ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) (วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 130 count unit

ระยะเวลาการศึกษา : 4 year program

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ นรินทร์ เจริญพันธ์ * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)
อาจารย์ นิรามัย ฝางกระโทก * ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
อาจารย์ ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์ * วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2556)
อาจารย์ สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยบูรพา (2553)
อาจารย์ เอกรัฐ คำเจริญ * ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2557)
หมายเหตุ : *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Course codes : 30110159
Credit : 2(2-0-4)
ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 30610659
Credit : 2(2-0-4)
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

Course codes : 76110159
Credit : 2(2-0-4)
พืชพรรณเพื่อชีวิต

พืชพรรณสำคัญจากทุกมุมโลก ถิ่นกำเนิด ลักษณะนิสัยการเจริญเติบโต การแพร่กระจายพันธุ์ การขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์

Course codes : 77037859
Credit : 3(3-0-6)
การดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคนในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน ความตระหนักและสำนึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก

Course codes : 77037959
Credit : 2(2-0-4)
ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล

Course codes : 79014159
Credit : 2(2-0-4)
มนุษย์กับยาและอาหาร

ความรู้เรื่องยาเบื้องต้นเพื่อการบำบัดโรคพื้นฐานให้ตัวเองและคนรอบข้าง การเก็บรักษายา รายการยาที่ควรสำรองไว้ในบ้าน อันตรายของยาเสพติดให้โทษและการหลีกเลี่ยง อาการข้างเคียงของยา ยาที่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษ ยาที่มีการใช้แบบเทคนิคพิเศษ ยาที่ไม่ควรกินร่วมกันกับยาหรืออาหารบางตัว การเตรียมยาเพื่อไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาหารที่มีประโยชน์ทางยาและสุขภาพ อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ กฎหมายด้านอาหารและยาเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 85111059
Credit : 2(1-2-3)
การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต

ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกำลังกายและการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรมสังคมที่เหมาะสม ภาษาและการสื่อสารความหมายด้านการออกกำลังกายและกีฬา น้ำใจนักกีฬา คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Course codes : 88510159
Credit : 3(2-2-5)
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสังคมดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต

Course codes : 99910159
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

Course codes : 99910259
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย

Course codes : 99920159
Credit : 3(3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและในสถานประกอบการ โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม

Course codes : 99930459
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน การค้นหาแหล่งงาน การอ่านประกาศ สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน

Course codes : 99930559
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอและอภิปรายทางวิชาการ

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการพูดเพื่อนำเสนอ และอภิปราย โดยใช้คำศัพท์ สำนวน เทคนิค และจรรยาบรรณ

Course codes : 99930759
Credit : 3(3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคนิคการอ่านและเรียนรู้คำศัพท์จากสื่อการอ่านจริง จากบทความวิชาการ คู่มือการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รายงาน และสื่อมัลติมีเดีย

Course codes : 99940959
Credit : 3(3-0-6)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนระดับประโยคและอนุเฉทสั้น ๆ รวมทั้ง ไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน เพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

2.1 วิชาแกน

Course codes : 76110259
Credit : 3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน

พื้นฐานเบื้องต้นเคมีที่สำคัญ โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า

Course codes : 76110359
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีพืื้้นฐาน

ปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวกับพื้นฐานเบื้องต้นเคมีที่สำคัญ โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า

Course codes : 76110459
Credit : 3(3-0-6)
หลักชีววิทยา

หลักการทางชีววิทยา พื้นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล โภชนาการ พลังงานกับชีวิต เมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจำแนกหมวดหมู่ การประยุกต์ทางชีววิทยา

Course codes : 76110559
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยื่อ สรีรวิทยา พันธุกรรมการจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา

Course codes : 76110659
Credit : 3(3-0-6)
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ตรรกศาสตร์ สัญลักษณ์และวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวนมูลฐาน

Course codes : 76110759
Credit : 3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

โครงสร้าง การเรียกชื่อ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์แอลดีไฮด์คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

