ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณพิต (วิศวกรรมอุตสาหกร (วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อาจารย์ ฤภูวัลย์ จันทรสา *
อาจารย์ วรัตถา อุทยารัตน์ *
อาจารย์ สัญญา ยิ้มศิริ *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษดา ประสพชัยชนะ
อาจารย์ เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกูล
อาจารย์ จักรวาล คุณะดิลก
รองศาสตราจารย์ จันทร์ฑา นาควชิรตระกูล
อาจารย์ ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
อาจารย์ บัญชา อริยะจรรยา
อาจารย์ สุนิสา คำสุข
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 50152160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Management)

หลักการด้านขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตสินค้าและบริการ เน้นการวิเคราะห์ปัญหาจริงและ/ หรือกรณีศึกษาด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อการตัดสินใจ ครอบคลุมหัวข้อ การออกแบบระบบการผลิตสินค้าและบริการ การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนและการควบคุมกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการสินค้าคงคลังภายใต้กรอบของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนแนวคิดและเทคนิคการจัดการการผลิตและการบริการที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 50153160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการคุณภาพเชิงวิศวกรรม (Management of Quality Engineering)

หลักการและบทบาทของคุณภาพของสินค้าและบริการต่อความสำเร็จของธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ เครื่องมือและการประยุกต์เพื่อการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การบริหารคุณภาพตามแนวทางซิกส์ซิกม่า

รหัสวิชา : 50154160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การหาความเหมาะสมที่สุดในงานวิศวกรรมและการประยุกต์ (Engineering Optimization and Applications)

วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่เหมาะสมสำหรับปัญหาในงานวิศวกรรม การสร้าง ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นและการหาผลลัพธ์ การวิเคราะห์ความไว ตัวแบบเครือข่าย ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นแบบจำนวนเต็มและแบบผสม ตัวแบบกำหนดการไม่เชิงเส้น การตัดสินใจหลายจุดประสงค์ ใช้ซอฟต์แวร์เอ็กเซลเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 50155160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน สมรรถนะของห่วงโซ่อุปทาน ปัจจัยขับเคลื่อน และตัวชี้วัดของห่วงโซ่อุปทาน การออกแบบเครือข่ายการกระจายสินค้าและการประยุกต์ในธุรกิจออนไลน์ การออกแบบเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแบบทั่วทั้งโลก การร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน การสื่อสาร คุณค่าและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการประหยัดต่อขนาด ในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทาน การขนส่งในห่วงโซ่อุปทาน การตัดสินใจการจัดหาในห่วงโซ่อุปทาน การกำหนดราคาและการจัดการรายได้ในห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

รหัสวิชา : 50158160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Research Methodology and Seminar in Industrial Engineering)

ปรัชญาการวิจัย การกำหนดหัวข้อและความสำคัญของปัญหา การศึกษาค้นคว้าวรรณกรรม การวางแผนการวิจัย การเขียนข้อเสนองานวิจัย วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ผลและสรุปผลงานวิจัย บรรณานุกรม การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อวิจัยในการสัมมนา การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 50151160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า (Value Analysis and Value Engineering)

แนวคิดของการวิเคราะห์คุณค่าและวิศวกรรมคุณค่า การวิเคราะห์หน้าที่และต้นทุน กระบวนการแก้ปัญหา การวางแผนงานวิศวกรรมคุณค่า ทฤษฎีการแก้ปัญหานวัตกรรม

รหัสวิชา : 50151260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม (Engineering Product Design and Development)

กระบวนการและองค์กรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า คุณลักษณะเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ การออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบเพื่อการผลิต การออกแบบที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 50152260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างแบบจำลองเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Simulation)

การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในงานอุตสาหกรรมการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบ เพื่อการปรับปรุงด้วยการจำลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยการสร้างแบบจำลอง การตรวจสอบและทวนสอบแบบจำลอง การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงสถิติ ความเชื่อถือได้ และความไวของผลลัพธ์ และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาจริง

รหัสวิชา : 50152360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Systems)

ปรัชญาและวิธีการระบบการผลิตแบบลีน การวิเคราะห์การไหล การผลิตแบบทันเวลา การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง มาตรฐานงาน ระบบดึง สายธารคุณค่า การปรับตั้งเครื่องจักร องค์กรสถานที่ทำงาน การควบคุมทางสายตา การปรับปรุงสมรรถภาพของระบบ ระบบคุณภาพซิกซิกมาที่เน้นการกำจัดความแปรปรวน

รหัสวิชา : 50153260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System)

หลักการในการประกันคุณภาพ หน้าที่ด้านคุณภาพ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ นโยบายคุณภาพ การวางแผนคุณภาพแบบทั่วทั้งองค์กร การจัดการองค์กรเพื่อคุณภาพ การตรวจติดตาม และการประเมินสมรรถนะด้านคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากลของการจัดการด้านคุณภาพต่าง ๆ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพซิกส์ซิกม่า (6?)

