ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง) (ร.ม. (การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง))

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร : 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา : หลักสูตร 2 ปี

อาจารย์ประจำหลักสูตร :

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ บัวหล้า * Ph.D. (Regional and Rural Development Planning)
Asian Institute of Technology (AIT) (2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ * Ph. D. in Political Science
Northern Illinois University (2542)
อาจารย์ อนุรัตน์ อนันทนาธร * D.P.A. (Public Administration)
Brawijaya University, Indonesia (2557)
อาจารย์ บุญร่วม นภาโชติ Ph.D. (Governance)
Claremont Graduate School, U.S.A (2523)
อาจารย์ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี ปร.ด. (Human Resources Management)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2552)
หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 671516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
รัฐและสังคม (State and Society)

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐประชาสังคมและประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย รวมถึงความมั่นคงศึกษา

รหัสวิชา : 671573
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม (Social Research Methodology)

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลวิจัย มาประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 675522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ (Theories of Administration in Public Sector)

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารภาครัฐตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน วิเคราะห์แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยการบริหารจัดการ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมองค์การ และทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารจัดการที่ดี และแนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐในอนาคต

2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 674512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategic Planning)

ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติ หลักการยุทธศาสตร์ แนวความคิดของนักยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ของประเทศรอบบ้าน ยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจ ความหมายของยุทธศาสตร์ชาติ องค์ประกอบพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติกับความมั่นคงแห่งชาติ โครงสร้างและกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ พลังอำนาจแห่งชาติ สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในกระแสโลกาภิวัตน์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน ยุทธศาสตร์ชาติ และการประเมินยุทธศาสตร์ชาติ

รหัสวิชา : 674532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ (National Security and Public Policy)

แนวคิดและวิวัฒนาการของนโยบายสาธารณะและนโยบายความมั่นคง เน้นการศึกษาและการวิเคราะห์นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของชาติเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้รวมถึงความมั่นคงแบบใหม่และความมั่นคงทางการทหาร

รหัสวิชา : 674533
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Security Resources Management)

สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง โครงสร้างพื้นฐานของทรัพยากร เพื่อความมั่นคง ลักษณะและการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ภูมิรัฐศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง การระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ กฎหมายระเบียบและอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง กระบวนวิธี ในการตัดสินใจ สำหรับการวางแผนและการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

รหัสวิชา : 674661
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Seminar on Security Resources Management)

ประเด็นการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 672527
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง (Social Movement and Conflict Management)

ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในสังคมไทย ปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการจัดการความขัดแย้ง กติกา กลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งและการก่อเกิดขบวนการทางสังคม เจตจำนงทางการเมือง การจัดองค์กรและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการทางสังคมในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นภาคตะวันออก หรือภูมิภาคอื่นตามความเหมาะสม

รหัสวิชา : 673627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทย (History of Economy and Politics in Thai Culture)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดแบบวิถีการผลิต และการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองและการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง รวมถึงปัจจัยของระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 673627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทย (History of Economy and Politics in Thai Culture)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดแบบวิถีการผลิต และการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองและการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง รวมถึงปัจจัยของระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 673628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารจัดการ (Current Issues in Political Economy and Governance)

ประเด็นร่วมสมัย หรือทฤษฎีใหม่ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการปกครอง เช่น ปัญหาคอรัปชั่น วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูประบบการศึกษา สิทธิมนุษยชน รัฐบาลอิเลคทรอนิคส์

รหัสวิชา : 673628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารจัดการ (Current Issues in Political Economy and Governance)

ประเด็นร่วมสมัย หรือทฤษฎีใหม่ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการปกครอง เช่น ปัญหาคอรัปชั่น วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูประบบการศึกษา สิทธิมนุษยชน รัฐบาลอิเลคทรอนิคส์

รหัสวิชา : 673685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ (Seminar on Strategic Planning and Management)

การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเพื่อวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันขององค์การ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะการจัดทำโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์และประเมินผลแผนกลยุทธ์

รหัสวิชา : 673685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ (Seminar on Strategic Planning and Management)

การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเพื่อวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันขององค์การ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะการจัดทำโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์และประเมินผลแผนกลยุทธ์