Course codes : 76110859
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น

ทำปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง การเรียกชื่อ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์แอลดีไฮด์คีโตน เอมีน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์

Course codes : 76120159
Credit : 3(2-3-4)
จุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ อาหาร การเจริญ การสืบพันธุ์ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านการก่อโรค การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับจุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

Course codes : 76120259
Credit : 3(3-0-6)
หลักสถิติทางเทคโนโลยีการเกษตร

มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงทวินาม ปัวส์ซอง และการแจกแจงของตัวสถิติ หลักการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานสำหรับประชากรหนึ่งและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการทดสอบไคสแควร์ ทางเทคโนโลยีการเกษตร

Course codes : 76120359
Credit : 3(3-0-6)
ชีวเคมีสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

เคมีของโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและหน่วยพื้นฐานของโมเลกุล ได้แก่ กรดนิวคลีอิก โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน เคมีของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอในส่วนที่สัมพันธ์กับการสังเคราะห์โปรตีน หมู่ฟังก์ชันของกรดอะมิโนซึ่งกำหนดสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีน เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวโมเลกุลรวมถึงการควบคุมในสิ่งมีชีวิต โดยยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร

Course codes : 76120459
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

ปฏิบัติการชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับเคมีของโมเลกุลที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและหน่วยพื้นฐานของโมเลกุล เคมีของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอในส่วนที่สัมพันธ์กับการสังเคราะห์โปรตีน หมู่ฟังก์ชันของกรดอะมิโนซึ่งกำหนดสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีน เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวโมเลกุลรวมถึงการควบคุมในสิ่งมีชีวิต โดยยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร

Course codes : 76510160
Credit : 2(2-0-4)
ฟิสิกส์พื้นฐาน

หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งาน และพลังงาน ปรากฏการณ์คลื่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น รังสี ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 76510260
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

ทำปฏิบัติการฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ งาน และพลังงาน ปรากฏการณ์คลื่น กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น รังสี ฟิสิกส์ยุคใหม่

Course codes : 76520160
Credit : 2(2-0-4)
เคมีวิเคราะห์สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

กระบวนการทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก วิธีปริมาตรวิเคราะห์ การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ

Course codes : 76520260
Credit : 1(0-3-1)
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

ปฏิบัติการเคมีเกี่ยวกับการปรับเทียบอุปกรณ์วัดปริมาตร วิธีการวิเคราะห์โดยนํ้าหนัก วิธีปริมาตรวิเคราะห์ การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซ้อน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ บทนำเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

Course codes : 76510360
Credit : 2(2-0-4)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

ลักษณะและความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทและแหล่งของวัตถุดิบ องค์ประกอบทางเคมี และลักษณะทางกายภาพวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การเก็บรักษาและการจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยีและการแปรรูปวัตถุดิบ

Course codes : 76523160
Credit : 3(3-0-6)
หลักเศรษฐศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการนำไปประยุกต์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรปัญหาพื้นฐานของเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน กลไกของตลาด ต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด การเงินการธนาคารนโยบายการคลังและการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ

Course codes : 76523260
Credit : 3(3-0-6)
การวิจัยตลาดในอุตสาหกรรมเกษตร

ความหมาย การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการวิจัยตลาด การออกแบบการวิจัยตลาด การสืบค้นและการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ การวิจัยตลาดทางอินเทอร์เน็ต วิธีการสำรวจข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตลาด

Course codes : 76525160
Credit : 3(2-2-5)
การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร

คุณสมบัติและการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการใช้เครื่องมือในการแปรรูป หลักการแปรรูป ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทำแห้ง การใช้ความร้อนในการแปรรูป การใช้ความเย็นและการแช่แข็ง การฉายรังสี

Course codes : 76525260
Credit : 3(2-2-5)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักการและกระบวนการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค ขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผน และการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ หลักและวิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Course codes : 76526160
Credit : 3(2-2-5)
การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร

คุณภาพของอาหาร การตรวจประเมินลักษณะปรากฏและสมบัติของอาหาร หลักการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วิธีการที่ใช้ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ แผนการสุ่มตัวอย่าง การใช้ผังควบคุม

