ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (พย.บ.(หลักสูตรภาษาอังกฤษ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 122 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชนันท์ ชีวานนท์ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงใจ วัฒนสินธุ์ *
อาจารย์ นารีรัตน์ บุญเนตร *
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1.1 กลุ่มภาษาเพื่อการสื่อสาร

Course codes : 95110159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและพัฒนาทักษะ การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา the use of computer laboratory and personal handheld devices

Course codes : 95110259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ความสามารถและสร้างเสริมความมั่นใจในการสื่อสารเชิงธุรกิจ การสร้างสัมพันธ์ กับผู้คนในสังคม การติดต่อทางโทรศัพท์ การประชุม การนำเสนอผลงาน และการต่อรอง การฝึกฝนทักษะ การสื่อสารเชิงธุรกิจทั้งในห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารขนาดพกพา

Course codes : 95110359
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

ทักษะการเขียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ การเขียนให้ความหมาย การเขียนขั้นตอนหรือวิธีทำ การเขียนอธิบาย การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนบรรยายเรื่องราว และการเขียนเรียงความ การฝึกฝนการใช้คำศัพท์และไวยกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเขียน เชิงวิชาการ การใช้คำเชื่อมประโยค การฝึกฝนและพัฒนาทักษะการถอดความ เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก ผลงานทางวรรณกรรม

Course codes : 95110559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาไทยที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาไทยผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

Course codes : 95116659
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน การฝึกฝนการใช้ ภาษาจีนผ่านการทำแบบฝึกหัดที่เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน กิจกรรมการสนทนาหน้าชั้นเรียน และแบบฝึกหัดการอ่านประโยคสั้น ๆ

1.2 กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา

Course codes : 95115859
Credit : 1(0-2-1)
การป้องกันตัว

การป้องกันตัวแบบไม่ใช้ความรุนแรง เสริมสร้างความมั่นใจและทักษะเมื่อถูกจู่โจม การฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ

Course codes : 95121759
Credit : 2(2-0-4)
สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการ การควบคุม ผลกระทบ ของการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Course codes : 95111859
Credit : 3(3-0-6)
วัฒนธรรมเอเชียร่วมสมัย

การสำรวจประเด็นหลักทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมในเอเชีย การเจริญเติบโต และการขยายตัวของประเทศทั้งด้านความร่วมมือทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและในระดับโลก วิวัฒนาการและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยในยุคปัจจุบัน การเกิดและการเจริญเติบโตของอาเซียน ปรัชญาหลังอาณานิคมและวรรณกรรมในอนุทวีปอินเดียประเพณีศิลปะคลาสสิกของจีนและญี่ปุ่น ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของคาบสมุทรเกาหลี

Course codes : 95114759
Credit : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21

ทักษะการปฏิบัติ และเทคนิคในการสร้างเครือข่าย การเปลี่ยนแปลง พลวัตกลุ่ม การจัดการและการนำคนในองค์การ ประเภทของผู้นำและภาวะผู้นำ บทบาทภาวะผู้นำ บริบทของภาวะผู้นำ ความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำในยุคดิจิตอล และทักษะความเป็นผู้นำเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

1.4 กลุ่มนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

Course codes : 95114459
Credit : 3(3-0-6)
มุมมองที่สำคัญในสังคมดิจิตอล

ทฤษฎีและวิธีการที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสื่อใหม่ วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การสื่อสาร โลกาภิวัตน์และการค้า การพัฒนาความเข้าใจและทราบวิธีการที่สำคัญของรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อสังคมและการสื่อสาร วิวัฒนาการของการสื่อสารและอุตสาหกรรมการสื่อสาร การรู้ถึงอนาคตของวัฒนธรรมดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของพลเมือง วาระแห่งชาติและแนวคิดระดับโลก

Course codes : 95114559
Credit : 3(3-0-6)
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในด้านวิชาการ อาชีพ สังคมและชีวิตส่วนตัว ความคิด สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาแบบทีม และเทคนิคในการแก้ปัญหา โดยใช้การบริหารความขัดแย้งและกระบวนการตัดสินใจ