รหัสวิชา : 50155260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการโครงการขั้นสูง (Advanced Project Management)

การจัดการโครงการ การเลือกโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ บทบาทของโครงการในองค์กร ต้นทุนและงบประมาณโครงการ การจัดลำดับกิจกรรมในโครงการ การจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ การควบคุมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโครงการระหว่างประเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 50156160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการวิเคราะห์และควบคุมทางการเงินสำหรับวิศวกร (Financial Analysis and Control Systems for Engineers)

หลักการจัดการองค์กรและการเงินขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อุปสงค์ของเงินทุน แหล่งเงินทุนภายในและภายนอกองค์กร การควบคุมงบประมาณ นโยบาย การสำรองเงินและจ่ายเงินปันผล แนวทางเชิงระบบและปัญหาของการออกแบบงานวิศวกรรม ระบบอัตโนมัติที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจ

รหัสวิชา : 50157160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการงานวิศวกรรม I (Special Topics in Industrial Engineering and Engineering Management I)

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการงานวิศวกรรมโดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจและมีการประยุกต์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

รหัสวิชา : 50157260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการงานวิศวกรรม II (Special Topics in Industrial Engineering and Engineering Management II)

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการงานวิศวกรรมโดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจและมีการประยุกต์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

รหัสวิชา : 50161360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีคิดเชิงออกแบบและการออกแบบประสบการณ์ (Service Design Thinking and Experience Design)

ความหมายของวิธีคิดในการออกแบบ พื้นฐานความรู้ของวิธีคิดในการออกแบบ เครื่องมือที่สำคัญในวิธีคิดในการออกแบบ กระบวนการของวิธีคิดในการออกแบบ วิธีการสร้างแนวความคิดแบบใหม่สำหรับธุรกิจ การสร้างตัวต้นแบบของธุรกิจ อิทธิพลของประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีต่อการออกแบบบริการหรือผลิตภัณฑ์ อิทธิพลของผู้ใช้ที่ส่งผลต่อการออกแบบ

รหัสวิชา : 50161460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมมนุษยปัจจัย (Human Factors Engineering)

ความรู้สึกและการรับรู้ การเลือกและการควบคุมท่าทาง การประมวลผลสารสนเทศ การออกแบบอุปกรณ์ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบสถานที่ปฏิบัติงาน การออกแบบ เพื่อความสบายและความปลอดภัย ความผิดพลาดของมนุษย์ การสื่อสารการเตือนและสิ่งอันตราย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์

รหัสวิชา : 50162460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ (Engineering Automation System)

หลักการของระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม การประยุกต์ PLC และหุ่นยนต์ การบูรณาการคอมพิวเตอร์ในระบบการผลิต โรงงานอัจฉริยะ การออกแบบและควบคุมระบบการผลิตที่ทันสมัย

รหัสวิชา : 50162560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนและการจัดตารางการผลิตขั้นสูง (Advanced Production Planning and Scheduling)

หลักการและทฤษฎีด้านการวางแผนและการจัดตารางการผลิต วิธีการอย่างง่ายในการจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตรูปแบบต่าง ๆ แนวทางเมตาฮิวริสติกสำหรับปัญหาการจัดตาราง การผลิต การปรับเปลี่ยนตารางการผลิต การจัดตารางกำลังคน การประยุกต์การจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50162660
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมการซ่อมบำรุง (Maintenance Engineering)

ระบบการจัดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ การวิเคราะห์สาเหตุของการเสียด้วยตัวแบบทางสถิติและวิศวกรรมความเชื่อถือได้ แบบจำลองทางสถิติของความเชื่อถือได้ของระบบ ระยะเวลาการบำรุงรักษาที่เหมาะที่สุด การเปลี่ยนอะไหล่กลุ่มชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เหมาะที่สุด การตัดสินใจสำหรับทางเลือกในระบบการผลิต

รหัสวิชา : 50162760
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต (Management for Productivity Improvement)

เทคโนโลยี หลักการ ระเบียบปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิต และการให้บริการ และการประยุกต์กับกรณีศึกษา ที่เป็นปัญหาจริงในองค์กร

รหัสวิชา : 50162860
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบและวิเคราะห์แผนผังระบบการผลิต (Production Facility System Design and Analysis)

หลักการของการออกแบบผังโรงงาน ความสัมพันธ์ของผังโรงงานกับระบบการผลิต การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการไหลของวัสดุและการวิเคราะห์ การวางแผนผังโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบการผลิตแบบเซล ระบบขนถ่ายวัสดุ และการวิเคราะห์สถานที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม มุ่งเน้นการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษาและการประยุกต์

รหัสวิชา : 50163360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)

หลักการของการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่อคุณลักษณะ ทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล การบล็อก และการคอนฟาวด์ การออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลบางส่วน การสร้างตัวแบบถดถอย วิธีการพื้นผิวตอบสนอง วิธีการออกแบบการทดลองอื่น ๆ สำหรับหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดของกระบวนการ หลักการของกระบวนการที่เหมาะสมการประยุกต์การออกแบบการทดลองในอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50163460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิศวกรรมความเชื่อถือได้ (Reliability Engineering)

หลักการและทฤษฎีด้านวิศวกรรมความเชื่อถือได้ การวิเคราะห์เชิงสถิติของข้อมูลการล้มเหลวของเครื่องจักรและอุปกรณ์ การทดสอบความเชื่อถือได้ การประยุกต์วิศวกรรมความเชื่อถือได้ในระบบงานบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ

รหัสวิชา : 50163560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรมอุตสาหการ (Big Data Analytics and Data Mining in Industrial Engineering)

หลักการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล อัลกอริทึมการทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล การแทนความรู้ การเตรียมข้อมูล วิธีการแบ่งแยกได้แก่ตันไม้ตัดสินใจ เครือข่ายใยประสาทเทียม กฎความสัมพันธ์ การวิเคราะห์กลุ่ม การประยุกต์และกรณีศึกษาการทำเหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสวิชา : 50164260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การสร้างแบบจำลองห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Modeling)

การสร้างแบบจำลองสำหรับหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมเพื่อช่วยการตัดสินใจในการออกแบบ การวางแผน และการดำเนินงานในระบบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ประกอบด้วยแบบจำลองสำหรับการออกแบบการผลิต การวางแผนการผลิต การไหลของวัสดุ การจัดเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า ใช้ซอฟต์แวร์เอ็กเซลเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เหมาะสม

รหัสวิชา : 50164360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยสเปรดชีตสำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือขั้นสูงในสเปรดชีต พื้นฐานวิชวลเบสิกสำหรับแอพพลิเคชั่น การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การพัฒนาวิชวลเบสิกสำหรับแอพพลิเคชั่นสำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เช่น การจัดตารางด้านแรงงาน การจัดตารางการผลิต การออกแบบระบบโลจิสติกส์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์ทางการเงิน การประยุกต์ทางสถิติ เป็นต้น โครงงานสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาจริง

รหัสวิชา : 50164460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตัดสินใจปัจจัยพหุคูณ (Multiple Criteria Decision Making)

หลักการการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ทฤษฎีอรรถประโยชน์ การโปรแกรมแบบเป้าหมาย การวิเคราะห์ค่าหลายจุดประสงค์ ฟัซซีเซต ฟัซซีลอจิก วิธีการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจแบบกลุ่มขั้นพื้นฐาน

รหัสวิชา : 50164560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เมตาฮิวริกติกส์ (Metaheuristics)

หลักการของเมตาฮิวริกติกส์ ทบทวนภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง C++ เมตาฮิวริกติกส์ผลลัพธ์เดี่ยว การค้นหาแบบโลคอล ซิมูเลตแอนเนลลิ่งและการค้นหาแบบทาบู เมตาฮิวริกติกส์แบบประชากร เจนเนติกอัลกอริทึม และอัลกอริทึมอีโวลูชั่นนารีแบบอื่นๆ การประยุกต์และกรณีศึกษาเมตาฮิวริกติกส์ในงานวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสวิชา : 50165360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation Management)

การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการสำหรับการประดิษฐ์ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์และเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันทางธุรกิจ การประเมินเทคโนโลยี การพัฒนานโยบายทางเทคโนโลยี พันธมิตรทางธุรกิจ การจัดการการวิจัยและพัฒนา การจัดการการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

รหัสวิชา : 50165460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Management Information System)

หัวข้อขั้นสูงในเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดการทรัพยากรข่าวสารการจัดการและการออกแบบระบบ หลักการการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม ระบบฐานความรู้ ระบบการสื่อสารข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ระบบเชี่ยวชาญ และระบบชาญฉลาด จรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชา : 50166260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานวิศวกรรม (Human Resource Management in Engineering)

พื้นฐานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของผู้จัดการในการจัดการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนงานบุคคลและการจัดหาพนักงาน การอบรมและการพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดแผนการจ่ายเงินเดือน แรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง ความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทประกอบการ

รหัสวิชา : 50166360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประกอบการด้านวิศวกรรม (Engineering Entrepreneurship)

แนวคิดของผู้นำผู้ประกอบกิจการ การสร้างความคิด การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวางแผนธุรกิจและการปฏิบัติ จรรยาบรรณของผู้ประกอบการ

รหัสวิชา : 50166460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำด้านวิศวกรรม (Engineering Leadership)

ทฤษฎีและการปฏิบัติของการเป็นผู้นำ ประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการเขียนและพูด การสื่อสารและการนำเสนอ ลักษณะความเป็นผู้นำ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ความตระหนักในตนเอง พัฒนาและการสร้างทีม การจัดการความเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้ง วิกฤตการณ์ จริยธรรม และค่านิยมในโลกแห่งความเป็นจริง

รหัสวิชา : 50166560
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การตลาดสำหรับวิศวกร (Marketing for Engineers)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการและลูกค้า การซื้อขององค์การและพฤติกรรมการของผู้ซื้อ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การประเมินโอกาส ทางการตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด การกำหนดเป้าหมายและการวางตำแหน่ง กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบบริการและการจัดส่ง การตัดสินใจในการกำหนดราคา โครงสร้างช่องทางและการเปลี่ยนแปลง การวางแผนสัดส่วนโปรโมชั่น การโฆษณา การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ การวัดประสิทธิภาพและการควบคุม เครือข่ายทางธุรกิจ และเทคโนโลยี จริยธรรมในการตลาดอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 50167360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการงานวิศวกรรม III (Special Topics in Industrial Engineering and Engineering Management III)

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการงานวิศวกรรมโดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจและมีการประยุกต์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

รหัสวิชา : 50167460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการงานวิศวกรรม IV (Special Topics in Industrial Engineering and Engineering Management IV)

เทคนิคและหัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการงานวิศวกรรมโดยเน้นการประสานหัวข้อพิเศษที่กำลังได้รับความสนใจและมีการประยุกต์อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

4 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 50169960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการงานวิศวกรรมโดยคำแนะนำของอาจารย์ผู้ควบคุม การจัดทำวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์

5 วิชาปรับพื้นฐาน

รหัสวิชา : 50150160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)

บทบาทของสถิติกับงานวิศวกรรม การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล ตัวแปร-สุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ การตัดสินใจทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ การแปรความหมาย ทางสถิติ การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบการแจกแจงของข้อมูล การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสมการเส้นถดถอย

รหัสวิชา : 50150260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวัดและวิเคราะห์งาน (Work Measurement and Analysis)

หลักการและแนวคิดในการศึกษาการทำงาน หลักการวัดและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบรวมถึง วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งาน การวัดผลงาน การศึกษาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเวลา การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต การออกแบบการวิเคราะห์และการจัดผังโรงงานที่สอดคล้องกับระบบการผลิตแบบต่าง ๆ วิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา : 50150360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ระบบการผลิตแบบบูรณาการ (Manufacturing Systems Integration)

หลักการเบื้องต้นด้านการเขียนแบบวิศวกรรมและการอ่านแบบ ศึกษาระบบการผลิตพื้นฐานประกอบด้วย การแปรรูปโลหะด้วยเครื่องจักรต่าง ๆ การเชื่อม การขึ้นรูปงานแผ่น การศึกษาด้านเครื่องมือตัด อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต การศึกษาระบบอัตโนมัติ และวัสดุศาสตร์เบื้องต้น