ส่วนบนและล่าง พร?อมทั้งหน?าที่การทํางานและความสัมพันธ?ของกระดูก ข?อต?อ เอ็น กล?ามเนื้อ เส้นประสาท หลอดเลือดและระบบท่อน้ำเหลือง

Course codes : 68321160
Credit : 3(2-3-5)
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2

รายละเอียดและโครงสร?างทางมหกายวิภาคศาสตร?ของส?วนประกอบต?างๆ ของสมองไขสันหลัง อวัยวะภายในทรวงอก ช่องท้อง และช?องเชิงกรานพร?อมทั้งหน?าที่การทํางานและความสัมพันธ?ของกระดูก ข?อต?อ เอ็นกล?ามเนื้อ เส?นประสาท หลอดเลือดที่มาเลี้ยงและระบบท่อน้ำเหลือง

Course codes : 68321260
Credit : 2(2-0-4)
ประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด

โครงสร้างและหน้าที่ ของระบบประสาท ในระดับมหกายวิภาค ทางเดินเส้นประสาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว และการรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบการไหลเวียนของเลือดและน้ำหล่อเลี้ยงที่ไปเลี้ยงสมองและไขสันหลัง โรคและอาการแสดงที่อาจเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างทางระบบประสาท สรีรวิทยา และพยาธิวิทยาของระบบประสาท

Course codes : 68321360
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิวิทยาทั่วไปสำหรับกายภาพบำบัด

การตอบสนองเบื้องต้นของเซลล์และเนื้อเยื่อต่อสิ่งกระตุ้นที่ผิดปกติ การตายของเซลล์ สาเหตุและปัจจัยการเกิดโรค พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ การอักเสบ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม ความพิการแต่กำเนิด โรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อม โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เนื้องอกและมะเร็ง

Course codes : 68331160
Credit : 2(2-0-4)
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยจิตเวช

จิตวิทยาทั่วไป พฤติกรรมของมนุษย์ในภาวะปกติผิดปกติภาวะความเจ็บป่วยในทางจิตเวช การแก้ปัญหาการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมสภาพจิตใจในผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและคนพิการวิธีประเมินและวิธีการรักษาทางจิตเวชเบื้องต้น การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยจิตเวช

Course codes : 79223160
Credit : 1(1-0-2)
เภสัชสรีรวิทยาคลินิกสำหรับกายภาพบำบัด

ผลทางสรีรวิทยาของยาต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันและความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยากับการออกกำลังกาย

2.2 วิชาบังคับ

Course codes : 68312160
Credit : 1(1-0-2)
บทนำวิชาชีพกายภาพบำบัด

ประวัติ และแนวคิดพื้นฐานของวิชาชีพกายภาพบำบัด บทบาท และความรับผิดชอบของนักกายภาพบำบัด สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของคนไทย หลักการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การผลิตสื่อประกอบการแลกเปลี่ยนความรู้ บทบาทหน้าที่การทำงานเป็นทีม เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ แนวทางการจัดเตรียมผู้พิการให้พร้อมกลับสู่สังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นมูลฐานในชนบท การวิจัยทางกายภาพบำบัด การศึกษาระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา

Course codes : 68322160
Credit : 3(2-3-5)
ชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวในมนุษย์

ทฤษฎี ปฏิบัติการ และการประยุกต์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์และหลักการทาง ชีวกลศาสตร์ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย กลศาสตร์ของร่างกาย ระบบคาน ระนาบ แกน มุม การวิเคราะห์ท่าทาง การเดิน และการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในสภาวะปกติและผิดปกติ สมดุลการทรงท่า หลักการวัดกำลังกล้ามเนื้อและองศาการเคลื่อนไหว และแนวทางการใช้เครื่องมือทางชีวกลศาสตร์ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

Course codes : 68322260
Credit : 2(2-0-4)
กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

ศึกษาสาเหตุของพยาธิสภาพ อาการและการกำเนิดโรค การรักษาทางการแพทย์ หลักการคิดและตัดสินใจทางคลินิกทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อโดยเน้นการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณร่างกายส่วนบนและส่วนล่าง คอ อก หลังส่วนล่างเชิงกราน แขน และขา โรคทางอายุรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น โรคหนังแข็ง โรคติดเชื้อทางผิวหนัง