รหัสวิชา : 674513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนร่วม (Joint Planning)

วิเคราะห์หลักการจัด ความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชาในการวางแผนร่วม กรรมวิธีการ วางแผนร่วมและการฝึกปฏิบัติตามแผนร่วม

รหัสวิชา : 674551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและการจัดองค์การสมัยใหม่ (Management and Modern Organization)

ทฤษฎีและหลักการของผู้นำ การพัฒนาผู้นำ การบริหารองค์การสมัยใหม่ การบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ หลักการและการพัฒนาองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร การบริหารความขัดแย้งในองค์การ และการเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 674614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์การสงคราม (History and War Strategy)

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การสงคราม แนวความคิดของนักยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ ภูมิรัฐศาสตร์ ยุทธศาสตร์สงครามทางบก ยุทธศาสตร์สงครามทางเรือ ยุทธศาสตร์สงครามทางอากาศยุทธศาสตร์สงครามปฏิวัติ ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในเอเชีย-แปซิฟิก ยุทธศาสตร์การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทย

รหัสวิชา : 674615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์ทหารและการปฏิบัติการทางทหาร (Military Strategy and Military Operation)

กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร สภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามทางทหาร การวิเคราะห์นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการกำหนดยุทธศาสตร์ทหารและการปฏิบัติการทางทหารนอกจากสงคราม

รหัสวิชา : 674616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment)

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทย

รหัสวิชา : 674622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Strategic Leadership in Globalization Age)

วัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในยุคปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดถึงการนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การกำหนด การนำไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีประสิทธภาพและประสิทธิผล ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับองค์กร บทบาท พฤติกรรม องค์ประกอบ และความสำคัญของผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา ตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่

รหัสวิชา : 674634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Security in the Asia – Pacific)

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและแนวโน้มขององค์กรระหว่างประเทศ แนวคิดทางการเมืองในทัศนะตะวันออก-ตะวันตก ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

4 หมวดวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 674699
หน่วยกิต : 12(0-0-36)
วิทยานิพนธ์ (Thesis)

งานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

1 หมวดวิชาแกน

รหัสวิชา : 671516
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
รัฐและสังคม (State and Society)

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคมของสำนักคิดหลัก อาทิ สำนักมาร์กซิสต์ พหุนิยม และบรรษัทนิยม พัฒนาการของรัฐประชาสังคมและประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก พัฒนาการของรัฐไทย การเกิดและบทบาทประชาสังคมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและประชาสังคมในบริบทประชาธิปไตยไทย รวมถึงความมั่นคงศึกษา

รหัสวิชา : 671573
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม (Social Research Methodology)

ปรัชญาหลักของการวิจัยทางสังคม วิธีวิทยาและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงประวัติศาสตร์ โดยพิจารณาตั้งแต่การกำหนดหัวข้อ การตั้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและรายงานผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลวิจัย มาประยุกต์ใช้

รหัสวิชา : 675522
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการบริหารภาครัฐ (Theories of Administration in Public Sector)

พัฒนาการของทฤษฎีการบริหารภาครัฐตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน วิเคราะห์แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร แนวคิดการจัดองค์การแบบราชการ ทฤษฎีองค์การว่าด้วยการบริหารจัดการ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมองค์การ และทฤษฎีการบริหารสมัยใหม่ เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารจัดการที่ดี และแนวโน้มทฤษฎีการบริหารภาครัฐในอนาคต

2 หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา

รหัสวิชา : 674512
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategic Planning)

ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงแห่งชาติ หลักการยุทธศาสตร์ แนวความคิดของนักยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ของประเทศรอบบ้าน ยุทธศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจ ความหมายของยุทธศาสตร์ชาติ องค์ประกอบพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติกับความมั่นคงแห่งชาติ โครงสร้างและกระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ พลังอำนาจแห่งชาติ สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในกระแสโลกาภิวัตน์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน ยุทธศาสตร์ชาติ และการประเมินยุทธศาสตร์ชาติ

รหัสวิชา : 674532
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
นโยบายสาธารณะและความมั่นคงแห่งชาติ (National Security and Public Policy)