Course codes : 76526260
Credit : 3(3-0-6)
การประกันคุณภาพและกฎหมายในอุตสาหกรรมเกษตร

ความสำคัญของการจัดการด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกษตร อันตราย การวิเคราะห์ความเสี่ยง หลักเกณฑ์การผลิตที่ดีในอุตสาหกรรมเกษตร ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเกษตร การทวนสอบและการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย มาตรฐานอาหาร กฎหมายอาหารในประเทศไทยและสากล

Course codes : 76531160
Credit : 3(2-2-5)
สถิติและการวางแผนการทดลอง

ระเบียบวิธีวิจัย แผนการทดลองแบบต่างๆ และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางอาหารและ การวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แนวคิดและการฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิเคราะห์และควบคุมระบบการผลิต ควบคุมคุณภาพ ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Course codes : 76532160
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม วิวัฒนาการของนวัตกรรม บทบาทของนวัตกรรม ระบบนวัตกรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่องานนวัตกรรม กรณีศึกษานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จรรยาบรรณวิชาชีพ

Course codes : 76533160
Credit : 3(3-0-6)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร

ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจ พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับวิสาหกิจ แผนธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการโลจิสติกส์ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะและเทคนิคการขาย

Course codes : 76535160
Credit : 4(3-2-7)
หลักวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

ทฤษฎีและหลักการของวิศวกรรมกระบวนการแปรรูป หน่วยและมิติ การเปลี่ยนหน่วย กฏเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลของมวลสารและพลังงาน การไหลของของไหล สมบัติของไอน้ำอิ่มตัว และไอน้ำร้อนยิ่งยวด การถ่ายเทมวลและความร้อน ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร

Course codes : 76539160
Credit : 1(0-3-1)
การเสริมทักษะและจรรยาบรรณสำหรับวิชาชีพวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทักษะและจรรยาบรรณในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝึกประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

Course codes : 76539260
Credit : 1(0-2-1)
สัมมนา

การศึกษา ค้นคว้า ตรวจเอกสารและรวบรวมรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการนำเสนอต่อที่ประชุม

Course codes : 76539360
Credit : 1(0-3-1)
การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา

หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงานและการเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ

Course codes : 76549160
Credit : 6(0-18-6)
สหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

Course codes : 76549260
Credit : 3(0-9-3)
ปัญหาพิเศษ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การค้นคว้าเกี่ยวข้องกับวิชาที่สนใจ การกำหนดปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเรียบเรียงเป็นเอกสารทางวิชาการ

2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18

Course codes : 76532260
Credit : 3(3-0-6)
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรจุ วัสดุบรรจุ วัสดุทางธรรมชาติ การขึ้นรูปภาชนะบรรจุ การออกแบบภาชนะบรรจุ หน้าที่และความสำคัญของภาชนะบรรจุ ระบบของการบรรจุ ผลกระทบของภาชนะบรรจุต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนด และมาตรฐานการบรรจุ

Course codes : 76532360
Credit : 3(3-0-6)
อาหารเพื่อสุขภาพ

ความหมายของอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพในท้องตลาด จุลินทรีย์ในอาหารเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมด้านสุขภาพ การเกิดโรค การประเมินภาวะโภชนาการ ประเภทของคำกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ

Course codes : 76534160
Credit : 3(2-2-5)
จุลชีววิทยาอาหาร

ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารและในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติการเจริญ การปนเปื้อนและการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลกระทบของการแปรรูปด้วยวิธีต่างๆ ต่อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอาหารเป็นพิษ การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

Course codes : 76537160
Credit : 3(2-2-5)
เคมีอาหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติขององค์ประกอบต่างๆ ในอาหาร ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของอาหารในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในอาหาร วิธีป้องกัน วัตถุเจือปนอาหาร

Course codes : 76537260
Credit : 3(2-2-5)
เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การจำแนกประเภท วิธีการแยก และวิเคราะห์โครงสร้าง การสังเคราะห์และชีวสังเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืช ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสัตว์ แร่ธาตุและสารประกอบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์

Course codes : 76537360
Credit : 3(2-2-5)
สารสกัดสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ

สารสกัดสมุนไพร วิธีการสกัด การควบคุมคุณภาพสารสกัด หลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สารสกัดและสารสำคัญ กลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัด การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับหลอดทดลอง การทดสอบฤทธิ์ด้วยสัตว์ทดลองและการทดสอบทางคลินิก จริยธรรมในการใช้สัตว์ทดลองและในมนุษย์

Course codes : 76538160
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาการที่ทันสมัย และน่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร

Course codes : 76538260
Credit : 3(3-0-6)
หัวข้อคัดสรรทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

วิทยาการที่ทันสมัย และน่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Course codes : 76542160
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของเครื่องดื่ม สารประกอบทางเคมีที่มีความสำคัญต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ/หรือการเสริมสุขภาพ ชนิดของเครื่องดื่ม สมบัติและส่วนประกอบต่างๆ ของนํ้านมดิบ การผลิต การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม

Course codes : 76542260
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

แหล่งและประเภทของทรัพยากรสัตว์น้ำ การผลิตและการใช้ประโยชน์ องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการจับ การเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ำ กรรมวิธีต่าง ๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง

Course codes : 76542360
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีผักและผลไม้

หลักเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ทางชีวเคมี ทางกายภาพ และเคมีของผักและผลไม้ หลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการบรรจุหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้ การทำแห้ง การหมักดอง การใช้ความร้อน การแช่เย็น และแช่เยือกแข็ง คุณภาพ การเสื่อมเสียและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

Course codes : 76542460
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

ระบบการผลิตและอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก หน้าที่ กายวิภาค สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ การจัดการก่อนการฆ่า ผลกระทบของกรรมวิธีการฆ่า เคมีและชีวเคมีของอาหารจากเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก กรรมวิธีการ แปรรูป การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

Course codes : 76542560
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการหมัก

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ การผลิตกล้าเชื้อ ชนิดของถังหมัก และการควบคุมกระบวนการแยกและทำให้บริสุทธิ์ การควบคุมการผลิตโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และวิศวกรรมกระบวนการสร้างและสลายในการผลิต

Course codes : 76542660
Credit : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีแป้งและน้ำตาล

ความสำคัญของอุตสาหกรรมแป้งและน้ำตาล องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แหล่งและกรรมวิธีการผลิต ผลพลอยได้ ระบบควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ

Course codes : 76542760
Credit : 3(3-0-6)
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

ความรู้และเทคโนโลยีแนวใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สารเคมีและสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ที่ถูกนำมาในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง นาโนเทคโนโลยีและระบบนำส่งที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามในอนาคต

Course codes : 76547160
Credit : 3(2-2-5)
เครื่องสำอาง

โครงสร้างพื้นฐานและหน้าที่ของผิวหนัง เส้นผม เส้นขน เล็บ ฟันและช่องปาก สารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การเตรียมและการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การใช้สารจากธรรมชาติในเครื่องสำอาง การควบคุมคุณภาพ การทดสอบความคงตัวและอายุการเก็บ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเครื่องสำอาง กฎหมาย และข้อบังคับ

Course codes : 76547260
Credit : 3(2-2-5)
เวชสำอาง

เวชสำอาง สารออกฤทธิ์ในเวชสำอาง กลไกการออกฤทธิ์ของเวชสำอางและสารออกฤทธิ์ การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ การทดสอบฤทธิ์ด้วยสัตว์ทดลองและการทดสอบทางคลินิก เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตเวชสำอาง การควบคุมคุณภาพ

Course codes : 76547360
Credit : 3(3-0-6)
พิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักการเบื้องต้นของพิษวิทยา กลไกของร่างกายต่อสารอาหาร สารเคมี หรือสิ่งแปลกปลอม หลักการของจลนพลศาสตร์ทางพิษวิทยา วิธีการทดสอบทางพิษวิทยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน