ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) (ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 48 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 3 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พลีรักษ์ * Ph.D. (Geoinformatics)
University of Salzburg, Austria (2552)
อาจารย์ นฤมล อินทรวิเชียร * วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552)
อาจารย์ ปริญ หล่อพิทยากร * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ กฤษนัยน์ เจริญจิตร Ph.D. (G?osciences, ressources naturelles et environnement)
Universit? Pierre et Marie CURIE (UPMC), Paris France (2558)
อาจารย์ แก้ว นวลฉวี Ph.D. (Civil Engineering Remote Sensing)
Colorado State University (2522)
อาจารย์ ปัทมา พอดี วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
อาจารย์ ภัทราพร สร้อยทอง Ph.D. (Urban Environment Mangement)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557)
อาจารย์ สุพรรณ กาญจนสุธรรม D.Tech.Sci. (Remote Sensing and GIS)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2542)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาเรียนก่อนนำเสนอดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 87679160
หน่วยกิต : 1(1-0-6)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การทบทวนและวิจารณ์บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ การอภิปรายแลกเปลี่ยน หลักการและวิธีการวิจัยขั้นสูง การจัดทำและนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 87679260
หน่วยกิต : 2(2-0-8)
สัมมนา 2 (Seminar II)

สรุปและนำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ในการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต การวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการวิจัย วางแผนเพื่อจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำเสนอผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในการสัมมนา การใช้เทคโนโลยีและกราฟฟิคดีไซน์สำหรับการนำเสนอ

2 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 87689860
หน่วยกิต : 48(0-0-144)
ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรม การคัดเลือกหัวข้อวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการวิจัย การวิจารณ์ผล การเขียนอ้างอิง การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเสนอรายงานการวิจัยแบบปากเปล่า การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่วารสารทางวิชาการ

1 หมวดวิชาเรียนก่อนนำเสนอดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 87679160
หน่วยกิต : 1(1-0-6)
สัมมนา 1 (Seminar I)

การทบทวนและวิจารณ์บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ การอภิปรายแลกเปลี่ยน หลักการและวิธีการวิจัยขั้นสูง การจัดทำและนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ จรรยาบรรณของการวิจัย

รหัสวิชา : 87679260
หน่วยกิต : 2(2-0-8)
สัมมนา 2 (Seminar II)

สรุปและนำข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ไปใช้ในการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต การวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการวิจัย วางแผนเพื่อจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นำเสนอผลการวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในการสัมมนา การใช้เทคโนโลยีและกราฟฟิคดีไซน์สำหรับการนำเสนอ

2 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 87671160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การบูรณาการการรับรู้จากระยะไกล (Integrated Remote Sensing)

เทคนิคและวิธีการขั้นสูงของการรับรู้จากระยะไกล การสกัดข้อมูลขั้นสูงจากข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกล การปรับแก้ไขภาพจากผลกระทบของชั้นบรรยากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงเวลาและความละเอียดของจุดภาพหลายขนาด การแสดงภาพผ่านทางเว็บ การประมวลผลภาพเชิงตัวเลขขั้นสูง การใช้ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลในการสร้างแบบจำลอง การบูรณาการข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลร่วมกับเทคนิคทาง GIS, GNSS และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

รหัสวิชา : 87671260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การบูรณาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Integrated Gegraphic Information System)

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เหมืองข้อมูลเชิงพื้นที่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงพื้นที่ แบบจำลองความสูงเชิงเลข การบริการข้อมูลเชิงพื้นที่ การบูรณาการเทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นสูงกับข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ ในงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เทคนิคการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 87671360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศขั้นสูง (Advanced Geoinformation Standards)

การจำแนกประเภทของมาตรฐานภูมิสารสนเทศตามแบบ ISO/TC211, ทบทวนข้อกำหนดของ OGC คำจำกัดความต่าง ๆ เช่น feature, feature collection, element and geometric property, simple features, GML การเข้าถึงข้อมูลภูมิศาสตร์ผ่านทาง Internet, ทบทวนเกี่ยวกับ Open GIS Web Service (OWS), ทบทวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (SDI) ระดับต่างๆ โดยเฉพาะ NSDI, วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การพัฒนาและวัตถุประสงค์ของ Geospatial Data Clearinghouse/Portal (เว็บท่า) วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการพัฒนาข้อมูลอธิบายข้อมูล (metadata) และมาตรฐานข้อมูลอธิบายข้อมูล (metadata standards)

รหัสวิชา : 87671460
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลระบบไมโครเวฟขั้นสูง (Advanced Microwave Remote Sensing)

การรับรู้ระยะไกลไมโครเวฟ ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลจากดาวเทียมในระบบ SAR ระบบการประมวลผลภาพ mode ต่าง ๆ ของ SAR การประมวลผลภาพและการจำลองสัญญาณของ SAR วิธีการปรับแก้ภาพเชิงเรขาคณิตและเชิงคลื่น การประมวลผลภาพ SAR แบบ stereo processing, SAR interferometry แนวโน้มในการใช้ข้อมูลเรดาร์ การประยุกต์ข้อมูล SAR ในการติดตามทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รหัสวิชา : 87671560
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลสำหรับระบบนิเวศภาคพื้นดิน (Remote Sensing for Terrestrial Ecosystem)

หลักการและลักษณะของระบบนิเวศภาคพื้นดิน ระบบนิเวศป่าไม้ ดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจและติดตามระบบนิเวศภาคพื้นดิน ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลที่ใช้ในการศึกษาระบบนิเวศภาคพื้นดิน คุณสมบัติการสะท้อนของป่าไม้ การจำแนกป่าไม้ การทำแผนที่ป่าไม้ การประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเพื่อใช้ในการติดตามพื้นที่ป่าไม้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการพื้นที่ป่าไม้ แบบจำลองป่าไม้

รหัสวิชา : 87671660
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Multi Criteria Spatial Modelling for Decision Support)

การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ แบบจำลองเชิงพื้นที่ แบบจำลองเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์แบบจำลองเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์เพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่เกษตร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รหัสวิชา : 87673160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการด้านสุขภาพและสาธารณสุข (Geoinformation Technology for Health and Public Health Management)

การประเมินสถานการณ?ด?านสุขภาพ การเกิดโรคและการแพร่ระบาดของโรค การแพร่ระบาดของโรคตามภูมิประเทศและภูมิอากาศ การประเมินการรวมกลุ่มของโรค การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดโรค การสร้างแผนที่การเกิดโรค การสร้างแผนที่ด้านสาธารณสุข การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธรณสุข

รหัสวิชา : 87673260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวคิดทางภูมิศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Geographic Thoughts for Geospatial Solutions)

แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ ทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแนวคิดทางภูมิศาสตร์ หลักการและทฤษฎีทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ วางแผนการสำรวจพื้นที่ การกำหนดวิธีการในแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยหลักการทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87677160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการติดตามทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Geoinformatics for Resources and Environment Monitoring)

การวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง หลักการและทฤษฎีทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภาพถ่ายดาวเทียมในการติดตามพื้นที่ชายฝั่ง แบบจำลองชายฝั่งเชิงบูรณาการ

รหัสวิชา : 87677260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านอุทกวิทยา (Geoinformatics in Hydrology)

หลักการอุทกศาสตร์ ทรัพยากรน้ำและลุ่มน้ำ วัฏจักรของน้ำ การประมาณปริมาณฝน การคำนวณปริมาณน้ำท่า ปริมาณการคายระเหยบนพื้นผิว แบบจำลองคุณภาพน้ำ การประมาณปริมาณความชื้นในดิน การประมาณปริมาณน้ำใต้ดิน แบบจำลองทางอุทกศาสตร์

รหัสวิชา : 87677360
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural Disaster Risk Analysis and Assessment)

รูปแบบการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง ดินโคลนถล่ม คลื่นพายุซัดฝั่ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล แผ่นดินไหว และสึนามิ แบบจำลองพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การคาดการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ แนวทางการบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

รหัสวิชา : 87677460
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Land Use Planning in Asean Economics Community)

การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC การประเมินสารสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดิน การสร้างและปรับปรุงสารสนเทศการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล วิธีการการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจำแนกและวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC

4 ดุษฎีนิพนธ์

รหัสวิชา : 87699860
หน่วยกิต : 36(0-0-108)
ดุษฎีนินพธ์ (Dissertation)

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การคัดเลือกหัวข้อวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการวิจัย การวิจารณ์ผล การเขียนอ้างอิง การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเสนอรายงานการวิจัยแบบปากเปล่า การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่วารสารทางวิชาการ