Course codes : 68322360
Credit : 2(2-0-4)
กายภาพบำบัดระบบประสาท 1

ทฤษฎีและความรู้พื้นฐานทางระบบประสาท พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยาอาการ อาการแสดง การตรวจพิเศษทางการแพทย์ การจัดการทางการแพทย์ และการจัดการทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น ในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากพยาธิสภาพของระบบประสาท

Course codes : 68323160
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการการนวดเพื่อการบำบัด

ทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด ชนิดของเทคนิคการนวด ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ ผลของการนวด เทคนิคและวิธีการนวดในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การนวดไทย การนำมาประยุกต์กับงานทางกายภาพบำบัด

Course codes : 68323260
Credit : 2(1-2-3)
สรีรวิทยาการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกาย

หน้าที่การทำงานของระบบต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการเมตาบอลิซึมอันเกิดจากการออกกำลังกาย ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดสัญญาชีพ และการวัดสัดส่วนของร่างกาย

Course codes : 68323360
Credit : 3(1-4-4)
การบำบัดด้วยการขยับ ดัดและดึง

หลักการ และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขยับ ดัด และดึงข้อต่อ การขยับเส้นประสาท การตรวจประเมิน การรักษา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง ผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวกลศาสตร์ต่อการขยับ ดัดและดึงด้วยมือและเครื่องดึงกระดูกสันหลัง การเลือกใช้เทคนิคการรักษาได้อย่างเหมาะสม

Course codes : 68323460
Credit : 2(1-3-3)
การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1

หลักการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด ท่าเริ่มต้นก่อนออกกำลังกาย การสั่งการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวข้อต่อโดยผู้อื่น การยืดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายแบบทำเอง การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์แขวนพยุง การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจน การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน การออกกำลังกายเพื่อการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อและข้อต่อ การออกกำลังกายเพื่อฝึกควบคุมสมดุลและการทรงท่า การออกกำลังกายเพื่อการผ่อนคลาย

Course codes : 68323560
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ

ปฏิบัติการวัดมุมองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การวัดความยาวของกล้ามเนื้อ

Course codes : 68323660
Credit : 2(1-3-3)
กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 1

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาคลินิกของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต หลักการและวิธีการตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัด เทคนิคการรักษาเบื้องต้นทางกายภาพบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เทคนิคการฝึกหายใจ การระบายเสมหะ การเพิ่มปริมาตรปอด เทคนิคการจัดท่าทาง เทคนิคการผ่อนคลาย การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ เทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูดเสมหะและเทคนิคการล้างมือและการฆ่าเชื้อ

Course codes : 68333160
Credit : 2(1-3-3)
การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2

หลักการสั่งการออกกำลังกาย การประยุกต์อุปกรณ์ในการออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นกลุ่ม การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการไหลเวียนเลือดส่วนปลาย การออกกำลังกายในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด การออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะผิดรูป การออกกำลังกายและการวิเคราะห์ท่าทางในสตรีมีครรภ์ก่อน และหลังคลอด การส่งเสริมการเคลื่อนไหวข้อต่อโดยการกระตุ้นประสาทกล้ามเนื้อผ่านตัวรับความรู้สึกในข้อต่อ ธาราบำบัด

Course codes : 68333260
Credit : 3(2-3-5)
กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2

พยาธิสรีรวิทยา อาการและการแสดง ลักษณะทางคลินิกสาเหตุและกลไกการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การประเมินการทำงานของระบบทางเดินหายใจ การอ่านและการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภาพถ่ายรังสี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เครื่องมือการตรวจประเมินแบบรุกรานและไม่รุกราน การตรวจหัวใจและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจด้วยการสวนหัวใจและฉีดสี การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง การรักษาด้วยความชื้นและการพ่นฝอยละออง เครื่องช่วยหายใจ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ การวินิจฉัยและการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยอาศัยเหตุผล และกระบวนการตัดสินใจทางคลินิกในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดทางอายุรกรรม ศัลยกรรม การบาดเจ็บทรวงอก กรณีศึกษา