1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Course codes : 95113059
Credit : 3(3-0-6)
จรรยาบรรณสารสนเทศในสังคมฐานความรู้

ความสำคัญของจรรยาบรรณและบทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ การจัดการองค์กรและในชีวิตประจำวัน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ วิธีการสืบค้นทางสารสนเทศในลักษณะต่า ง ๆ การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง ระบบการอ้างอิงเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานผู้อื่น การเขียนรายงานเชิงวิชาการอย่างมีจริยธรรม

2.1 หมวดพื้นฐานวิชาชีพ

Course codes : 11310161
Credit : 1(1-0-2)
โภชนศาสตร์สำหรับการพยาบาล

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ โภชนาการกับภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย ผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการ สำหรับคนปกติในแต่ละช่วงวัย อาหารเฉพาะโรคและการเจ็บป่วย

Course codes : 11310261
Credit : 1(1-0-2)
จิตวิทยาสำหรับการพยาบาล

แนวคิด ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา และพัฒนาการของมนุษย์ที่สำคัญสำหรับพยาบาล กระบวนการทางจิตด้านความคิด อารมณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การพัฒนาตนเอง และการปรับตัว

Course codes : 11320361
Credit : 2(2-0-4)
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการพยาบาล

ศึกษาโครงสร้างและกลไกการทำงานของร่างกายในภาวะที่ผิดปกติจากการเกิดโรคที่ส่งผลกระทบต่อสมดุลของร่างกาย รวมทั้งความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงที่ร่างกายตอบสนองต่อภาวะผิดปกตินั้น ได้แก่ เซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ความสมดุลของน้ำ อิเล็คโทรลัยท์ และกรด-ด่าง ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์

Course codes : 30510161
Credit : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

โครงสร้างของจุลินทรีย์และปรสิตบางชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์ การติดเชื้อและการก่อโรค กลไกการป้องกันตนเองของมนุษย์ต่อโรคติดเชื้อ วิธีการติดต่อ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

Course codes : 31620261
Credit : 2(2-0-4)
ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม

Course codes : 68010161
Credit : 2(2-0-4)
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงกระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด และน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ

Course codes : 68010261
Credit : 1(0-2-1)
ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 68010161

Course codes : 68011261
Credit : 3(2-2-5)
สรีรวิทยาของมนุษย์พื้นฐานสำหรับการพยาบาล

หน้าที่และกลไกการทำงานอย่างละเอียดของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุลของร่างกาย

Course codes : 79223561
Credit : 3(3-0-6)
เภสัชวิทยาเบื้องต้น

ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อกันของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

2.2 หมวดวิชาชีพ

Course codes : 11320461
Credit : 2(2-0-4)
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล มโนทัศน์หลักของการพยาบาล วิชาชีพการพยาบาล องค์ความรู้และรูปแบบการเรียนรู้ทางการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรรและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทางการพยาบาล โดยส่งเสริมการเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง ในวิชาชีพการพยาบาล

Course codes : 11320561
Credit : 3(2-2-5)
การพยาบาลพื้นฐาน 1

แนวคิด หลักการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ในการทำหน้าที่และดำรงกิจวัตรประจำวัน การประเมินภาวะสุขภาพ การจัดการความเครียด เทคนิคปลอดเชื้อและหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

Course codes : 11320661
Credit : 3(2-2-5)
การพยาบาลพื้นฐาน 2

แนวคิด หลักวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อน การดูแลผู้ป่วยที่คาสายระบายต่าง ๆ ผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน การบริหารยา การเตรียมผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

Course codes : 11320761
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และการตอบสนองต่อความเจ็บป่วย และผลกระทบ การดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต การประเมินภาวะสุขภาพ การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต รวมทั้งครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล โดยคำนึงถึงจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

Course codes : 11320861
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลชุมชน

แนวคิดระบบสุขภาพ วิทยาการระบาดสำหรับพยาบาลชุมชน แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชน กลวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม บทบาทพยาบาลในงานสร้างเสริมและป้องกันโรคและดูแลชุมชน กลยุทธ์การดำเนินงานสาธารณสุข การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน กลวิธีในการดำเนินงานชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน การดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการดำเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และความหลากหลายตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 11320961
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การอนามัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอดในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ กระบวนการพยาบาลและการดูแล แบบองค์รวม เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงและให้การพยาบาลทั้งในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 11321061
Credit : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน

ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยความต้องการด้านสุขภาพ วางแผน ปฏิบัติ การพยาบาลแบบองค์รวม ประเมินผลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบองค์รวม ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ที่บ้าน โรงเรียน และสถานประกอบการ รวมทั้งการดำเนินงาน การดูแลสุขภาพครอบครัว และสุขภาพชุมชนที่มีความหลากหลายของปัญหาและความต้องการตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 11321161
Credit : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มุ่งเน้นทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ และการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาล การสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณภายใต้บทบาทของวิชาชีพ และเคารพในสิทธิของผู้รับบริการ

Course codes : 11331261
Credit : 1(1-0-2)
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย การรักษาโรคเบื้องต้น ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ปัจจุบันพยาบาล และภาวะฉุกเฉิน การให้คำแนะนำตามปัญหาสุขภาพ การส่งต่อ การบรรเทาสาธารณภัย บทบาทและขอบเขตเกี่ยวกับ การรักษาโรคเบื้องต้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรมในการให้ การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

Course codes : 11331361
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

แนวคิดในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง ทฤษฎีพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการ โภชนาการและการประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย รวมทั้งแนวคิดการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิทธิเด็ก กฎหมาย และประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 11331461
Credit : 1(1-0-2)
การบริหารการพยาบาล

กระบวนการจัดการ การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล เพื่อการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานการณ์ทางการพยาบาล โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 11331561
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงสูง

แนวคิดและหลักการพยาบาลผดุงครรภ์สำหรับมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง จากการตั้งครรภ์ พยาธิสรีรวิทยา และการจัดการดูแลในมารดาและทารกแรกเกิด ในภาวะเสี่ยงสูง กระบวนการพยาบาลและการดูแลแบบองค์รวม เพื่อประเมินภาวะเสี่ยง และให้การพยาบาลทั้งในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 11331661
Credit : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและวิกฤต

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมทั้งครอบครัวที่เจ็บป่วยเฉียบพลัน และวิกฤตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี ในการรักษาพยาบาล การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

Course codes : 11331761
Credit : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม

Course codes : 11331861
Credit : 3(3-0-6)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

แนวคิด หลักการพื้นฐาน และการประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวช การประเมินสุขภาพจิต พยาธิสภาพของการเจ็บป่วยทางจิต การวินิจฉัยและจำแนกโรคทางจิตเวชและการรักษา รูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตรายบุคคลและรายกลุ่ม กระบวนการพยาบาลเพื่อส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตสำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อยู่ในภาวะเบี่ยงเบนหรือผู้ที่เจ็บป่วยทางจิต การฟื้นฟูทางจิตเวชที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนโดยคำนึงถึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 11331961
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และการตอบสนองต่อ ความเจ็บป่วย และผลกระทบ การดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต การประเมินภาวะสุขภาพ การตอบสนอง ผลกระทบ การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล โดยคำนึงถึงจริยธรรมทางการพยาบาล ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต

Course codes : 11332061
Credit : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวม และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 11332161
Credit : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น

ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคเบื้องต้น ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ทำหัตถการ ให้คำแนะนำตามปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัดสินใจ ทางคลินิก เพื่อการส่งต่อ การจัดการสาธารณภัย การปฏิบัติตามบทบาทและขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

Course codes : 11332261
Credit : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการดูแล แบบองค์รวมสำหรับมารดาและทารกแรกเกิดในภาวะสุขภาพปกติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ฝึกทักษะการตรวจครรภ์ การเฝ้าคลอด การทำคลอด การตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด การให้คำแนะนำการวางแผนครอบครัวในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 11342361
Credit : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรอง การประเมิน การพยาบาล ทางสุขภาพจิตและจิตเวช โดยประยุกต์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพยาบาล และรูปแบบการบำบัดทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตและการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 11342461
Credit : 4(0-12-8)
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพเสี่ยงสูง

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการดูแล แบบองค์รวม สำหรับมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูงหรือภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การจัดการดูแลมารดาและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูงในขอบเขต ของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ โดยคำนึงถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็น ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

Course codes : 11342561
Credit : 4(0-12-8)
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมทั้งครอบครัวที่เจ็บป่วยเรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

Course codes : 11342661
Credit : 2(2-0-4)
จริยธรรม กฎหมาย และวิชาชีพการพยาบาล

ความเป็นวิชาชีพการพยาบาล การพยาบาลกับวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ หลักจริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ คุณค่าทางจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล มาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 11342761
Credit : 2(2-0-4)
การวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล

แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การสืบค้นและการตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการวิจัย การพัฒนาการพยาบาลและทักษะการเรียนรู้ ด้วยตนเอง จริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล และการนำผลการวิจัยมาใช้

Course codes : 11342861
Credit : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการประเมิน กระบวนการพยาบาล และการพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวช สำหรับผู้มีปัญหาหรือเจ็บป่วยทางจิต และผู้ดูแลในชุมชน การส่งเสริมและการป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเบี่ยงเบนอย่างเป็นองค์รวม โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Course codes : 11342961
Credit : 2(0-6-4)
ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล

ฝึกปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยโดยประยุกต์แนวคิดและหลักการบริหาร การปฏิบัติงานแบบทีมการพยาบาลในบทบาทสมาชิกทีม หัวหน้าทีม และหัวหน้าเวร เพื่อพัฒนาภาวะผู้ตาม ภาวะผู้นำ และคุณภาพบริการการพยาบาล โดยยึดหลักจริยธรรม และสิทธิผู้ป่วย

Course codes : 11343061
Credit : 3(0-9-6)
ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรร โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการดูแล แบบองค์รวมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

3 หมวดวิชาเลือกเสรี

Course codes : 11313161
Credit : 2(2-0-4)
การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเล่นและพัฒนาการเด็กเล็ก ความสำคัญ ประเภทและประโยชน์ของการเล่น การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น เทคโนโลยีกับการเล่น การจัดกิจกรรมการเล่นและของเล่นตามวัย และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

Course codes : 11323261
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลสาธารณภัย

แนวคิด หลักการการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ บทบาทและสมรรถนะของพยาบาล ในการจัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อม ฟื้นฟู ชุมชนบุคคล และครอบครัวทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

Course codes : 11323361
Credit : 2(2-0-4)
วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพทั้งภาวะปกติ และเจ็บป่วย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 11333461
Credit : 2(2-0-4)
ธรรมชาติบำบัดเพื่อการดูแลสุขภาพ

แนวคิดและหลักการดูแลสุขภาพของบุคคลด้วยวิธีทางธรรมชาติ การปรับสมดุลสุขภาพ โดยใช้ธรรมชาติบำบัด แนวทางการประยุกต์ใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

Course codes : 11333561
Credit : 2(2-0-4)
แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การตลาด คุณธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ความคุ้มค่า

Course codes : 11333661
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลอาชีวอนามัย

ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน พิษวิทยาประยุกต์ การยศาสตร์ โรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

Course codes : 11333761
Credit : 2(2-0-4)
ประเด็น แนวโน้ม และการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล

ประเด็น แนวโน้ม และการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล ตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ

Course codes : 11333861
Credit : 2(2-0-4)
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีในการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ และการประยุกต์การให้คำปรึกษาทางสุขภาพในการให้บริการสุขภาพโดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพ

Course codes : 11333961
Credit : 2(2-0-4)
การพยาบาลนานาชาติ

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และบรรทัดฐานของสังคม นโยบายสุขภาพและระบบสุขภาพ บริการสุขภาพและการพยาบาลในต่างประเทศที่เลือกสรร โดยเน้นการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับประเทศไทย เพื่อพัฒนามุมมองนานาชาติของผู้เรียนเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพโลก วิชาชีพการพยาบาล และการดูแลสุขภาพที่หลากหลายวัฒนธรรม