ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) (วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ พลีรักษ์ * Ph.D. (Geoinformatics)
University of Salzburg, Austria (2552)
อาจารย์ นฤมล อินทรวิเชียร * วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2552)
อาจารย์ ปริญ หล่อพิทยากร * ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
อาจารย์ กฤษนัยน์ เจริญจิตร Ph.D. (Geosciences, ressources naturelles et environnement)
Universite Pierre et Marie CURIE (UPMC), Paris France. (2558)
อาจารย์ แก้ว นวลฉวี Ph.D. (Civil Engineering Remote Sensing)
Colorado State University, USA (2522)
อาจารย์ ปัทมา พอดี วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
อาจารย์ ภัทราพร สร้อยทอง Ph.D. (Urban Environment Mangement)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2557)
อาจารย์ สุพรรณ กาญจนสุธรรม D.Tech.Sci (Remote Sensing and GIS)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2542)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 87651160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (Remote Sensing and Global Navigation Satellite System)

ทฤษฎีและหลักการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การศึกษาหลักการของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม โดยใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมและคำนวณค่าพิกัดของตำแหน่งได้ทั้งแบบพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดกริด

รหัสวิชา : 87651260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Applications of Geographic Information System)

ข้อมูลเชิงพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ แบบจำลองภูมิประเทศ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงพื้นที่และเวลา การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพื้นที่ วิธีการทาง GIS ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การใช้วิธีการทาง GIS ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 87659160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิควิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (formerly Research Methodology in Geoinformatics)

เทคนิคในการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ หลักการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย หลักการเขียนผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ หลักการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทำวิจัย การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่และเทคนิคอื่นๆ

รหัสวิชา : 87659260
หน่วยกิต : 2(2-2-5)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 (Seminar on Geoinformatics I)

หลักการและเหตุผลของการสัมมนา ความหมาย ความสำคัญ หลักการและวัตถุประสงค์ของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา การวางแผนการดำเนินการสัมมนา การศึกษา ค้นคว้า ทบทวนเอกสารการวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักการพูดและการนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนา การจัดทำรายงานการสัมมนา การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

รหัสวิชา : 87659360
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2 (Seminar on Geoinformatics II)

นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำวิทยานิพนธ์ ต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 87651360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Standards)

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization: ISO) และตามแบบองค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium: OGC)

รหัสวิชา : 87651460
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database Management)

โครงสร้างของข้อมูล การจัดการ และการทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การศึกษากระบวนการในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล การออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลง และการเชื่อมต่อข้อมูล และการประยุกต์ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 87651560
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ (Spatial Modeling)

ความหมาย ทฤษฎี หลักการ และการสร้างของแบบจำลองเชิงพื้นที่ การการสร้างภาพฉายอนาคตด้วยเทคนิคทาง GIS ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล GPS และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบจำลองภัยพิบัติ แบบจำลองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 87651660
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลด้วยระบบไมโครเวฟ (Applications of Microwave Remote Sensing)

ความหมายของช่วงคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร์ คุณลักษณะและพื้นฐานของการสะท้อนคลื่นเรดาร์ เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ เรดาร์ช่องเปิดจริง พารามิเตอร์ของระบบเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคลื่นเรดาร์ การตีความหมายภาพเรดาร์และการประยุกต์ภาพเรดาร์ในด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87651760
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเผยแพร่แผนที่บนโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Mobile and Web Map Services)

ศึกษาภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนบนมือถือและเว็บไซต์ จัดเตรียมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่สำหรับแสดงบนมือถือและเว็บไซต์ สร้างและเผยแพร่ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่บนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์

รหัสวิชา : 87653160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาชุมชน (Applications of Geoinformation Technology for Community Problems)

ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การใช้ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลและข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ สำหรับแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง น้ำทะเลเปลี่ยนสี และการแพร่กระจายของคราบน้ำมัน

รหัสวิชา : 87653260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ (Applications of Geoinformatics for Transportation and Logistics)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคนิคการวิเคราะห์โครงข่าย

รหัสวิชา : 87653360
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวและบริการ (Applications of Geoinformatics for Tourism and Services)

การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดรูปแบบ วิเคราะห์ และสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว การสร้างแบบจำลองด้านการท่องเที่ยวและบริการ

รหัสวิชา : 87653460
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการเขตเมืองและอุตสาหกรรม (Management of Urban and Industrial Area)

ทฤษฏี แนวคิด และหลักการวางผังเมือง การกำหนดเขตอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนจัดการเมือง การทำแผนที่เมืองและอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 87655160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง (Advanced Geomorphology)