แนวคิดและวิวัฒนาการของนโยบายสาธารณะและนโยบายความมั่นคง เน้นการศึกษาและการวิเคราะห์นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของชาติเพื่อความมั่นคง ทั้งนี้รวมถึงความมั่นคงแบบใหม่และความมั่นคงทางการทหาร

รหัสวิชา : 674533
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Security Resources Management)

สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง โครงสร้างพื้นฐานของทรัพยากร เพื่อความมั่นคง ลักษณะและการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ภูมิรัฐศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง การระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ กฎหมายระเบียบและอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง กระบวนวิธี ในการตัดสินใจ สำหรับการวางแผนและการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

รหัสวิชา : 674661
หน่วยกิต : 3(2-2-5)
สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Seminar on Security Resources Management)

ประเด็นการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง

3 หมวดวิชาเลือก

รหัสวิชา : 672527
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง (Social Movement and Conflict Management)

ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในสังคมไทย ปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการจัดการความขัดแย้ง กติกา กลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งและการก่อเกิดขบวนการทางสังคม เจตจำนงทางการเมือง การจัดองค์กรและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการทางสังคมในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นภาคตะวันออก หรือภูมิภาคอื่นตามความเหมาะสม

รหัสวิชา : 673627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทย (History of Economy and Politics in Thai Culture)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดแบบวิถีการผลิต และการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองและการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง รวมถึงปัจจัยของระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 673627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทย (History of Economy and Politics in Thai Culture)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดแบบวิถีการผลิต และการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองและการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง รวมถึงปัจจัยของระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 673628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารจัดการ (Current Issues in Political Economy and Governance)

ประเด็นร่วมสมัย หรือทฤษฎีใหม่ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการปกครอง เช่น ปัญหาคอรัปชั่น วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูประบบการศึกษา สิทธิมนุษยชน รัฐบาลอิเลคทรอนิคส์

รหัสวิชา : 673628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารจัดการ (Current Issues in Political Economy and Governance)

ประเด็นร่วมสมัย หรือทฤษฎีใหม่ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการปกครอง เช่น ปัญหาคอรัปชั่น วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูประบบการศึกษา สิทธิมนุษยชน รัฐบาลอิเลคทรอนิคส์

รหัสวิชา : 673685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ (Seminar on Strategic Planning and Management)

การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเพื่อวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันขององค์การ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะการจัดทำโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์และประเมินผลแผนกลยุทธ์

รหัสวิชา : 673685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ (Seminar on Strategic Planning and Management)

การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเพื่อวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันขององค์การ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะการจัดทำโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์และประเมินผลแผนกลยุทธ์

รหัสวิชา : 674513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนร่วม (Joint Planning)

วิเคราะห์หลักการจัด ความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชาในการวางแผนร่วม กรรมวิธีการ วางแผนร่วมและการฝึกปฏิบัติตามแผนร่วม

รหัสวิชา : 674551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและการจัดองค์การสมัยใหม่ (Management and Modern Organization)

ทฤษฎีและหลักการของผู้นำ การพัฒนาผู้นำ การบริหารองค์การสมัยใหม่ การบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ หลักการและการพัฒนาองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร การบริหารความขัดแย้งในองค์การ และการเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 674614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์การสงคราม (History and War Strategy)

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การสงคราม แนวความคิดของนักยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ ภูมิรัฐศาสตร์ ยุทธศาสตร์สงครามทางบก ยุทธศาสตร์สงครามทางเรือ ยุทธศาสตร์สงครามทางอากาศยุทธศาสตร์สงครามปฏิวัติ ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในเอเชีย-แปซิฟิก ยุทธศาสตร์การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทย

รหัสวิชา : 674615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์ทหารและการปฏิบัติการทางทหาร (Military Strategy and Military Operation)

กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร สภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามทางทหาร การวิเคราะห์นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการกำหนดยุทธศาสตร์ทหารและการปฏิบัติการทางทหารนอกจากสงคราม

รหัสวิชา : 674616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment)

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทย

รหัสวิชา : 674622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Strategic Leadership in Globalization Age)

วัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในยุคปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดถึงการนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การกำหนด การนำไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีประสิทธภาพและประสิทธิผล ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับองค์กร บทบาท พฤติกรรม องค์ประกอบ และความสำคัญของผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา ตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่

รหัสวิชา : 674634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Security in the Asia – Pacific)

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและแนวโน้มขององค์กรระหว่างประเทศ แนวคิดทางการเมืองในทัศนะตะวันออก-ตะวันตก ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

4 หมวดวิชาแทนวิทยานิพนธ์

รหัสวิชา : 672526
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจ การเมือง และการบริหารจัดการ (Business, Politics and Good Governance)

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและการเมือง เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย ผลกระทบในเชิงลบและเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมือง แนวคิดและความจำเป็นในการนำระบบบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในภาคธุรกิจ ความสำเร็จและความล้มเหลวในการนำแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีมาใช้การแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่ดีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

รหัสวิชา : 672526
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ธุรกิจ การเมือง และการบริหารจัดการ (Business, Politics and Good Governance)

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและการเมือง เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมืองในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศไทย ผลกระทบในเชิงลบและเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมือง แนวคิดและความจำเป็นในการนำระบบบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในภาคธุรกิจ ความสำเร็จและความล้มเหลวในการนำแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีมาใช้การแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่ดีที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

รหัสวิชา : 672527
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ขบวนการทางสังคมและการจัดการความขัดแย้ง (Social Movement and Conflict Management)

ทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง รูปแบบและพัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในสังคมไทย ปัจจัยเชิงโครงสร้างกับการจัดการความขัดแย้ง กติกา กลไกและกระบวนการจัดการความขัดแย้ง ความขัดแย้งและการก่อเกิดขบวนการทางสังคม เจตจำนงทางการเมือง การจัดองค์กรและอุดมการณ์ในการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการทางสังคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการทางสังคมในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นภาคตะวันออก หรือภูมิภาคอื่นตามความเหมาะสม

รหัสวิชา : 673626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหารราชการ (Political Economy of Public Administration)

แนวความคิดทางเลือกสาธารณะในการศึกษาการบริหารราชการ แรงจูงใจและพฤติกรรมของข้าราชการและนักการเมือง ความขัดแย้งระหว่างแรงจูงใจกับโครงสร้างของระบบราชการ รวมถึงผลกระทบทางต้นทุนของระบบราชการและสังคมโดยส่วนรวม การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐและการปฏิรูประบบราชการ วิเคราะห์ประสบการณ์ในการปฏิรูประบบราชการทั้งของไทยและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 673626
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองของการบริหารราชการ (Political Economy of Public Administration)

แนวความคิดทางเลือกสาธารณะในการศึกษาการบริหารราชการ แรงจูงใจและพฤติกรรมของข้าราชการและนักการเมือง ความขัดแย้งระหว่างแรงจูงใจกับโครงสร้างของระบบราชการ รวมถึงผลกระทบทางต้นทุนของระบบราชการและสังคมโดยส่วนรวม การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีในภาครัฐและการปฏิรูประบบราชการ วิเคราะห์ประสบการณ์ในการปฏิรูประบบราชการทั้งของไทยและต่างประเทศ

รหัสวิชา : 673627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทย (History of Economy and Politics in Thai Culture)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดแบบวิถีการผลิต และการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองและการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง รวมถึงปัจจัยของระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 673627
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองในบริบทวัฒนธรรมไทย (History of Economy and Politics in Thai Culture)

วิวัฒนาการเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้แนวคิดแบบวิถีการผลิต และการก่อรูปทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับการเมืองและการปกครอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมทางการเมือง รวมถึงปัจจัยของระบบทุนนิยมโลกที่มีอิทธิพลต่อสังคมการเมืองไทย

รหัสวิชา : 673628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารจัดการ (Current Issues in Political Economy and Governance)

ประเด็นร่วมสมัย หรือทฤษฎีใหม่ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการปกครอง เช่น ปัญหาคอรัปชั่น วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูประบบการศึกษา สิทธิมนุษยชน รัฐบาลอิเลคทรอนิคส์

รหัสวิชา : 673628
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจการเมืองและการบริหารจัดการ (Current Issues in Political Economy and Governance)