Course codes : 68334160
Credit : 3(2-3-5)
การวินิจฉัยและรักษาด้วยไฟฟ้า

หลักการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การรักษาด้วยไฟฟ้าความถี่ต่ำ และความถี่ปานกลาง ในสภาวะกล้ามเนื้อและเส้นประสาทปกติและผิดปกติ ผลทางสรีรวิทยาของกระแสไฟฟ้าต่อกล้ามเนื้อ และเส้นประสาท การชะลอการฝ่อลีบ การผลักดันตัวยา การใช้สัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพ การเลือกใช้เทคนิคการรักษา

Course codes : 68334260
Credit : 2(1-3-3)
การรักษาด้วยความร้อนและแสง

หลักการ เทคนิคต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการรักษาด้วยความร้อน ความเย็น แสง คลื่นเหนือเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือทางกายภาพบำบัด การรักษาด้วยเครื่องผลิตเลเซอร์กำลังต่ำ ผลทางสรีรวิทยา ผลจากการรักษา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง การเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม

Course codes : 68335160
Credit : 3(2-3-5)
กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการซักประวัติ สืบค้นข้อมูลผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดด้วยกระบวนการตัดสินใจทางคลินิก การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ ภาพถ่ายรังสีวิทยาในผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การจัดสัมมนาเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่น่าสนใจ หรือเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเคลื่อนย้าย การฝึกเดิน กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียมสำหรับผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Course codes : 68335260
Credit : 3(2-3-5)
กายภาพบำบัดระบบประสาท 2

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัดเกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจประเมิน การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดด้วยกระบวนการตัดสินใจทางคลินิก การวางแผนการรักษา การบำบัดรักษาผู้ป่วย และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพของระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วย สมอง ไขสันหลัง กลุ่มประสาทเบซัล และสมองน้อย กายอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหว เทคนิคการเคลื่อนย้ายและการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท การเรียนรู้การเคลื่อนไหวใหม่ การสัมมนาบทความที่เป็นปัจจุบันของโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง

Course codes : 68335360
Credit : 2(1-3-3)
กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 3

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยด้วยกระบวนการตัดสินใจทางคลินิก โดยคำนึงถึงพยาธิสภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเลือกเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด การออกกำลังกายในผู้ป่วยที่มีอาการปวดระยะกึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง การวางแผนการรักษา การรักษา การติดตามผลการรักษา และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การสัมมนาบทความวิจัยเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องที่สนใจ

Course codes : 68335460
Credit : 2(1-3-3)
กายภาพบำบัดระบบประสาท 3

หลักการและวิธีการทางกายภาพบำบัดเกี่ยวกับการตรวจประเมินการวินิจฉัยการวางแผน การรักษาโดยอาศัยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การจัดการทางกายภาพบำบัดในภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพหรือความผิดปกติของเยื่อหุ้มเส้นประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย เซลล์ประสาทยนต์ส่วนล่าง โรครอยต่อของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ โรคติดเชื้อทางระบบประสาทโรคของเซลล์ประสาทยนต์ ภาวะความจำเสื่อม และโรคอื่น ๆ ทางระบบประสาททั้งส่วนกลางและส่วนปลาย กรณีศึกษาและการนำเสนอบทความที่เป็นปัจจุบันของโรคทางระบบประสาท

Course codes : 68335560
Credit : 2(1-3-3)
กายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 3

หลักการและวิธีการทางกายภาพบำบัดเกี่ยวกับการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสภาพร่างกายการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยศัลยกรรมและบาดเจ็บทรวงอก ผู้ป่วยปอดจำกัดการขยาย ผู้ป่วยปอดอุดกั้น ผู้ป่วยใส่สายระบายทางช่องอก ผู้ป่วยโรคระบบประสาทและผู้ป่วยโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจ การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปอด การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ ปฏิบัติการตรวจประเมิน วินิจฉัย วางแผนการรักษา และรักษาทางกายภาพบำบัดในภาวะต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก รวมถึงการรักษาทางกายภาพ กรณีศึกษา