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะธรณีสัณฐาน การสำรวจและจัดทำแผนที่ทางธรณีสัณฐาน กระบวนการของตะกอน กระบวนการการเกิดดิน ลำดับของชั้นหิน ประวัติและวิวัฒนการของสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87655260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง (Advanced Physical Geography)

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบได้แก่ ภูมิอากาศน้ำ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ และสิ่งมีชีวิตการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการปัจจัยต่าง ๆ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และมนุษย์และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87655360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ (Geographic Thoughts)

การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของนักภูมิศาสตร์ชาติต่าง ๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และอาหรับ ศึกษาความหมายขอบข่าย วิธีการศึกษาและสาระสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทางภูมิศาสตร์

รหัสวิชา : 87657160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการจัดการและวางแผนการใช้ที่ดิน (Land Use Management and Planning Techniques)

หลักการการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนและระบบข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคม วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 87657260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Geoinformatics for Natural Resources Management)

กระบวนการตัดสินใจ วางแผน และดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ เทคนิค และวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การสร้างแบบจำลองทางทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสวิชา : 87657360
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Management of Natural Disaster and Climate Change)

คำจำกัดความของภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การศึกษาผลกระทบและแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการสร้างแบบจำลองและภาพฉายอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยเทคนิคภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87657460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

หลักการและทฤษฎีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวคิด วิธีการ หัวข้อ และรูปแบบและขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหัวข้อในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3 วิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 87669960
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การคัดเลือกหัวข้อวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ผลการวิจัย การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1 หมวดวิชาบังคับ

รหัสวิชา : 87651160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การรับรู้จากระยะไกลและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (Remote Sensing and Global Navigation Satellite System)

ทฤษฎีและหลักการได้มาของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์ การศึกษาหลักการของการกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกด้วยดาวเทียม โดยใช้เครื่องมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมและคำนวณค่าพิกัดของตำแหน่งได้ทั้งแบบพิกัดภูมิศาสตร์และพิกัดกริด

รหัสวิชา : 87651260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Applications of Geographic Information System)

ข้อมูลเชิงพื้นที่รูปแบบต่าง ๆ แบบจำลองภูมิประเทศ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แบบจำลองเชิงพื้นที่และเวลา การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพื้นที่ วิธีการทาง GIS ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การใช้วิธีการทาง GIS ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัสวิชา : 87659160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เทคนิควิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ (formerly Research Methodology in Geoinformatics)

เทคนิคในการดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ หลักการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย หลักการเขียนผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย การเลือกหัวข้อวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ หลักการเขียนข้อเสนอเพื่อขอทำวิจัย การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่และเทคนิคอื่นๆ

รหัสวิชา : 87659260
หน่วยกิต : 2(2-2-5)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 (Seminar on Geoinformatics I)

หลักการและเหตุผลของการสัมมนา ความหมาย ความสำคัญ หลักการและวัตถุประสงค์ของการสัมมนา องค์ประกอบของการสัมมนา การจัดการเรียนการสอนด้วยการสัมมนา การวางแผนการดำเนินการสัมมนา การศึกษา ค้นคว้า ทบทวนเอกสารการวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักการพูดและการนำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนา การจัดทำรายงานการสัมมนา การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

รหัสวิชา : 87659360
หน่วยกิต : 1(1-0-2)
สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 2 (Seminar on Geoinformatics II)

นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำวิทยานิพนธ์ ต่อกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

2 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 87651360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
มาตรฐานภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Standards)

ความเป็นมาของมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ประเภทของมาตรฐานในระดับประเทศภูมิภาคและนานาชาติ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำมาตรฐานภูมิสารสนเทศไปใช้งาน ตัวอย่างมาตรฐานต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อใช้งาน กระบวนการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศระดับชาติและนานาชาติ เปรียบเทียบการพัฒนามาตรฐานตามแบบ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization: ISO) และตามแบบองค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium: OGC)

รหัสวิชา : 87651460
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database Management)

โครงสร้างของข้อมูล การจัดการ และการทำงานของแฟ้มอยู่ข้อมูล การศึกษากระบวนการในการจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บ การจำแนก การค้นคืน และการสังเคราะห์ฐานข้อมูล การออกแบบ การปรับโครงสร้าง การแปลง และการเชื่อมต่อข้อมูล และการประยุกต์ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

รหัสวิชา : 87651560
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ (Spatial Modeling)

ความหมาย ทฤษฎี หลักการ และการสร้างของแบบจำลองเชิงพื้นที่ การการสร้างภาพฉายอนาคตด้วยเทคนิคทาง GIS ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล GPS และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบจำลองภัยพิบัติ แบบจำลองสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

รหัสวิชา : 87651660
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลด้วยระบบไมโครเวฟ (Applications of Microwave Remote Sensing)

ความหมายของช่วงคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร์ คุณลักษณะและพื้นฐานของการสะท้อนคลื่นเรดาร์ เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ เรดาร์ช่องเปิดจริง พารามิเตอร์ของระบบเรดาร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนคลื่นเรดาร์ การตีความหมายภาพเรดาร์และการประยุกต์ภาพเรดาร์ในด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87651760
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การเผยแพร่แผนที่บนโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Mobile and Web Map Services)

ศึกษาภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนบนมือถือและเว็บไซต์ จัดเตรียมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่สำหรับแสดงบนมือถือและเว็บไซต์ สร้างและเผยแพร่ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่บนโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์

รหัสวิชา : 87653160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาชุมชน (Applications of Geoinformation Technology for Community Problems)

ทฤษฎี หลักการ เทคนิค และวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การใช้ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลและข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ สำหรับแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น การกัดเซาะชายฝั่ง น้ำทะเลเปลี่ยนสี และการแพร่กระจายของคราบน้ำมัน

รหัสวิชา : 87653260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ (Applications of Geoinformatics for Transportation and Logistics)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การสร้างแบบจำลองด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เทคนิคการวิเคราะห์โครงข่าย

รหัสวิชา : 87653360
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวและบริการ (Applications of Geoinformatics for Tourism and Services)

การจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดรูปแบบ วิเคราะห์ และสร้างแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว การสร้างแบบจำลองด้านการท่องเที่ยวและบริการ

รหัสวิชา : 87653460
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการเขตเมืองและอุตสาหกรรม (Management of Urban and Industrial Area)

ทฤษฏี แนวคิด และหลักการวางผังเมือง การกำหนดเขตอุตสาหกรรม กฎหมายเกี่ยวกับผังเมืองและอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการวางแผนจัดการเมือง การทำแผนที่เมืองและอุตสาหกรรม

รหัสวิชา : 87655160
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธรณีสัณฐานวิทยาขั้นสูง (Advanced Geomorphology)

ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะธรณีสัณฐาน การสำรวจและจัดทำแผนที่ทางธรณีสัณฐาน กระบวนการของตะกอน กระบวนการการเกิดดิน ลำดับของชั้นหิน ประวัติและวิวัฒนการของสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87655260
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง (Advanced Physical Geography)

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างเป็นระบบได้แก่ ภูมิอากาศน้ำ ภูมิประเทศ ดิน หิน และแร่ และสิ่งมีชีวิตการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอันเกิดจากการปัจจัยต่าง ๆ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์และมนุษย์และการประยุกต์ในด้านต่าง ๆ

รหัสวิชา : 87655360
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ (Geographic Thoughts)

การเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดของนักภูมิศาสตร์ชาติต่าง ๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และอาหรับ ศึกษาความหมายขอบข่าย วิธีการศึกษาและสาระสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทางภูมิศาสตร์

รหัสวิชา : 87657160
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
เทคนิคการจัดการและวางแผนการใช้ที่ดิน (Land Use Management and Planning Techniques)

หลักการการใช้ที่ดิน คุณลักษณะของการวางแผนการใช้ที่ดิน ขอบข่ายงานการวางแผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนและระบบข้อมูลในการวางแผนการใช้ที่ดิน เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและสังคม วางแผนการใช้ที่ดินเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน

รหัสวิชา : 87657260
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Geoinformatics for Natural Resources Management)

กระบวนการตัดสินใจ วางแผน และดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ โดยใช้ความรู้ เทคนิค และวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การสร้างแบบจำลองทางทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสวิชา : 87657360
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Management of Natural Disaster and Climate Change)

คำจำกัดความของภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การศึกษาผลกระทบและแนวทางการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการสร้างแบบจำลองและภาพฉายอนาคตเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยเทคนิคภูมิสารสนเทศ

รหัสวิชา : 87657460
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)

หลักการและทฤษฎีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวคิด วิธีการ หัวข้อ และรูปแบบและขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาหัวข้อในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 87669860
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Studies)

จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การคัดเลือกหัวข้อการศึกษา การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดวิธีการศึกษา การดำเนินการศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์