ประเด็นร่วมสมัย หรือทฤษฎีใหม่ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการปกครอง เช่น ปัญหาคอรัปชั่น วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การปฏิรูประบบการศึกษา สิทธิมนุษยชน รัฐบาลอิเลคทรอนิคส์

รหัสวิชา : 673685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ (Seminar on Strategic Planning and Management)

การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเพื่อวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันขององค์การ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะการจัดทำโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์และประเมินผลแผนกลยุทธ์

รหัสวิชา : 673685
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาการวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ (Seminar on Strategic Planning and Management)

การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ ปัจจัยภายในและภายนอกองค์การเพื่อวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันขององค์การ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะการจัดทำโครงการ การจัดการเชิงกลยุทธ์และประเมินผลแผนกลยุทธ์

รหัสวิชา : 673686
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (Seminar on Research Action in Political Economy and Governance)

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการโดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล นิสิตจะต้องมีหัวข้อวิจัยที่สนใจในการสัมมนาและจัดทำเค้าโครงวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

รหัสวิชา : 673686
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (Seminar on Research Action in Political Economy and Governance)

วิธีการและเทคนิคการวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการโดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่เทคนิคการเลือกประเด็น วิธีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย การสำรวจวรรณกรรม การกำหนดกรอบการศึกษาและตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิจัยและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล นิสิตจะต้องมีหัวข้อวิจัยที่สนใจในการสัมมนาและจัดทำเค้าโครงวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ

รหัสวิชา : 674513
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การวางแผนร่วม (Joint Planning)

วิเคราะห์หลักการจัด ความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชาในการวางแผนร่วม กรรมวิธีการ วางแผนร่วมและการฝึกปฏิบัติตามแผนร่วม

รหัสวิชา : 674551
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การบริหารและการจัดองค์การสมัยใหม่ (Management and Modern Organization)

ทฤษฎีและหลักการของผู้นำ การพัฒนาผู้นำ การบริหารองค์การสมัยใหม่ การบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ หลักการและการพัฒนาองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร การบริหารความขัดแย้งในองค์การ และการเจรจาต่อรอง

รหัสวิชา : 674614
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์การสงคราม (History and War Strategy)

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์การสงคราม แนวความคิดของนักยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ ภูมิรัฐศาสตร์ ยุทธศาสตร์สงครามทางบก ยุทธศาสตร์สงครามทางเรือ ยุทธศาสตร์สงครามทางอากาศยุทธศาสตร์สงครามปฏิวัติ ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ในเอเชีย-แปซิฟิก ยุทธศาสตร์การผนึกกำลังเพื่อการป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทย

รหัสวิชา : 674615
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ยุทธศาสตร์ทหารและการปฏิบัติการทางทหาร (Military Strategy and Military Operation)

กระบวนการกำหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร สภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามทางทหาร การวิเคราะห์นโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการกำหนดยุทธศาสตร์ทหารและการปฏิบัติการทางทหารนอกจากสงคราม

รหัสวิชา : 674616
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment)

สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายในประเทศ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ภายนอกประเทศ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่อกำหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทย

รหัสวิชา : 674622
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Strategic Leadership in Globalization Age)

วัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำสมัยใหม่ ภาวะผู้นำในยุคปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตลอดถึงการนำไปใช้ ความหมายและความสำคัญของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ การกำหนด การนำไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่มีประสิทธภาพและประสิทธิผล ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ไปจนถึงระดับองค์กร บทบาท พฤติกรรม องค์ประกอบ และความสำคัญของผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ไปสู่ความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ กรณีศึกษา ตัวอย่าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการในยุคสมัยใหม่

รหัสวิชา : 674634
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก (Security in the Asia – Pacific)

ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและแนวโน้มขององค์กรระหว่างประเทศ แนวคิดทางการเมืองในทัศนะตะวันออก-ตะวันตก ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการศึกษาเฉพาะกรณีประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

รหัสวิชา : 674698
หน่วยกิต : 6(0-0-18)
งานนิพนธ์ (Independent Study)

การศึกษารายกรณีหรืองานเรียบเรียงหรืองานวิจัยภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการเห็นชอบของประธานกรรมการหลักสูตร