Course codes : 68335660
Credit : 3(2-3-5)
กายภาพบำบัดทางกุมารเวชศาสตร์

พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวปกติและผิดปกติ หลักการและวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การบำบัดรักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพของผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินประสาท กระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบหายใจและหัวใจ และภาวะอื่น ๆ ในเด็ก โรคทางเมตาบอลิกและโรคอ้วน การติดเชื้อในระยะตั้งครรภ์ การตรวจประเมิน เครื่องมือในการทดสอบพัฒนาการเด็กปฏิกิริยาสะท้อน ปฏิกิริยาตั้งตรงและการรักษาสมดุล การกระตุ้นพัฒนาการ การจัดท่า การเลือกอุปกรณ์เครื่องช่วย กรณีศึกษา

Course codes : 68335760
Credit : 2(1-3-3)
กายภาพบำบัดทางการกีฬา

บทบาทของกายภาพบำบัดการกีฬา ทฤษฎีในการวิเคราะห์ลักษณะท่าทางของการเล่นกีฬา กระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อ การบาดเจ็บที่พบบ่อย ความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาลในนักกีฬาบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลข้างสนามแข่งขัน กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก การตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในนักกีฬา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บในนักกีฬา ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพ และการฝึกสมรรถภาพในนักกีฬาหลังการบาดเจ็บ ปฏิบัติเทคนิคการ พันผ้ากาว สารอาหารในการกีฬา การใช้สารและยาในทางที่ผิด และจิตวิทยาการกีฬาเบื้องต้น

Course codes : 68337160
Credit : 1(0-5-1)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 1

การซักประวัติ ตรวจร่างกายการวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกในโรคที่ไม่ซับซ้อน การอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด

Course codes : 68337260
Credit : 2(0-10-2)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 2

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษา โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกในโรคที่ไม่ซับซ้อน การอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบำบัด

Course codes : 68337360
Credit : 1(0-2-1)
การสัมมนางานวิจัยทางกายภาพบำบัด

การเลือกบทความจากวารสารในและต่างประเทศ ในการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและการวิจัย การนำเสนอ วิเคราะห์และอภิปรายผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางกายภาพบำบัดโดยอาศัยเหตุผลทางกายภาพบำบัดพื้นฐาน

Course codes : 68337460
Credit : 2(2-0-4)
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางกายภาพบำบัด

หลักการ การสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบียบวิธีการวิจัย จริยธรรมการวิจัย สถิติพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง การอภิปรายผล การอ้างอิง และการนำผลวิจัยไปใช้เผยแพร่

Course codes : 68337560
Credit : 4(0-24-4)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 3

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษา โดยใช้กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิกในโรคที่ซับซ้อน การอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบำบัด

Course codes : 68345160
Credit : 2(1-3-3)
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ

ทฤษฏี การเปลี่ยนแปลงของร่างกายระบบต่างๆ ทางพยาธิสรีรวิทยาที่เกิดจากกระบวนการชรา จิตวิทยา วิธีการทางกายภาพบำบัด การประเมิน การวิเคราะห์ และควบคุมท่าทาง ป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟู รวมทั้งการชะลอความเสื่อมของร่างกายการ และการป้องกันการล้ม เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการประเมินในสตรีวัยหมดประจำเดือนและผู้สูงอายุ

Course codes : 68345260
Credit : 2(1-3-3)
กายภาพบำบัดชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด นโยบาย และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ เทคนิคการเข้าสู่ชุมชน การประยุกต์งานกายภาพบำบัดเข้ากับชุมชน และการสอนให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพ การสำรวจชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การประเมินชุมชนโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น การบริหารจัดการโครงการ การดูแลป้องกัน ส่งเสริม การให้บริการวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกายภาพบำบัดในชุมชน

Course codes : 68345360
Credit : 2(2-0-4)
กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ

หลักการ และวิธีการทางกายภาพบำบัด เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัด รักษาผู้ป่วยและการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพของ โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน แผล ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก มะเร็ง ไตวายเรื้อรังและโรคตับ ความผิดปกติของผิวหนัง ความผิดปกติของการทรงตัวและการได้ยิน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง พยาธิสภาพทางสูตินรีเวช การวิเคราะห์ปัญหาโดยรวมของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ การคำนึงถึงพยาธิสภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการเลือกเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัด กรณีศึกษาผู้ป่วย

Course codes : 68345460
Credit : 2(1-3-3)
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับกายภาพบำบัด

การยศาสตร์การทำงาน การยศาสตร์ในโรงงานอุตสาหกรรม ความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบอื่น ๆ ที่เกิดจากการทำงาน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากการทำงาน การเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน สภาพแวดล้อมที่ถูกหลักอาชีวอนามัย หลักการการยศาสตร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การปรับท่าทางการทำงาน การปรับสภาพแวดล้อมการทำงาน และการปรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

Course codes : 68346160
Credit : 2(2-0-4)
จรรยาบรรณ กฎหมาย และการบริหารงานวิชาชีพ

ระบบบริการสุขภาพและการควบคุมมาตรฐานการบริการในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น หลักการบริหารงานเบื้องต้น การทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการคลินิกกายภาพบำบัดหรือการเป็นผู้ประกอบการ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พระราชบัญญัติสถานพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คำประกาศสิทธิผู้ป่วย มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด

Course codes : 68347160
Credit : 4(0-20-4)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 4

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษา การฟื้นฟู โดยใช้กระบวนการตัดสินใจทางคลินิกในโรคที่ซับซ้อน การอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบำบัด

Course codes : 68347260
Credit : 4(0-20-4)
การฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดคลินิก 5

การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ปัญหา สรุปปัญหา วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การรักษา การฟื้นฟู โดยใช้กระบวนการตัดสินใจทางคลินิกในโรคที่ซับซ้อน การอ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ วิธีการควบคุมคุณภาพและการบริหารหน่วยงานกายภาพบำบัด ในแหล่งฝึกปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของนักกายภาพบำบัด

Course codes : 68347360
Credit : 1(0-3-1)
ภาคนิพนธ์

การสืบค้นข้อมูลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนโครงร่างงานวิจัย การวางแผนงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสรุปผลการทดลอง การอภิปรายผลการทดลอง การเขียนอ้างอิง การเขียนงานวิจัยที่สมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัย

3 หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

Course codes : 68322460
Credit : 2(2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความงาม การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บจากการทำงาน การเล่นกีฬา กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เครื่องมือไฟฟ้าในการบำบัด ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาผิว การดูแลรักษา ผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ประโยชน์ที่ได้รับจากการบำบัด ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม ข้อควรระวังในการบำบัดรักษาเพื่อสุขภาพและความงาม

Course codes : 68322560
Credit : 2(1-3-3)
การบำบัดด้วยการผ่อนคลาย

ทฤษฎี และการปฏิบัติเกี่ยวกับความเครียดและการผ่อนคลาย เทคนิคการผ่อนคลายด้วยความร้อน ความเย็น อโรมา การฝึกหายใจและการฝึกสมาธิ การหัวเราะ เสียงดนตรี การนวด การยืดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกายด้วยฟิตบอล โยคะ และการผ่อนคลายด้วยเทคนิคพิเศษอื่น ๆ

Course codes : 68322660
Credit : 2(1-3-3)
การนวด

หลักการเบื้องต้น วิธีการ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวังของการนวดแบบตะวันตก และตะวันออก การฝึกปฏิบัติเทคนิคการนวดชนิดต่าง ๆ บนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

Course codes : 68322760
Credit : 2(1-3-3)
กายภาพบำบัดความงาม

หลักการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านสุขภาพ ความงาม และเครื่องสำอาง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพผิวเบื้องต้น การบำบัดโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ การนวด การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมความงามทั้งรูปกายและผิวพรรณ ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องสำอาง การออกฤทธิ์ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กับสภาพผิวที่แตกต่างกัน ความสะอาดปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และการรักษา

Course codes : 68322860
Credit : 2(2-0-4)
การยศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

การยศาสตร์ขณะทำงานและท่าทางในชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกหลักการยศาสตร์ การปรับเปลี่ยนท่าทางในการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

Course codes : 68322960
Credit : 2(2-0-4)
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม

ความหมายของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ความผิดปกติ และโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การป้องกันและชะลอความเสื่อม การออกกำลังกายที่เหมาะสม โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต